2022 2 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/328

2022 m. vasario 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. vasario 25 d. Sprendimą (BUSP) 2022/327 (1), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės ir uždraudžiama parduoti, tiekti, perduoti bet kuriam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, arba į ją ar jiems eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, jeigu tie objektai yra skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui. Juo taip pat draudžiama tokias prekes ir technologijas parduoti nurodytiems juridiniams asmenims Rusijoje, taip pat teikti techninę pagalbą ir kitas susijusias paslaugas, finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su tokiomis prekėmis ir technologijomis. Be to, veiklos vykdytojai įpareigojami gauti išankstinį leidimą parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti tam tikras Rusijos naftos pramonei skirtas technologijas, o teikti susijusias paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, draudžiama. Taip pat tuo reglamentu draudžiama teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis prekėmis ir technologijomis arba su tokių prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu. Be to, juo nustatomi apribojimai tam tikroms Rusijos finansų įstaigoms, taip pat Rusijai, jos vyriausybei ir centriniam bankui patekti į Sąjungos kapitalo rinką;

(3)

2022 m. sausio 24 d. Taryba priminė 2021 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir pakartojo, kad bet kokia Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą lemtų kolosalias pasekmes ir milžiniškas išlaidas;

(4)

atsižvelgdama į padėties rimtumą, 2022 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/327, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP ir nustatomos papildomos ribojamosios priemonės, susijusios su įvairiais sektoriais, visų pirma gynybos, energetikos, aviacijos ir finansų sektoriais;

(5)

Sprendimu (BUSP) 2022/327 nustatomi papildomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimai, taip pat tam tikrų prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti tobulinamos Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologijos, eksporto apribojimai. Juo taip pat nustatomi susijusių paslaugų teikimo apribojimai. Atsižvelgiant į teisėtą ir iš anksto nustatytą pagrindą, numatytos nedidelės tokių apribojimų išimtys. Be to, tuo sprendimu draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Rusija arba investicijoms Rusijoje, su tam tikromis išimtimis;

(6)

Sprendimu (BUSP) 2022/327 taip pat draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Rusijai ar eksportuoti į Rusiją specialias prekes ir technologijas, skirtas naudoti naftos perdirbimo pramonėje, kartu nustatant susijusių paslaugų teikimo apribojimus;

(7)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/327 nustatomas eksporto draudimas, apimantis aviacijos sektoriuje arba kosmoso pramonėje tinkamas naudoti prekes ir technologijas, ir uždraudžiama šioms prekėms ir technologijoms teikti draudimo ir perdraudimo, taip pat techninės priežiūros paslaugas. Kartu juo draudžiama teikti techninę pagalbą ir kitas susijusias paslaugas, finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su prekėmis ir technologijomis, kurioms taikomas šis draudimas;

(8)

Sprendimu (BUSP) 2022/327 dar labiau išplečiami dabartiniai finansiniai apribojimai, visų pirma susiję su tam tikrų Rusijos subjektų patekimu į kapitalo rinkas. Juo taip pat draudžiama į biržos sąrašus įtraukti Rusijos valstybinių įmonių akcijas Sąjungos prekybos vietose ir teikti su tomis akcijomis susijusias paslaugas. Be to, sprendimu nustatomos naujos priemonės, kuriomis iš esmės ribojami finansiniai srautai iš Rusijos į Sąjungą, nes uždraudžiama priimti Rusijos piliečių ar gyventojų indėlius, viršijančius tam tikras ribas, laikyti Rusijos klientų sąskaitas Sąjungos centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose ir Rusijos klientams parduoti eurais denominuotus vertybinius popierius;

(9)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(10)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(11)

Komisija stebės šių priemonių taikymą. Siekdama užtikrinti ES prekių ir technologijų, kurios gali padėti tobulinti Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologijas, eksporto kontrolės veiksmingumą, Komisija koordinuos veiksmus su valstybėmis narėmis ir tam tikrais atvejais su šalimis partnerėmis, kad galėtų tinkamai pagrįstais ir dokumentuotais atvejais pagal aplinkybes pritaikyti tų prekių ir technologijų sąrašą;

(12)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821 (*1) I priede;

b)

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

c)

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas, įskaitant pagalbą žodžiu;

d)

tarpininkavimo paslaugos:

i)

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii)

prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose valstybėse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę;

e)

investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

finansinių priemonių emisijos organizavimas ir vykdymas ir (arba) finansinių priemonių platinimas tvirto įsipareigojimo pagrindu,

vii)

finansinių priemonių platinimas be tvirto įsipareigojimo supirkti likutį,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f)

perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, perleidžiami kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

įmonių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai įmonių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo išduoti akcijų pakvitavimai,

ii)

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius arba kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui pagal perleidžiamuosius vertybinius popierius;

g)

pinigų rinkos priemonės – tų klasių priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

h)

kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita;

i)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

j)

centrinis vertybinių popierių depozitoriumas – juridinis asmuo, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 (*2) 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

k)

indėlis – kredito likutis, susidaręs dėl sąskaitoje laikomų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susiklosčiusių dėl įprastų bankinių sandorių, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas, įskaitant terminuotuosius indėlius ir taupomuosius indėlius, tačiau neįskaitant kredito likučio, kai:

i)

jo egzistavimas gali būti įrodytas tik Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (*3) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte apibrėžta finansine priemone, išskyrus atvejus, kai tai yra taupymo produktas, patvirtintas indėlio sertifikatu, išduotu įvardytam asmeniui, ir egzistuojantis valstybėje narėje 2014 m. liepos 2 d.,

ii)

jo pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;

iii)

jo pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik pagal kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteiktą specialią garantiją ar susitarimą;

l)

pilietybės suteikimo investuotojams (arba auksinio paso) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali įgyti tos valstybės narės pilietybę mainais už iš nustatyto anksto dydžio mokėjimus ir investicijas;

m)

leidimo investuotojams gyventi šalyje (arba auksinės vizos) programos – valstybės narės nustatyta tvarka, pagal kurią trečiųjų valstybių piliečiai gali gauti leidimą gyventi valstybėje narėje mainais už iš anksto nustatyto dydžio mokėjimus ir investicijas;

n)

prekybos vieta – reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema (DPS) arba organizuotos prekybos sistema (OPS), kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte;

o)

finansavimas ar finansinė parama – veiksmas, nepriklausomai nuo konkrečios pasirinktos priemonės, kai atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sąlygiškai arba besąlygiškai skiria arba įsipareigoja skirti savo paties lėšas arba ekonominius išteklius, įskaitant, be kita ko, dotacijas, paskolas, garantijas, laidavimą, obligacijas, akredityvus, tiekėjų kreditus, pirkėjų kreditus, su importu ar eksportu susijusius avansus ir visų rūšių draudimą ar perdraudimą, įskaitant eksporto kredito draudimą. Nei laikantis įprastos verslo praktikos atliktas mokėjimas už prekę ar paslaugą sutarta kaina, nei tokio mokėjimo sąlygos nėra finansavimas ar finansinė pagalba;

p)

šalis partnerė – šalis, taikanti eksporto kontrolės priemones, lygiavertes šio reglamento VIII priede nustatytoms priemonėms;

q)

vartotojų ryšio įrenginiai – privačių asmenų naudojami įrenginiai, kaip antai asmeniniai kompiuteriai ir jų išorinė įranga (be kita ko, standieji diskai ir spausdintuvai), mobilieji telefonai, išmanieji televizoriai, atminties įtaisai (USB laikmenos), ir šiems įrenginiams skirta vartotojų programinė įranga.“

(*1)  2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/821, nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (OL L 206, 2021 6 11, p. 1)."

(*2)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (OL L 257, 2014 8 28, p. 1)."

(*3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (nauja redakcija) (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).“;"

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a)

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b)

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c)

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d)

programinės įrangos naujinimui;

e)

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f)

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g)

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

4.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a)

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b)

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c)

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d)

saugiai laivybai;

e)

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f)

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę;

g)

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.

6.   Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

7.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba kad

ii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijai sektoriui ar kosmoso pramonei.

