2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/53


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/879

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. birželio 3 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/884, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP ir įvairiuose sektoriuose nustatomos papildomos ribojamosios priemonės;

(4)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 išplečiamas draudimo teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas taikymas įtraukiant tris papildomas Rusijos kredito įstaigas;

(5)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat išplečiamas sąrašas asmenų, susijusių su Rusijos gynybos ir pramonine baze, kuriems taikomi griežtesni dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio stiprinimo, eksporto apribojimai;

(6)

taip pat manoma, kad tikslinga išplėsti kontroliuojamų prekių, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Rusijos kariuomenės ir technologinio stiprinimo arba plėtojamas jos gynybos ir saugumo sektorius, sąrašą;

(7)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 pratęsiamas Rusijos žiniasklaidos priemonių, kurias nuolat kontroliuoja Rusijos vadovybė, transliavimo licencijų galiojimo sustabdymas Sąjungoje;

(8)

Rusijos Federacija vykdo sistemingą tarptautinę manipuliavimo žiniasklaida ir faktų iškraipymo kampaniją, siekdama sustiprinti kaimyninių šalių ir Sąjungos bei jos valstybių narių destabilizavimo strategiją. Visų pirma propaganda ne kartą ir nuolat buvo nukreipta prieš Europos politines partijas, ypač rinkimų laikotarpiais, pilietinę visuomenę, prieglobsčio prašytojus, Rusijos etnines mažumas seksualines mažumas ir prieš Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinių institucijų veikimą;

(9)

siekdama pateisinti ir paremti savo agresiją Ukrainoje, Rusijos Federacija vykdė nuolatinius ir suderintus propagandos veiksmus, nukreiptus prieš pilietinę visuomenę Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, smarkiai iškraipydama faktus ir jais manipuliuodama;

(10)

tie propagandos veiksmai buvo vykdomi per įvairias žiniasklaidos priemones, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai nuolat kontroliuoja Rusijos Federacijos vadovybė. Tokie veiksmai kelia didelę tiesioginę grėsmę Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui. Tų žiniasklaidos priemonių vaidmuo skatinant ir remiant agresiją prieš Ukrainą ir destabilizuojant jos kaimynines šalis yra esminis ir labai svarbus;

(11)

atsižvelgiant į padėties sunkumą ir reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, būtina laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, pripažintos jos 11 straipsnyje, nustatyti papildomas ribojamąsias priemones siekiant sustabdyti tokių žiniasklaidos priemonių transliavimo veiklą Sąjungoje arba nukreiptą prieš Sąjungą. Šios priemonės turėtų būti taikomos, kol nebus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir kol Rusijos Federacija ir su ja susijusios žiniasklaidos priemonės nenutrauks propagandinių veiksmų prieš Sąjungą ir jos valstybes nares;

(12)

tikslinga suteikti Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus nuspręsti, priimant įgyvendinimo aktus ir išnagrinėjus atitinkamus faktus, ar šios ribojamosios priemonės turi būti pradėtos taikyti šiame reglamente nurodytą datą vieno ar kelių šio reglamento VI priede išvardytų subjektų atžvilgiu;

(13)

laikantis Pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu ir teisės į nuosavybę, pripažintų jos 11, 16 ir 17 straipsniuose, šiomis priemonėmis neužkertamas kelias toms žiniasklaidos priemonėms ir jų darbuotojams vykdyti Sąjungoje kitą veiklą nei transliavimas, kaip antai tyrimus ir pokalbius. Visų pirma šiomis priemonėmis nekeičiama pareiga paisyti teisių, laisvių ir principų, nurodytų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, įskaitant Pagrindinių teisių chartiją, ir valstybių narių konstitucijose, atitinkamose jų taikymo srityse;

(14)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat nustatytas draudimas reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu Rusijos žiniasklaidos priemonių, kurias nuolat kontroliuoja Rusijos vadovybė ir kurių transliavimo licencijų galiojimas sustabdytas, sukurtu ar transliuojamu turiniu;

(15)

Sprendimu (BUSP) 2022/884 taip pat nustatyti draudimai tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, į valstybes nares importuoti arba perduoti žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus, kurių kilmės šalis yra Rusija ar kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, ir drausti bei perdrausti tokių prekių transportavimą jūra į trečiąsias valstybes. Numatyti atitinkami pereinamieji laikotarpiai;

(16)

dėl kelių valstybių narių geografinės padėties, kuri lemia konkrečią priklausomybę nuo naftotiekiu iš Rusijos importuojamos žalios naftos, ir nesant perspektyvaus alternatyvaus tiekėjo trumpuoju laikotarpiu, žalios naftos importo iš Rusijos draudimas laikinai turėtų būti netaikomas, kol Taryba nenuspręs kitaip, naftotiekiu iš Rusijos į tas valstybes nares importuojamai žaliai naftai. Tos valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad kuo greičiau užsitikrintų alternatyvų tiekimą, siekiant užtikrinti, kad draudimai būtų pradėti taikyti naftotiekiu iš Rusijos importuojamai žaliai naftai kuo greičiau;

