2022 2 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/336

2022 m. vasario 28 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. birželio 24–25 d. išvadose paragino Rusiją visiškai prisiimti atsakomybę užtikrinant visapusišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, nes tai yra pagrindinė bet kokio esminio Sąjungos pozicijos pokyčio sąlyga. Ji pabrėžė, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi ryžtingai ir koordinuotai reaguoti į bet kokią tolesnę Rusijos piktavališką, neteisėtą ir ardomąją veiklą, visapusiškai pasinaudodamos visomis Sąjungos turimomis priemonėmis ir užtikrindamos veiksmų koordinavimą su partneriais. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba taip pat paprašė Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlyti papildomų ribojamųjų priemonių, įskaitant ekonomines sankcijas, galimybių;

(4)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. gruodžio 16 d. išvadose pabrėžė, kad Rusija turi skubiai sumažinti įtampą, susidariusią dėl karinių pajėgų telkimo prie jos sienos su Ukraina ir agresyvios retorikos. Ji pakartojo visapusiškai remianti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Ragindama dėti diplomatines pastangas ir remdama Normandijos formatą siekiant užtikrinti visišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad bet kokia tolesnė karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukeltų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(5)

2022 m. sausio 24 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose pasmerkė Rusijos prieš Ukrainą nuolat vykdomus agresyvius veiksmus bei grasinimus ir paragino Rusiją deeskaluoti padėtį, laikytis tarptautinės teisės ir konstruktyviai dalyvauti dialoge, vedamame taikant nustatytus tarptautinius mechanizmus. Taryba dar kartą patvirtino, kad Sąjunga yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis pagrindinių principų, kuriais grindžiamas Europos saugumas, įtvirtintų Jungtinių Tautų (JT) Chartijoje bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos steigiamuosiuose dokumentuose, įskaitant Helsinkio baigiamąjį aktą ir Paryžiaus chartiją. Tie pagrindiniai principai visų pirma apima valstybių suverenią lygybę ir teritorinį vientisumą, sienų neliečiamumą, susilaikymą nuo grasinimo ar jėgos naudojimo ir valstybių laisvę pasirinkti arba keisti savo pačių saugumo tvarką. Taryba nurodė, kad tie principai negali būti nei derybų, nei peržiūros ar naujos interpretacijos objektas, o tai, jog Rusija juos pažeidžia, yra kliūtis bendrai ir nedalomai saugumo erdvei Europoje ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Europos žemyne. Primindama 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas Taryba pakartojo, kad bet kokia tolesnė Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą turėtų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, be kita ko, koordinuojant su partneriais būtų priimtas platus spektras sektorinių ir individualių ribojamųjų priemonių;

(6)

2022 m. vasario 19 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pareiškė susirūpinimą dėl masyvaus Rusijos ginkluotųjų pajėgų telkimo Ukrainoje ir aplink ją, ir primygtinai paragino Rusiją užmegzti prasmingą dialogą bei pasitelkti diplomatiją, susilaikyti nuo veiksmų ir deeskaluoti padėtį reikšmingai patraukiant karines pajėgas, esančias prie Ukrainos sienų. Sąjunga nurodė, kad bet kokia tolesnė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukeltų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(7)

2022 m. vasario 21 d. Rusijos Federacijos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo pripažino vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų „nepriklausomybę ir suverenitetą“, ir davė nurodymą tose teritorijose dislokuoti Rusijos karines pajėgas;

(8)

2022 m. vasario 22 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kuria pasmerkė tą neteisėtą veiksmą, kuriuo toliau kenkiama Ukrainos suverenitetui bei nepriklausomybei ir kuris yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinių susitarimų, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Paryžiaus chartiją ir Budapešto memorandumą, taip pat Minsko susitarimų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2202 (2015) pažeidimas. Vyriausiasis įgaliotinis primygtinai paragino Rusiją, kaip konflikto šalį, atšaukti tą pripažinimą, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis tarptautinės teisės ir grįžti prie diskusijų Normandijos formatu ir trišalėje kontaktinėje grupėje. Jis pranešė, kad Sąjunga reaguos į tuos naujausius Rusijos pažeidimus skubiai priimdama papildomas ribojamąsias priemones;

(9)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos Prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje, ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Tas puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(10)

2022 m. vasario 24 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kuria griežčiausiai pasmerkė Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytą neišprovokuotą invaziją į Ukrainą ir Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje prieš Ukrainą. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjunga reaguos tiek sektorinėmis, tiek individualiomis ribojamosiomis priemonėmis;

(11)

2022 m. vasario 24 d. Europos Vadovų Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nemotyvuotą Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Savo neteisėtais kariniais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir JT Chartijos principus, taip pat kenkia saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje. Europos Vadovų Taryba, glaudžiai koordinuodama veiksmus su mūsų partneriais ir sąjungininkais, susitarė dėl tolesnių ribojamųjų priemonių, dėl kurių Rusija patirs didžiulių ir rimtų pasekmių už savo veiksmus;

(12)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti dar 26 asmenys ir vienas subjektas;

(13)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą įtraukiami šio reglamento priede išvardyti asmenys ir vienas subjektas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami šie asmenys ir subjektai:

1.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Gimimo data: 1960 9 7

Gimimo vieta: Leningrad (Leningradas), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Sechin yra Rusijos valstybinės naftos bendrovės ir vieno iš didžiausių žalios naftos gamintojų „Rosneft“ generalinis direktorius. Jis yra vienas iš Vladimir Putin patikimiausių ir artimiausių patarėjų, taip pat jo asmeninis draugas. Jis kasdien bendrauja su Rusijos prezidentu. Jis yra laikomas vienu iš galingiausių Rusijos politinio elito narių. Jo ryšiai su Vladimir Putin yra ilgalaikiai ir gilūs. Paskutiniame XX a. dešimtmetyje jis dirbo su prezidentu Sankt Peterburgo mero kabinete ir nuo tada nuolat demonstravo lojalumą. 1999 m. I. Sechin tapo Vladimir Putin administracijos vadovo pavaduotoju, 2008 m. – ministro pirmininko pavaduotoju, o 2012 m. – „Rosneft“ generaliniu direktoriumi. Jis yra vienas iš Rusijos oligarchų, veikiančių palaikant partnerystę su Rusijos valstybe.

2022 2 28

 

 

 

Jis yra vienas iš V. Putin rato žmonių, gaunančių finansinės naudos ir svarbių užduočių mainais už subordinaciją ir lojalumą. Prezidentas jam pavesdavo svarbias ir sudėtingas užduotis, o už tai jam buvo suteiktos „Rosneft“ vadovo pareigos ir dideli turtai. Igor Sechin vadovaujama bendrovė „Rosneft“ dalyvavo finansuojant netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esančio rūmų komplekso, kuriuo, kaip manoma, asmeniškai naudojasi Prezidentas V. Putin, vynuogynus.

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų.

Be to, „Rosneft“ patronuojamoji įmonė „Rosneft Aero“ (I. Sechin yra jos generalinis direktorius) pristato skrydžio degalus Simferopolio oro uostui, iš kurio vykdomi jungiamieji skrydžiai tarp neteisėtai aneksuoto Krymo bei Sevastopolio ir Rusijos. Todėl jis padeda įtvirtinti neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Gimimo data: 1950 12 20

Gimimo vieta: Karaganda, Kazachijos TSR (dabar Kazachstanas)

Nikolay Tokarev yra svarbios Rusijos naftos ir dujų bendrovės „Transneft“ generalinis direktorius. Jis yra Vladimir Putin senas pažįstamas ir artimas bendražygis. XX a. devintajame dešimtmetyje jis kartu su V. Putin dirbo KGB. N. Tokarev yra vienas iš Rusijos valstybės oligarchų, kurie perėmė daug valstybės turto XXI a. pirmajame dešimtmetyje, Prezidentui V. Putin konsoliduojant valdžią, ir kurie veikia palaikydami partnerystę su Rusijos valstybe. N. Tokarev vadovauja vienai iš Rusijos svarbiausių vyriausybės kontroliuojamų bendrovių „Transneft“, kuri per gerai išvystytą naftotiekių tinklą transportuoja didelį Rusijos naftos kiekį.

Nikolay Tokarev vadovaujama bendrovė „Transneft“ yra viena iš pagrindinių netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esančio rūmų komplekso, kuriuo, kaip plačiai manoma, asmeniškai naudojasi Prezidentas V. Putin, sponsorių. Jis gauna naudos iš savo artimų ryšių su Rusijos valdžios institucijomis. Dėl su valstybės valdomomis įmonėmis pasirašytų sutarčių N. Tokarev artimi giminaičiai ir pažįstami praturtėjo.

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų.

2022 2 28

673.

Alisher USMANOV

(rusų k.: Алишер Бурханович УСМАНОВ; uzbekų k.: Alisher USMONOV)

Gimimo data: 1953 9 9

Gimimo vieta: Chust (Čiustas), Uzbekijos TSR, Sovietų Sąjunga

Pareigos: Rusijos oligarchas

Alisher Usmanov yra Kremliui palankus oligarchas, turintis itin artimus ryšius su Rusijos Federacijos Prezidentu Vladimir Putin. Apie jį kalbama kaip apie vieną iš Vladimir Putin mėgstamiausių oligarchų. Jis laikomas vienu iš Rusijos verslininkų pareigūnų, kuriems buvo pavesta aptarnauti finansinius srautus, tačiau jų pozicija priklauso nuo prezidento valios. Kaip pranešama, A. Usmanov buvo Prezidento V. Putin priedanga ir sprendė jo verslo problemas. Remiantis FinCEN bylomis, Vladimir Putin įtakingam patarėjui Valentin Yumashev jis išmokėjo 6 mln. USD. Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas ir buvęs Rusijos prezidentas bei ministras pirmininkas Dmitry Medvedev galėjo asmeniškai naudotis A. Usmanov kontroliuojamomis prabangiomis buveinėmis.