8.   Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.“;

3)

2a straipsnis pakeičiamas taip:

„2a straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti VII priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti tobulinama Rusijos kariuomenė ir technologijos arba plėtojamas gynybos ir saugumo sektorius.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai netaikomi 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, kai tos prekės ir technologijos yra skirtos:

a)

humanitariniams tikslams, ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir įvykio, galinčio turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai ar pasekmių sušvelninimui arba reagavimui į stichines nelaimes;

b)

medicininiams ar farmaciniams tikslams;

c)

naujienų žiniasklaidos naudojamų objektų laikinajam eksportui;

d)

programinės įrangos naujinimui;

e)

vartotojų ryšio įrenginių naudojimui;

f)

fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų Rusijoje, išskyrus Rusijos vyriausybę ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas įmones, kibernetiniam saugumui ir informaciniam saugumui užtikrinti arba

g)

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų ar kartu keliaujančių jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui, šį punktą taikant tik asmeniniams daiktams, namų apyvokos daiktams, transporto priemonėms ar profesiniams įrankiams, priklausantiems tiems asmenims ir nenumatytiems parduoti.

Išskyrus f ir g punktus, eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja faktą, kad objektai yra eksportuojami taikant atitinkamą šioje dalyje nurodytą išimtį, ir tos valstybės narės, kurioje eksportuotojas reziduoja arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą kartą taikomą atitinkamą išimtį per 30 dienų nuo pirmo eksporto datos.

4.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos:

a)

Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui vien civiliniais klausimais;

b)

tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui kosmoso programų srityje;

c)

civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, techninei priežiūrai, pakartotiniam branduolinio kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civiliniais branduoliniais klausimais, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

d)

saugiai laivybai;

e)

civiliniams telekomunikacijų tinklams, be kita ko, interneto paslaugų teikimui;

f)

išskirtinai naudoti subjektams, kuriuos vienas arba kartu su kitais kontroliuoja juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti arba įregistruoti pagal valstybės narės arba šalies partnerės teisę, arba

g)

Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

5.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą nekariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.

6.   Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

7.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų išduoti leidimus, nurodytus 4 ir 5 dalyse, kompetentingos institucijos neišduoda leidimo, jeigu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i)

galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, nurodyti IV priede, arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais, arba kad

ii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos aviacijai sektoriui ar kosmoso pramonei.

8.   Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 4 ir 5 dalis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.“;

4)

įterpiami šie straipsniai:

„2b straipsnis

1.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 2a straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti IV priede išvardytiems subjektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat VII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad:

a)

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui arba

b)

tokios prekės ar technologijos arba susijusi techninė pagalba arba finansinė parama yra tiektinos ar teiktinos pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. vasario 26 d., arba papildomas sutartis, reikalingas tokiai sutarčiai įvykdyti, jeigu leidimo paprašyta iki 2022 m. gegužės 1 d.

2.   Visus pagal šį straipsnį privalomus leidimus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal Reglamente (ES) 2021/821 nustatytas taisykles ir procedūras, kurios taikomos mutatis mutandis. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.   Kompetentingos institucijos leidimą, kurį yra išdavusios pagal 1 dalį, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti, jei mano, kad toks panaikinimas, sustabdymas, pakeitimas ar atšaukimas yra būtinas siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

2c straipsnis

1.   Visi 2 straipsnio 3 dalyje ir 2a straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimai kompetentingai institucijai, kai įmanoma, teikiami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

2.   Visi 2, 2a ir 2b straipsniuose nurodyti leidimai, kai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi IX priede pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

2d straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos nedelsdamos keičiasi informacija apie pagal 2, 2a ir 2b straipsnius išduotus leidimus ir atsisakymą juos išduoti su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis Reglamento (ES) 2021/821 23 straipsnio 6 dalyje nustatyta elektronine sistema.

2.   Taikant šį straipsnį gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta, įskaitant 4 dalyje minėtus informacijos mainus.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina taikant šį straipsnį gautos konfidencialios informacijos apsaugą pagal Sąjungos teisę ir atitinkamą nacionalinę teisę.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad įslaptintos informacijos, kuri buvo pateikta arba kuria apsikeista pagal šį straipsnį, slaptumo žymos laipsnis nebūtų sumažintas arba ta informacija nebūtų išslaptinta be informaciją teikiančios šalies išankstinio raštiško sutikimo.

3.   Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 2, 2a ir 2b straipsnius sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

4.   Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija prireikus keičiasi informacija su šalimis partnerėmis, siekdama padėti užtikrinti eksporto kontrolės priemonių pagal šį reglamentą veiksmingumą ir šalių partnerių taikomų eksporto kontrolės priemonių nuoseklumą.

2e straipsnis

1.   Draudžiama teikti viešąjį finansavimą arba finansinę paramą prekybai su Rusija arba investicijoms Rusijoje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

a)

privalomiems finansavimo arba finansinės paramos įsipareigojimams, nustatytiems iki 2022 m. vasario 26 d.;

b)

Sąjungoje įsteigtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirto viešojo finansavimo arba finansinės paramos, kurio (-ios) bendra vertė neviršija 10 000 000 EUR vienam projektui, teikimui arba

c)

viešojo finansavimo arba finansinės paramos, skirtos prekybai maisto produktais ir žemės ūkio, medicinos ar humanitarinėms reikmėms, teikimui.“;

5)

3 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „Reglamento (ES) 2021/821 14 straipsnyje“.“;

6)

įterpiami šie straipsniai:

„3b straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti X priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės naftos perdirbimui tinkamas prekes ir technologijas.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gegužės 27 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. vasario 26 d.

4.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti X priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokios prekės ar technologijos arba susijusios techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimas yra būtini įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra galimas negavus išankstinio leidimo, jeigu eksportuotojas per penkias darbo dienas nuo pardavimo, tiekimo, perdavimo arba eksporto įvykdymo pateikia kompetentingai institucijai pranešimą, kuriame išsamiai pagrindžiamas pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas be išankstinio leidimo.

3c straipsnis

1.   Draudžiama bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XI priede išvardytas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamas naudoti prekes ir technologijas.

2.   Draudžiama bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis.

3.   Draudžiama vykdyti bet kurį iš toliau išvardytų veiksmų arba jų derinį: bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti orlaivio arba komponento kapitalinio remonto, remonto, tikrinimo, pakeitimo, keitimo arba defektų šalinimo, išskyrus priešskrydinį tikrinimą, paslaugas, susijusias su XI priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis;

4.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą šioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

5.   Kiek tai susiję su XI priede išvardytomis prekėmis, 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. kovo 28 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. vasario 26 d.“;

7)

4 straipsnio 2 dalyje santrumpa „ES“ pakeičiama žodžiu „Sąjungos“;

8)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 90 dienų, arba nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

III priede nurodyta Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklausė valstybei arba buvo valstybės kontroliuojamos, arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priedą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

bet kuri stambi kredito įstaiga ar kita įstaiga, kurios daugiau nei 50 % akcijų 2022 m. vasario 26 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, arba bet kuri kita XII priedo sąraše nurodyta Rusijoje įsisteigusi kredito įstaiga, kuri atlieka svarbų vaidmenį remiant veiklą, vykdomą Rusijos, jos vyriausybės ar centrinio banko, arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XII priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių terminas viršija 30 dienų, arba po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

V priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantys ir pagrindinę veiklą vykdantys kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos sektoriuose,

b)

VI priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas RUB, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo;

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

4.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti po 2022 m. balandžio 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

XIII priede nurodytas Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei ir kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius, arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIII priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

5.   Nuo 2022 m. balandžio 12 d. draudžiama bet kurio Rusijoje įsisteigusio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei, perleidžiamuosius vertybinius popierius įtraukti į biržos prekybos sąrašus ir teikti su jais susijusias paslaugas Sąjungoje registruotose arba pripažintose prekybos vietose.

6.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime dėl:

i)

naujų paskolų arba kredito, kurių terminas viršija 30 dienų, bet kuriam 1 arba 3 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. vasario 26 d. arba

ii)

naujų paskolų arba kredito bet kuriam 1, 2, 3 arba 4 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai po 2022 m. vasario 26 d.

Draudimas netaikomas:

a)

paskoloms arba kreditui, kurių konkretus dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti, arba

b)

paskoloms, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti ypatingai skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso bet kuriam III priede nurodytam subjektui.

