2022 2 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/332

2022 m. vasario 25 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

2021 m. birželio 24–25 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino Rusiją visiškai prisiimti atsakomybę užtikrinant visapusišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, nes tai yra pagrindinė bet kokio esminio Sąjungos pozicijos pokyčio sąlyga. Ji pabrėžė, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi ryžtingai ir koordinuotai reaguoti į bet kokią tolesnę Rusijos piktavališką, neteisėtą ir ardomąją veiklą, visapusiškai pasinaudodamos visomis turimomis Sąjungos priemonėmis ir užtikrindamos veiksmų koordinavimą su partneriais. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba taip pat paprašė Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlyti papildomų ribojamųjų priemonių, įskaitant ekonomines sankcijas, galimybių;

(4)

2021 m. gruodžio 16 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad Rusija turi skubiai sumažinti įtampą, susidariusią dėl karinių pajėgų telkimo prie jos sienos su Ukraina ir agresyvios retorikos. Ji pakartojo visapusiškai remianti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Ragindama dėti diplomatines pastangas ir remdama Normandijos formatą siekiant užtikrinti visišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad bet kokia tolesnė karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukels didžiulių padarinių ir to kaina bus didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(5)

2022 m. sausio 24 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose pasmerkė Rusijos prieš Ukrainą nuolat vykdomus agresyvius veiksmus bei grasinimus ir paragino Rusiją deeskaluoti padėtį, laikytis tarptautinės teisės ir konstruktyviai dalyvauti dialoge, vedamame taikant nustatytus tarptautinius mechanizmus. Taryba dar kartą patvirtino, kad Sąjunga yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis pagrindinių principų, kuriais grindžiamas Europos saugumas, įtvirtintų Jungtinių Tautų (toliau – JT) Chartijoje bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos steigiamuosiuose dokumentuose, įskaitant Helsinkio baigiamąjį aktą ir Paryžiaus chartiją. Tie pagrindiniai principai visų pirma apima valstybių suverenią lygybę ir teritorinį vientisumą, sienų neliečiamumą, susilaikymą nuo grasinimo ar jėgos naudojimo ir valstybių laisvę pasirinkti ar keisti savo pačių saugumo tvarką. Taryba nurodė, kad tie principai negali būti nei derybų, nei peržiūros ar naujos interpretacijos objektas, o tai, jog Rusija juos pažeidžia, yra kliūtis bendrai ir nedalomai saugumo erdvei Europoje ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Europos žemyne. Primindama 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas Taryba pakartojo, kad bet kokia tolesnė Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą turės didžiulių padarinių ir to kaina bus didelė, be kita ko, koordinuojant su partneriais bus priimtas platus spektras sektorinių ir individualių ribojamųjų priemonių;

(6)

2022 m. vasario 19 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pareiškė susirūpinimą dėl masinio Rusijos ginkluotųjų pajėgų telkimo Ukrainoje ir aplink ją, ir primygtinai paragino Rusiją užmegzti prasmingą dialogą bei pasitelkti diplomatiją, demonstruoti santūrumą ir mažinti įtampą dideliu mastu atitraukiant karines pajėgas iš Ukrainos pasienio. Sąjunga pareiškė, kad bet kokia tolesnė karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukeltų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(7)

2022 m. vasario 21 d. Rusijos Federacijos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo pripažino vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų „nepriklausomybę ir suverenitetą“, ir davė nurodymą tose teritorijose dislokuoti Rusijos karines pajėgas;

(8)

2022 m. vasario 22 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu ir ja pasmerkė tą neteisėtą aktą, kuriuo toliau kenkiama Ukrainos suverenitetui bei nepriklausomybei ir šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė ir tarptautiniai susitarimai, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Paryžiaus chartiją ir Budapešto memorandumą, taip pat Minsko susitarimai ir JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2202 (2015). Vyriausiasis įgaliotinis primygtinai paragino Rusiją, kaip konflikto šalį, atšaukti tą pripažinimą, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis tarptautinės teisės ir grįžti prie diskusijų Normandijos formatu ir trišalėje kontaktinėje grupėje. Jis pranešė, kad Sąjunga reaguos į tuos naujausius Rusijos padarytus pažeidimus skubiai priimdama papildomas ribojamąsias priemones;

