2022 4 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 120/5


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/659

2022 m. balandžio 21 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 (1), ypač į jo 47 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2017 m. rugpjūčio 30 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1509;

(2)

2017 m. liepos 17 d. išvadose Taryba pareiškė, kad Sąjunga apsvarstys tolesnį tinkamą atsaką į Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (toliau – KLDR) veiksmus, kuriais kenkiama visuotiniam ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo režimui, visų pirma nustatant papildomas autonomines ribojamąsias priemones;

(3)

2017 m. gruodžio 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė JT ST rezoliuciją 2397 (2017), kurioje ji dar kartą patvirtino, kad KLDR: turi nevykdyti daugiau paleidimų naudojant balistinių raketų technologiją, branduolinių bandymų ar kitų provokacijų; turi nedelsdama sustabdyti visą veiklą, susijusią su jos balistinių raketų programa, ir tame kontekste vėl prisiimti savo ankstesnius įsipareigojimus dėl visų raketų paleidimų moratoriumo; turi nedelsdama visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai atsisakyti visų branduolinių ginklų ir esamų branduolinių programų ir nedelsdama nutraukti visą susijusią veiklą; taip pat turi visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai atsisakyti visų esamų masinio naikinimo ginklų ir balistinių raketų programų;

(4)

2022 m. kovo 24 d. KLDR paleido tarpžemyninę balistinę raketą. Nuo 2022 m. sausio 5 d. iki kovo 24 d. KLDR paleido ne mažiau kaip dvylika raketų;

(5)

2022 m. kovo 25 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pasmerkė KLDR 2022 m. kovo 24 d. įvykdytą tarpžemyninės balistinės raketos paleidimą, kuriuo buvo pažeista daug JT ST rezoliucijų ir sukelta rimta grėsmė tarptautinei ir regioninei taikai ir saugumui. Toje deklaracijoje KLDR taip pat paraginta susilaikyti nuo bet kokių tolesnių veiksmų, kurie galėtų padidinti tarptautinę ar regioninę įtampą, laikytis atitinkamų JT ST rezoliucijų ir visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai atsisakyti visų savo branduolinių ginklų, kitų masinio naikinimo ginklų, balistinių raketų programų bei esamų branduolinių programų, ir nedelsiant nutraukti visą susijusią veiklą. Vyriausiasis įgaliotinis taip pat pareiškė, kad Sąjunga yra pasirengusi įgyvendinti ir prireikus papildyti visus veiksmus, kurių, reaguodama į 2022 m. kovo 24 d. įvykdytą tarpžemyninės balistinės raketos paleidimą, galėtų imtis JT ST;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad KLDR, pažeisdama atitinkamas JT ST rezoliucijas ir įžūliai jų nepaisydama, toliau vykdo su balistinėmis raketomis susijusią veiklą, dar aštuoni asmenys ir keturi subjektai turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI prieduose pateiktus fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus;

(7)

todėl Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 224, 2017 8 31, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2017/1509 XV ir XVI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

XV priedo „34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ poskirsnis „a) Pagal 34 straipsnio 4 dalies a punktą nurodyti fiziniai asmenys“ papildomas šiais įrašais:

 

Vardas, pavardė

Alias

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Motyvų pareiškimas

„28.

KIM Su Gil

KIM Su-Gil

Gimimo data: 1950 m.

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip Korėjos liaudies armijos Generalinio politinio biuro direktorius (2018–2021 m.) ir Valstybės reikalų komisijos narys (2019–2021 m.), jis buvo atsakingas už Korėjos darbininkų partijos sprendimų, susijusių su branduolinėmis ir balistinėmis programomis pažeidžiant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017 ir 2397 (2017), įgyvendinimą.

29.

JON Il Ho

JON Il-Ho

Gimimo data: 1955 m. arba 1956 m.

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip „vadovaujantis pareigūnas nacionalinės gynybos mokslo srityje“ atlieka svarbų vaidmenį plėtojant KLDR masinio naikinimo ginklų programas ir yra už jas atsakingas. 2019 m. rugpjūčio mėn. jam buvo suteiktas generolo pulkininko laipsnis; jis yra Vasario 16 d. mokslo ir technologijų premijos laureatas, Automatikos mokslinių tyrimų instituto direktorius, Kim Chaeko technologijos universiteto instituto direktorius, Darbininkų partijos Centrinio komiteto departamento direktoriaus pavaduotojas; dalyvavo 2017 m. liepos 4 d. ir 2017 m. liepos 28 d. įvykdytuose tarpžemyninių balistinių raketų „Hwasong-14“ paleidimuose, taip pat daugelyje kitų raketų paleidimų 2017 m., 2019 m. ir 2020 m. kovo mėn.