(17)

būtina uždrausti žalią naftą iš Rusijos, kuri į valstybę narę tiekiama naftotiekiu, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis, taip pat uždrausti, pasibaigus aštuonių mėnesių pereinamajam laikotarpiui, toliau perduoti, vežti ar perparduoti į kitas valstybes nares iš tokios žalios naftos gautus naftos produktus. Dėl specifinės Čekijos priklausomybės nuo tokių naftos produktų jai turėtų būti suteiktas papildomas dešimties mėnesių laikotarpis, kad ji galėtų užsitikrinti alternatyvų tiekimą;

(18)

dėl ypatingo Bulgarijos pažeidžiamumo dėl geografinių priežasčių turėtų būti numatyta ribotą laikotarpį taikoma speciali nukrypti nuo draudimo importuoti žalią naftą įvežamą jūriniu transportu (toliau – jūromis vežama žalia nafta) ir naftos produktus leidžianti nuostata. Dėl Kroatijos ypatingos padėties, susijusios su jos naftos perdirbimo gamyklos poreikiu užsitikrinti reguliarų vakuuminio gazolio tiekimą tos gamyklos veikimui, nacionalinė kompetentinga institucija turėtų galėti leisti konkretų laikotarpį tam tikromis sąlygomis pirkti, importuoti ar perduoti Rusijos vakuuminį gazolį;

(19)

jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, turėtų būti leidžiama į tą valstybę narę iš Rusijos importuoti jūromis vežamą žalią naftą, taikant išimtinę laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, kol tiekimas naftotiekiu bus atnaujintas arba kol Taryba nuspręs, kad tos valstybės narės atžvilgiu taikytinas draudimas importuoti naftotiekiu tiekiamą žalią naftą

(20)

staiga sutrikus naftos tiekimui naftotiekiu ar vežant jūromis, valstybės narės turėtų veikti vadovaudamosi solidarumo ir regioninio bendradarbiavimo principais, įtraukdamos tiek valdžios institucijas, tiek energetikos įmones, glaudžiai bendradarbiaudamos su Naftos koordinavimo grupe, kad būtų galima naudoti naftos atsargas, įskaitant nenumatytiems atvejams skirtas naftos atsargas, ir taikyti kitas priemones, įskaitant tinkamo mišinio tiekimą, kaip numatyta jų nacionaliniuose nenumatytų atvejų planuose arba sutarta pagal Direktyvą 2009/119/EB. Šis įsipareigojimas veikti solidariai ir bendradarbiauti yra itin aktualus atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir galimą Rusijos žalios naftos tiekimo ar perdirbtų naftos produktų tiekimo regione sutrikimą, visų pirma susijusį su naftotiekiais ar Juodosios jūros uostais. Komisija stebės rinkas bei tiekimo saugumą ir reguliariai praneš Tarybai ir prireikus teiks pasiūlymus, kaip sustiprinti tiekimo saugumą;

(21)

laikantis tranzito laisvės principo, draudimai pirkti, importuoti ar perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir tam tikrus naftos produktus iš Rusijos neturėtų daryti poveikio tokių prekių, kurių kilmės šalis yra trečioji valstybė ir kurios tik tranzitu vežamos per Rusiją, pirkimui, importui arba perleidimui. Visų pirma šie draudimai neturėtų būti taikomi tuo atveju, kai Rusija muitinės deklaracijose yra nurodyta kaip eksporto valstybė, jei tose muitinės deklaracijose nurodyta žalios naftos ir kitų naftos produktų kilmės šalis yra trečioji valstybė;

(22)

nacionalinės institucijos turėtų vykdyti būtinus patikrinimus, kad užtikrintų, jog trečiosios valstybės prekių tranzitu nebūtų apeinami draudimai. Jei yra pakankamai įrodymų, kad trečiosios valstybės prekių importu apeinami draudimai, toks importas turėtų būti uždraustas;

(23)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/884 nustatyti draudimai teikti Rusijai apskaitos, audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas, taip pat verslo bei valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas;

(24)

siekiant užtikrinti sklandų Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5m straipsnio įgyvendinimą, tikslinga to straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytą veiklos nutraukimo terminą pratęsti nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 m. liepos 5 d.;

(25)

patikslintina, kad šiuo reglamentu neužkertamas kelias pagal valstybės narės teisę įregistruotam ar įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai gauti mokėjimus iš Rusijos kontrahento pagal sutartis, susijusias su prekėmis ir technologijomis, išvardytomis Reglamento (ES) Nr. 833/2014 X priede, to juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sudarytas anksčiau nei 2022 m. vasario 26 d. ir įvykdytas anksčiau nei 2022 m. gegužės 27 d.;