7.   6 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimui pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 26 d., jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

visos tokio lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i)

dėl jų buvo susitarta iki 2022 m. vasario 26 d. ir

ii)

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos, ir

b)

iki 2022 m. vasario 26 d. sutartyje buvo nustatyta visiško visų suteiktų lėšų sugrąžinimo ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimo termino diena ir

c)

sutartis sudarymo metu nepažeidė tuo metu galiojusių šiame reglamente nustatytų draudimų.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimo sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl grąžinimo laikotarpio trukmės kiekvienu lėšų panaudojimo ar išmokėjimo atveju, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo, taip pat didžiausios sumos.“;

9)

įterpiami šie straipsniai:

„5b straipsnis

1.   Draudžiama priimti bet kokius Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų indėlius, jeigu bendra fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos indėlių vertė vienoje kredito įstaigoje viršija 100 000 EUR.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

3.   1 dalis netaikoma indėliams, kurie būtini nedraudžiamai Sąjungos ir Rusijos tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis vykdyti.

5c straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas siekiant patenkinti būtiniausius 5b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b)

skirtas tik pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti,

c)

reikalingas ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

d)

reikalingas naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.   Apie leidimus, išduotus pagal 1 dalies a, b ir d punktus, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo išdavimo.

5d straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 5b straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti priimti tokį indėlį tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad tokio indėlio priėmimas yra:

a)

reikalingas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones ir maistą, perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba sudarant palankesnes sąlygas tokiai pagalbai teikti, arba evakuacijai vykdyti, arba

b)

reikalingas pilietinės visuomenės veiklai, kuria tiesiogiai skatinama Rusijoje laikytis demokratijos bei teisinės valstybės principų ir gerbti žmogaus teises, vykdyti.

2.   Apie leidimus, suteiktus pagal 1 dalį, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

5e straipsnis

1.   Sąjungos centriniams vertybinių popierių depozitoriumams draudžiama teikti bet kokias paslaugas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priede ir susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, išleistais po 2022 m. balandžio 12 d., bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

5f straipsnis

1.   Draudžiama parduoti eurais denominuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius, išleistus po 2022 m. balandžio 12 d., arba kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, suteikiančius poziciją tokių vertybinių popierių atžvilgiu, bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   1 dalis netaikoma valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.

5g straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, kredito įstaigos:

a)

ne vėliau kaip 2022 m. gegužės 27 d. valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai arba Komisijai pateikia Rusijos piliečių ar Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų arba Rusijoje įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų turimų indėlių, viršijančių 100 000 EUR, sąrašą. Jos kas 12 mėnesių pateikia atnaujintą informaciją apie tokių indėlių sumas;

b)

valstybės narės, kurioje jos įsikūrusios, nacionalinei kompetentingai institucijai teikia informaciją apie Rusijos piliečių arba Rusijoje gyvenančių fizinių asmenų, įgijusių valstybės narės pilietybę arba teisę gyventi valstybėje narėje pagal atitinkamai pilietybės suteikimo investuotojams programą arba leidimo investuotojams gyventi šalyje programą, turimus indėlius, viršijančius 100 000 EUR.“;

10)

6 ir 7 straipsniai pakeičiami taip:

„6 straipsnis

1.   Valstybės narės ir Komisija vienos kitas informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a)

pagal šį reglamentą išduotus leidimus,

b)

pagal 5g straipsnį gautą informaciją,

c)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia vienos kitoms ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta, įskaitant šiame reglamente nustatytų priemonių veiksmingumo užtikrinimą.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti I ir IX priedus.“;

11)

11 ir 12 straipsniai pakeičiami taip:

„11 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi ar sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos arba pagal garantiją, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, išvardyti III, IV, V, VI, XII ar XIII prieduose arba nurodyti 5 straipsnio 1 dalies b ar c punkte, 5 straipsnio 2 dalies b ar c punkte, 5 straipsnio 3 dalies c ar d punkte, 5 straipsnio 4 dalies b ar c punktuose, 5a straipsnio a, b ar c punkte,

b)

bet kuris kitas Rusijos asmuo, subjektas ar organizacija,

c)

bet kuris asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo užtikrinimo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo užtikrinimo siekiančiam asmeniui.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama šiame reglamente nustatytų draudimų, be kita ko, veikti vietoj 5, 5a, 5b, 5e ir 5f straipsniuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų arba jų naudai, naudojantis išimtimis, nurodytomis 5 straipsnio 6 dalyje, 5a straipsnio 2 dalyje, 5b straipsnio 2 dalyje, 5e straipsnio 2 dalyje arba 5f straipsnio 2 dalyje.“;

12)

įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

1.   Komisija, vykdydama užduotis pagal šį reglamentą, tvarko asmens duomenis. Šios užduotys apima informacijos apie indėlius ir informacijos apie kompetentingų institucijų suteiktus leidimus tvarkymą.

2.   Taikant šį reglamentą, I priede nurodyta Komisijos tarnyba paskiriama Komisijos duomenų valdytoju pagal Reglamento (ES) 2018/1725 (*4) 3 straipsnio 8 punkte pateiktą apibrėžtį, kiek tai susiję su duomenų tvarkymo veikla, būtina 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti.“

(*4)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39);"

13)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu;

14)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

15)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento III priedu;

16)

V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

17)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

18)

įterpiamas VII priedas, atitinkantis šio reglamento VI priedą;

19)

įterpiamas VIII priedas, atitinkantis šio reglamento VII priedą;

20)

įterpiamas IX priedas, atitinkantis šio reglamento VIII priedą;

21)

įterpiamas X priedas, atitinkantis šio reglamento IX priedą;

22)

įterpiamas XI priedas, atitinkantis šio reglamento X priedą;

23)

įterpiamas XII priedas, atitinkantis šio reglamento XI priedą;

24)

įterpiamas XIII priedas, atitinkantis šio reglamento XII priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 48, 2022 2 25, p. 1.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEKIJOS RESPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidasrestritivas/ medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 III priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

[…]


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

2 straipsnio 7 dalyje, 2a straipsnio 7 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų sąrašas

AB „Sirius“

AAB „Stankoinstrument“

AB „Chemcomposite“

AB „Kalashnikov“

AB Tulos ginklų gamykla

Mokslinis-gamybinis koncernas „Mašinų gamybos technologijos“

AAB „Didelio tikslumo sistemos“

AAB „Almaz-Antey“

AAB Mokslo ir gamybos asociacija „Bazalt“

AB Admiraliteto laivų statykla

A.P. Aleksandrovo vardo mokslinių tyrimų technologinis institutas (NITI)

UAB „Argut“

Gynybos ministerijos ryšių centras

Federalinis tyrimų centras G. K. Boreskovo vardo katalizės institutas

Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė

Rusijos prezidento administracijos federalinė valstybės biudžetinė įmonė Specialusis skrydžių padalinys „Rusija“

Federalinė valstybės unitarinė įmonė N. L. Duchovo vardo automatikos tyrimų institutas (VNIIA)

Užsienio žvalgybos tarnyba (SVR)

Vidaus reikalų ministerijos Žemutinio Naugardo srities bendrosios administracijos teismo ekspertizės centras

Tarptautinis kvantinės optikos ir kvantinių technologijų centras (Rusijos kvantinių technologijų centras)

Korporacija „Irkut“

Viešoji AB Mokslinė-gamybinė korporacija „Irkut“

AB Kompiuterinės įrangos mokslinių tyrimų institutas

AB Centrinis mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas (AB „TsNIIMash“)

AB Kazanės sraigtasparnių gamyklos remonto tarnyba

AB laivų statybos įmonė „Zaliv“

AB Raketų ir kosmoso centras „Progresas“

AB Uralo Kamensko metalurgijos gamykla

Viešoji AB Kazanės sraigtasparnių gamykla

Komsomolsko prie Amūro aviacijos gamykla (KNAAPO)

Rusijos Federacijos gynybos ministerija

Maskvos fizikos ir technologijų institutas

AB Mokslo ir gamybos asociacija „Didelio tikslumo sistemos“

AB Mokslo ir gamybos asociacija „Splav“

Jungtinė pramonės korporacija „Oboronprom“

Viešoji AB G. M. Berievo vardo orlaivių bendrovė

Viešoji AB Korporacija „Irkut“

Viešoji AB „Kazanės sraigtasparniai“

AB M. F. Stelmacho vardo mokslinių tyrimų institutas „Polyus“

AB „Promtech-Dubna“

Viešoji AB Jungtinė orlaivių korporacija

Koncernas „Radiotechnikos ir informacinės sistemos“ (RTI)

Ribotos atsakomybės bendrovė „Rapart Services“ AAB „Rosoboronexport“ (ROE)

Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“ („Rostec“)

AB „Azimuth“, priklausanti korporacijai „Rostekh“

Rusijos orlaivių korporacija „MiG“

AB „Rusijos sraigtasparniai“

BĮ KVANT (bendroji įmonė „Kvantinės technologijos“)

AB „Suchojaus aviacija“

AB „Suchojaus civiliniai orlaiviai“

AB Taktinių raketų korporacija

AB „Tupolev“

Jungtinė variklių gamybos korporacija „Saturn“

Jungtinė orlaivių korporacija

AB „AeroKompozit“

Jungtinė variklių korporacija

AB Jungtinė variklių gamybos korporacija „Aviaciniai varikliai“

Jungtinė įrangos gamybos korporacija

Jungtinė laivų statybos korporacija

AB Gamybos asociacija „Sevmash“

Laivų statykla „Krasnoye Sormovo“

Laivų statykla „Severnaya“

Laivų statykla „Yantar“

„UralVagonZavod“.


