2022 3 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/2


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/408

2022 m. kovo 10 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, (1) ypač į jo 14 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

remiantis Tarybos atlikta peržiūra, informacija apie 37 asmenis ir šešis subjektus, įtrauktus į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą, turėtų būti iš dalies pakeista;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateikti įrašai, susiję su toliau išvardytais asmenimis ir subjektais, pakeičiami šiais įrašais:

 

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1974 7 15

Gimimo vieta: Kharkiv (Charkovas), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

2014 m. kovo 1 d. D. Berezovskiy buvo paskirtas Ukrainos karinio jūrų laivyno vadu, tačiau vėliau prisiekė Krymo ginkluotosioms pajėgoms, taip sulaužydamas savo priesaiką Ukrainos kariniam laivynui.

Iki 2015 m. spalio mėn. jis buvo Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno vado pavaduotojas.

Rusijos Federacijos Ramiojo vandenyno laivyno vado pavaduotojas ir viceadmirolas.

2014 3 17

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1953 9 28 arba 1953 8 28

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Ukraina

Būdamas Krymo Aukščiausiosios Rados vicepirmininku S. P. Tsekov kartu su Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą Krymo Autonominės Respublikos (KAR) Vyriausybės atstatydinimą. Į šiuos veiksmus jis įtraukė Vladimir Konstantinov, grasindamas jį atleisti iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad Krymo Parlamento nariai ėmėsi iniciatyvos pakviesti Rusijos karius užimti Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, viešai paprašiusių, kad Rusija aneksuotų Krymą.

Nuo 2014 m. – vadinamajai Krymo Respublikai atstovaujantis Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narys; vėl paskirtas 2019 m. rugsėjo mėn. Federacijos Tarybos Užsienio reikalų komiteto narys.

2014 3 17

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1970 7 30

Gimimo vieta: St Petersburg (Sankt Peterburgas, buvęs Leningradas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

Buvęs Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas ir buvęs to komiteto narys.

Partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos prezidiumo narys.

2014 3 17

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1961 9 13

Gimimo vieta: Vitebsk (Vitebskas), Baltarusijos TSR (dabar Baltarusija)

Buvęs Juodosios jūros laivyno vadas, admirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

Buvęs Rusijos karinio jūrų laivyno štabo viršininkas ir vyriausiojo vado pirmasis pavaduotojas.

2014 3 17

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 3 27

Gimimo vieta: Sevastopol (Sevastopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvęs Juodosios jūros laivyno vadas, kontradmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

Šiuo metu admirolas, Rusijos karinio jūrų laivyno vyriausiojo štabo viršininkas.

2014 3 21

32.

Generolas leitenantas Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1959 12 5

Gimimo vieta: Osh (Ošas), Kirgizijos TSR (dabar Kirgizstanas)

Buvęs Rusijos karinių pajėgų būrių, dislokuotų neteisėtai aneksuotoje Krymo teritorijoje (kuriuos Rusija oficialiai tebevadina „vietos savigynos būriais“) de facto vadas. Buvęs Pietų karinės apygardos vado pavaduotojas.

Rusijos nacionalinės gvardijos Pietų apygardos vadovas.

2014 3 21

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 8 22

Gimimo vieta: Alagir (Alagiras), Šiaurės Osetijos Autonominė TSR, RTFSR (dabar Rusijos Federacija)

Buvęs aneksuoto Ukrainos miesto Sevastopolio gubernatorius.

Buvęs Rusijos Federacijos prezidento įgaliotasis atstovas Sibiro federalinėje apygardoje. Rusijos Federacijos Saugumo tarybos narys.

Šiaurės Osetijos vadovas nuo 2021 m. rugsėjo 19 d.

2014 4 29

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1962 5 7

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Nuo 2014 m. – Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narė iš aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos; vėl paskirta 2019 m.

Federacijos Tarybos Konstitucinių teisės aktų ir valstybės kūrimo komiteto narė.

