2022 4 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/527

2022 m. balandžio 1 d.

kuriuo nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2018 m. gruodžio 11 d. bendrovė „Procter & Gamble Services Company NV“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką suteikti autorizacijos liudijimą nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ (produktas priskiriamas 2-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Belgijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-ER045796-14;

(2)

„ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos iš natrio hipochlorito išskirto aktyviojo chloro, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3)

2020 m. lapkričio 25 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4)

2021 m. liepos 5 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę (2), biocidinio produkto „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ charakteristikų santraukos projektą ir galutinę nekeičiamos sudėties biocidinio produkto vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5)

nuomonėje padaryta išvada, kad „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ yra nekeičiamos sudėties biocidinis produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies r punkte, kad pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį gali būti suteiktas jo Sąjungos autorizacijos liudijimas ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, šis biocidinis produktas atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

(6)

2021 m. liepos 30 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7)

Komisija pritaria Agentūros nuomonei, todėl mano, kad yra tinkama suteikti biocidinio produkto „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Procter & Gamble Services Company NV“ suteikiamas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0026814–0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2022 m. balandžio 24 d. iki 2032 m. kovo 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 16 d. ECHA nuomonė dėl biocidinio produkto „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


PRIEDAS

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

2 produkto tipas – Dezinfekcijos priemonės ir algicidai, kurie nėra skirti tiesiogiai naudoti ant žmogaus ar gyvūnų (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0026814-0000

R4BP objekto numeris: EU-0026814-0000

1.   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Procter & Gamble Services Company NV

Adresas

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgija

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0026814-0000

R4BP objekto numeris

EU-0026814-0000

Autorizacijos liudijimo data

2022 m. balandžio 24 d.

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

2032 m. kovo 31 d.

1.3.   Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Sutter Industries S.p.A

Gamintojo adresas

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italija

Gamybos vieta

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italija

1.4.   Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

Iš natrio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

Gamintojo pavadinimas

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Gamintojo adresas

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italija

Gamybos vieta

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italija

2.   PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1.   Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

Iš natrio hipochlorito išskirtas aktyvusis chloras

 

Veiklioji medžiaga

 

 

9,05

Natrio hipochloritas

Natrio hipochloritas

Kita sudedamoji dalis

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Formuliacijos tipas

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3.   PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

Gali ėsdinti metalus.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Neįkvėpti garų.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.

Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu.

ĮKVĖPUS:Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Laikyti užrakintą.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.

4.   AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.   Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Skalbinių dezinfekcija (skalbimas mašina) išskalbus skalavimo etapu

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų

Bendrinis pavadinimas: Bacteria

Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų

Bendrinis pavadinimas: Yeasts

Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Profesionaliose skalbimo mašinose (pvz., restoranuose, viešbučiuose, slaugos namuose ir ne sveikatos priežiūros įstaigose naudojamose skalbimo mašinose) naudojant automatinio dozavimo programas:

skalbinių dezinfekcija po valymo procedūros. Produktą galima naudoti tik su „Procter & Gamble“ profesionalia automatinio dozavimo įranga. Produkto negalima naudoti rankiniam dozavimui.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: uždara sistema

Išsamus aprašymas:

-

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas

Naudojimo kiekis: 10,0 ml/l

Skiedimas (%):

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Produkto dedama vieną kartą naudojant automatinį dozavimą švarių skalbinių dezinfekcijai: po skalbimo/valymo etapo, atlikto naudojant „Ariel S1 Actilift detergent“ („Ariel System S1“ komercinis pavadinimas), vanduo išleidžiamas/ištraukiamas. Po pildymo švariu vandeniu etapo, produkto dedama pagrindiniam skalbimui/pirmajam skalavimui.

Produktas veiksmingas švariuose skalbiniuose, kai pridedama 10 ml/l per 15 min. sąlyčio laiką +40 °C temperatūroje (skiedimo santykis = 1:5; skalbinių įkrova: 4 kg)

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

10–20 l HDPE kanistras su lietąja rankena ir saugos užrakto dangteliu. JT sertifikuotas dėl pavojingų krovinių.

4.1.1.   Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.2.   Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.3.   Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4.   Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5.   Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5.   BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI (1)

5.1.   Naudojimo instrukcijos

Biocidinis produktas „ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ skirtas naudoti tik per pagrindinį skalbimą, po pirminio skalbimo naudojant „Procter & Gamble“ profesionalią dozavimo įrangą švarių skalbinių dezinfekcijai:

1 etapas: valymas naudojant „Ariel System S1“ (tai galima vadinti pirminiu skalbimu arba pagrindiniu skalbimu) 10 minučių 40 °C temperatūroje. Prieš 2 etapą panaudotas vanduo išleidžiamas, ištraukiamas ir pakeičiamas švariu vandeniu.

2 etapas: dezinfekcija tai galima vadinti pagrindiniu skalbimu (jeigu pirmas etapas yra pirminis skalbimas) arba pirmuoju skalavimu (jeigu pirmas etapas yra pagrindinis skalbimas). Antras etapas su „ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ visada atliekamas 15 minučių 40 °C temperatūroje. Tada 1–2 skalavimo ir vandens išleidimo etapai ir pabaigoje ištraukiama išgręžiant.

5.2.   Rizikos valdymo priemonės

Tvarkant produktą ir atliekant mašinų techninę priežiūrą (sugedusios dozavimo sistemos remontą)

Mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines (EN374).

Dėvėti akių apsaugos priemones (EN166)

Dėvėti chemikalams atsparų kombinezoną (turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

5.3.   Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PRARIJUS

:

Nedelsiant išskalauti burną. Duoti atsigerti, jeigu asmuo geba praryti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti 112/kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Patekus ant odos

:

Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Išskalbti skalbikliu su vandeniu ir toliau skalauti 15 minučių. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Patekus į akis

:

Nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plaukite akis bent 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112/kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Įkvėpus

:

Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

5.4.   Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Dėl izoliavimo:

Susemti sugertą medžiagą į uždaromąsias talpyklas. Nenaudoti metalinių talpyklų.

Valymo metodai:

Mažas išsiliejusio skysčio kiekis: sugerti nedegia absorbuojamąja medžiaga ir susemti į talpyklą, kad būtų galima pašalinti. Didelis išsiliejusio skysčio kiekis: izoliuoti ištekėjusią medžiagą, susiurbti į tam pritaikytas talpyklas. Nenaudoti metalinių talpyklų.

Šalinimas:

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos laikantis vietos/regiono/nacionalinių reikalavimų.

Neišleiskite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandentakius, vamzdžius (kriauklę, tualetą) ir kanalizaciją.

5.5.   Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti originalioje talpykloje.

nesuderinamos medžiagos

Metalai. rūgštys. Reaguoja su (kai kuriomis) rūgštimis: išsiskiria (labai) nuodingų dujų/garų (chloro). Gali ėsdinti metalus.

Draudimas sandėliuoti su kitomis medžiagomis

Laikyti tik originalioje talpykloje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo (stiprių) rūgščių.

Sandėliavimo vieta

Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti sausoje vietoje.

Nelaikyti aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šalčio.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikymo terminas: 12 mėnesiai

6.   KITA INFORMACIJA


(1)  Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.