(9)

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos Prezidentas paskelbė apie karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Šis užpuolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas;

(10)

2022 m. vasario 24 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimą į Ukrainą ir Baltarusijos dalyvavimą vykdant šią agresiją prieš Ukrainą. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjungos atsakas apims ir sektorines, ir individualias ribojamąsias priemones;

(11)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti Nacionalinės saugumo tarybos nariai, kurie pritarė Rusijos skubiam dviejų pasiskelbusių respublikų – Donecko ir Luhansko – pripažinimui. Be to, į tą sąrašą turėtų būti įtraukti asmenys, kurie sudarė sąlygas Rusijai vykdyti karinę agresiją iš Baltarusijos, ir tie į sąrašą dar neįtraukti Valstybės Dūmos nariai, kurie ratifikavo Vyriausybės sprendimą dėl „Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties“;

(12)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą įtraukiami šio reglamento priede išvardyti asmenys.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014/269 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, mergautinė pavardė GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Gimimo data:

1970 7 2

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Gimimo data:

1953 4 10

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Gimimo data:

1999 9 11

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Gimimo data:

1955 4 12

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Gimimo data:

1963 2 8

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Gimimo data:

1950 8 3

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Gimimo data:

1949 8 11

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Gimimo data:

1966 11 2

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Gimimo data:

1957 8 17

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Gimimo data:

1974 5 21

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Gimimo data:

1955 2 28

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Gimimo data:

1996 5 16

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Gimimo data:

1984 2 25

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Gimimo data:

1977 9 21

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Gimimo data:

1988 9 23

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Gimimo data:

1958 4 3

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Gimimo data:

1956 6 1

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Gimimo data:

1958 9 7

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Gimimo data:

1969 9 3

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Gimimo data:

1968 5 30

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Gimimo data:

1966 7 18

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Gimimo data:

1951 1 9

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Gimimo data:

1977 1 12

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Gimimo data:

1978 10 23

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Gimimo data:

1966 3 16

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Gimimo data:

1967 1 27

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Gimimo data:

1964 6 21

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Gimimo data:

1982 1 3

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Gimimo data:

1961 1 3

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Gimimo data:

1970 9 1

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Gimimo data:

1954 7 22

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Gimimo data:

1972 7 17

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Gimimo data:

1970 2 1

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Gimimo data:

1993 8 11

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Gimimo data:

1953 11 5

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Gimimo data:

1957 9 28

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Gimimo data:

1966 8 30

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Gimimo data:

1962 11 21

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Gimimo data:

1974 12 24

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Gimimo data:

1959 9 21

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Gimimo data:

1975 8 6

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Gimimo data:

1963 7 8

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Gimimo data:

1958 5 21

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Gimimo data:

1964 2 6

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Gimimo data:

1963 11 8

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Gimimo data:

1981 9 19

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Gimimo data:

1969 1 31

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Gimimo data:

1968 3 25

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Gimimo data:

1972 5 22

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Gimimo data:

1948 8 8

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Gimimo data:

1971 8 15

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Gimimo data:

1985 4 9

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Gimimo data:

1976 7 24

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Gimimo data:

1958 7 4

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Gimimo data:

1982 4 15

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Gimimo data:

1977 8 19

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Gimimo data:

1957 3 1

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Gimimo data:

1967 4 19

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Gimimo data:

1952 4 25

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Gimimo data:

1975 2 4

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Gimimo data:

1974 10 26

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Gimimo data:

1963 4 8

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Gimimo data:

1971 12 20

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Gimimo data:

1978 6 11

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Gimimo data:

1955 11 22

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Gimimo data:

1963 12 23

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Gimimo data:

1976 10 20

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Gimimo data:

1962 1 25

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Gimimo data:

1971 6 20

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Gimimo data:

1966 10 17

Valstybės Dūmos narė, kuri ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Gimimo data:

1988 4 27

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Gimimo data:

1986 6 18

Valstybės Dūmos narys, kuris ratifikavo Vyriausybės sprendimus dėl Draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tarp Rusijos Federacijos ir Donecko Liaudies Respublikos ir tarp Rusijos Federacijos ir Luhansko Liaudies Respublikos sutarties.