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

 

 

 

A. Usmanov turi interesų geležies rūdos ir plieno, žiniasklaidos ir interneto bendrovėse. Daugiausia akcijų jis turi plieno gigante „Metalloinvest“. Kai A. Usmanov perėmė verslo dienraščio „Kommersant“ kontrolę, buvo apribota redakcijos darbuotojų laisvė ir laikraštis pradėjo laikytis akivaizdžiai Kremliui palankios pozicijos. A. Usmanov priklausantis dienraštis „Kommersant“ paskelbė Dmitry Medvedev parengtą prieš Ukrainą nukreiptą propagandinį straipsnį, kuriame buvęs Rusijos prezidentas teigė, kad nėra prasmės derėtis su dabartinėmis Ukrainos valdžios institucijomis – jos, jo nuomone, yra tiesiogiai kontroliuojamos užsienio.

Todėl jis aktyviai rėmė Rusijos vyriausybės vykdomą Ukrainos destabilizavimo politiką.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Gimimo data: 1955 3 16

Gimimo vieta: Moscow (Maskva), Rusijos Federacija

Pareigos: Artimas Vladimir Putin oligarchas Vienas iš pagrindinių „Alfa Group“ akcininikų

Lytis: vyras

Petr Aven yra vienas iš artimiausių Vladimir Putin oligarchų. Jis yra svarbus „Alfa Group“, kuri apima vieną iš svarbiausių Rusijos bankų „Alfa Bank“, akcininkas. Jis yra vienas iš maždaug 50 turtingų Rusijos verslininkų, kurie reguliariai Kremliuje susitinka su Vladimir Putin. Jis nesiima veiksmų nepriklausomai nuo prezidento reikalavimų. Jo draugystė su Vladimir Putin prasidėjo dar paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje. Būdamas užsienio ekonominių ryšių ministru, jis padėjo Vladimir Putin (tada Sankt Peterburgo mero pavaduotojui), kai buvo atliekamas Salye komisijos tyrimas. Taip pat žinoma, kad jis yra ypač artimas asmeninis bendrovės „Rosneft“ vadovo Igor Sechin – svarbaus V. Putin sąjungininko – draugas. Vladimir Putin vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-End“.

P. Aven gavo naudos iš savo ryšių su vyriausybe. Jis parašė Vladimir Putin laišką, kuriame skundėsi dėl Maskvos arbitražo teismo sprendimo teismo byloje, susijusioje su vienos iš P. Aven įmonių interesais. Vladimir Putin nurodė Rusijos generaliniam prokurorui išnagrinėti šią bylą. Vladimir Putin už „Alfa Group“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group“ investicijų užsienyje planams.

2022 2 28

 

 

 

P. Aven ir jo verslo partneris Mikhail Fridman prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu. 2016 m. Vladimir Putin įspėjo P. Aven apie galimybę, kad Jungtinės Valstijos paskelbs papildomas sankcijas P. Aven ir (arba) „Alfa Bank“, ir pasiūlė, kad jis turėtų imtis papildomų veiksmų, kad apsisaugotų pats ir apsaugotų „Alfa Bank“; P. Aven taip ir padarė. 2018 m. P. Aven kartu su M. Fridman apsilankė Vašingtone su neoficialia misija – perteikti Rusijos vyriausybės žinią dėl JAV sankcijų ir Rusijos Federacijos atsakomųjų sankcijų.

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Gimimo data: 1964 4 21

Gimimo vieta: Lviv (Lvovas), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Mikhail Fridman yra „Alfa Group“, kuri apima svarbų Rusijos banką „Alfa Bank“, steigėjas ir vienas iš pagrindinių akcininkų. Jam pavyko užmegzti tvirtus ryšius su Vladimir Putin administracija ir jis buvo laikomas svarbiausiu Rusijos finansininku ir Putino vidaus rato veiksmus įgalinančiu asmeniu. Dėl ryšių su vyriausybe jam pavyko įsigyti valstybės turto. Vladimir Putin vyriausia duktė Maria vadovavo „Alfa Bank“ finansuotam labdaros projektui „Alfa-Endo“. Vladimir Putin už „Alfa Group“ lojalumą Rusijos valdžios institucijoms atsidėkojo teikdamas politinę pagalbą „Alfa Group“ investicijų užsienyje planams.

M. Fridman ir jo verslo partneris Petr Aven prisidėjo prie Kremliaus pastangų panaikinti Vakarų sankcijas, paskelbtas kovojant su Rusijos agresyvia politika Ukrainos atžvilgiu. 2018 m. M. Fridman kartu su P. Aven apsilankė Vašingtone su neoficialia misija – perteikti Rusijos vyriausybės žinią dėl JAV sankcijų ir Rusijos Federacijos atsakomųjų sankcijų.

2022 2 28

 

 

 

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gavo naudos iš jų. Jis taip pat rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Gimimo data: 1951 9 28

Gimimo vieta: Sakhalin (Sachalino) sritis

violončelininkas

Pareigos: verslininkas, artimas Vladimir Putin draugas.

