2022 6 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/11


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/877

2022 m. birželio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 (2);

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 įgyvendinamos Sprendime 2012/642/BUSP numatytos priemonės;

(3)

Tarybos sprendimu (BUSP) 2022/882 (3) sankcijų apimtis išplečiama siekiant toliau įgyvendinti 2022 m. kovo 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, pateiktas Baltarusijai įsitraukus į nepriimtiną ir neteisėtą Rusijos karinį išpuolį prieš Ukrainą, kuris pagal tarptautinę teisę laikomas karine agresija;

(4)

atsižvelgiant į padėties rimtumą, būtina imtis papildomų priemonių. Todėl Sprendimu (BUSP) 2022/882 buvo išplėstas subjektų, kuriems taikomi apribojimai, susiję su leidimais parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bei prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio ir technologinio tobulinimo arba prie jos gynybos ir saugumo sektoriaus plėtros, sąrašas. Sprendimu (BUSP) 2022/882 taip pat išplečiamas Baltarusijos kredito įstaigų ir jų patronuojamųjų įmonių Baltarusijoje, kurioms taikomos su specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikimu susijusios ribojamosios priemonės, sąrašas;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1zb straipsnis pakeičiamas taip:

„1zb straipsnis

1.   Draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis, XV priede išvardytiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms ir bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso XV priede nurodytam subjektui.

2.   Kiekvienam XV priede nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai 1 dalyje išdėstytas draudimas taikomas nuo tame priede nurodytos datos. Draudimas nuo tos pačios dienos taikomas bet kuriam Baltarusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso XV priede nurodytam subjektui.“;

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės nustato sankcijų, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias sankcijas, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės taip pat numato atitinkamas priemones iš tokių pažeidimų gautų lėšų konfiskavimui.“;

3)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 V priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

4)

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 XV priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  OL L 285, 2012 10 17, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijoje prieš Ukrainą (OL L 134, 2006 5 20, p. 1).

(3)  2022 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/882, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (OL L 153, 2022 6 3).


I PRIEDAS

„V PRIEDAS

1e STRAIPSNIO 7 DALYJE, 1f STRAIPSNIO 7 DALYJE IR 1fa STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Baltarusijos gynybos ministerija Baltarusijos gynybos ministerija

AB „140 Repair Plant“

AB „558 Aircraft Repair Plant“

AB „2566 Radioelectronic Armament Repair Plant“

AB „AGAT – Control Systems – Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding“

AAB „AGAT Electromechanical Plant“

„AGAT – SYSTEM“

RAB „ATE – Engineering“

„BelOMO Holding“

Valstybinė užsienio prekybos unitarinė įmonė „Belspetsvneshtechnika“

UAB „Beltechexport“

„BSVT-New Technologies“

Gomelio srities vykdomojo komiteto Vidaus reikalų departamentas

Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenė

„KGB Alpha“

AAB „Kidma Tech“

„Minotor-Service“

Minsko ratinių traktorių gamykla

RAB „Oboronnye Initsiativy“

AAB „KB Radar Managing Company“

AB „Peleng“

Baltarusijos Respublikos valstybinis karo pramonės komitetas

Baltarusijos Respublikos valstybės saugumo komitetas

AB „Transaviaexport Airlines“

AAB „Volatavto“


II PRIEDAS

„XV PRIEDAS

1zb STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Juridinio asmens, subjekto ar įstaigos pavadinimas

Taikymo data

„Belagroprombank“

2022 m. kovo 20 d.

„Bank Dabrabyt“

2022 m. kovo 20 d.

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltarusijos Respublikos plėtros bankas)

2022 m. kovo 20 d.

Belinvestbank (Baltarusijos plėtros ir rekonstrukcijos bankas)

2022 m. birželio 14 d.