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 V priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

[…]


V PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 833/2014 VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„VI PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

[…]


VI PRIEDAS

„VII PRIEDAS

2a straipsnio 1 dalyje ir 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų sąrašas

Šiame priede taikomos Reglamento (ES) 2021/821 I priede pateiktos bendrosios pastabos, akronimai, santrumpos ir terminų apibrėžtys, išskyrus I dalies „Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys“ I priedo bendrųjų pastabų 2 punktą.

Šiame priede vartojami Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (2020/C 85/01) apibrėžti terminai.

Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, į kontrolės sąrašą neįtrauktoms prekėms, kuriose yra vienas ar daugiau šiame priede išvardytų komponentų, netaikomos kontrolės priemonės pagal šio reglamento 2b straipsnį.

I kategorija. Elektronika

X.A.I.001

Elektroniniai įtaisai ir komponentai.

a.

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

ne mažesnis kaip 5 gigaflopų veikimo greitis ir aritmetinės logikos įtaisas, turintis ne siauresnę nei 32 bitų prieigą;

2.

taktų dažnis, viršijantis 25 MHz, arba

3.

daugiau nei viena duomenų ar komandų magistralė arba nuoseklusis ryšio prievadas, leidžiantys tiesiogiai išoriškai sujungti lygiagrečius „integrinius mikroprocesorių grandynus“ 2,5 MB/s perdavimo sparta.

b.

Šie integriniai atmintinės grandynai:

1.

elektra trinamos programuojamosios pastoviosios atmintinės (EEPROM), kurių talpa:

a.

viršija 16 megabitų vienam moduliui, kai tai atmintuko tipo atmintinė, arba

b.

viršija bet kurią iš toliau nurodytų ribų, kai tai kito tipo EEPROM:

1.

viršija 1 megabitą vienam moduliui arba

2.

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 80 ns;

2.

statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), kurių talpa

a.

viršija 1 megabitą vienam moduliui arba

b.

viršija 256 kilobitus vienam moduliui, o maksimali kreipties trukmė mažesnė nei 25 ns.

c.

Skaitmeninis analogo keitikliai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

8 bitų ar didesnė, bet mažesnė nei 12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 200 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

2.

12 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 105megaatskaitos per sekundę (MSPS);

3.

didesnė nei 12 bitų, bet ne didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 10 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

4.

didesnė nei 14 bitų skiriamoji geba, kai išvesties sparta didesnė kaip 2,5 megaatskaitos per sekundę (MSPS).

d.

Vartotojo programuojami loginiai įtaisai, kurių maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra 200–700.

e.

Sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, kurių 1 024 taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinė vykdymo trukmė mažesnė kaip 1 ms.

f.

Užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

daugiau kaip 144 galinių įtaisų arba

2.

mažesnė nei 0,4 ns tipinė „pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“.

g.

Šie impulsinės arba neslopstančiosios bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1.

įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos;

2.

įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

ne mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,2, arba

b.

mažesnis kaip pusės oktavos „akimirkinis dažnių juostos plotis“ ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandauga, didesnė kaip 0,4.

h.

Lankstieji bangolaidžiai, suprojektuoti naudoti esant didesniam kaip 40 GHz dažniui.

i.

Paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

1 GHz viršijantis nešlio dažnis arba

2.

ne didesnis kaip 1 GHz nešlio dažnis ir

a.

‚šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘, viršijantis 55 dB;

b.

didžiausiosios vėlinimo trukmės (išreikštos mikrosekundėmis) ir dažnių juostos pločio (išreikšto MHz) sandauga, didesnė kaip 100, arba

c.

dispersinio vėlinimo trukmė, didesnė kaip 10 mikrosekundžių.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.I.001 i punktą, ‚šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

j.

Šie ‚elementai‘:

1.

‚pirminiai elementai‘, kurių ‚energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 550 Wh/kg;

2.

‚antriniai elementai‘, kurių ‚energijos tankis‘ 293 K (20 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 350 Wh/kg.

Pastaba:

X.A.I.001 j punktas netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

Techninės pastabos

 

1.

Taikant X.A.I.001 j punktą, energijos tankis (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos ampervalandėmis (Ah), padalytos iš masės kilogramais. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės valandomis, padalytos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės kilogramais.

2.

Taikant X.A.I.001 j punktą, ‚elementas‘ yra elektrocheminis prietaisas, kuris sudarytas iš teigiamo ir neigiamo elektrodų ir elektrolito ir kuris yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3.

Taikant X.A.I.001 j punkto 1 papunktį, ‚pirminis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris nėra suprojektuotas būti įkraunamas iš jokio kito šaltinio.

4.

Taikant X.A.I.001 j punkto 2 papunktį‚ ‚antrinis elementas‘ yra ‚elementas‘, kuris yra suprojektuotas būti įkraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

k.

„Superlaidieji“ elektromagnetai ar solenoidai, kurie specialiai suprojektuoti visiškai įsikrauti arba išsikrauti greičiau nei per minutę ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

Pastaba:

X.A.I.001k punktas netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

1.

didžiausias iškrovimo metu tiekiamos energijos kiekis, padalytas iš išsikrovimo trukmės, viršijantis 500 kJ per minutę;

2.

didesnis kaip 250 mm vidinis srovės apvijos skersmuo ir

3.

didesnė kaip 8 T vardinė magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis) arba didesnis kaip 300 A/mm2„visuminis srovės tankis“ apvijoje.

l.

Elektromagnetinio energijos kaupimo grandynai arba sistemos, kuriuose yra komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūroje, žemesnėje nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1.

1 MHz viršijantis rezonanso veikimo dažnis;

2.

ne mažesnis kaip 1 MJ/m3 kaupiamos energijos tankis ir

3.

mažesnė kaip 1 ms išsikrovimo trukmė.

m.

Metalo keramikos konstrukcijos vandenilio ar vandenilio izotopų tiratronai, kurių vardinė pikinė srovė ne mažesnė kaip 500 A.

n.

Nenaudojama;

o.

Saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (cell-interconnect-coverglass, CIC), saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“ ir kuriems netaikomas 3A001 e punkto 4 papunktis (1).

X.A.I.002

Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga.

a.

Elektroninė bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b.

Skaitmeniniai duomenų registravimo magnetofonai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

60 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir sraigtinio skleidimo naudojimas;

2.

120 Mb/s viršijanti didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta ir fiksuotųjų galvučių naudojimas arba

3.

„tinkami naudoti kosmose“.

c.

Įranga, kurios didžiausia skaitmeninio sietuvo perdavimo sparta viršija 60 Mb/s ir kuri suprojektuota skaitmeniniams vaizdo magnetofonams paversti skaitmeniniais duomenų registravimo magnetofonais.

d.

Nemoduliniai analoginiai osciloskopai, kurių dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz.

e.

Modulinių analoginių osciloskopų sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

centrinis blokas, kurio dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 1 GHz, arba

2.

įdedamieji moduliai, kurių kiekvieno dažnių juostos plotis ne mažesnis kaip 4 GHz.

f.

Analoginiai stroboskopiniai osciloskopai pasikartojantiems reiškiniams analizuoti, kurių efektyvusis dažnių juostos plotis didesnis kaip 4 GHz.

g.