S. Roldugin yra verslininkas, turintis glaudžių ryšių su Vladimir Putin. Jis dalyvauja V. Putin tinklo finansinėje schemoje. Jis valdo bent 5 lengvatinio apmokestinimo subjektus ir savo turtą laiko „Bank Rossiya“ (kuriam Sąjunga taiko sankcijas), Maskvoje vadinamame „Putino pinigine“. Remiantis Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo (ICIJ) tyrimu, S. Roldugin yra atsakingas už bent 2 mlrd. USD „perskirstymą“ per bankus ir lengvatinio apmokestinimo įmones V. Putin slaptame finansiniame tinkle. Jis taip pat dalyvavo „Troika Laundromat“ („Troikos“ pinigų plovykloje) ir per šią sistemą nukreipė milijardus USD. Be to, per „Troikos“ pinigų plovyklos įmones jis gavo daugiau nei 69 mln. USD.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų materialinės arba finansinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Gimimo data: 1967 10 17

Gimimo vieta: Moscow (Maskva), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Dmitri Peskov yra Prezidento V. Putin atstovas spaudai. Jis viešai gynė agresyvią Rusijos politiką prieš Ukrainą, įskaitant Rusijos Federacijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją. Daugelyje pareiškimų jis pabrėžė, kad Krymo ir Sevastopolio teritorija yra neatsiejama Rusijos dalis ir kad jų sugrąžinimas Ukrainai yra neįmanomas. Ukrainos veiksmus, kuriais siekta užbaigti Rusijos vykdomą Krymo pusiasalio okupaciją, jis pavadino teritorine pretenzija Rusijai. Jis pareiškė savo nuomonę, kad derybos su Ukrainos valdžios institucijomis yra neįmanomos – pabrėžė, kad Rusijos pusė jos nelaiko partnere. Jis neigė faktus, kad Donbase esama Rusijos karinių pajėgų. Jis taip pat paskelbė žinią, jog Vakarų sankcijos nedaro Rusijai realaus poveikio. Jis grasino, kad reaguodama Rusija paskelbs atsakomąsias sankcijas.

Taigi jis aktyviai rėmė veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

2022 2 28

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Gimimo data: 1968 9 20

Gimimo vieta: Saratov (Saratovas), Rusija

Pareigos: Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojas turizmo, sporto, kultūros ir komunikacijos klausimais

Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys

Lytis: vyras

Dmitry Chernyshenko yra Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojas turizmo, sporto, kultūros ir komunikacijos klausimais ir Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys, paskirtas eiti šias pareigas Rusijos Federacijos Vyriausybės.

2021 m. spalio mėn. Rusija pradėjo precedento neturintį karinių pajėgų telkimą prie arba netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Rusijos ginkluotosios pajėgos ten vykdė didelio masto karines pratybas. Dėl to įvyko konflikto eskalavimas, o Ukrainai buvo daromas destabilizuojamasis spaudimas. Tiek Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, tiek jų karinė įranga buvo perkeliami į arti Ukrainos sienos esančias teritorijas Rusijos geležinkeliais, o D. Chernyshenko yra jų direktorių valdybos narys. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę agresiją Ukrainoje.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Gimimo data: 1962 12 8

Gimimo vieta: Krasnodar (Krasnodaras), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys.

Rusijos Federacijos statybos ir būsto ministras

Lytis: vyras

Irek Faizullin yra Rusijos statybos ir būsto ministras ir Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys, paskirtas eiti šias pareigas Rusijos Federacijos Vyriausybės.

2021 m. spalio mėn. Rusija pradėjo precedento neturintį karinių pajėgų telkimą prie arba netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Rusijos ginkluotosios pajėgos ten vykdė didelio masto karines pratybas. Dėl to įvyko konflikto eskalavimas, o Ukrainai buvo daromas destabilizuojamasis spaudimas. Tiek Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, tiek jų karinė įranga buvo perkeliami į arti Ukrainos sienos esančias teritorijas Rusijos geležinkeliais, o I. Faizullin yra jų direktorių valdybos narys.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Gimimo data: 1954 1 18

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), Uzbekistanas

Pareigos: Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys. Rusijos transporto ministras nuo 2020 m., buvęs „Aeroflot“ generalinis direktorius

Vitaly Savelyev yra Rusijos Federacijos transporto ministras ir Rusijos geležinkelių direktorių valdybos narys, paskirtas eiti šias pareigas Rusijos Federacijos Vyriausybės. Jis yra buvęs „Aeroflot“ generalinis direktorius.

2021 m. spalio mėn. Rusija pradėjo precedento neturintį karinių pajėgų telkimą prie arba netoli Ukrainos sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Rusijos ginkluotosios pajėgos ten vykdė didelio masto karines pratybas. Dėl to įvyko konflikto eskalavimas, o Ukrainai buvo daromas destabilizuojamasis spaudimas. Tiek Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinis personalas, tiek jų karinė įranga buvo perkeliami į arti Ukrainos sienos esančias teritorijas Rusijos geležinkeliais, o V. Savelyev yra jų direktorių valdybos narys.

2022 2 28

 

 

 

Be to, vadovaujant V. Savelyev, „Aeroflot“ užtikrino reguliarų keleivių vežimą oro transportu tarp Rusijos oro uostų ir Simferopolio tarptautinio oro uosto, taigi jis rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Gimimo data: 1975 12 20

Gimimo vieta: Leningrad (Leningradas), TSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos sekretorius

Federacijos Tarybos pirmininkės pirmasis pavaduotojas.

Andrey Turchak yra partijos „Vieningoji Rusija“ Generalinės tarybos sekretorius ir Federacijos Tarybos pirmininkės pirmasis pavaduotojas. Jo politinė sėkmė siejama su jo tėvu, Anatoly Turchak, dalyvavusiu dziudo treniruotėse su Vladimir Putin ir broliais Rotenberg. Jis propagavo teigiamą požiūrį į separatistinių vadinamųjų Donecko ir Luhansko liaudies respublikų pripažinimą.