2014 4 29

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1957 2 15

Gimimo vieta: Barnaul (Barnaulas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos oro desanto pajėgų vadas, generolas pulkininkas. Eidamas vadovaujamąsias pareigas yra atsakingas už Rusijos oro pajėgų dislokavimą Kryme.

Buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Gynybos komiteto pirmininkas. Valstybės Dūmos narys, Pilietinės visuomenės vystymo komitetas.

2014 5 12

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1980 3 18

Gimimo vieta: Mikhailovka (Michailovka), Voroshilovgrad region (Vorošylovhrado regionas), Ukrainos TSR, arba Yevpatoria (Eupatorija), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Valstybės Dūmos narė, išrinkta iš neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi vadinamosios „Krymo Respublikos“ prokurorė. Aktyviai įgyvendino Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją.

Buvusi Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Rusijos Federacijos Tyrimų dėl užsienio kišimosi į vidaus reikalus komisijos narė, Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Saugumo ir kovos su korupcija komiteto narė. Turi Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso ambasadoriaus rangą.

2014 5 12

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 7 25

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos Ministras Pirmininkas“, atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos Vyriausybės“ separatistinę „Vyriausybinę“ veiklą (pvz., 2014 m. liepos 8 d. jis pareiškė: „mūsų karinės pajėgos vykdo specialiąją operaciją prieš Ukrainos „fašistus““); pasirašė susitarimo memorandumą dėl „„Novorossiya“ sąjungos“. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ar politiką; vadovauja „Donbaso savanorių sąjungai“.

„Donbaso savanorių sąjungos“ valdybos pirmininkas. Aktyviai dalyvauja verbuojant ir apmokant „savanorius“, siunčiamus kovoti į Donbasą.

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. – Valstybės Dūmos narys. 2021 m. spalio mėn. jis pareiškė, kad separatistinės pajėgos Rytų Ukrainoje yra „Rusijos pajėgos“.

2014 7 12

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1958 11 6

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos“ informacijos ir masinės komunikacijos priemonių ministras. Šiuo metu „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamosios „Liaudies tarybos“ Biudžeto, finansų ir ekonominės politikos komiteto narys. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus Rytų Ukrainoje.

2014 7 12

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1964 1 20

Gimimo vieta: Izhevsk (Iževskas), Rusijos Federacija

Buvęs vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos“ ministrų tarybos Ministras Pirmininkas, patvirtintas 2014 m. liepos 8 d.

Atsakingas už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos Vyriausybės“ separatistinę „Vyriausybinę“ veiklą.

Šiuo metu Komunikacijos valdymo instituto politologas ir Tarptautinių sankcijų režimų problemų tyrimo centro direktorius.

Toliau tęsia veiklą, kuria remiama vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ separatistų struktūrų veikla.

2014 7 12

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1950 12 15

Gimimo vieta: Vladivostok (Vladivostokas), Rusijos Federacija

Buvęs Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, narys, dalyvavo formuojant Rusijos Vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

Jis tebėra partijos „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos pirmininkas ir Rusijos Federacijos įgaliotasis atstovas Kontaktinės grupės padėties Ukrainoje sureguliavimo klausimais.

Valstybinės įmonės „Tactical Missiles Corporation JSC“ direktorių valdybos pirmininkas.

2014 7 25

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 7 10

Gimimo vieta: Kuibyshev (Kuibyševas) (Samara), Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos narys.

Būdamas Dūmos nariu jis paskelbė apie nepripažintos vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„de facto ambasados“ Maskvoje inauguraciją; jis prisideda prie veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Buvęs Rusijos Valstybės Dūmos Fizinio lavinimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.

Nuo 2021 m. rugsėjo 19 d. – „Khabarovsk Krai“ (Chabarovsko krašto) gubernatorius.

Rusijos liberalų demokratų partijos regioninio skyriaus koordinatorius nuo 2021 m. vasario 6 d.

2014 7 25

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 2 7

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis gynybos ministro pavaduotojas. Jis yra susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Todėl laikoma, kad sutikęs eiti ir eidamas minėtas pareigas F. Berezin rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką. „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys. Šiuo metu „Donecko Liaudies Respublikos“ rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas.