Skaitmeniniai osciloskopai ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvai, kuriuose taikomi analoginių signalų keitimo skaitmeniniais metodai ir kuriais galima išsaugoti pereinamųjų vyksmų parametrus nuosekliai nuskaitant vieninius įėjimo signalus vienas po kito einančiais mažesniais nei 1 ns intervalais (daugiau nei 1 gigaatskaita per sekundę (GSPS), kurių skaitmeninė skyra ne mažesnė kaip 8 bitų ir kurie išsaugo ne mažiau kaip 256 atskaitas.

Pastaba:

X.A.I.002 taikomas šiems „specialiai suprojektuotiems“ analoginių osciloskopų komponentams:

1.

įdedamiesiems moduliams;

2.

išoriniams stiprintuvams;

3.

priešstiprintuviams;

4.

strobavimo įtaisams;

5.

elektroniniams vamzdžiams.

X.A.I.003

Specialioji apdorojimo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a.

Dažnio keitikliai, galintys veikti 300–600 Hz dažnių diapazone, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

b.

Masių spektrometrai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c.

Visi blyksniniai rentgeno aparatai arba jiems suprojektuotų impulsinių energijos sistemų komponentai, įskaitant Markso generatorius, didelio galingumo impulso formavimo tinklus, aukštos įtampos kondensatorius ir paleidiklius.

d.

Impulsų stiprintuvai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

e.

Ši elektroninė įranga delsai generuoti ar laiko intervalams matuoti:

1.

skaitmeniniai delsos generatoriai, kurių skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 mikrosekundės laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 nanosekundžių, arba

2.

daugiakanalė (trijų ir daugiau kanalų) arba modulinė laiko intervalų matavimo ir chronometrinė įranga, kurios skiriamoji geba per ne mažesnius kaip 1 mikrosekundės laiko intervalus yra ne didesnė kaip 50 nanosekundžių.

f.

Chromatografinės ir spektrometrinės analizės prietaisai.

X.B.I.001

Elektroninių komponentų ir medžiagų gamybos įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a.

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 (2) arba X.A.I.001.

b.

Įranga, specialiai suprojektuota gaminti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba:

X.B.I.001 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, gaminti.

1.

toliau nurodyta medžiagų, naudojamų X.B.I.001 b punkto antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti, apdorojimo įranga:

Pastaba:

X.B.I.001 netaikomas kvarcinių krosnių vamzdžiams, krosnių išklojoms, mentėms, loveliams (išskyrus specialiai suprojektuotus skirtuvinius lovelius), barboteriams, kasetėms ar tigliams, specialiai suprojektuotiems apdorojimo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 b punkto 1 papunktis.

a.

įranga polikristaliniam siliciui ir medžiagoms, kurioms taikomas 3C001 (3), gaminti;

b.

įranga, specialiai suprojektuota gryninti arba apdoroti III/V ir II/VI puslaidininkinėms medžiagoms, kurioms taikomas 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 arba 3C005 (4), išskyrus kristalų traukiamojo auginimo įrenginius, nurodytus X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktyje;

c.

toliau nurodyti kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai ir krosnys:

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio c papunktis netaikomas difuzijos ir oksidavimo krosnims.

1.

kita nei pastovios temperatūros krosnys atkaitinimo arba rekristalizacijos įranga, kuri pasižymi didele energijos perdavimo sparta ir kuria galima apdoroti plokšteles didesne nei 0,005 m2 per minutę sparta;

2.

‚pagal nustatytą programą valdomi‘ kristalų traukiamojo auginimo įrenginiai, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

įkraunami nepakeičiant tiglio talpyklos;

b.

galintys veikti esant didesniam kaip 2,5 x 105 Pa slėgiui arba

c.

galintys išauginti didesnio kaip 100 mm skersmens kristalus;

d.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ epitaksinio auginimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

ja galima pagaminti vienodo storio silicio sluoksnį, kurio storio nuokrypis per ne mažesnį kaip 200 mm ilgį yra mažesnis kaip ± 2,5 %;

2.

ja galima pagaminti vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksnį, kurio storio nuokrypis per plokštelę yra ne didesnis kaip ± 3,5 %, arba

3.

apdorojimo metu vykdoma atskirų plokštelių rotacija;

e.

molekulpluoščio epitaksinio auginimo įranga;

f.

magnetiniu lauku spartinamo ‚dulkinimo‘ įranga su specialiai suprojektuotais integruotais įkrovos fiksatoriais, leidžiančiais plokšteles perkelti į izoliuotą vakuuminę terpę;

g.

specialiai suprojektuota jonų implantavimo, jonais arba šviesa skatinamos difuzijos įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

paveikslo sukūrimo galimybė;

2.

200 keV viršijanti pluošto energija (spartinamoji įtampa);

3.

optimizuota veikti esant mažesnei kaip 10 keV pluošto energijai (spartinamajai įtampai) arba

4.

didelės energijos deguonies implantavimo į pakaitintą „padėklą“ galimybė;

h.

toliau nurodyta ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ anizotropinio sausojo (pvz., plazminio) selektyvaus šalinimo (ėsdinimo) įranga:

1.

‚apdorojimo partijomis aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu arba

b.

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis;

2.

‚pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

baigmės taško nustatymas kitu nei optinės emisijos spektroskopijos būdu

b.

mažesnis kaip 26,66 Pa reaktoriaus veikimo (ėsdinimo) slėgis arba

c.

plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkcija;

Pastabos:

1.

‚Apdorojimo partijomis aparatai‘ yra aparatai, kurie nėra specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Tokiais aparatais galima vienu metu apdoroti dvi ar daugiau plokštelių pagal bendrus proceso parametrus, pvz., aukštadažnio signalo galią, temperatūrą, ėdžiųjų dujų rūšį, srauto spartą.

2.

‚Pavienių plokštelių apdorojimo aparatai‘ yra aparatai, specialiai suprojektuoti pavienėms gaminamoms plokštelėms apdoroti. Šiuose aparatuose gali būti taikomi automatinio plokštelių manipuliavimo metodai atskirai plokštelei įdėti į apdorojimo įrangą. Apibrėžtis apima įrangą, į kurią galima įdėti ir ja apdoroti kelias plokšteles, bet kiekvienai iš jų atskirai nustatomi ėsdinimo parametrai, pvz., aukštadažnio signalo galia ar baigmės taškas.

i.

„cheminio garinio nusodinimo“, pvz., plazma arba šviesa aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo, įranga puslaidininkiniams įtaisams gaminti, turinti bet kurią iš toliau išvardytų savybių nusodinant oksidus, nitridus, metalus ar polikristalinį silicį:

1.

„cheminio garinio nusodinimo“ įranga, veikianti esant mažesniam kaip 105 Pa slėgiui, arba

2.

plazma aktyvuoto cheminio garinio nusodinimo įranga, veikianti esant mažesniam kaip 60 Pa slėgiui arba turinti automatinio plokštelių manipuliavimo naudojant kasečių perkrovimo įtaisus ir įkrovos fiksatorius funkciją;

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio i papunktis netaikomas mažaslėgėms „cheminio garinio nusodinimo“ sistemoms arba reaktyviojo „dulkinimo“ įrangai.

j.

elektronpluoštės sistemos, kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos kaukėms gaminti ar puslaidininkiniams įtaisams apdoroti ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

elektrostatinis pluošto kreipimas;

2.

kitokios formos nei Gauso pluošto profilis;

3.

3 MHz viršijanti skaitmeninių signalų keitimo analoginiais sparta;

4.

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas arba

5.

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 mikrometro tikslumu;

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktis netaikomas elektronpluoštėms nusodinimo sistemoms arba bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams.

k.

ši paviršiaus glotniojo apdirbimo įranga puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti:

1.

specialiai suprojektuota įranga plonesnių nei 100 mikrometrų plokštelių kitai pusei apdoroti ir joms vėliau atskirti arba

2.

specialiai suprojektuota įranga, kuria pasiekiama, kad apdorotos plokštelės aktyviojo paviršiaus šiurkštis dviejų sigmų intervale būtų ne didesnis kaip 2 mikrometrai, nuskaičius visus rodmenis (TIR);

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio k papunktis netaikomas vienpusio pritrynimo ir poliravimo įrangai plokštelių paviršiui glotninti.

l.

sujungimo įranga, kurioje yra viena ar kelios įprastos vakuumo kameros, specialiai suprojektuotos bet kokiai įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001, integruoti į sukomplektuotą sistemą;

m.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kurioje naudojami „lazeriai“„monolitiniams integriniams grandynams“ pataisyti ar paderinti ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

padėties nustatymo tikslumas mažesnis nei ± 1 mikrometras arba

2.

taško matmuo (prapjovos plotis) mažesnis kaip 3 mikrometrai;

Techninė pastaba.

