2022 11 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/38


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/2116

2022 m. liepos 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamos priemonės ir procedūros, įtrauktinos į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos tęstinumo planus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937 (1), ypač į jo 12 straipsnio 16 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad į Reglamento (ES) 2020/1503 12 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytą veiklos tęstinumo planą įtrauktinos priemonės ir procedūros būtų tinkamai suderintos Sąjungoje, tokio plano priemones ir procedūras reikėtų patikslinti;

(2)

siekiant tinkamai atsižvelgti į riziką, susijusią su ypatingos svarbos paslaugų nutraukimu, veiklos tęstinumo planu reikėtų užtikrinti, kad ypatingos svarbos paslaugos, įskaitant tas, kurios perduotos teikti trečiosioms šalims, būtų toliau teikiamos nepaisant sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo arba trečiosios šalies, kuriai perduotos teikti ypatingos svarbos paslaugos, veiklos nesėkmės;

(3)

turint omenyje įvykių kurie gali turėti neigiamą poveikį ypatingos svarbos paslaugų teikimui, įvairovę, veiklos tęstinumo plane turėtų būti numatyti atvejai, dėl kurių iš esmės sutrinka ypatingos svarbos paslaugų teikimas arba jos iš viso nesuteikiamos;

(4)

siekiant užtikrinti, kad veiklos tęstinumo planas būtų veiksmingas, tikslinga nustatyti būtiniausią veiklos tęstinumo planui taikomų priemonių ir procedūrų turinį;

(5)

reikėtų patikslinti kelis techninius terminus. Tos techninės apibrėžtys yra būtinos siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą, taigi prisideda prie Sąjungos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams skirto bendro taisyklių sąvado nustatymo. Tos apibrėžtys reikalingos tik sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų pareigoms nustatyti ir turėtų būti skirtos tik šiam reglamentui suprasti;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;

(7)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;

(8)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (3) 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis 2022 m. birželio 1 d. pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

ypatingos svarbos paslaugos – funkcinės ir verslo paslaugos, kurių teikimo sutrikimas arba nesuteikimas iš esmės pakenktų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui nuolat laikytis Reglamento (ES) 2020/1503 arba finansiniams jo veiklos rezultatams, arba jo sutelktinio finansavimo paslaugų bei veiklos, visų pirma jo klientų atžvilgiu, tinkamumui ar tęstinumui;

b)

veiklos nesėkmė – padėtis, kai pagal atitinkamą nacionalinę teisę taikoma nemokumo procedūra arba procedūra iki nemokumo paskelbimo, arba reikšmingas veiklos pertraukimas;

c)

reikšmingas veiklos pertraukimas – reikšmingas veiklos sutrikimas arba įsipareigojimų neįvykdymas, kurie iš esmės kenkia ypatingos svarbos paslaugų teikimui.

2 straipsnis

Būtiniausias veiklos tęstinumo plano turinys

1.   Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai parengia išsamius veiklos tęstinumo planus, kuriuose atsižvelgiama į riziką, susijusią su jų veiklos nesėkme (toliau – veiklos tęstinumo planas).

2.   Į veiklos tęstinumo planą įtraukiamos:

a)

priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinamas su esamomis investicijomis susijusių ypatingos svarbos paslaugų teikimo tęstinumas;

b)

priemonės ir procedūros, kuriomis užtikrinamas tinkamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimų administravimas ir tinkamas ypatingos svarbos verslo duomenų administravimas.

3 straipsnis

Ypatingos svarbos paslaugų teikimo tęstinumas

1.   Veiklos tęstinumo planu užtikrinama, kad ypatingos svarbos paslaugos, įskaitant paslaugas, kurių teikimas perduotas trečiosioms šalims, būtų toliau teikiamos nepaisant sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo arba trečiosios šalies, kuriai perduotas ypatingos svarbos paslaugų teikimas, veiklos nesėkmės.

2.   Veiklos tęstinumo plane numatytos priemonės pritaikomos prie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo verslo modelio ir apima priemones, kuriomis užtikrinamas ypatingos svarbos paslaugų tęstinumas kai kurių arba visų tokių ypatingos svarbos paslaugų teikimą perduodant trečiajam subjektui.

3.   Į veiklos tęstinumo planą įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

pranešimo klientui apie įvykusią veiklos nesėkmę;

b)

klientų prieigos prie informacijos, susijusios su jų investicijomis;

c)

atitinkamais atvejais – tolesnio negrąžintų paskolų tvarkymo;

d)

atitinkamais atvejais – Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnyje nurodytų mokėjimo paslaugų, įskaitant to straipsnio 5 dalyje nurodytą tvarką, tęstinumo;

e)

atitinkamais atvejais – Reglamento (ES) 2020/1503 10 straipsnyje nurodyto turto saugojimo susitarimų perdavimo.

4 straipsnis

Tinkamas susitarimų administravimas

1.   Veiklos tęstinumo plane, atsižvelgiant į sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir jo verslo modelį, nustatomos išsamios priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant užtikrinti tinkamą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimų administravimą.

2.   1 dalyje nurodyti veiksmai taikomi:

a)

sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ir jo klientų susitarimams, įskaitant informaciją, kuri yra ypatingai svarbi tinkamam susitarimų administravimui;

b)

Reglamento (ES) 2020/1503 21 straipsnyje nurodyto pirminio žinių patikrinimo rezultatams;

c)

kitiems ypatingos svarbos verslo duomenims.

3.   1 dalyje nurodytus veiksmus sudaro:

a)

2 dalies a punkte nurodytų susitarimų saugojimas saugioje vietoje, jei originalas egzistuoja tik popierine forma;

b)

2 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos atitinkamų atsarginių kopijų saugojimas.

4.   Taikant 2 dalies c punktą ypatingos svarbos verslo duomenimis laikoma informacija ir susitarimai, sudarantys sąlygas atsekti investuotojų ir projektų savininkų atliktus mokėjimus.

5 straipsnis

Procedūros

1.   2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos procedūros pritaikomos prie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo verslo modelio ir apima:

a)

sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos nesėkmės atveju atsakingų asmenų arba departamento kontaktinių duomenų sąrašo sudarymą;

b)

trijų labiausiai tikėtinų veiklos nesėkmės scenarijų nustatymą ir priemonių, kurių reikia imtis siekiant sumažinti jų poveikį ypatingos svarbos paslaugų tęstinumui, aprašymą;

c)

nuostatas dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo darbuotojų prieigos prie darbo vietos ir įmonės tinklo;

d)

nuostatas dėl prieigos prie klientų informacijos ir atitinkamais atvejais – klientų turto;

e)

operacinės ir finansinės rizikos ir jos atsiradimo mažinimo priemonių nustatymą;

f)

ypatingos svarbos verslo sistemų ir nenumatytų atvejų priemonių, skirtų jų tęstinumui užtikrinti, nustatymą;

g)

ypatingos svarbos dalykinių santykių, įskaitant trečiosioms šalims vykdyti perduotas funkcijas, nustatymą;

h)

procedūras, kuriomis užtikrinamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, jo klientų, verslo partnerių, darbuotojų ir kompetentingų institucijų tarpusavio ryšių tęstinumas.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 347, 2020 10 20, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).