2022 3 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/353

2022 m. kovo 2 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, (1) ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(4)

2022 m. vasario 24 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kuria griežčiausiai pasmerkė Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytą neišprovokuotą invaziją į Ukrainą ir Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje prieš Ukrainą. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjunga reaguos tiek sektorinėmis, tiek individualiomis ribojamosiomis priemonėmis;

(5)

2022 m. vasario 24 d. išvadose Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nemotyvuotą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir JT Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba taip pat griežtai pasmerkė Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje prieš Ukrainą ir paragino ją susilaikyti nuo tokių veiksmų bei laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų;

(6)

atsižvelgdama į padėties sunkumą ir į tai, kad Baltarusija dalyvauja neišprovokuotoje Rusijos karinėje invazijoje prieš Ukrainą leisdama vykdyti karinę agresiją iš savo teritorijos, Taryba mano, kad 22 asmenys turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(rusų k.: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

baltarusių k.: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Gimimo data: 1972 6 29

Gimimo vieta: Grodno (Gardinas), Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: generolas majoras, gynybos ministro padėjėjas ideologinio darbo ginkluotosiose pajėgose klausimais ir Baltarusijos gynybos ministerijos Ideologinio darbo pagrindinio direktorato vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Leonid Kasinsky eina Baltarusijos gynybos ministro padėjėjo ideologinio darbo ginkluotosiose pajėgose klausimais pareigas. Jis taip pat yra Baltarusijos gynybos ministerijos Ideologinio darbo pagrindinio direktorato vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Leonid Kasinsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(rusų k.: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

baltarusių k.: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Gimimo data: 1971 2 28

Gimimo vieta: Dubrovno, Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: generolas majoras, ginkluotųjų pajėgų gynybos ministro padėjėjas karinės ekonomikos ir finansų klausimais ir Gynybos ministerijos Finansų ir ekonomikos departamento pagrindinio direktorato vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Igor Mozhilovsky eina Baltarusijos gynybos ministro padėjėjo karinės ekonomikos ir finansų klausimais pareigas. Jis taip pat yra Baltarusijos gynybos ministerijos Finansų ir ekonomikos departamento pagrindinio direktorato vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Igor Mozhilovsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(rusų k.: Олег Леонидович ВОИНОВ;

baltarusių k.: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Gimimo data: 1967 3 26

Gimimo vieta: Dnepropetrovsk (Dnepropetrovskas), Ukrainos TSR, dabar Dnipro, Ukraina

Pareigos: generolas majoras, Baltarusijos gynybos ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento vadovas ir gynybos ministro padėjėjas tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Oleg Voinov eina Baltarusijos gynybos ministerijos Tarptautinio karinio bendradarbiavimo departamento vadovo ir gynybos ministro padėjėjo tarptautinio karinio bendradarbiavimo klausimais pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Oleg Voinov dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(rusų k.: Сергей Анатольевич САУТА;

baltarusių k.: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos gynybos ministerijos Teisinės paramos departamento vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Sergei Sauta eina Baltarusijos gynybos ministerijos Teisinės paramos departamento vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Sergei Sauta dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(rusų k.: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

baltarusių k.: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Gimimo data: 1968 8 4

Gimimo vieta: Kalivaria, Baltarusijos TSR

Pareigos: generolas majoras, Baltarusijos gynybos ministerijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios karinės inspekcijos vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Ivan Boguslavsky yra Baltarusijos gynybos ministerijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiosios karinės inspekcijos vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Ivan Boguslavsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(rusų k.: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

baltarusių k.: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Gimimo data: 1974 12 28

Gimimo vieta: Bukino, Baltarusijos TSR

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dmitry Miholap yra Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Dmitry Miholap dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(rusų k.: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

baltarusių k.: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Gimimo data: 1969 5 1

Gimimo vieta: Kalinkovichi, Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų ideologinio darbo vado pavaduotojas, vadovauja ideologiniam darbui

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Anatoliy Bulavko yra Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų ideologinio darbo vado pavaduotojas, vadovauja ideologiniam darbui.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Anatoliy Bulavko dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(rusų k.: Виктор Владимирович СОЙКО;

baltarusių k.: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Gimimo data: 1971 7 3

Gimimo vieta: Komsomolskaya, Baltarusijos TSR

Pareigos: pulkininkas, už ginkluotę atsakingo vado pavaduotojas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų ginkluotės departamento vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Victor Soyko yra už ginkluotę atsakingo vado pavaduotojas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų ginkluotės departamento vadas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Victor Soyko dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

705

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(rusų k.: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

baltarusių k.: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų už logistiką atsakingo vado pavaduotojas ir departamento vadovas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Yuri Peyganovich yra Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų už logistiką atsakingo vado pavaduotojas ir departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Yuri Peyganovich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

706.

Alexander Ivanovich BAS

(rusų k.: Александр Иванович БАС;

baltarusių k.: Аляксандр Iванавiч БАС)

Gimimo data: 1971 8 17

Gimimo vieta: Khotomel, Baltarusijos TSR, dabar Baltarusija

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės vado pavaduotojas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Alexander Bas yra Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės vado pavaduotojas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Alexander Bas dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

707.