(26)

pagal 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 (4) dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos II priedą apskaitos, audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos apima įmonių ir kitų subjektų komercinių sandorių registravimą; apskaitos įrašų ir finansinių ataskaitų tikrinimą; įmonės mokesčių planavimą ir konsultavimą ir mokesčių dokumentų rengimą. Verslo ir konsultacinės valdymo bei ryšių su visuomene paslaugos apima įmonėms teikiamas patariamąsias, rekomendacines ir veiklos pagalbos paslaugas, susijusias su verslo politika bei strategija ir bendruoju organizacijos veiklos planavimu, struktūros nustatymu ir kontrole. Tai apima valdymo mokesčius, finansų kontrolę; rinkos valdymo, žmogiškųjų išteklių, gamybos valdymo ir projektų valdymo konsultacines paslaugas; taip pat patariamąsias, rekomendacines ir veiklos pagalbos paslaugas, susijusias su klientų įvaizdžio ir jų ryšių su plačiąja visuomene ir institucijomis gerinimu;

(27)

siekiant užtikrinti tinkamą Reglamente (ES) Nr. 833/2014 nustatytų priemonių įgyvendinimą, tikslinga draudimo Rusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms transportuoti prekes išimtį taikyti visoms Rusijoje veikiančioms diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms. Be to, tikslinga išplėsti tam tikrų draudimo priimti indėlius ir dėl patikos fondų išimčių taikymą, taip pat patikslinti ir sugriežtinti nuostatas dėl nacionalinių sankcijų už tame reglamente nustatytų priemonių pažeidimus;

(28)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(29)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

2f straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Draudžiama reklamuoti produktus ar paslaugas bet kokiu XV priede išvardytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sukurtu ar transliuojamu turiniu, taip pat ir jį perduodant ar platinant 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.“;

2)

3 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimas (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

3)

3a straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, transportavimą (nebent tai būtų draudžiama pagal 3m ar 3n straipsnį) iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, arba“;

4)

3ea straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, taip pat tam tikrų chemijos ir geležies produktų, išvardytų XXIV priede, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

5)

3l straipsnio 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas į Sąjungą;“;

6)

3l straipsnio 4 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

diplomatinių ir konsulinių atstovybių, įskaitant atstovybes, ambasadas ir misijas, arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, veikimas Rusijoje, arba“;

7)

įterpiami šie straipsniai:

„3m straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar perduoti žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra eksportuojami iš Rusijos.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą arba bet kokias kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytu draudimu.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2022 m. gruodžio 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems iki tos datos, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2709 00, pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

b)

iki 2023 m. vasario 5 d. vienkartiniams artimiausio laikotarpio tiekimo sandoriams, sudarytiems ir įvykdytiems anksčiau nei ši data, ir prekių, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710, pirkimo, importo ar perdavimo sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ir tokioms sutartims įvykdyti reikalingoms papildomoms sutartims, su sąlyga, kad atitinkamos valstybės narės apie tas sutartis pranešė Komisijai ne vėliau kaip 2022 m. birželio 24 d. ir kad apie vienkartinius artimiausio laikotarpio pristatymo sandorius atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai per 10 dienų nuo jų užbaigimo;

c)

XXV priede išvardytų jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų pirkimui, importui ir perleidimui, kai šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos;

d)

žaliai naftai, klasifikuojamai priskiriant KN kodą 2709 00, kuri į valstybes nares naftotiekiu tiekiama iš Rusijos, kol Taryba nuspręs, kad taikomi 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai.

4.   Jei žalios naftos tiekimas naftotiekiu iš Rusijos į žemyninę valstybę narę nutrūksta dėl priežasčių, kurių ta valstybė narė negali kontroliuoti, į tą valstybę narę iš Rusijos gali būti importuojama jūromis vežama žalia nafta, klasifikuojama priskiriant KN kodą 2709 00, taikant išimtinę laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo 1 ir 2 dalių, kol tiekimas bus atnaujintas arba kol tai valstybei narei bus pradėtas taikyti 3 dalies d punkte nurodytas Tarybos sprendimas, priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė.

5.   Nuo 2022 m. gruodžio 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Bulgarijos kompetentingos institucijos gali leisti iki 2024 m. gruodžio 31 d. vykdyti sutartis, sudarytas iki 2022 m. birželio 4 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims vykdyti, siekiant pirkti, importuoti arba perduoti jūromis vežamą žalią naftą ir naftos produktus, kaip išvardyta XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuoti iš Rusijos.

6.   Nuo 2023 m. vasario 5 d. ir nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, Kroatijos kompetentingos institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. gali leisti pirkti, importuoti ar perduoti vakuuminį gazolį, klasifikuojamą priskiriant KN kodą 2710 19 71, kurio kilmės šalis yra Rusija arba kuris eksportuotas iš Rusijos, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

nėra alternatyvaus vakuuminio gazolio tiekėjo ir

b)

ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo Kroatija pranešė Komisijai motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, ir Komisija per tą laikotarpį nepareiškė prieštaravimų.

7.   Prekės, kurios buvo importuotos kompetentingai institucijai leidus nukrypti nuo draudimų pagal 5 ar 6 dalį, negali būti parduodamos pirkėjams, esantiems kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje.

8.   Draudžiama į kitas valstybes nares ar į trečiąsias valstybes perduodi ar vežti žalią naftą, kuri į valstybes nares tiekiama naftotiekiu, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, arba ją parduoti pirkėjams kitose valstybėse narėse ar trečiosiose valstybėse.

