2022 8 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/83


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1393

2022 m. rugpjūčio 11 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios delta-9-tetrahidrokanabinolio (Δ9-THC) koncentracijos kanapių sėklose ir iš jų pagamintuose produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatyta didžiausia leidžiamoji tam tikrų teršalų koncentracija maisto produktuose;

(2)

2015 m. Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) Teršalų maisto grandinėje mokslinė grupė priėmė mokslinę nuomonę dėl rizikos žmonių sveikatai, susijusios su tetrahidrokanabinoliu (THC) piene ir kituose gyvūniniuose maisto produktuose (3). THC, tiksliau – Δ9-THC, yra svarbiausia kanapių augalo Cannabis sativa sudedamoji dalis. Tarnyba nustatė ūmaus poveikio etaloninę dozę (toliau – ŪPED) – 1 μg Δ9-THC/kg kūno svorio;

(3)

siekiant gauti daugiau duomenų apie Δ9-THC ir kitus atitinkamus nepsichoaktyviuosius pirmtakus, kurių yra iš kanapių pagamintuose maisto produktuose ir maisto produktuose, kurių sudėtyje yra kanapių ar kanapių kilmės sudedamųjų dalių, priimta Komisijos rekomendacija (ES) 2016/2115 (4);

(4)

2020 m. sausio 7 d. Tarnyba paskelbė mokslinę ataskaitą, kurioje įvertino Δ9-THC (5) ūmų poveikį žmonėms, atsižvelgdama į paplitimo duomenis, gautus taikant Rekomendaciją (ES) 2016/2115. Tam tikrų ūmaus poveikio įverčių atveju viršyta 1 μg/kg kūno svorio ŪPED. Nors prognozuojama, kad pagal poveikio įverčius ūmus Δ9-THC poveikis Sąjungoje gali būti pervertintas, dabartinis Δ9-THC poveikis gali kelti pavojų sveikatai;

(5)

todėl, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį, turėtų būti nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija kanapių sėklose ir iš kanapių sėklų pagamintuose produktuose. Kadangi delta-9-tetrahidrokanabinolio rūgštį (Δ9-THCA) galima paversti Δ9-THC perdirbant, turėtų būti nustatyta didžiausia leidžiamoji Δ9-THC ir Δ9-THCA suminė koncentracija, išreikšta Δ9-THC ekvivalentais;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasirengti taikyti šiuo reglamentu nustatytas naujas taisykles, tikslinga nustatyti pagrįstą laikotarpį, taikytiną iki tol, kol bus pradėta taikyti didžiausia leidžiamoji koncentracija. Taip pat tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį maisto produktams, teisėtai pateiktiems rinkai iki šio reglamento taikymo pradžios datos;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Priede išvardyti maisto produktai, teisėtai pateikti rinkai iki 2023 m. sausio 1 d., gali likti rinkoje iki jų minimalaus tinkamumo vartoti termino arba nuorodoje „Tinka vartoti iki ... (data)“ nurodyto termino.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) leidinys 2015;13(6):4141

(4)  2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2016/2115 dėl Δ9-tetrahidrokanabinolio, jo pirmtakų ir kitų kanabinoidų maisto produktuose stebėsenos (OL L 327, 2016 12 2, p. 103).

(5)  EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), Arcella D, Cascio C and Mackay K, 2020 m. Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC). EFSA Journal 2020;18(1):5953, p. 41 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 8 skirsnis papildomas šiuo 8.6 įrašu:

Maisto produktai

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

„8.6.

Delta-9-tetrahidrokanabinolio (Δ9-THC) ekvivalentai  (*1)

 

8.6.1.

Kanapių sėklos

3,0

8.6.2.

Maltos kanapių sėklos, kanapių sėklos, iš kurių (iš dalies) pašalinti riebalai, ir kiti iš kanapių sėklų pagaminti ar perdirbti produktai  (*2), išskyrus 8.6.3 punkte nurodytus produktus

3,0

8.6.3.

Kanapių sėklų aliejus

7,5


(*1)  Didžiausia leidžiamoji koncentracija – delta-9-tetrahidrokanabinolio (Δ9-THC) ir delta-9-tetrahidrokanabinolio rūgšties (Δ9-THCA) suminė koncentracija, išreikšta kaip Δ9-THC. Δ9-THCA koncentracijai taikomas 0,877 faktorius, o didžiausia leidžiamoji koncentracija yra Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA suminė koncentracija (jeigu Δ9-THC ir Δ9-THCA nustatomi ir kiekybiškai įvertinami atskirai).

(*2)  Iš kanapių sėklų pagaminti ar perdirbti produktai – produktai, gauti ar perdirbti tik iš kanapių sėklų.“