Jis ragino Rusijos valdžios institucijas aprūpinti prorusiškas separatistų pajėgas Donbaso regione pažangiaisiais ginklais. Jis viešai pareiškė, kad Donbaso konflikto su Ukrainos valdžios institucijomis neįmanoma išspręsti taikiai. Jis pateikė nepagrįstų teiginių dėl Donbase planuojamo Ukrainos karinių pajėgų puolimo. Jis vadovavo deryboms su separatistinės vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadovu Denis Pushilin. Jis apsilankė separatistų ginkluotųjų pajėgų mobilizavimo punkte Donbaso fronto linijos zonoje, kad asmeniškai pasveikintų separatistinės vadinamosios Donecko liaudies respublikos karius Tėvynės gynėjų dieną. Jis viešai gynė Rusijos sprendimą pripažinti Donbaso separatistines „respublikas“. Jis teigė, kad Rusija abejinga Vakarų sankcijoms.

2022 2 28

 

 

 

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Gimimo data: 1966 1 4

Gimimo vieta: Moscow (Maskva), Rusija

Pareigos: aktorius ir režisierius, NTV kanalo propagandinės politinio pobūdžio televizijos laidos „Tarptautinė lentpjūvė su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) vedėjas.

Tigran Keosayan yra režisierius ir žurnalistas, jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą Rusijos žiniasklaidoje. Savo valstybės finansuojamoje TV laidoje „Tarptautinė lentpjūvė su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) jis nuolat apibūdindavo Ukrainą kaip silpną ir korumpuotą šalį, išlikusią tik dėl Vakarų teikiamos pagalbos. Jis teigė, kad Ukrainos valdžios institucijos yra neteisėtos. Jis ne kartą pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai ir kad Donbasas nėra Ukrainos dalis. T. Keosayan dalyvavo „Rusijos Donbaso“ forume, kurį Donecke surengė vadinamosios Donecko liaudies respublikos valdžios institucijos siekdamos skleisti „Rusijos Donbaso“ doktriną. Jis viešai kaltino Ukrainą konflikto eskalavimu.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

 

 

 

TV laida „Tarptautinė lentpjūvė su Tigran Keosayan“ (International Sawmill with Tigran Keosayan) gavo Rusijos valstybės valdomų įmonių finansavimą, kuris nepateisinamas dėl komercinių priežasčių, bet buvo suteiktas kaip atlygis T. Keosayan už jo propagandos pastangas ir lojalumą Vladimir Putin. T. Keosayan pastatė propagandinį filmą „Krymo tiltas. Pastatytas su meile!“ (The Crimean Bridge. Made with Love!), kuriame šlovinamas Krymo tiltas, jungiantis neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritoriją su Rusija. Pranešama, kad filmas sukurtas kaip dovana Prezidentui V. Putin. Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas Alexei Gromov padėjo užtikrinti filmo finansavimą valstybės lėšomis, iš kurių T. Keosayan gavo finansinį pelną.

Todėl Rusijos sprendimus priimantys asmenys, atsakingi už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, suteikė jam naudos.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Gimimo data: 1984 12 11

Pareigos: viena iš portalo „REGNUM“ steigėjų ir vyriausioji redaktorė

Gimimo vieta: Volzhskis (Volžskis), Rusija

Pareigos: Valstybės valdomos TV stoties „Rossiya-1“ žurnalistė; politinės pokalbių laidos „60 minučių“ vedėja (kartu su savo vyru Yevgeniy Popov), tai yra populiariausia pokalbių laida Rusijoje.

Lytis: moteris

Olga Skabeyeva yra valstybės valdomos TV stoties „Rossiya-1“ žurnalistė. Kartu su savo vyru Yevgeniy Popov ji rengia populiariausią politinę pokalbių laidą Rusijoje „60 minučių“, kurioje ji skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propagavo teigiamą požiūrį į Krymo aneksiją ir separatistų veiksmus Donbase.

Savo TV laidoje ji nuolat šališkai nušvietė padėtį Ukrainoje, apibūdindama šią šalį kaip dirbtinę valstybę, kuriai Vakarai teikia ir karinę, ir finansinę paramą, taigi – kaip Vakarų palydovę ir įrankį NATO rankose. Ji taip pat menkino Ukrainos vaidmenį laikydama ją „modernios Rusijos priešingybe“. Be to, ji dažnai kvietė tokius svečius kaip vadinamosios Donecko liaudies respublikos karinio vadovavimo struktūros atstovą spaudai Eduard Basurin ir vadinamosios Donecko liaudies respublikos vadovą Denis Pushilin. Ji išvarė svečią, kuris nesilaikė Rusijos propagandos naratyvo gairių, pvz., „rusų pasaulio“ ideologijos. O. Skabeyeva, atrodo, supranta savo cinišką vaidmenį Rusijos propagandos mechanizme, kuriame dalyvauja kartu su savo vyru.