2014 7 25

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1983 1 21

Gimimo vieta: Debaltsevo, Ukraina

Susijęs su „Donbaso liaudies kariuomene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Taigi, M. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos Liaudies tarybos“ Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys.

2014 9 12

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1949 8 11

Gimimo vieta: Klin (Klinas), Maskvos regionas, Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Buvęs Dagestano Respublikos vadovas. Buvęs Rusijos Federacijos prezidento patarėjas.

Valstybės Dūmos narys ir frakcijos „Vieningoji Rusija“ Valstybės Dūmoje vadovas.

2014 9 12

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1972 9 27

Gimimo vieta: Maskva, Rusijos Federacija

Buvęs Valstybės Dūmos narys. Buvęs Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 2 8

Gimimo vieta: Chisinau (Kišiniovas), Moldavijos TSR (dabar Moldovos Respublika)

Buvęs Rusijos Federacijos Federacijos Tarybos narys. Užsienio reikalų komiteto narys. Jis yra iškilus partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl „Krymo Respublikos“ priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – „Krymo Respublikos“ ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

Susijungus politinėms partijoms – „Teisingoji Rusija“, „Už tiesą“ ir „Rusijos patriotai“, A. M. Babakov tapo susijungusio subjekto Centrinės tarybos prezidiumo sekretoriumi.

Valstybės Dūmos narys, Energetikos, paramos MVĮ, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir paramos tėvynainiams komisijų narys.

2014 9 12

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (dar žinomas kaip Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 9 15

Gimimo vieta: Luhansk (Luhanskas), Ukraina

„Luhansko Liaudies Respublikos“„Liaudies tarybos“ deputatas, atstovaujantis „Luhansko ekonominei sąjungai“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamojo „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadovo pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie buvo neteisėti. Buvęs vadinamosios profesinių sąjungų federacijos vadovas. „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys. Šiuo metu tarpregioninės viešosios organizacijos „Luhansko bendruomenių sąjunga“ valdybos pirmininkas, Rusijos ir Donbaso integracijos komiteto atstovas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Aktyviai remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 11 29

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (dar žinomas kaip Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1980 5 10 arba 1983 10 21

Gimimo vieta: Snezhnoye (Snežnojė), Donetsk oblast (Donecko sritis), Ukraina

(г. Снежное Донецкой области, Украина)

Buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„Liaudies tarybos“ narys. Buvęs visuomeninio judėjimo „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) pirmininkas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs „Donecko Liaudies Respublikos“ Nacionalinės asamblėjos Pramonės ir prekybos komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 11 29

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1966 6 27

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas), Ukraina

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„liaudies kariuomenės“ atstovas spaudai ir pirmininko pavaduotojas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

„Donecko Liaudies Respublikos liaudies kariuomenės departamento“ vadovo pavaduotojas ir oficialus atstovas.

2015 2 16

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (dar žinomas kaip IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (dar žinomas kaip Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 1 7

Gimimo vieta: Michurinsk (Mičiurinskas), Tambov oblast (Tambovo sritis), Rusijos Federacija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Buvęs vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos“ liaudies kariuomenės vyriausiasis vadas.

Taigi, sutikęs eiti ir eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vadas. Rusijos Pietų karinės apygardos štabo viršininkas ir pirmasis vado pavaduotojas.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1963 11 9

Gimimo vieta: buvusi Vokietijos Demokratinė Respublika

Buvęs Vakarų karinės apygardos vadas. Buvęs Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta Generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvavo formuojant ir įgyvendinant Rusijos Vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Buvęs gynybos ministro pavaduotojas.

Valstybės Dūmos narys nuo 2021 m. rugsėjo 19 d.