Taikant X.B.I.001 b punkto 1 papunktį, ‚dulkinimas‘ – viršutinio sluoksnio formavimo procesas, kai teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir jiems nusodinti ant padėklo. (Pastaba. Įprastos šio proceso atmainos yra triodinis, magnetroninis arba aukštadažnis dulkinimas dangos adhezijai sustiprinti ir nusėdimo spartai padidinti.)

2.

toliau nurodytos kaukės, kaukių padėklai, kaukių gamybos įranga ir vaizdo perkėlimo įranga X.B.I.001 antraštinėje dalyje nurodytiems įtaisams ir komponentams gaminti:

Pastaba:

Terminu „kaukės“ įvardijamos kaukės, naudojamos elektronpluoštėje litografijoje, rentgeninėje litografijoje ir ultravioletinėje litografijoje, taip pat įprastoje ultravioletinėje ir regimojoje fotolitografijoje.

a.

gatavos kaukės, jų tarpiniai fotošablonai ir modeliai, išskyrus:

1.

gatavas kaukes arba tarpinius fotošablonus integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 (5), gaminti arba

2.

kaukes ir tarpinius fotošablonus, kuriems būdingos šios abi charakteristikos:

a.

jų modelis grindžiamas 2,5 ar daugiau mikrometrų geometrija ir

b.

modelis neturi specialių savybių, leidžiančių pakeisti numatomą paskirtį naudojant gamybos įrangą arba „programinę įrangą“;

b.

šie kaukių padėklai:

1.

kietąja paviršiaus danga (pvz., chromu, siliciu, molibdenu) dengti „padėklai“ (pvz., stiklo, kvarco, safyro) kaukėms, kurių matmenys didesni kaip 125 mm x 125 mm, ruošti arba

2.

padėklai, specialiai suprojektuoti rentgeninės litografijos kaukėms;

c.

kitokia nei bendrosios paskirties kompiuteriai įranga, specialiai suprojektuota puslaidininkinių įtaisų arba integrinių grandynų automatizuotajam projektavimui (CAD);

d.

ši įranga ar aparatai kaukėms arba tarpiniams fotošablonams gaminti:

1.

fotooptinės žingsninės kameros, kuriose galima pagaminti didesnes kaip 100 mm x 100 mm matricas arba vienu kartu eksponuoti daugiau kaip 6 mm x 6 mm vaizdo (t. y. židinio) plokštumoje, arba išvesti mažesnio kaip 2,5 mikrometrų pločio linijas „padėklo“ fotoreziste;

2.

kaukių arba tarpinių šablonų gamybos įranga, kurioje naudojama jonpluoštė arba „lazerinė“ litografija ir kuria galima išvesti mažesnio kaip 2,5 mikrometrų pločio linijas, arba

3.

įranga arba laikikliai kaukėms ar tarpiniams šablonams keisti arba plėvelėms uždėti siekiant pašalinti defektus;

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio d papunkčio 1 ir 2 papunkčiai netaikomi kaukių gamybos įrangai, kurioje naudojami fotooptiniai metodai ir kurią buvo galima įsigyti rinkoje iki 1980 m. sausio 1 d. arba kurios veikimo charakteristikos nėra geresnės nei tokios įrangos.

e.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga kaukėms, tarpiniams šablonams arba plėvelėms tikrinti, kurios:

1.

skiriamoji geba yra 0,25 mikrometro ar geresnė ir

2.

tikslumas ne mažesniu kaip 63,5 mm vienos ar dviejų koordinačių atstumu yra ne mažesnis kaip 0,75 mikrometro;

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio e papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

f.

tapdinimo ir eksponavimo įranga plokštelėms gaminti naudojant fotooptinius ar rentgeno spinduliuotės metodus, pvz., litografijos įranga, įskaitant tiek projekcijos vaizdo perkėlimo įrangą, tiek žigsninio eksponavimo (tiesioginio žingsninio plokštelės eksponavimo) arba žingsninio multiplikavimo įrangą, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau nurodytų funkcijų:

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 2 papunkčio f papunktis netaikomas fotooptinio sąlytinio ir nesąlytinio kaukių tapdinimo ir eksponavimo įrangai arba sąlytinio vaizdo perkėlimo įrangai.

1.

mažesnio kaip 2,5 mikrometrų dydžio paveikslo sukūrimas;

2.

tapdinimas didesniu kaip ± 0,25 mikrometro (3 sigmų intervale) tikslumu;

3.

ne geresnis kaip ± 0,3 mikrometro tapdinimas perkeliant iš vieno aparato į kitą arba

4.

šviesos šaltinio, kurio bangos ilgis mažesnis kaip 400 nm, naudojimas;

g.

elektronpluoštė, jonpluoštė arba rentgeninė projekcijos vaizdo perkėlimo įranga, kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 mikrometro paveikslus;

Pastaba:

Dėl sufokusuoto kreipiamojo pluošto sistemų (tiesioginio vaizdo sukūrimo sistemų) žr. X.B.I.001 b punkto 1 papunkčio j papunktį.

h.

įranga, kurioje naudojami „lazeriai“ vaizdui tiesiai plokštelėje sukurti ir kuria galima sukurti mažesnius kaip 2,5 mikrometro paveikslus;

3.

ši įranga integriniams grandynams surinkti:

a.

‚pagal nustatytą programą valdomi‘ lustų prijungtuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

1.

specialiai suprojektuoti „hibridiniams integriniams grandynams“;

2.

XY pozicionavimo slinktis, viršijanti 37,5 x 37,5 mm, ir

3.

išdėliojimo XY plokštumoje tikslumas, didesnis nei ± 10 mikrometrų;

b.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga keliems lustams per vieną operaciją pagaminti (pvz., sijinių išvadų prijungtuvai, lusto laikiklio prijungtuvai, juostinio tiekiklio išvadų prijungtuvai);

c.

pusiau automatiniai arba automatiniai karštojo gaubtelių sandarinimo aparatai, kuriais gaubtelis lokaliai įkaitinamas iki aukštesnės nei korpuse esančio objekto temperatūros, kurie specialiai suprojektuoti keraminiams grandynų, kuriems taikomas 3A001 (6), korpusams ir kuriais per minutę užsandarinamas ne mažiau kaip vienas korpusas;

Pastaba:

X.B.I.001 b punkto 3 papunktis netaikomas bendrosios paskirties varžinio taškinio suvirinimo aparatams.

4.

švariųjų patalpų filtrai, kuriais galima užtikrinti, kad ne didesnių kaip 0,3 mikrometro dalelių skaičius ore neviršytų 10 dalelių 0,02832 m3, ir tokių filtrų medžiagos.

Techninė pastaba.

Taikant X.B.I.001, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.I.002

Elektroninių komponentų ir medžiagų tikrinimo arba bandymo įranga ir specialiai suprojektuoti jos komponentai ir pagalbiniai reikmenys.

a.

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti elektroninėms lempoms, optiniams elementams ir specialiai suprojektuotiems jų komponentams, kuriems taikomas 3A001 (7) arba X.A.I.001.

b.

Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti arba išbandyti puslaidininkiniams įtaisams, integriniams grandynams ir „elektroniniams mazgams“, kaip nurodyta toliau, ir sistemos, į kurias integruota tokia įranga arba kurios turi tokios įrangos charakteristikas:

Pastaba:

X.B.I.002 b punktas taip pat taikomas įrangai, naudojamai arba modifikuotai naudoti kitiems įtaisams, tokiems kaip vizualizavimo įtaisai, elektrooptiniai įtaisai, akustinių bangų įtaisai, tikrinti arba išbandyti.

1.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ tikrinimo įranga, naudojama automatiškai aptikti defektams, klaidoms ar užtaršos dalelėms, ne didesnėms kaip 0,6 mikrometro, apdorojamose plokštelėse ir padėkluose arba ant jų, išskyrus spausdintines plokštes ar lustus, naudojant optinius vaizdo gavimo metodus paveikslams palyginti;

Pastaba:

X.B.I.002 b 1 papunktis netaikomas bendrosios paskirties rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti automatiniam paveikslų tikrinimui.