Taigi ji yra atsakinga už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Gimimo data: 1964 10 27

Gimimo vieta: Bilohirsk (Belogorskas), Ukrainos SSR

Pareigos: Rusijos oligarchas, Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas

Alexander Ponomarenko yra Rusijos oligarchas ir Šeremetjevo tarptautinio oro uosto valdybos pirmininkas. A. Ponomarenko yra glaudžiai susijęs su kitais oligarchais, susijusiais su Vladimir Putin, taip pat su vadinamosios Krymo respublikos neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje vadovu Sergey Aksyonov. Jis dalyvavo finansuojant netoli Gelendzhik (Gelendžiko) esantį rūmų kompleksą, kuriuo, kaip manoma, asmeniškai naudojasi Prezidentas V. Putin.

Taigi jis aktyviai teikė materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją.

2022 2 28

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Gimimo data: 1963 4 12

Gimimo vieta: Kimovsk (Kimovskas), Rusija

Pareigos: vienas iš portalo „REGNUM“, kurio pagrindinė tema – posovietinė erdvė, įkūrėjų ir vyriausiasis redaktorius. 2005–2007 m. jis dirbo Prezidento administracijoje.

Lytis: vyras

Modest Kolerov yra vienas iš portalo „REGNUM“, kuriuo jis naudojosi prieš Ukrainą nukreiptam agresyviam ir šališkam propagandos naratyvui skleisti ir teigiamam požiūriui į Krymo aneksiją bei separatistų veiksmus Donbase propaguoti, įkūrėjų ir vyriausiasis redaktorius. Jis dažnai apibūdino Ukrainą kaip fašistinę arba neonacistinę šalį ir provakarietišką marionetę. Jis teigė, kad Ukrainą dirbtinai sukūrė V. Lenin ir J. Stalin. Savo straipsniuose jis nurodo, kad Ukraina už savo nepriklausomybę turi būti dėkinga Rusijai, todėl nenusipelno būti suvereni valstybė. Jis taip pat teigė, kad Rusija turėtų padaryti galą Ukrainos egzistavimui.

Be to, jis siūlė padalyti Ukrainą jos kaimyninėms šalims ir baugino, kad nepriklausoma Ukraina gali tapti grėsme Rusijai. Jis aktyviai pasisakė už vadinamųjų Donecko liaudies respublikos ir Luhansko liaudies respublikos pripažinimą ir daugiau Rusijos veiksmų siekiant remti separatistus Rytų Ukrainoje. Jis neigė Rusijos karinės paramos separatistams įrodymus, o ESBO misiją Rytų Ukrainoje apibūdino kaip šališką ir priklausomą nuo Kijevo.

2022 2 28

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą ir už trukdymą tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Gimimo data: 1967 12 7

Gimimo vieta: Baku, Azerbaidžanas

Pareigos: žurnalistas, TV laidos „Sava tiesa“ (Own Truth) televizijos kanale „NTV“ ir laidos „Balso teisė“ (Right of Voice) televizijoje „Cent“ vedėjas. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ (Moscow Speaks) vyriausiasis redaktorius. Jis taip pat yra Maskvos miesto Dūmos narys.

Lytis: vyras

Roman Babayan yra žurnalistas ir Maskvos miesto Dūmos narys. Jis veda TV laidą „Sava tiesa“ (Own Truth) televizijos kanale „NTV“ ir laidą „Balso teisė“ (Right of Voice) televizijoje „Cent“. Jis taip pat yra radijo „Kalba Maskva“ (Moscow Speaks) vyriausiasis redaktorius. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propagavo teigiamą požiūrį į separatistų veiksmus Donbase.

Pokalbyje su Ukraina.ru jis aiškiai nurodė, kad kiekvienas Donbaso gyventojas pageidauja, kad šis regionas būtų prijungtas prie Rusijos, ir kvestionavo Ukrainos teisę į savo teritoriją. Be to, jis apkaltino Ukrainos valdžios institucijas Donbase vykdant persekiojimą dėl pilietybės ir de facto genocidą ir teigė, kad ukrainiečiai Donbase žudo vaikus ir pagyvenusius žmones. Jis taip pat rėmė Rusijos naratyvą, kad Ukrainoje taikomas „fašistinis režimas“. Tam jis pateikė neryškų vaizdo įrašą, kuriame rodomi kariai, laikantys vokiečių nacistų karinio laivyno vėliavą, ir apibūdino juos kaip ukrainiečius.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

dar žinomas kaip Zakhar PRILEPIN (rusų k.: Захар ПРИЛЕПИН),

dar žinomas kaip Yevgeniy LAVLINSKIY (rusų k.: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Gimimo data: 1975 7 7

Gimimo vieta: Il’inka, Rusija

Pareigos: žurnalistas, rašytojas, partijos „Teisinga Rusija. Patriotai. Už tiesą“ (A Just Russia – Patriots – For Truth) bendrapirmininkis, aktyvistas.

Y. Prilepin yra Rusijos aktyvistas, žurnalistas, rašytojas ir partijos „Teisinga Rusija. Patriotai. Už tiesą“ (A Just Russia – Patriots – For Truth party) bendrapirmininkis. Jis viešai išreiškė paramą Rusijos separatistams Kryme ir Donbase. Jis siuntė paramą Doneckui ir teikė patarimus separatistų lyderiams. Jis, palaikydamas separatistų pusę, dalyvavo Donbaso konflikte kaip vieno iš separatistų batalionų vado pavaduotojas ir savo dalyvavimą išsamiai apibūdino.