Visi tokios žalios naftos kroviniai ir talpyklos turi būti aiškiai pažymėti užrašu „REBCO: export prohibited“.

Jei žalia nafta buvo tiekiama naftotiekiu į valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, nuo 2023 m. vasario 5 d. draudžiama perduoti arba transportuoti naftos produktus, klasifikuojamus priskiriant KN kodą 2710, gautus iš tokios žalios naftos, į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis arba parduoti tokius naftos produktus pirkėjams kitose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse.

Taikant laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą, trečioje pastraipoje nurodyti draudimai nuo 2023 m. gruodžio 5 d. taikomi naftos produktų, gautų iš žalios naftos, kuri buvo patiekta naftotiekiu į kitą valstybę narę, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, importui ir perdavimui į Čekiją, taip pat pardavimui pirkėjams Čekijoje. Jei Čekijai iki tos dienos užtikrinamas alternatyvus tokių naftos produktų tiekimas, Taryba nutraukia tos laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą. Laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d. tokių naftos produktų, importuotų į Čekiją iš kitų valstybės narių, kiekiai negali viršyti vidutinių kiekių, importuotų į Čekiją iš tų kitų valstybių narių per tokį patį laikotarpį per pastaruosius penkerius metus.

9.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi XXV priede išvardytų prekių, reikalingų pirkėjo būtiniesiems poreikiams patenkinti Rusijoje arba humanitariniams projektams Rusijoje, pirkimams Rusijoje.

10.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 8 d. ir vėliau kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftotiekiu importuotos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius. Tokie importo duomenys turi būti suskirstyti pagal naftotiekį. Tuo atveju, kai 4 dalyje nurodyta išimtinė laikina nukrypti leidžianti nuostata taikoma žemyninei valstybei narei, kol taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, ta valstybė narė kas tris mėnesius praneša Komisijai apie jūromis vežamos žalios naftos, klasifikuojamos priskiriant KN kodą 2709 00, kiekius, kuriuos ji importuoja iš Rusijos.

Tuo laikotarpiu iki 2023 m. gruodžio 5 d., kaip nurodyta 8 dalies ketvirtoje pastraipoje, valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie naftos produktų, klasifikuojamų priskiriant KN kodą 2710, gautų iš naftotiekiu patiektos žalios naftos, kaip nurodyta 3 dalies d punkte, kiekius, kuriuos jos eksportavo į Čekiją.

3n straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie buvo eksportuoti iš Rusijos, vežimu į trečiąsias valstybes, įskaitant perdavimą iš laivo į laivą.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas:

a)

sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., ar tokioms sutartims vykdyti būtinų papildomų sutarčių vykdymui iki 2022 m. gruodžio 5 d.; ir

b)

žalios naftos ir naftos produktų, išvardytų XXV priede, vežimui, jei šių prekių kilmės šalis yra trečioji valstybė, o jos Rusijoje tik pakraunamos, išsiunčiamos iš jos arba vežamos per ją tranzitu, su sąlyga, kad šių prekių kilmės šalis nėra Rusija ir jų savininkas nėra iš Rusijos.“;

8)

5aa straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

papildomas šia dalimi:

„2a.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas ten nurodytų juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagal sutartis, įvykdytas anksčiau nei 2022 m. gegužės 15 d., gautinų mokėjimų gavimui.“;

b)

3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, sandoriams, kurie yra griežtai būtini tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti ar transportuoti gamtines dujas ir naftą, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą, Europos ekonominės erdvės šalį narę, Šveicariją ar Vakarų Balkanus;“;

c)

3 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

sandoriams, įskaitant pardavimą, kurie yra griežtai būtini, kad būtų galima ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. likviduoti bendrąsias įmones arba panašias juridines struktūras, sudarytiems anksčiau nei 2022 m. kovo 16 d., kuriuose dalyvauja 1 dalyje nurodytas juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

sandoriams, susijusiems su elektroninių ryšių paslaugų, duomenų centrų paslaugų teikimu ir jų veikimui, priežiūrai, saugumui užtikrinti būtinų paslaugų teikimu ir įrangos tiekimu, įskaitant užkardų ir skambučių centrų paslaugų teikimą XIX priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.“;

9)

5c straipsnis pakeičiamas taip:

„5c straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti priimti tokį indėlį arba teikti piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugą, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas arba piniginės, sąskaitos tvarkymo ar saugojimo paslaugos teikimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 5b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b)

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti,

c)

skirtas tik mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įprastinį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar priežiūrą mokėti,

d)

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.   Apie leidimus, išduotus pagal 1 dalies a, b, c arba e punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.“;

10)

5f straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.“;

11)

5h straipsnis pakeičiamas taip:

„5h straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XIV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms ir bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam XIV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Rusijoje įsteigtam juridiniam asmeniui, subjektui ir organizacijai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XIV priede nurodytam subjektui.“;

12)

5k straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal 3m arba 3n straipsnį, gamtinių dujų ir naftos, įskaitant rafinuotus naftos produktus, taip pat titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos, pirkimas, importavimas ar transportavimas iš Rusijos arba per Rusiją į Sąjungą; arba“;

13)

5m straipsnis pakeičiamas taip:

„5m straipsnis

1.   Draudžiama įregistruoti ir suteikti registruotą buveinę, veiklos ar administracinį adresą, taip pat draudžiama teikti valdymo paslaugas patikos fondui ar panašiai teisinei struktūrai, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra:

a)

Rusijos piliečiai ar Rusijoje gyvenantys fiziniai asmenys;

b)

Rusijoje įsteigti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

c)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a ar b punkte nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai;

d)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos kontroliuoja a, b ar c punkte nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija;

e)

fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a, b, c ar d punkte nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos vardu arba jo nurodymu.