2022 2 25

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Gimimo data:

1965 9 14

Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas. Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

2022 2 25

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Gimimo data:

1966 5 3

Rusijos Federacijos Ministras Pirmininkas. Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

2022 2 25

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Gimimo data:

1961 5 11

Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministras. Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

2022 2 25

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Gimimo data:

1953 1 31

Rusijos Federacijos Prezidento specialusis atstovas aplinkos, ekologijos ir transporto klausimais. Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

2022 2 25

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Gimimo data:

1965 11 10

Rusijos Federacijos Prezidento atstovas Centrinėje federalinėje apygardoje, Rusijos Federacijos įgaliotasis valstybės patarėjas. Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

2022 2 25

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Gimimo data: 1977 m.

Pareigos: Gomelio pasienio grupės vadas

Laipsnis: pulkininkas

Gimimo vieta: Kharkov (Charkovas), Ukrainos SSR (dabar Ukraina)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vladislav Bruev yra Baltarusijos Gomelio pasienio grupės vadas. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už sienos saugumo Gomelio srityje, įskaitant Baltarusijos ir Ukrainos sieną, ir asmenų vykimo bei prekių gabenimo kertant šią sieną priežiūrą. Rusijai vykdant 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą, Rusijos karinės pajėgos kirto Baltarusijos ir Ukrainos sieną Gomelio srityje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Pareigos: Mozyriaus pasienio būrio vadas

Laipsnis: pulkininkas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Oleg Eibatov yra Baltarusijos Mozyriaus pasienio būrio vadas. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už sienos saugumo Mozyriaus rajone, įskaitant Baltarusijos ir Ukrainos sieną, ir asmenų vykimo bei prekių gabenimo kertant šią sieną priežiūrą. Rusijai vykdant 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą, Rusijos karinės pajėgos kirto Baltarusijos ir Ukrainos sieną Mozyriaus rajone. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Pareigos: Pinsko pasienio būrio vadas

Laipsnis: pulkininkas

Gimimo data: 1979 m.

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Dmitry Vinnikov yra Baltarusijos Pinsko pasienio būrio vadas. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už sienos saugumo Pinsko rajone, įskaitant Baltarusijos ir Ukrainos sieną, ir asmenų vykimo bei prekių gabenimo kertant šią sieną priežiūrą. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Rusijai vykdant 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą, Rusijos karinės pajėgos kirto Baltarusijos ir Ukrainos sieną Pinsko rajone. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Pareigos: padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo štabo viršininkas.

Lytis: vyras

Pilietybė: Baltarusijos

Aleksandr Pashkevich yra Baltarusijos padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo štabo viršininkas. Eidamas šias pareigas, jis dalyvavo telkiant Rusijos karines pajėgas Lunineco aerodrome. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją Ukrainoje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Pareigos: karolakūnas, pulkininkas, oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas, Baltarusijos aviacijos vadas, karinio padalinio Nr. 06752 / Mačuliščų aerodromo vadas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Andrei Lukyanovich yra karo lakūnas, pulkininkas, Baltarusijos oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas, Baltarusijos aviacijos vadas, karinio padalinio Nr. 06752 / Mačuliščų aerodromo vadas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Pareigos: Lydos aerodromo 116-osios gvardijos šturmo aviacijos Radomskajos Raudonosios vėliavos bazės vadas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Aleksandr Krivets yra Baltarusijos Lydos aerodromo 116-osios gvardijos šturmo aviacijos Radomskajos Raudonosios vėliavos bazės vadas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją. Eidamas šias pareigas, jis dalyvavo telkiant Rusijos karines pajėgas Lydos aviacijos bazėje prieš Rusijai pradedant karinę agresiją 2022 m. vasario 24 d. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Pareigos: karo lakūnas, pulkininkas, karinio padalinio Nr. 54804 vadas, Baranovičių aerodromo 61-osios naikintuvų aviacijos bazės vadas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Yuri Pyzhik yra karo lakūnas, pulkininkas ir Baltarusijos Baranovičių aerodromo 61-osios naikintuvų aviacijos bazės vadas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Pareigos: Vakarų operatyvinės vadavietės štabo viršininkas ir vado pirmasis pavaduotojas