30.

JONG Sung Il

JONG Sung-Il

Gimimo data: 1961 03 20

Paso Nr.: 927240105

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip „vyresnysis partijos pareigūnas“ ir „vadovaujantis pareigūnas nacionalinės gynybos mokslo srityje“, taip pat, kaip nurodė JT valstybė narė, Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto Amunicijos pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas 2017 m.,– jis atlieka svarbų vaidmenį KLDR plėtojant masinio naikinimo ginklų, visų pirma balistinių raketų, programas ir yra už tai atsakingas. Jis dalyvavo 2017 m. liepos 4 d. ir 2017 m. liepos 28 d. tarpžemyninių balistinių raketų „Hwasong-14“ bandymuose ir balistinių raketų/didelių daugkartinio paleidimo raketinių sistemų paleidimuose 2019 m. rugpjūčio 24 d. ir 2019 m. rugsėjo 10 d.

31.

YU Jin

YU Jin

Gimimo data: 1960 m.

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip Amunicijos pramonės departamento direktorius ir Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto politinio biuro pakaitinis narys, jis yra atsakingas už svarbų vaidmenį plėtojant KLDR masinio naikinimo ginklų programas tiek branduolinių, tiek balistinių ginklų srityse. Jis buvo kartu su Kim Jong Un Nacionalinėje oro ir kosminės erdvės vystymo administracijoje prieš 2022 m. kovo mėn. tarpžemyninės balistinės raketos paleidimą ir dalyvavo 2021 m. Nacionalinėje gynybos parodoje, kurioje galėjo būti eksponuojamos akivaizdžiai naujos ginklų sistemos. Kaip direktoriaus pavaduotojas jis dalyvavo tarpžemyninių balistinių raketų „Hwasong-14“ bandymuose 2017 m. liepos 4 d. ir 2017 m. liepos 28 d, taip pat 2019 m. liepos 22 d. Kim Jong Un vykdytame naujos rūšies povandeninių laivų, kurių „strateginė“ KLDR nurodyta paskirtis – dislokuoti iš povandeninių laivų paleidžiamas balistines raketas, ir kurie galimai gali gabenti branduolines kovines galvutes, patikrinime ir balistinių raketų paleidimuose 2019 m. liepos 25 d. bei liepos 30 d. ir 2019 m. rugpjūčio 2 d.“

2)

XVI priedo „34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ poskirsnis „a) Fiziniai asmenys“ papildomas šiais įrašais:

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„25.

PAK Hwa Song

dar žinomas kaip PAK Hwa-Song

Vienas iš bendrovės CONGO ACONDE steigėjų

Gimimo vieta: KLDR

Paso Nr.: 654331357

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Adresas: Kongo Demokratinė Respublika

2022 4 21

Pak Hwa Song vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, ir yra atsakingas už finansinės paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą. Jis yra vienas iš bendrovės CONGO ACONDE, kuri yra bendrovės PAEKHO TRADING CORPORATION priedangos įmonė, steigėjų. Bendrovė PAEKHO dalyvauja eksportuojant statulas į kelias Užsachario šalis, taip pažeisdama JT sankcijas. Pak Hwa Song taip pat atidarė banko sąskaitą Kamerūne įsikūrusio banko Lubumbashi (Lubumbašio) filiale, taip pažeisdamas JT ST rezoliucijas. Pak Hwa Song dirba su Hwang Kil Su. Jis teikia finansines paslaugas, kuriomis remiamas KLDR režimas ir branduolinės programos.

26.

HWANG Kil Su

dar žinomas kaip HWANG Kil-Su

Vienas iš bendrovės CONGO ACONDE steigėjų

Gimimo vieta: KLDR

Paso Nr.: 654331363

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

Adresas: Kongo Demokratinė Respublika

2022 4 21

Hwang Kil Su vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, ir yra atsakingas už finansinės paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą. Jis yra vienas iš bendrovės CONGO ACONDE, kuri yra bendrovės PAEKHO TRADING CORPORATION priedangos įmonė, steigėjų. Bendrovė PAEKHO dalyvauja eksportuojant statulas į kelias Užsachario šalis, taip pažeisdama JT ST rezoliucijas. Hwang Kil Su taip pat atidarė banko sąskaitą Kamerūne įsikūrusio banko Lubumbashi (Lubumbašio) filiale, taip pažeisdamas JT ST rezoliucijas. Hwang Kil Su dirba su Pak Hwa Song. Jis teikia finansines paslaugas, kuriomis remiamas KLDR režimas ir branduolinės programos.