2.   Nuo 2022 m. liepos 5 d. draudžiama veikti ar pavesti kitam asmeniui veikti kaip patikėtiniui, nominaliam akcininkui, direktoriui, sekretoriui arba užimti panašias pareigas patikos fonde ar panašioje teisinėje struktūroje, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos veiklai, kuri yra griežtai būtina siekiant ne vėliau kaip 2022 m. liepos 5 d. nutraukti su šiuo straipsniu nesuderinamas sutartis, sudarytas anksčiau nei 2022 m. balandžio 9 d., arba papildomas sutartis, būtinas tokioms sutartims įvykdyti.

4.   1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai patikėtojas ar naudos gavėjas yra valstybės narės pilietis ar fizinis asmuo, turintis leidimą laikinai ar nuolat gyventi valstybėje narėje.

5.   Nukrypstant nuo 2 dalies, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti po 2022 m. liepos 5 d. toliau teikti 2 dalyje nurodytas paslaugas:

a)

siekiant ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 5 d. užbaigti operacijas, kurios yra griežtai būtinos 3 dalyje nurodytoms sutartims nutraukti, jei tokios operacijos buvo pradėtos anksčiau nei 2022 m. gegužės 11 d., arba

b)

dėl kitų priežasčių, su sąlyga, kad paslaugų teikėjai tiesiogiai ar netiesiogiai nepriima lėšų ar ekonominių išteklių iš 1 dalyje nurodytų asmenų, nesuteikia jiems lėšų ar ekonominių išteklių ir jokiu kitu būdu nesuteikia tokiems asmenims jokios naudos iš patikos fonde esančio turto.

6.   Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti tose dalyse nurodytas paslaugas, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti,

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ar teisinė valstybė Rusijoje, arba

c)

patikos fondų, kurių tikslas – administruoti profesinių pensijų sistemas, draudimo polisus ar darbuotojų akcijų sistemą, labdaros organizacijas, mėgėjų sporto klubus ir nepilnamečiams ar pažeidžiamiems suaugusiesiems skirtus fondus, veiklai.

7.   Apie leidimus, suteiktus pagal 5 ar 6 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja Komisiją per dvi savaites nuo tokio leidimo suteikimo.“;

14)

įterpiamas šis straipsnis:

„5n straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti apskaitos, audito, įskaitant teisės aktų nustatytą auditą, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas ir verslo ir valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugas:

a)

Rusijos vyriausybei arba

b)

Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos, kad iki 2022 m. liepos 5 d. būtų nutrauktos sutartys, kurios neatitinka šio straipsnio ir yra sudarytos anksčiau nei 2022 m. birželio 4 d., arba tokioms sutartims vykdyti būtinos papildomos sutartys, teikimui.

3.   1 dalis netaikoma paslaugų, kurios yra griežtai būtinos siekiant pasinaudoti teise į gynybą teismo procese ir teise į veiksmingą teisinę gynybą, teikimui.

4.   1 dalis netaikoma teikimui paslaugų, skirtų naudotis išimtinai Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie priklauso juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, įregistruotiems ar įsteigtiems pagal valstybės narės teisę, arba kuriuos toks juridinis asmuo, subjektas ar organizacija kontroliuoja vienas arba kartu su kitais.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti teikti joje nurodytas paslaugas tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tai būtina:

a)

humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.“;

15)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato tinkamas pajamų, gautų iš tokių pažeidimų, konfiskavimo priemones.“;

16)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

17)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

18)

VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

19)

XII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

20)

XIV priedas pakeičiamas šio reglamento V priede išdėstytu tekstu;

21)

XV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą.

Šis punktas taikomas vieno ar kelių šio reglamento VI priede išvardytų subjektų atžvilgiu nuo 2022 m. birželio 25 d. ir su sąlyga, kad Taryba, išnagrinėjusi atitinkamus atvejus, taip nusprendžia įgyvendinimo aktu.

22)

XXI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą;

23)

pridedamas XXV priedas, atitinkantis šio reglamento VIII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 153, 2022 6 3.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(4)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.


I PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 IV priedą įtraukiami šie fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos:

„46-asis TSNII, centrinis mokslinių tyrimų institutas

Alagiro rezistorių gamykla

Visos Rusijos optinio ir fizinio matavimo tyrimų institutas

Visos Rusijos mokslinių tyrimų institutas „Etalon“, AB

AB „Almaz“

Arzamaso mokslinė gamybinė įmonė „Temp Avia“

Valstybinių gynybos užsakymų automatizuoto viešojo pirkimo sistema, RAB

Dolgoprudno automatikos projektavimo biuras (AB „DDBA“)

Elektroninių kompiuterijos technologijų mokslinių tyrimų centras, AB

AB „Electrosignal“

AB „Energiya“

Inžinerijos centras „Moselectronproekt“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Etalon“

Evgeny Krayushin

Užsienio prekybos asociacija „Mashpriborintorg“

RAB „Ineko“

AB „Informakustika“

Didelės energijos fizikos institutas

Teorinės ir eksperimentinės fizikos institutas

Viešoji AB „Inteltech“

ISE SO RAN, Didžiasrovės elektronikos institutas

Kalugos telemechanikos įtaisų mokslinių tyrimų institutas, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Kulon“, AB

Projektavimo biuras „Lutch“

Gamykla „Meteor“, AB

Maskvos ryšių mokslinių tyrimų institutas, AB

Maskvos Darbo raudonosios vėliavos ordino radiotechnikos tyrimų institutas, AB

AB „NPO Elektromechaniki“

Omsko gamybinis susivienijimas „Irtysh“, AB

Omsko prietaisų gamybos mokslinių tyrimų institutas, AB

AB „Optron“

AAB laivų statykla „Pella“

Čeliabinsko radijo gamykla „Polyot“, AB

Pskovo nuotolinio ryšio įrangos gamykla

AB „Radiozavod“

AB „Razryad“

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Mars“

Riazanės radijo gamykla

Mokslinis gamybinis centras „Vigstar“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Radiosviaz“

Mokslinių tyrimų institutas „Ferrite-Domen“

Ryšio valdymo sistemų mokslinių tyrimų institutas

Radijo komponentų mokslinis gamybinis susivienijimas ir mokslinių tyrimų institutas

Mokslinė gamybinė įmonė „Kant“

Mokslinė gamybinė įmonė „Svyaz“

Mokslinė gamybinė įmonė „Almaz“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Salyut“, AB

Mokslinė gamybinė įmonė „Volna“

Mokslinė gamybinė įmonė „Vostok“, AB

Mokslinių tyrimų institutas „Argon“

Mokslinių tyrimų institutas ir gamykla „Platan“

Automatinių sistemų ir ryšių komplekslų mokslinių tyrimų institutas „Neptun“, AB

Specialusis relinių technologijų projektavimo ir technikos biuras

Specialusis projektavimo biuras „Salute“ ,AB

Taktinių raketų korporacija, AB „Salute“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinis I. I. Toropovo vardo mašinų gamybos projektavimo biuras „Vympel“

Taktinių raketų korporacija, AB „URALELEMENT“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamykla „Dagdiesel“

Taktinių raketų korporacija, AB „Jūrinės šiluminės technikos mokslinių tyrimų institutas“

Taktinių raketų korporacija, AB „Gamybinis susivienijimas „Strela“

Taktinių raketų korporacija, AB „Kulakovo gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo“

Taktinių raketų korporacija, AB „Ravenstvo-service“

Taktinių raketų korporacija, AB „Saratovo radijo prietaisų gamykla“

Taktinių raketų korporacija, AB „Severny Press“

Taktinių raketų korporacija, AB „Automatikos projektavimo mokslinių tyrimų centras“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „KB Mashinostroeniya“

Taktinių raketų korporacija, Elektromechanikos gamybinis susivienijimas

Taktinių raketų korporacija, mokslinis gamybinis susivienijimas „Žaibas“

Taktinių raketų korporacija, Petrovsko elektromechanikos gamykla „Molot“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „Mašinų gamybos projektavimo biuras „ISKRA“

Taktinių raketų korporacija, viešoji AB „ANPP Temp Avia“

Taktinių raketų korporacija, projektavimo biuras „Raduga“

Taktinių raketų korporacija, „Centrinis automatikos projektavimo biuras“

Taktinių raketų korporacija, „711 orlaivių remonto įmonė“

Taktinių raketų korporacija, AB „Valstybinė mokslinė gamybinė įmonė „Region“

Taktinių raketų korporacija, AB Turajevo mašinų gamybos projektavimo biuras „Soyuz“

Taktinių raketų korporacija, Azovo optikos ir mechanikos gamykla

Taktinių raketų korporacija, jūrų povandeninės ginkluotės koncernas „Gidropribor“

Taktinių raketų korporacija, AB „KRASNY GIDROPRESS“

Taktinių raketų korporacija, AB „Avangard“

Taktinių raketų korporacija, AB koncernas „Granit-Electron“

Taktinių raketų korporacija, AB „Elektrotyaga“

Taktinių raketų korporacija, AB „GosNIIMash“

Taktinių raketų korporacija, Riazanės projektavimo biuras „Globus“

Taktinių raketų korporacija, Smolensko aviacijos gamykla

Taktinių raketų korporacija, „TRV Engineering“

Taktinių raketų korporacija, Uralo projektavimo biuras „Detal“

Taktinių raketų korporacija, RAB „Zvezda-Strela“

Tambovo gamykla (TZ) „October“

Jungtinės laivų statybos korporacijos gamybinis susivienijimas „Šiaurės mašinų gamybos įmonė“

Jungtinės laivų statybos korporacijos 5-oji laivų statykla““.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

I kategorijos „Elektronika“ X.A.I.003 pakategorės a punktas pakeičiamas taip:

„a.