Be to, jis naudojosi savo, kaip garsaus rašytojo, žinomumu ir reputacija, kad skleistų prieš Ukrainą nukreiptą propagandą ir propaguotų teigiamą požiūrį į Krymo aneksiją ir separatistų veiksmus Donbase. Y. Prilepin vaizdavo Ukrainos valdžios institucijas kaip korumpuotas, kaltino jas dėl konflikto eskalavimo, vadino Kijevą Rusijos miestu ir teigė, kad galutinis Rusijos tikslas turėtų būti užimti Kijevą. Jis filmavosi Rusų propagandiniame dokumentiniame filme „Krymas. Kelias namo“, kuriame šlovinama Rusijos įvykdyta neteisėta Krymo pusiasalio aneksija.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

dar žinomas kaip Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Gimimo data: 1975 7 18

Gimimo vieta: Podolsk (Podolskas), Rusija

Pareigos: aktyvistas, žurnalistas, propagandistas, pokalbių laidos „Antonimai“ (The Antonyms) Rusijos valstybės finansuojamame televizijos kanale „RT“ vedėjas.

Anton Krasovsky yra žurnalistas, vedantis pokalbių laidą „Antonimai“ (The Antonyms) Rusijos valstybės finansuojamame televizijos kanale „RT“. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą. Jis Ukrainą vadino Rusijos žeme ir žemino ukrainiečius kaip tautą. Be to, jis grasino Ukrainai Rusijos invazija, jei Ukraina bent kiek priartėtų prie įstojimo į NATO. Jis teigė, kad dėl tokio veiksmo Ukrainos Konstitucija būtų „atimta“ ir kartu „sudeginta Khreshchatyk gatvėje“. Be to, jis teigė, kad Ukraina turėtų prisijungti prie Rusijos.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Gimimo data: 1962 5 26

Gimimo vieta: Novosibirsk (Novosibirskas), Rusija

Pareigos: TV žurnalistas ir televizijos laidų vedėjas, televizijos laidos „Arkady Mamontov autorinė programa“ (Author’s Program of Arkady Mamontov) vedėjas, dokumentinių filmų Rusijos televizijai autorius.

Arkady Mamontov yra televizijos laidos „Arkady Mamontov autorinė programa“ (Author’s Program of Arkady Mamontov) ir dokumentinių filmų Rusijos televizijai autorius. Jis skleidė prieš Ukrainą nukreiptą propagandą.

Jis režisavo propagandinį filmą, kuriame palaikoma neteisėta Krymo ir Sevastopolio aneksija ir kuriame jis vaizdavo, kad iki neteisėtos aneksijos Ukrainos vykdytas valdymas buvo chaotiškas ir kupinas anarchijos. Savo filmuose jis Ukrainą vaizdavo kaip neonacizmo, fašizmo, nacionalizmo ir priešrusiško nusiteikimo centrą. Jis sureikšmino kraštutinių dešiniųjų organizacijų vaidmenį Ukrainoje. Jis apkaltino Ukrainą šalyje vykdant diskriminacinę politiką prieš Rusijos kultūrą ir kalbą. Jis kenkė Ukrainos valdžios institucijų patikimumui ir neigė jos teisėtumą teigdamas, kad judėjimas „Euromaidanas“ buvo užsienio valstybių įkvėptas valstybės perversmas, o Ukrainos vyriausybė buvo priklausoma nuo Jungtinių Amerikos Valstijų.

Taigi jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Gimimo data: 1971 7 26

Gimimo vieta: Sevastopol (Sevastopolis), Ukrainos TSR (dabar Ukraina)

Pareigos: Juodosios jūros laivyno viceadmirolas, vado pirmasis pavaduotojas

Sergey Pinchuk yra Juodosios jūros laivyno viceadmirolas ir vyriausiojo vado pirmasis pavaduotojas, pavaldus Rusijos ginkluotųjų pajėgų pietų karinei apygardai, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą.

2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimos naujos Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Juodosios jūros laivyno pajėgos dalyvavo masinėse karinėse pratybose prie Ukrainos sienų ir jos teritorijoje.

Vladimir Putin priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į tų dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. Kai 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, Rusijos Juodosios jūros laivyno pajėgos vykdė išsilaipinimo Mariupolyje ir Odesoje operaciją.

Taigi Sergei Pinchuk yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Gimimo data: 1967 5 17

Gimimo vieta: Tashkent (Taškentas), TSRS (dabar Uzbekistanas)

Pareigos: Pietų karinės apygardos generolas leitenantas, vado pavaduotojas.

Lytis: vyras

Alexey Avdeev yra Rusijos pietų karinės apygardos vado pavaduotojas, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Vladimir Putin priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas.