Gimimo data: 1972 7 11

Gimimo vieta: Kamenyuki (Kamianiukų) kaimas, Kamenetsky (Kameneckio) rajonas, Bresto sritis, buvusi SSRS (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk yra Baltarusijos Vakarų operatyvinės vadavietės štabo viršininkas ir vado pirmasis pavaduotojas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už savo vadovaujamų pajėgų dalyvavimą bendrose Baltarusijos ir Rusijos karinėse pratybose, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Pareigos: Ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio kovinio rengimo direktorato viršininkas

Laipsnis: generolas majoras

Gimimo data: 1968 1 01

Gimimo vieta: Gomelio sritis, buvusi SSRS (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Andrei Konstantinovich Nekrashevich yra Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio kovinio rengimo direktorato viršininkas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už vadovavimą Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų bendram koviniam rengimui. Jis viešai gyrė bendras Baltarusijos ir Rusijos karines pratybas, vykusias prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Gimimo data: 1969 5 14

Gimimo vieta: Velyka Pader, Slutsk (Slucko) rajonas, Minsko sritis, buvusi SSRS (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Viktor Vladimirovich Gulevich yra Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vadas, Baltarusijos Respublikos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis rėmė, prižiūrėjo ir viešai komentavo bendras Baltarusijos ir Rusijos karines pratybas, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,

(Вольфович Александр Григорьевич)

Pareigos: Saugumo Tarybos valstybės sekretorius

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Volfovich Aleksandr Grigoryevich yra Saugumo Tarybos valstybės sekretorius; remiantis vietos kariniais šaltiniais, jis prižiūrėjo karines pratybas „Sąjunginis ryžtas 2022“, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą.. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

660.

Andrey ZHUK

Pareigos: Baltarusijos gynybos ministro pavaduotojas, generolas majoras

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Andrey Zhuk yra Baltarusijos gynybos ministro pavaduotojas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

661.

Sergei SIMONENKO

Pareigos: generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už ginkluotę, ginkluotės viršininkas

Gimimo data: 1968 4 02

Gimimo vieta: Kostyukovichi (Kasciukovičai), Mogilyov (Mogiliavo) sritis

Lytis: vyras

Sergei Simonenko yra generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už ginkluotę, ginkluotės viršininkas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją Ukrainoje. Tai nebūtų buvę įmanoma be Baltarusijos sprendimų priėmėjų paramos. Todėl Sergei Simonenko kaip ministro pavaduotojas Baltarusijos armijoje yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

662.

Andrei BURDYKO

Pareigos: generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už logistiką, logistikos viršininkas

Gimimo vieta: Pleshchenitsy (Pleščanicai), Minsko sritis

Lytis: vyras

Andrei Burdyko yra generolas majoras, gynybos ministro pavaduotojas, atsakingas už logistiką, logistikos viršininkas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją Ukrainoje. Tai nebūtų buvę įmanoma be Baltarusijos sprendimų priėmėjų paramos. Todėl Andrei Burdyko kaip ministro pavaduotojas Baltarusijos ginkluotosiose pajėgose yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Lytis: vyras

Nikolai Rogashchuk yra prezidento Aliksandr Lukashenka padėjėjas ir Gomelio srities inspektorius. Eidamas šias pareigas jis rėmė bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Pareigos: generolas majoras, ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų vadas

Gimimo data: 1967 9 03

Gimimo vieta: Budapeštas, Vengrija

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Vadim Denisenko yra generolas majoras, specialiųjų operacijų pajėgų vadas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

665.