2015 2 16

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1977 8 28

Gimimo vieta: Bekabad (Bekabadas), Uzbekistano TSR (dabar Uzbekistanas)

Buvęs Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs Dūmos Etninių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

2014 m. R. Balbek buvo paskirtas vadinamosios „Krymo Respublikos“ ministrų tarybos pirmininko pavaduotoju ir eidamas šias pareigas dėjo pastangas, kad neteisėtai aneksuotas Krymo pusiasalis būtų integruotas į Rusijos Federaciją; už tai apdovanotas medaliu „Už Krymo Respublikos gynybą“. Jis rėmė Krymo aneksiją viešais pareiškimais, be kita ko, savo profilyje „Vieningosios Rusijos“ (Krymo filialo) interneto svetainėje ir 2016 m. liepos 3 d. NTV interneto svetainėje paskelbtame straipsnyje.

2016 11 9

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1969 10 17

Gimimo vieta: Kular (Kularas), Ust-Yansky rajonas, Jakutijos autonominė TSR (dabar Rusijos Federacija)

Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotame Sevastopolio mieste.

Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto narys.

Būdamas Sevastopolio savivaldybės administracijos narys, 2014 m. vasario–kovo mėn. rėmė vadinamojo „liaudies mero“ Alexei Chaliy veiklą. Jis viešai pripažino, kad dalyvavo 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė, be kita ko, savo asmeninėje svetainėje ir 2016 m. vasario 21 d. svetainėje nation-news.ru paskelbtame interviu.

Už dalyvavimą aneksavimo procese apdovanotas Rusijos valstybės II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“.

2016 11 9

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1981 8 3

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvęs Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs Dūmos Finansų rinkų komiteto narys.

2014 m. kovo mėn. A. Kozenko buvo paskirtas vadinamosios „Krymo Respublikos“ valstybės tarybos pirmininko pavaduotoju. Jis viešai pripažino, kad dalyvavo 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją; šią aneksiją jis viešai gynė, be kita ko, 2016 m. kovo 12 d. interneto svetainėje gazetacrimea.ru paskelbtame interviu. Už dalyvavimą aneksavimo procese vietos „valdžios institucijos“ jį apdovanojo medaliu „Už Krymo Respublikos gynybą“.

2016 11 9

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1965 6 24

Gimimo vieta: Belogorsk (Belogorskas), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvusi Valstybės Dūmos narė, išrinkta neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvusi Dūmos Kultūros komiteto narė.

Nuo 2012 m. ji yra Krymo Autonominės Respublikos aukščiausiosios tarybos narė, o 2014 m. kovo mėn. duomenimis, rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo ir Sevastopolio integraciją į Rusijos Federaciją. 2014 m. rugsėjo mėn. S. Savchenko buvo išrinkta į vadinamosios „Krymo Respublikos“ valstybės tarybą. Ji ne kartą viešuose pareiškimuose gynė neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją, be kita ko, 2016 m. balandžio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 20 d. interneto svetainėje c-pravda.ru paskelbtuose interviu. 2014 m. apdovanota Rusijos valstybės II laipsnio ordinu „Už nuopelnus tėvynei“, o 2015 m. „Krymo Respublikos“„valdžios institucijos“ apdovanojo ją ordinu „Už lojalumą einant pareigas“.

2016 11 9

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1971 7 4

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Buvęs Valstybės Dūmos narys, išrinktas neteisėtai aneksuotoje Krymo Autonominėje Respublikoje.

Buvęs Dūmos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) reikalų, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto narys.

2014 m. rugsėjo mėn. P. Shperov buvo išrinktas į vadinamosios „Krymo Respublikos“ valstybės tarybą.

Jis viešai pripažino, be kita ko, 2016 m. rugsėjo 3 d. interneto svetainėje ldpr-rk.ru paskelbtame interviu, savo vaidmenį 2014 m. įvykiuose, nulėmusiuose neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją, ir visų pirma savo vaidmenį organizuojant neteisėtą referendumą dėl neteisėtos pusiasalio aneksijos.