Taigi Alexey Avdeev yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

2022 2 28

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Gimimo data: 1973 3 21

Gimimo vieta: Dagestan (Dagestanas), Rusija

Pareigos: Pietų karinės apygardos generolas leitenantas, vado pavaduotojas

Lytis: vyras

Rustam Muradov yra Rusijos pietų karinės apygardos generolas leitenantas ir vado pavaduotojas, susijęs su kariniais veiksmais prieš Ukrainą.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimir Putin priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

2022 2 28

 

 

 

Taigi Rustam MURADOV yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Gimimo data: 1969 5 16

Gimimo vieta: Troitskaya kaimas, Krymsky (Krymsko) rajonas, Krasnodaro kraštas, TSRS

Pareigos: Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų armijos gvardijos generolas leitenantas, vadas

Lytis: vyras

Andrey Sychevoy yra Pietų karinės apygardos 8-osios bendrųjų pajėgų armijos gvardijos, kuri dalyvavo kariniuose veiksmuose, nukreiptuose prieš Ukrainą, generolas leitenantas ir vadas.

Neseniai Ukraina tapo pagrindiniu Pietų karinės apygardos taikiniu. Todėl buvo suformuota nauja 8-oji armija, o apygardos buvimas neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio teritorijoje išplėstas. 2021 m. spalio mėn. vidurio Rusijos karinės pajėgos pradėjo beprecedentį pajėgų telkimą Ukrainos pasienyje arba šalia sienos ir okupuotame Ukrainos Krymo regione. Šiuo atžvilgiu daugelis stebėtojų ir politikos formuotojų išreiškė susirūpinimą dėl galimo naujo Rusijos invazijos į Ukrainą ar kitų agresyvių veiksmų. Pietų karinės apygardos pajėgos surengė karines pratybas teritorijose aplink Ukrainą ir perkėlė artileriją ir bataliono taktines grupes į Krymo pusiasalį. Pietų karinė apygarda taip pat prižiūrėjo separatistinių „respublikų“ ginkluotųjų pajėgų karines pratybas. Vladimir Putin priėmus sprendimą pripažinti vadinamąsias Donecko liaudies respubliką ir Luhansko liaudies respubliką“, Pietų karinės apygardos kariai įžengė į šių dviejų apsišaukėliškų respublikų teritoriją. 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą.

2022 2 28

 

 

 

Taigi Andrey Sychevoy yra atsakingas už aktyvų veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, rėmimą arba jų įgyvendinimą.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Pareigos: Privačios investicinės grupės „Volga Group“ savininkas

Gimimo data: 1952 11 9

Gimimo vieta: Leninakan (Leninakanas), Sovietų Sąjunga (dabar: Gyumri (Giumri), Armėnija)

Pilietybė: Armėnijos, Rusijos, Suomijos

Lytis: vyras

Gennady Timchenko seniai pažįsta Rusijos Federacijos Prezidentą Vladimir Putin ir plačiai apibūdinamas kaip vienas iš jo patikėtinių.

Jis gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra investicinės grupės „Volga Group“, turinčios portfelinių investicijų svarbiausiuose Rusijos ekonomikos sektoriuose, steigėjas ir akcininkas. „Volga Group“ svariai prisideda prie Rusijos ekonomikos ir jos vystymosi.

Jis taip pat yra „Bank Rossiya“ akcininkas; šis bankas laikomas Rusijos Federacijos vyresniųjų pareigūnų asmeniniu banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, „Bank Rossiya“ priklauso svarbi Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National MEDIA Group“) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

2022 2 28

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

Taip pat jis yra atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jų.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Pareigos: „Severstal“ ir „Severgroup“ pirmininkas

Gimimo data: 1965 9 26

Gimimo vieta: Cherepovets (Čerepovecas), Rusija

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

bendražygiai: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov gauna naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra bendrovės „Severgroup“ pirmininkas. Ši bendrovė yra „Bank Rossiya“ akcininkė (2017 m. jam priklausė apie 5,4 % šio banko akcijų); šis bankas laikomas Rusijos Federacijos vyresniųjų pareigūnų asmeniniu banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, bendrovei „Severgroup“ priklauso svari Nacionalinės žiniasklaidos grupės („National MEDIA Group“) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

Be to, bendrovei „Severgroup“ priklauso bendrovė „JSC Power machines“, kuri atsakinga už keturių vėjo jėgainių pardavimą okupuotam Krymo pusiasaliui.

2022 2 28

 

 

 

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

Taip pat jis yra atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją ir Ukrainos destabilizaciją, ir gauna naudos iš jų.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Pareigos: „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas.

Gimimo data: 1978 2 7

Gimimo vieta: Moscow (Maskva), Rusija

Lytis: vyras

Petr Fradkov yra „PJSC Promsvyazbank“ pirmininkas ir vienintelis banko vykdomasis organas. „Promsvyazbank“ yra Rusijos valstybinis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„Promsvyazbank“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos Prezidentas Vladimir Putin, todėl bankas teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Ukrainos destabilizaciją ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„Promsvyazbank“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje.

Todėl, kaip „Promsvyazbank“ pirmininkas, jis yra atsakingas už veiksmų ar politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

2022 2 28

2.   Subjektai

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ»)

Adresas: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Telefono Nr.:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Interneto svetainė: https://sogaz.ru

El. paštas: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Akcinė bendrovė „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ apdraudė geležinkelio infrastruktūrą, jungiančią tiltą per Kerčės sąsiaurį ir Tamano uostą ir apdraudė tilto per Kerčės sąsiausrį statybą. Taigi, ji rėmė neteisėtai aneksuoto Krymo pusiasalio integraciją į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2022 2 28“