2022 10 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/2073

2022 m. spalio 27 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise, (1) ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 101/2011;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, įrašai, susiję su septyniais asmenimis, ir informacija, susijusi su jų teisėmis į gynybą ir jų teise į veiksmingą teisminę apsaugą, turėtų būti išbraukti;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  OL L 31, 2011 2 5, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedo A ir B skirsniuose išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

„4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI“;

„36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI“;

„43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

„44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“.