Dažnio keitikliai ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;“;

2)

pridedamos šios kategorijos:

„IX kategorija. Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

X.C.IX.001

Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti junginiai pagal Kombinuotosios nomenklatūros 28 ir 29 skirsnių 1 pastabą

a.

Kurių koncentracija ne mažesnė kaip 95 % masės:

1.

etilendichloridas (CAS 107-06-2);

2.

nitrometanas (CAS 75-52-5);

3.

pikro rūgštis (CAS 88-89-1);

4.

aliuminio chloridas (CAS 7446-70-0);

5.

arsenas (CAS 7440-38-2);

6.

arseno trioksidas (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-chloretil)etilamino hidrochloridas (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-chloretil)metilamino hidrochloridas (CAS 55-86-7);

9.

tris(2-chloretil)amino hidrochloridas (CAS 817-09-4);

10.

tributilfosfitas (CAS 102-85-2);

11.

izocianatometanas (CAS 624-83-9);

12.

chinaldinas (CAS 91-63-4);

13.

2-bromchloretanas (CAS 107-04-0);

14.

benzilas (CAS 134-81-6);

15.

dietileteris (CAS 60-29-7);

16.

dimetileteris (CAS 115-10-6);

17.

dimetilaminoetanolis (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanolis (CAS 109-86-4);

19.

butirilcholinesterazė (BCHE);

20.

dietilentriaminas (CAS 111-40-0);

21.

dichlormetanas (CAS 75-09-2);

22.

dimetilanilinas(CAS 121-69-7);

23.

etilbromidas (CAS 74-96-4);

24.

etilchloridas (CAS 75-00-3);

25.

etilaminas (CAS 75-04-7);

26.

heksaminas (CAS 100-97-0);

27.

izopropilo alkoholis (CAS 67- 63-0);

28.

izopropilbromidas (CAS 75-26-3);

29.

izopropileteris (CAS 108-20-3);

30.

metilaminas (CAS 74-89-5);

31.

metilbromidas (CAS 74-83-9);

32.

monoizopropilaminas (CAS 75-31-0);

33.

obidoksimo chloridas (CAS 114-90-9);

34.

kalio bromidas (CAS 7758-02-3);

35.

piridinas (CAS 110-86-1);

36.

piridostigmino bromidas (CAS 101-26-8);

37.

natrio bromidas (CAS 7647-15-6);

38.

natrio metalas (CAS 7440-23-5);

39.

tributilaminas (CAS 102-82-9);

40.

trietilaminas (CAS 121-44-8) arba

41.

trimetilaminas (CAS 75-50-3).

b.

Kurių koncentracija ne mažesnė kaip 90 % masės:

1.

acetonas (CAS 67-64-1);

2.

acetilenas (CAS 74-86-2);

3.

amoniakas (CAS 7664-41-7);

4.

stibis (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehidas (CAS 100-52-7);

6.

benzoinas (CAS 119-53-9);

7.

1-butanolis (CAS 71-36-3);

8.

2-butanolis (CAS 78-92-2);

9.

izobutanolis (CAS 78-83-1);

10.

tret-butanolis (CAS 75-65-0);

11.

kalcio karbidas (CAS 75-20-7);

12.

anglies monoksidas (CAS 630-08-0);

13.

chloras (CAS 7782-50-5);

14.

cikloheksanolis (CAS 108-93-0);

15.

dicikloheksilaminas (CAS 101-83-7);

16.

etanolis (CAS 64-17-5);

17.

etilenas (CAS 74-85-1);

18.

etileno oksidas (CAS 75-21-8);

19.

fluorapatitas (CAS 1306-05-4);

20.

vandenilio chloridas (CAS 7647-01-0);

21.

vandenilio sulfidas (CAS 7783-06-4);

22.

migdolų rūgštis (CAS 90-64-2);

23.

metanolis (CAS 67-56-1);

24.

metilchloridas (CAS 74-87-3);

25.

metiljodidas (CAS 74-88-4);

26.

metantiolis (CAS 74-93-1);

27.

monoetilenglikolis (CAS 107-21-1);

28.

oksalilchloridas (CAS 79-37-8);

29.

kalio sulfidas (CAS 1312-73-8);

30.

kalio tiocianatas (CAS 333-20-0);

31.

natrio hipochloritas (CAS 7681-52-9);

32.

siera (CAS 7704-34-9);

33.

sieros dioksidas (CAS 7446-09-5);

34.

sieros trioksidas (CAS 7446-11-9);

35.

tiofosforilchloridas (CAS 3982-91-0);

36.

triizobutilfosfitas (CAS 1606-96-8);

37.

baltasis fosforas (CAS 12185-10-3) arba

38.

geltonasis fosforas (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanilis ir jo dariniai: alfentanilis, sufentanilis, remifentanilis, karfentanilas ir jų druskos.