27.

IM Song Sun

dar žinomas kaip IM Song-Sun

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip JT į sąrašą įtrauktos grupės „Mansudae Overseas Project“ (MOP) priedangos įmonės „Corman Construction Company“ (Tong Bang) atstovas, Im Song Sun vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, taip pažeisdamas JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ir 2397(2017) nuostatas. Jis vadovavo šios įmonės Senegale vykdomai statybos veiklai ir gavo mokėjimus pagal sutartis, skirtas MOP ir „Corman Construction“, todėl yra atsakingas už finansinę veiklą, kuria remiamos KLDR branduolinės ir balistinės programos.

28.

CHOE Song Chol

dar žinomas kaip CHOE Song-Chol

Pilietybė: KLDR

Lytis: vyras

2022 4 21

Kaip JT į sąrašą įtrauktos grupės „Mansudae Overseas Project“ priedangos įmonės „Corman Construction Company“ (Tong Bang) atstovas, Choe Song Chol vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, taip pažeisdamas JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ir 2397(2017) nuostatas. Jis vadovavo šios įmonės Senegale vykdomai statybos veiklai ir gavo mokėjimus pagal sutartis, skirtas MOP ir „Corman Construction“, todėl yra atsakingas už finansinę veiklą, kuria remiamos KLDR branduolinės ir balistinės programos.“

3)

XVI priedo „34 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ poskirsnis „b) Juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos“ papildomas šiais įrašais:

 

Pavadinimas (ir galimi alias)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą data

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„5.

Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC

Adresas: Denden Street N028, Asmara, 257, Eritrea

2022 4 21

Bendrovė „Eritech Computer Assembly & Communication technology PLC“ yra pavaldi Eritrėjos gynybos pajėgoms arba jos šiai bendrovei vadovauja, o jos buveinė yra Asha Golgol karinio techninio centro komplekse, kuriame gaminama, modifikuojama ar remontuojama civilinė, karinė ir sukarinta įranga. Ji vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, ir yra atsakinga už paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą, nes ji nurodyta kaip 2016 m. liepos mėn. iš Kinijos siųstos KLDR kilmės karinės ryšių įrangos siuntos numatytas gavėjas. Didžioji tos įrangos dalis buvo atsiųsta iš KLDR bendrovės GLOCOM, kuri specializuojasi tiekiant karinę ryšių įrangą ir yra susijusi su KLDR žvalgybos tarnybomis, taip pažeidžiant visų pirma JT ST rezoliuciją 2270 (2016).

6.

Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO)

Adresas: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022 4 21

Remiantis pristatymu oficialiame KLDR interneto portale „Naenara“, bendrovė „Korea General Corporation for External Construction“ (KOGEN) yra profesionali statybos bendrovė užsienyje, kurios veikla paremta kvalifikuotų darbuotojų siuntimu į užsienį ir kuri vykdė projektus Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kuveite, Katare, Jemene, Rusijoje, Libijoje ir Mongolijoje. Ji taip pat įsteigė vietinius filialus, pavyzdžiui, Zambijoje. Taigi KOGEN vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, ir yra atsakinga už finansinės paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą, nes ji perduoda režimui visą į užsienį siunčiamų darbuotojų darbo užmokestį ar jo dalį, o tokią praktiką draudžia JT ST rezoliucija 2397 (2017).

7.

Chilsong Trading Corporation

Adresas: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022 4 21

„Chilsong Trading Corporation“ vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, taip pažeisdama JT ST rezoliuciją 2270 (2016), ir yra atsakinga už paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą, nes jai visų pirma atstovauja KLDR pilietis CHOE Jin-Myong, kuris prekiauja karine ryšių įranga ir derėjosi su bendrove DAERYONGGANG TRADING CORPORATION – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos į sąrašą 2009 m. liepos 16 d. įtrauktu subjektu.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(alias: Joson Paekho Muyok Hoesa)

Adresas: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

2022 4 21

„Paekho Trading Corporation“ yra meno srities įmonė, vykdanti statulų gamybos užsienyje ir „Paekho Art Studio“ gaminamų meninių statulų eksporto veiklą, taip pat sudaranti sąlygas nelegaliam darbui ir prieigai prie tarptautinių finansų sistemų. Ji konkrečiai siekia gauti plėtros dotacijų ir paskolų, taip pat savivaldybių projektams skirtų tiesioginių užsienio investicijų. Todėl ji vykdo veiklą, kuria vengiama sankcijų, ir yra atsakinga už finansinės paramos KLDR branduolinėms ir balistinėms programoms teikimą.“