Aleksandr Lozitsky

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Pareigos: pulkininkas leitenantas, padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

A. Lozitsky yra pulkininkas leitenantas, padalinio Nr. 65408 / Lunineco aerodromo vadas Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose, vykusiose prieš karinių pajėgų telkimą prie Ukrainos sienos, per kurias buvo pasirengta 2022 m. vasario 24 d. invazijai.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Pareigos: generolas majoras, Vakarų operatyvinės vadavietės vadas

Gimimo data: 1971 2 05

Gimimo vieta: Mogilev (Mogiliavas), buvusi SSRS (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Igor Viktorovich Demidenko yra generolas majoras, Vakarų operatyvinės vadavietės vadas. Jis priklauso Baltarusijos armijai, kuri parėmė Rusijos karinę agresiją Ukrainoje. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už savo vadovaujamų pajėgų dalyvavimą bendrose Baltarusijos ir Rusijos karinėse pratybose, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą. Jis taip pat dalyvavo ir prižiūrėjo savo karinių pajėgų dalyvavimą šiose pratybose.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(dar žinomas kaip Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Gimimo data: 1968 m.

Gimimo vieta: Kozlovshchina (Kozlovščina), Dyatlovo (Zietelos) rajonas, Grodno (Gardino) sritis

Telefono numeris: (+375162) 21-23-32

Lytis: vyras

Yuri Vitoldovich Shuleyko yra Bresto srities vykdomojo komiteto pirmininkas. Eidamas šias pareigas, jis yra atsakingas už mobilizaciją ir civilinę saugą, taip pat už sąveiką su karinėmis organizacijomis, be kita ko, netoli Bresto vykstant bendroms Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms, rengiantis 2022 m. vasario 24 d. Rusijos karinei invazijai į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Pareigos: Gomelio srities vykdomojo komiteto pirmininkas

Gimimo data: 1974 7 23

Gimimo vieta: Burdevichi (Burdevičai) kaimas, Korelichi (Kareličai) rajonas, buvusi SSRS (dabar Baltarusija)

Pilietybė: Baltarusijos

Lytis: vyras

Ivan Ivanovich Krupko yra Gomelio srities vykdomojo komiteto pirmininkas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už srities vietos vykdomųjų ir administracinių organų sąveikos su karinėmis institucijomis priežiūrą, taip pat už gynybos ir valstybės saugumo uždavinių įgyvendinimą. Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos, kurios vyko prieš Rusijos 2022 m. vasario 24 d. karinę agresiją prieš Ukrainą, buvo surengtos Gomelio srityje.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Gimimo data: 1952 10 7

Gimimo vieta: Leningradas (dabar Sankt Peterburgas), buvusi SSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos Federacijos prezidentas

Lytis: vyras

Vladimir Putin yra Rusijos Federacijos prezidentas.

2022 m. vasario 22 d. jis pasirašė dekretą, kuriuo pripažino vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų „nepriklausomybę ir suverenitetą“, ir davė nurodymą tose teritorijose dislokuoti Rusijos ginkluotąsias pajėgas.

2022 m. vasario 24 d. jis davė įsakymą pradėti karinę operaciją Ukrainoje ir Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo Ukrainos puolimą. Toks puolimas yra akivaizdus Ukrainos teritorinio vientisumo, suvereniteto ir nepriklausomybės pažeidimas.

Vladimir Putin yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Pareigos: Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras

Gimimo data: 1950 3 21

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (dabar Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras

Kaip Rusijos Saugumo Tarybos narys, pritarė Rusijos sprendimui betarpiškai pripažinti dvi apsišaukėliškas respublikas.

Sergey Lavrov yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje, ir aktyviai juos remia.

2022 2 25“

.