Pastaba

X.C.IX.002 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X.C.IX.003

Centrinę nervų sistemą veikiančių cheminių medžiagų pirmtakai:

a.

4-anilino-N-fenetilpiperidinas (CAS 21409-26-7) arba

b.

N-fenetil-4-piperidonas (CAS 39742-60-4).

Pastabos

1.

X.C.IX.003 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienos ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų X.C.IX.003, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta cheminė medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2.

X.C.IX.003 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

X kategorija. Medžiagų perdirbimas

X.B.X.001

‚Pastoviojo srauto reaktoriai‘ ir jų ‚moduliniai komponentai‘.

Techninės pastabos

1.

Taikant X.B.X.001, ‚pastoviojo srauto reaktoriai‘ yra savaime veikiančios sistemos, kuriose reagentai nuolat tiekiami į reaktorių ir gautas produktas surenkamas išleistas per išleidimo angą.

2.

Taikant X.B.X.001, ‚moduliniai komponentai‘ yra sroviniai moduliai, skysčio siurbliai, vožtuvai, įkrautiniai moduliai, maišymo moduliai, slėgmačiai, skysčių separatoriai ir pan.

X.B.X.002

Nukleorūgštims, kurių ilgis didesnis nei 50 bazių, generuoti suprojektuoti iš dalies arba visiškai automatizuoti nukleorūgščių surinktuvai ir sintezatoriai, kuriems netaikomas 2B352 pakategorės i punktas.

X.B.X.003

Automatizuoti peptidų sintezatoriai, galintys veikti kontroliuojamoje atmosferoje.“.


III PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VIII priedą įtraukiamos šios šalys partnerės:

„JUNGTINĖ KARALYSTĖ

PIETŲ KORĖJA“.


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XII priedo antraštė pakeičiama taip:

„5 straipsnio 2 dalyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas“.


V PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XIV priedas pakeičiamas taip:

„XIV PRIEDAS

5h STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto arba organizacijos pavadinimas

Taikymo pradžios data

„Bank Otkritie“

2022 m. kovo 12 d.

„Novikombank“

2022 m. kovo 12 d.

„Promsvyazbank“

2022 m. kovo 12 d.

„Bank Rossiya“

2022 m. kovo 12 d.

„Sovcombank“

2022 m. kovo 12 d.

„VNESHECONOMBANK“ (VEB)

2022 m. kovo 12 d.

„VTB BANK“

2022 m. kovo 12 d.

„Sberbank“

2022 m. birželio 14 d.

Maskvos kredito bankas

2022 m. birželio 14 d.

Rusijos žemės ūkio bankas, akcinė bendrovė „Rosselkhozbank“

2022 m. birželio 14 d.

“.

VI PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XV priedą įtraukiami šie subjektai:

„„Rossiya RTR“ / „RTR Planeta“

„Rossiya 24“ / „Russia 24“

„TV Centre International““.


VII PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XXI priedas pakeičiamas taip:

„XXI PRIEDAS

3i STRAIPSNYJE NURODYTŲ PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

KN kodas

Prekės pavadinimas

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; rūkyti vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, virti ar kepti arba nevirti ir nekepti prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, užšaldyti arba neužšaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu

16043100

Ikrai

16043200

Ikrų pakaitalai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

2303

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

ex ex2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, išskyrus KN kodus 2825 20 00  ir 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus KN kodą 2835 26 00

ex ex2901

Alifatiniai angliavandeniliai, išskyrus KN kodą 2901 10 00

2902

Cikliniai angliavandeniliai

ex ex2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus KN kodą 2905 11 00

2907

Fenoliai; fenolalkoholiai

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, acetalių ir hemiacetalių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

310420

Kalio chloridas

310520

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

310560

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

ex ex31059020

Kitos trąšos, kurių sudėtyje yra kalio chlorido

ex ex31059080

Kitos trąšos, kurių sudėtyje yra kalio chlorido

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos

4011

Naujos pneumatinės guminės padangos

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

4705

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus

4804

Nepadengtas ritininis arba išskleistas lakštinis kraftpopieris ir kartonas, išskyrus priskiriamus 4802 arba 4803  pozicijai

6810

Dirbiniai iš cemento, betono arba iš betoninio bloko (dirbtinio akmens), sutvirtinti arba nesutvirtinti

7005

Flotacinis stiklas (float glass) ir stiklas šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, lakštai, padengti absorbciniu, atspindinčiu arba neatspindinčiu sluoksniu ar be tokio sluoksnio, bet kitu būdu neapdoroti

7007

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

7019

Stiklo pluoštai (įskaitant stiklo vatą) ir jų dirbiniai (pavyzdžiui, verpalai, pusverpaliai, audiniai):

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7801

Neapdorotas švinas

ex ex8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos, išskyrus KN kodui 8411 91 00 priskiriamų turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalis

8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, priskiriamoms 8425 –8430 pozicijoms

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

8904

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

8905

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai; plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

9403

Kiti baldai ir jų dalys

“.

VIII PRIEDAS

Pridedamas šis priedas:

„XXV PRIEDAS

3m IR 3n STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ŽALIOS NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

KN kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos