2022 9 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 244/70


2022 m. rugsėjo 15 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/1616 dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 243, 2022 m. rugsėjo 20 d. )

32 puslapis, 31 straipsnis, 1 punktas:

yra:

„1.

Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, gauti taikant grąžinamojo perdirbimo procesą, grindžiamą tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, dėl kurio pagal šį reglamentą reikia gauti atskirą leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą ir dėl kurio kompetentingai institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 282/2008 5 straipsnį pateikta galiojanti paraiška arba dėl kurio paraiška pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį arba 22 straipsnio 1 dalį pateikta ne vėliau kaip gali būti pateikiami rinkai tol, kol pareiškėjas atsiima savo paraišką arba kol Komisija priima sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą pagal 19 straipsnio 1 dalį.“,

turi būti:

„1.

Grąžinamojo perdirbimo plastikinės medžiagos ir gaminiai, gauti taikant grąžinamojo perdirbimo procesą, grindžiamą tinkama grąžinamojo perdirbimo technologija, dėl kurio pagal šį reglamentą reikia gauti atskirą leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą ir dėl kurio kompetentingai institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 282/2008 5 straipsnį pateikta galiojanti paraiška arba dėl kurio paraiška pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį arba 22 straipsnio 1 dalį pateikta ne vėliau kaip 2023 m. liepos 10 d., gali būti pateikiami rinkai tol, kol pareiškėjas atsiima savo paraišką arba kol Komisija priima sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti leidimą taikyti grąžinamojo perdirbimo procesą pagal 19 straipsnio 1 dalį.“