Dmitry Leontievich BEKREN

(rusų k.: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Gimimo data: 1979 7 16

Gimimo vieta: Slonim (Slanimas), Baltarusijos SFSR, dabar Baltarusija

Pareigos: armijos vado pavaduotojas ideologijos klausimais, Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės Ideologijos departamento vadovas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dmitry Leontievich Bekren eina armijos vado pavaduotojo ideologijos klausimais ir Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės Ideologijos departamento vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Dmitry Leontievich Bekren dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(rusų k.: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Gimimo data: 1978 10 31

Gimimo vieta: Patashnya (Patašnia k.), Baltarusijos SFSR, dabar Baltarusija

Pareigos: ginkluotės vado pavaduotojas ir ginkluotės vadovas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky eina Baltarusijos ginkluotės vado pavaduotojo ir ginkluotės vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(rusų k.: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Gimimo data: 1971 5 11

Gimimo vieta: Brest (Brestas), Baltarusijos SFSR, dabar Baltarusija

Pareigos: karinių pajėgų vado pavaduotojas logistikos klausimais, Logistikos departamento vadovas, Baltarusijos Vakarų operatyvinė vadavietė, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Sergey Nikolayevich Grinyuk eina Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės karinių pajėgų vado pavaduotojo logistikos klausimais ir Logistikos departamento vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Sergey Nikolayevich Grinyuk dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(rusų k.: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Pareigos: Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės karinių pajėgų vadas, generolas majoras

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aleksandr Viktorovich Naumenko eina Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės karinių pajėgų vado pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Aleksandr Viktorovich Naumenko dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(rusų k.: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Pareigos: Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės štabo viršininkas, vado pirmasis pavaduotojas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vadim Evgenievich Shadura eina Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės štabo viršininko ir vado pirmojo pavaduotojo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vadim Evgenievich Shadura dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(rusų k.: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Pareigos: Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės karinių pajėgų vado pavaduotojas, generolas majoras

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vladimir Vladimirovich Kulazhin eina Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės karinių pajėgų vado pavaduotojo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vladimir Vladimirovich Kulazhin dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(rusų k.: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Pareigos: Vado pavaduotojas ideologiniam darbui, Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės Ideologinio darbo skyriaus vadovas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Valery Ivanovich Yanushkevich užima Vado pavaduotojo ideologiniam darbui pareigas, yra Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės Ideologinio darbo skyriaus vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Valery Ivanovich Yanushkevich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(rusų k.: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Pareigos: Vado pavaduotojas, atsakingas už logistiką, Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės logistikos vadovas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich eina Vado pavaduotojo, atsakingo už logistiką, ir Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės logistikos vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(rusų k.: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Pareigos: Vado pavaduotojas, atsakingas už ginkluotę, Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės ginkluotės direktorato vadovas, pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dmitri Ivanovich Surovich eina Vado pavaduotojo, atsakingo už ginkluotę, ir Baltarusijos Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės ginkluotės direktorato vadovo pareigas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Dmitri Ivanovich Surovich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(rusų k.: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Pareigos: pulkininkas; Pagrindinio departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio Ideologinio darbo departamento Moralinės ir psichologinės paramos departamento vadovas

Lytis: vyras

Oleg Kopyl yra Pagrindinio departamento vadovo pirmasis pavaduotojas, Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio Ideologinio darbo departamento Moralinės ir psichologinės paramos departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Oleg Kopyl dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(rusų k.: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Gimimo data: 1971 7 2

Pareigos: pulkininkas, Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio finansų ir ekonomikos departamento vadovo pirmasis pavaduotojas

Lytis: vyras

Dmitry Zabrotsky yra Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio finansų ir ekonomikos departamento vadovo pirmasis pavaduotojas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Dmitry Zabrotsky dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(rusų k.: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Pareigos: Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas, pulkininkas

Lytis: vyras

Vadim Lukashevich yra Baltarusijos gynybos ministerijos Pagrindinio ideologinio darbo departamento Informacijos departamento vadovas.

Baltarusija dalyvauja Rusijos karinėje agresijoje prieš Ukrainą leisdama Rusijai iš Baltarusijos į Ukrainą šaudyti balistines raketas, sudarydama sąlygas Baltarusijoje transportuoti Rusijos karinį personalą ir sunkiuosius ginklus, tankus bei šarvuotas kovos mašinas (transportavimas keliais ir geležinkeliais) į Ukrainą, leisdama Rusijos kariniams orlaiviams skristi per Baltarusijos oro erdvę į Ukrainą, suteikdama Baltarusijoje degalų papildymo punktus Rusijos kariniams orlaiviams, vykdantiems veiklą prieš Ukrainą, ir sandėliuodama Rusijos ginklus ir karinę įrangą Baltarusijoje.

Būdamas aukšto rango Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų nariu Vadim Lukashevich dalyvauja Baltarusijos veiksmuose, kuriais remiama Rusijos agresija prieš Ukrainą.

2022 3 2“