2022 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/394

2022 m. kovo 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. kovo 9 d. Sprendimą (BUSP) 2022/395 (1), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. kovo 9 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/395, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP ir nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, susijusios su jūrų navigacijos prekių ir technologijų eksportu;

(4)

Sprendimu (BUSP) 2022/395 juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomi finansavimo, gaunamo naudojant paskolas, perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, apribojimai, sąrašas pradedamas taikyti jūrų sektoriui. Kadangi visuotinai suprantama, kad paskolos ir kreditai gali būti teikiami bet kokiomis priemonėmis, įskaitant kriptoturtą, dėl specifinio jo pobūdžio tikslinga patikslinti su tokiu turtu susijusių perleidžiamųjų vertybinių popierių sąvoką;

(5)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/395 su indėliais susijusi išimtis pradedama taikyti ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiams bei Šveicarijos piliečiams;

(6)

siekiant užtikrinti teisingą Reglamente (ES) Nr. 833/2014 nustatytų priemonių įgyvendinimą, būtina paaiškinti finansavimo mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikimo išimtį ir tam tikras priedų nuostatas, susijusias su draudžiamomis prekėmis ir technologijomis;

(7)

todėl būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai;

(8)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio f punkto įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„f)

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai (įskaitant kriptoturto formos vertybinius popierius), cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):;“;

2)

2d straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Jei valstybė narė išduoda leidimą pagal 2 straipsnio 4 dalies d punktą, 2a straipsnio 4 dalies d punktą ir 3f straipsnio 4 dalį parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti saugiai laivybai skirtas prekes ir technologijas, apie tokį leidimą ji praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip per dvi savaites.“;

3)

2e straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000 EUR vienam projektui, teikimui arba“;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„3f straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, naudojimui Rusijoje arba įmontavimui su Rusijos vėliava plaukiojančiame laive tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVI priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės jūrų navigacijos prekes ir technologijas.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tų prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes.

4.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos saugiai laivybai.“;

5)

5a straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervų ir turto valdymu, įskaitant sandorius su Rusijos centrinio banko vardu arba jo nurodymu veikiančiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, tokiais kaip Nacionaliniu turto fondu.“;

6)

5b straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis netaikoma valstybės narės, Europos ekonominės erdvės šalies narės arba Šveicarijos piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės šalyje narėje arba Šveicarijoje.“;

7)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

8)

IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

9)

XIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

10)

šio reglamento IV priede esantis tekstas yra pridedamas kaip Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XVI priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 8.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įvadinio teksto trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, nekontroliuojamiems objektams, į kurių sudėtį įeina vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, nėra taikomos šio reglamento 2a ir 2b straipsniuose nurodytos kontrolės priemonės.“;

2)

I kategorijos „Elektronika“ X.A.I.001 pakategorės c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 105 megaatskaitos per sekundę (MSPS);“;

3)

I kategorijos „Elektronika“ X.B.I.001 pakategorės c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

„pagal nustatytą programą valdomi“ kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a

įkraunami nepakeičiant tiglio talpyklos;

b.

galintys veikti esant didesniam kaip 2,5 × 105 Pa slėgiui arba

c.

galintys išauginti didesnio kaip 100 mm skersmens kristalus;“;

4)

I kategorijos „Elektronika“ X.B.I.001 pakategorės i punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba“;

5)

VII kategorijos „Oro erdvė ir varomoji jėga“ X.A.VII.001 pakategorės pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„X.A.VII.001

Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:“;

6)

VII kategorijos „Oro erdvė ir varomoji jėga“ X.A.VII.002 pakategorės c punktas pakeičiamas taip:

„c.

Lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 IX priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A pavyzdyje visos nuorodos į „Reglamentą XXX/XXX“ turi būti pakeistos nuorodomis į „Reglamentą (ES) Nr. 833/2014“;

2)

B pavyzdyje visos nuorodos į „Reglamentą XXX/XXX“ turi būti pakeistos nuorodomis į „Reglamentą (ES) Nr. 833/2014“.


III PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 XIII priedą įrašomas įrašas apie šį subjektą:

Russian Maritime Register of Shipping (Rusijos jūrų laivybos registras)“.


IV PRIEDAS

„XVI PRIEDAS

3f STRAIPSNYJE NURODYTŲ PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

VI kategorija. Jūrininkystė

X.A.VI.001

Laivai, laivybos sistemos arba įranga ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a)

įranga, nurodyta taikytino Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, priimto pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES dėl laivų įrenginių 35 straipsnio 2 dalį, 4 skyriuje („Navigacijos įranga“);

b)

įranga, nurodyta taikytino Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl laivų įrenginių modelio, konstrukcijos ir veikimo charakteristikų reikalavimų ir bandymo standartų, priimto pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES dėl laivų įrenginių 35 straipsnio 2 dalį, 5 skyriuje („Radijo ryšio įranga“).