2016 11 9

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1971 5 20

Gimimo vieta: Krymas, Ukraina

Krymo rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja. Eidama šias pareigas ji dalyvavo organizuojant 2018 m. kovo 18 d. Rusijos prezidento rinkimus, 2019 m. rugsėjo 8 d. regioninius ir vietos rinkimus ir 2021 m. rugsėjo mėn. Valstybės Dūmos rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir taip aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 5 14

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1979 8 22

Gimimo vieta: Simferopol (Simferopolis), Krymas, Ukraina

Krymo rinkimų komisijos sekretorė. Eidama šias pareigas ji dalyvavo organizuojant 2018 m. kovo 18 d. Rusijos prezidento rinkimus, 2019 m. rugsėjo 8 d. regioninius ir vietos rinkimus ir 2021 m. rugsėjo mėn. Valstybės Dūmos rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir taip aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2018 5 14

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1982 3 30

Gimimo vieta: Shakhty (Šachtos), Rostov oblast (Rostovo sritis), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Buvusi vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„Centrinės rinkimų komisijos“„pirmininkė“. Eidama šias pareigas ji dalyvavo rengiant 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamuosius „rinkimus“ vadinamojoje „Donecko Liaudies Respublikoje“ ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino veiksmus bei politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat toliau destabilizavo padėtį Ukrainoje.

Buvusi Vidaus politikos direktorato, priskirto vadinamojo „Donecko Liaudies Respublikos vadovo“ administracinei struktūrai, vadovė.

2018 12 10

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Lytis: vyras Gimimo data: 1961 8 22

Gimimo vieta: Ussuriysk (Usurijskas), Primorskiy Krai (Primorės kraštas), Rusijos Federacija

Rusijos ginkluotųjų pajėgų Pietų karinės apygardos vadas, kariuomenės generolas, atsakingas už karines pajėgas regione, įskaitant neteisėtai aneksuotą Krymą ir Sevastopolį. Eidamas šias pareigas, jis buvo atsakingas už 2018 m. lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno ir kitų karinių pajėgų veiksmus prieš Ukrainą, kuriais Ukrainos laivams užkirsta prieiga prie Azovo jūros pakrantės Ukrainoje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui bei keliant grėsmę Ukrainos saugumui, nes sutrikdomas Ukrainos karo laivų judėjimas ir pajėgumas imtis veiksmų.

Tais veiksmais taip pat remtas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integracijos į Rusijos Federaciją įtvirtinimas.

2019 3 15

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1960 3 14

Gimimo vieta: Krasnodar (Krasnodaras), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Buvęs Sevastopolio rinkimų komisijos vadovas. Eidamas tas pareigas, jis dalyvavo organizuojant 2019 m. rugsėjo 8 d. vietos rinkimus neteisėtai aneksuotame Sevastopolio mieste ir taip aktyviai rėmė veiksmus bei įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2020 1 28

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Lytis: moteris

Gimimo data: 1972

Buvusi Sevastopolio rinkimų komisijos vadovo pavaduotoja. Eidama šias pareigas, ji dalyvavo organizuojant 2019 m. rugsėjo 8 d. vietos rinkimus neteisėtai aneksuotame Sevastopolio mieste ir taip aktyviai rėmė veiksmus bei įgyvendino politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

2020 1 28

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Lytis: vyras

Gimimo data: 1967 11 10

Gimimo vieta: nežinoma

Paso Nr.: 722706177 (2015 m.)

Buvęs „Stroigazmontazh“ (SGM) generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūros projektams; jis nuo 2015 m. prižiūrėjo Rusiją ir neteisėtai aneksuotą Krymo pusiasalį jungiančio tilto per Kerčės sąsiaurį (įskaitant per tiltą einančio geležinkelio dalį) statybą. Todėl jis padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2020 10 1“

 

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

„Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Chernomorneftegaz“

(anksčiau žinoma kaip „PJSC Chernomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, Ukraine 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefono numeris:

+ 7 (3652) 66 70 00

+ 7 (3652) 66 78 00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registracijos numeris: 1149102099717

2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją, kuria paskelbė apie įmonei „Chernomorneftegaz“ priklausančio turto nusavinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2014 m. lapkričio 29 d. perregistruota kaip „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Chernomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие „Республики Крым“„Черноморнефтегаз“). Steigėjas: „Krymo Respublikos“ kuro ir energetikos ministerija (Министерство топлива и энергетики „Республики Крым“).

2014 5 12

19.

Federalinė valstybės biudžetinė mokslo ir mokslinių tyrimų įstaiga „Visos Rusijos nacionalinis mokslinių tyrimų vynuogių auginimo ir vyno gamybos srityje institutas „Magarach“, Rusijos mokslų akademija“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач“ РАН“

298600, Kirov Street 31, Yalta, Crimea, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32 05 91

Registracijos numeris: 1159102130857

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991–6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.„Krymo Respublikos“ valstybės tarybos rezoliucijos Nr. 1836-6/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach““ priklausantis turtas. Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę.

2015 m. sausio 15 d. perregistruota kaip „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įstaiga „National Institute of Wine „Magarach““

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым“„Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач““). Steigėjas: „Krymo Respublikos“ žemės ūkio ministerija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

2014 7 25

 

(Anksčiau žinoma kaip „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Nacionalinis vyno institutas „Magarach““

Anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Nacionalinis vyno institutas „Magarach““,

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

2015 m. vasario 9 d.„Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „National Institute of Wine „Magarach““ buvo pertvarkyta į federalinę biudžetinę mokslo įstaigą „Visos Rusijos vynuogininkystės ir vyno gamybos mokslinių tyrimų institutas „Magarach““, Rusijos mokslų akademija.

 

20.

Akcinė bendrovė „Putojančio vyno gamykla „Novy Svet““

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Anksčiau žinoma kaip „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Putojančio vyno gamykla „Novy Svet““

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7 (365) 663 35 00

+7 (365) 663 35 22

+7 978 914 00 10

http://nsvet-crimea.ru/

Registracijos numeris: 1179102021460

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. balandžio 9 d.„Krymo parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991–6/14 „Dėl 2014 m. kovo 26 d.„Krymo Respublikos“ valstybės tarybos rezoliucijos Nr. 1836-6/14 „Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių „Krymo Respublikos“ teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ priklausantis turtas.

2014 7 25

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet““ ir kaip valstybės įmonė „Putojančio vyno gamykla „Novy Svet““

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Завод шампанских вин „Новый свет““ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Taigi, Krymo „valdžios institucijos“ yra faktiškai konfiskavusios šią įmonę. 2015 m. sausio 4 d. perregistruota kaip „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Putojančio vyno gamykla „Novy Svet““ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет““). Steigėjas: „Krymo Respublikos“ žemės ūkio ministerija (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Po 2017 m. rugpjūčio 29 d. reorganizacijos perregistruota kaip akcinė bendrovė „Putojančio vyno gamykla „Novy Svet““ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет““ žemės ir nuosavybės santykių ministerija). Steigėjas: „Krymo Respublikos“ žemės ir nuosavybės santykių ministerija žemės ir nuosavybės santykių ministerija (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Viešasis judėjimas „Peace to Luhansk Region“ („Taika Luhansko regionui“) („Mir Luganschine“) Общественное движение „Мир Луганщине“

https://mir-lug.info/

Adresas: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ vadinamojoje „Luhansko Liaudies Respublikoje“. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti. Nuo 2018 m. vasario 17 d. šiai organizacijai pirmininkauja Leonid PASECHNIK, todėl ji yra susijusi su Tarybos į sąrašą įtrauktu asmeniu.

Taigi, oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

26.

Viešasis judėjimas „Free Donbass“ („Laisvas Donbasas“) (dar žinomas kaip „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“) Общественное движение Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adresas:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 11 d. vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamuosiuose „rinkimuose“. Šiais rinkimais pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

33.

Prizrak brigade (brigada „Prizrak“)

Бригада „Призрак“

Adresas: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199 86 39

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Įeina į „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamojo „2-ojo armijos korpuso“ sudėtį.

Taip pat vadinama 14-u motorizuotųjų šaulių batalionu.

„Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamosios Liaudies kariuomenės dalis.

2015 2 16“