2.

toliau nurodyta specialiai suprojektuota ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ matavimo ir analizės įranga:

a.

specialiai suprojektuota įranga deguonies arba anglies kiekiui puslaidininkinėse medžiagose matuoti;

b.

įranga linijų pločiui matuoti, kurios skiriamoji geba yra 1 mikrometro ar geresnė;

c.

specialiai suprojektuoti plokščio matuokliai, kuriais galima išmatuoti 10 mikrometrų ar mažesnius plokščio nuokrypius ir kurių skiriamoji geba yra 1 mikrometro ar geresnė;

3.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ plokštelių zondavimo įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

padėties nustatymo tikslumas geresnis nei 3,5 mikrometro;

b.

tinkama išbandyti įtaisams, turintiems daugiau kaip 68 išvadus, arba

c.

tinkama atlikti bandymams esant didesniam kaip 1 GHz dažniui;

4.

ši bandymo įranga:

a.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, specialiai suprojektuota išbandyti diskretiesiems puslaidininkiniams įtaisams ir bekorpusiams lustams esant didesniam kaip 18 GHz dažniui;

Techninė pastaba.

Diskretieji puslaidininkiniai įtaisai apima fotoelementus ir saulės elementus.

b.

‚pagal nustatytą programą valdoma‘ įranga, kuri specialiai suprojektuota išbandyti integriniams grandynams ir jų „elektroniniams mazgams“ ir kuria galima atlikti funkcinius bandymus:

1.

didesne nei 20 MHz ‚bandymo operacijų sparta‘ arba

2.

didesne nei 10 MHz, bet 20 MHz neviršijančia ‚bandymo operacijų sparta‘ ir galima išbandyti korpusus, turinčius daugiau kaip 68 išvadus;

Pastabos:

X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktis netaikomas bandymo įrangai, specialiai suprojektuotai išbandyti:

1.

atmintinėms;

2.

buities ir pramogų įrenginių „mazgams“ ar „elektroniniams mazgams“ ir

3.

elektroniniams komponentams, „elektroniniams mazgams“ ir integriniams grandynams, kuriems netaikomas 3A001 (8) arba X.A.I.001, jeigu į tokią bandymo įrangą neintegruota kompiuterijos įrenginių, kurie gali būti „programuojami vartotojo“.

Techninė pastaba.

Taikant X.B.I.002 b punkto 4 papunkčio b papunktį, ‚bandymo operacijų sparta‘ apibrėžiama kaip didžiausias bandymo įtaiso skaitmeninių operacijų dažnis. Taigi ji yra ekvivalentiška didžiausiai duomenų spartai, kurią gali užtikrinti bandymo įtaisas, veikdamas nemultipleksiniu režimu. Dar vadinama tikrinimo sparta, didžiausiuoju skaitmeniniu dažniu arba didžiausiąja skaitmenine sparta.

c.

įranga, kuri specialiai suprojektuota židinio plokštumos matricų veikimui esant didesniam kaip 1 200 nm bangų ilgiui nustatyti atliekant ‚pagal nustatytą programą valdomą‘ matavimą arba kompiuterizuotą vertinimą ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

skenuojamosios šviesos dėmės skersmuo mažesnis nei 0,12 mm;

2.

suprojektuota šviesinio jautrio parametrams išmatuoti ir dažninei charakteristikai, moduliavimo funkcijai, jautrio vienodumui ar triukšmui įvertinti arba

3.

suprojektuota įvertinti matricoms, tinkamoms kurti paveikslams su daugiau kaip 32 x 32 linijiniais elementais;

5.

elektronpluoštės bandymo sistemos, suprojektuotos veikti esant ne daugiau kaip 3 keV, arba „lazerio“ pluošto sistemos, kurios skirtos nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui ir kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

stroboskopinė funkcija atliekant arba pluošto temdymą, arba detektoriaus strobavimą;

b.

elektronų spektrometras įtampai matuoti, kurio skiriamoji geba yra mažesnė kaip 0,5 V, arba

c.

elektrinių bandymų pagalbinės priemonės integrinių grandynų veikimui analizuoti;

Pastaba:

X.B.I.002 b punkto 5 papunktis netaikomas rastriniams elektroniniams mikroskopams, išskyrus tuos, kurie specialiai suprojektuoti ir pritaikyti nesąlytiniam įjungtų puslaidininkinių įtaisų zondavimui.

6.

‚pagal nustatytą programą valdomos‘ daugiafunkcės sufokusuoto jonų pluošto sistemos, kurios specialiai suprojektuotos kaukėms arba puslaidininkiniams įtaisams gaminti bei taisyti, jų fiziniam išdėstymui analizuoti ir jiems išbandyti, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

pluošto padėties pagal taikinio grįžtamąjį ryšį valdymas ne mažesniu kaip 1 mikrometro tikslumu arba

b.

12 bitų viršijantis skaitmeninių signalų keitimo analoginiais tikslumas;

7.

dalelių matavimo sistemos, kuriose naudojami „lazeriai“, kurios suprojektuotos dalelių dydžiui ir koncentracijai ore matuoti ir kurioms būdingos šios abi charakteristikos:

a.

jomis galima išmatuoti ne didesnes kaip 0,2 mikrometro daleles, kai srautas per minutę yra ne mažesnis kaip 0,02832 m3, ir

b.

jomis galima nustatyti, ar oras atitinka 10-ą ar geresnę oro švarumo klasę.

Techninė pastaba.

Taikant X.B.I.002, ‚valdomas pagal nustatytą programą‘ yra valdomas pagal elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali įvykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.C.I.001

Puslaidininkinių įtaisų litografijai skirti pozityviniai rezistai, specialiai modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant 193–370 nm bangų ilgiui.

X.D.I.001

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, arba gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomi X.B.I.001 ir X.B.I.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“; arba „programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi 3B001 g ir h punktai (9), „naudoti“.

X.E.I.001

„Technologija“, skirta elektroniniams įtaisams arba komponentams, kuriems taikomas X.A.I.001, bendrosios paskirties elektroninei įrangai, kuriai taikomas X.A.I.002, gamybos ir bandymo įrangai, kuriai taikomas X.B.I.001 arba X.B.I.002, arba medžiagoms, kurioms taikomas X.C.I.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

II kategorija. Kompiuteriai

Pastaba:

II kategorija netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.II.001

Kompiuteriai, „elektroniniai mazgai“ ir susijusi įranga, kuriems netaikomas nei 4A001, nei 4A003 punktas (10), ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba:

„Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos X.A.II.001, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, tik jei:

a.

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamą reikšmę kitos įrangos arba sistemų veikimui;

b.

„skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“ ir

N.B.1

„Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus.

N.B.2

Dėl „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos telekomunikacijų įrangai, kontrolės statuso žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos) (11).

c.

„skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E (12).

a.

Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, skirti veikti aukštesnėje nei 343 K (70 °C) aplinkos temperatūroje;

b.

„skaitmeniniai kompiuteriai“, apimantys „signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangą, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

c.

„elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius:

1.

suprojektuoti taip, kad į konfigūracijas būtų galima sujungti 16 ar daugiau procesorių;

2.

nenaudojama;

1

pastaba: X.A.II.001 c punktas taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, kurių „koreguota didžiausia sparta“ neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegriniai „elektroniniai mazgai“. Šis punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, kuriuos naudoti kaip susijusią įrangą, kuriai taikomas X.A.II.001 k punktas, dėl jiems būdingo projektavimo galimybės ribotos.

2

pastaba: X.A.II.001 c punktas netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija X.A.II.001 b punkte nurodytų ribų.

d.

nenaudojama;

e.

nenaudojama;

f.

„signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įranga, turinti „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), lygią 0,0128 svertinio teraflopo (WT) arba didesnę;

g.

nenaudojama;

h.

nenaudojama;

i.

įranga, apimanti ‚galinį sąsajos įrenginį‘, kuris viršija X.A.III.101 nurodytas ribas;

Techninė pastaba.

Taikant X.A.II.001 i punktą, ‚galinis sąsajos įrenginys‘ – įrenginys, per kurį informacija patenka į telekomunikacijų sistemą arba iš jos išeina, pvz., telefonas, duomenų perdavimo įtaisas, kompiuteris ir t. t.

j.

specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos išoriniam sujungimui, kurios duomenų perdavimo sparta viršija 80 MB/s;

Pastaba:

X.A.II.001 j punktas netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba ‚ryšių kanalų valdikliams‘.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.II.001 j punktą, ‚ryšių kanalo valdiklis‘ – sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

k.

„hibridiniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, turintys skaitmeninius analogo keitiklius, kuriems būdingos visos toliau išvardytos charakteristikos:

1.

32 ar daugiau kanalų ir

2.

14 bitų (pliuso ženklo bitas) ar didesnė skiriamoji geba, kai keitimo sparta yra ne mažesnė kaip 200 000 Hz.

X.D.II.001

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, „pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“ ir operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai.

a.

„Programos“ tikrinimo ir patvirtinimo „programinė įranga“, taikanti matematinius bei analitinius metodus ir suprojektuota arba modifikuota „programoms“, apimančioms daugiau nei 500 000„pirminės programos“ komandų;

b.

„pirmines programas“ automatiškai kurianti „programinė įranga“, kuri jas kuria naudodama internetu iš išorinių jutiklių, aprašytų Reglamente (ES) 2021/821, gautus duomenis, arba

c.

operacinės sistemos „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „tikralaikio apdorojimo“ įrangai, kuri užtikrina, kad „visiškosios pertraukties gaišties laikas“ neviršytų 20 mikrosekundžių.

Techninė pastaba.

Taikant X.D.II.001, ‚visiškosios pertraukties gaišties laikas‘ – laikas, kurio kompiuterinei sistemai reikia pertraukčiai dėl įvykio atpažinti ir apdoroti, taip pat kontekstui persijungti, kad būtų vykdoma pakaitinė atmintyje išsaugota užduotis, laukusi prieš pertrauktį.

X.D.II.002

„Programinė įranga“, išskyrus įrangą, kuriai taikomas 4D001 (13), specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomi 4A101 (14) ir X.A.II.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.II.001

Įrangai, kuriai taikomas X.A.II.001, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.II.001 arba X.D.II.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“.

X.E.II.001

Įrangai, suprojektuotai ‚daugiasraučiui duomenų apdorojimui‘, „kurti“ arba „gaminti“ skirta „technologija“.

Techninė pastaba.

Taikant X.E.II.001, ‚daugiasrautis duomenų apdorojimas‘ – mikroprograma ar įrangos architektūros technika, kurią taikant vienu metu gali būti apdorojamos dvi ar daugiau duomenų sekų, valdomų viena ar daugiau komandų sekų, pavyzdžiui:

1.

viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (SIMD) architektūros, tokios kaip vektoriniai arba matriciniai procesoriai;

2.

daugiasrautės viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MSIMD) architektūros;

3.

daugiasraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MIMD) architektūros, apimančios tas, kurios yra stipriai, vidutiniškai arba silpnai susijusios, arba

4.

apdorojimo elementų struktūruotos matricos, įskaitant sistolines matricas.

III kategorija. 1 dalis. Telekomunikacijos

Pastaba:

III kategorijos 1 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.101

Telekomunikacijų įranga.

a.

Bet kokios rūšies telekomunikacijų įranga, kuriai netaikomas 5A001 a punktas (15), specialiai suprojektuota veikti žemesnėje nei 219 K (-54 °C) ir aukštesnėje nei 397 K (124 °C) temperatūroje.

b.

Telekomunikacijų perdavimo įranga ir sistemos, taip pat specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų ar savybių:

Pastaba:

Telekomunikacijų perdavimo įranga:

a.

Skirstoma į toliau nurodytas kategorijas arba jų derinius:

1.

Radijo įrenginiai (pvz., siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai);

2.

Galinė linijos įranga;

3.

Tarpinė stiprintuvo įranga;

4.

Retransliavimo įranga;

5.

Regeneravimo įranga;

6.

Perkodavimo įtaisai (kodo keitikliai);

7.

Tankinimo (multiplex) įranga (įskaitant statistinį tankinimą);

8.

Moduliatoriai / demoduliatoriai (modemai);

9.

Transformuojanti tankinimo (transmultiplex) įranga (žr. CCITT Rec. G701);

10.

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninio kryžminio sujungimo įranga;

11.

‚Tinklų sietuvai‘ ir tiltai;

12.

‚Medijų prieigos įrenginiai‘, ir

b.

Suprojektuota naudoti vienkanalei arba daugiakanalei komunikacijai bet kuriuo iš šių būdų:

1.

laidu (linija);

2.

bendraašiu kabeliu;

3.

optiniu skaiduliniu kabeliu;

4.

elektromagnetine spinduliuote arba

5.

akustinių bangų sklidimu po vandeniu.

1.

Kurioje naudojami skaitmeniniai metodai, įskaitant analoginių signalų skaitmeninį apdorojimą, ir kuri suprojektuota veikti didžiausiu tankinimo laipsniu: 45 Mbit/s viršijančia „skaitmeninio perdavimo sparta“ arba 90 Mbit/s viršijančia „visumine skaitmeninio perdavimo sparta“;

Pastaba:

X.A.III.101.b.1 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2.

Modemai, naudojantys ‚vieno toninio dažnio kanalo juostos plotį‘, kurių duomenų perdavimo sparta viršija 9 600 bitų per sekundę;

3.

Kuri yra ‚pagal nustatytą programą valdoma‘ skaitmeninė kryžminio ryšio įranga, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s.

4.

Įranga, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

‚tinklo prieigos valdikliai‘ ir su jais susijusi bendroji informacinė terpė, kurios „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 33 Mbit/s, arba

b.

„ryšių kanalo valdikliai“, kurių skaitmeninė išvesties ‚duomenų perdavimo sparta‘ viršija 64 000 bitų/s vienam kanalui;

Pastaba:

Jeigu bet kurioje nevaldomoje įrangoje yra „tinklo prieigos valdiklis“, joje negali būti jokios rūšies telekomunikacijų sąsajos, išskyrus tokią, kuri aprašyta X.A.III.101 b punkto 4 papunktyje, tačiau kuris jai netaikomas.

5.

Kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

1 000 nm viršijantis perdavimo bangos ilgis; arba

b.

kurioje naudojami analoginiai metodai ir kurioje naudojamas 45 MHz viršijantis dažnių juostos plotis;

c.

kurioje naudojama koherentinio optinio perdavimo arba koherentinės optinės detekcijos technika (dar vadinama optinio heterodino arba homodino technika);

d.

kurioje naudojami tankinimo pagal bangos ilgį metodai; arba

e.

kuri atlieka „optinį stiprinimą“;

6.

Radijo įranga, veikianti įėjimo ir išėjimo dažniais, viršijančiais:

a.

31 GHz palydovinio ryšio žemės stočių reikmėms arba

b.

26,5 GHz kitoms reikmėms;

Pastaba:

X.A.III.101 b punkto 6 papunktis netaikomas civiliniam naudojimui skirtai įrangai, atitinkančiai Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtą 26,5–31 GHz dažnių juostą.

7.

Radijo įranga, kurioje naudojamas bet kuris iš šių metodų:

a.

aukštesnio nei 4 lygio kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s;

b.

aukštesnio nei 16 lygio QAM metodai, jei „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ ne didesnė kaip 8,5 Mbit/s;

c.

kiti skaitmeninio moduliavimo būdai, kurių ‚spektrinis našumas‘ viršija 3 bit/s/Hz arba

d.

veikianti 1,5 MHz – 87,5 MHz dažniu ir turinti prisitaikomąsias technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB.

Pastabos:

 

1.

X.A.III.101.b.7 punktas netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai taip, kad ją būtų galima integruoti į bet kurią civiliniam naudojimui skirtą palydovinę sistemą ir joje naudoti.

2.

X.A.III.101 b punkto 7 papunktis netaikomas radijo ryšio retransliavimo įrangai, skirtai veikti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje juostoje:

a.

kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

neviršija 960 MHz; arba

2.

kurių „visuminė skaitmeninio perdavimo sparta“ neviršija 8,5 Mbit/s ir

b.

kurių „spektrinis našumas“ neviršija 4 bit/s/Hz.

c.

‚Pagal nustatytą programą valdoma‘ perjungimo įranga ir susijusios signalizavimo sistemos, kurioms būdinga bet kuri iš šių charakteristikų, funkcijų arba savybių, ir specialiai suprojektuoti ‚komponentai‘ ir ‚pagalbiniai reikmenys‘:

Pastaba:

Intelektiniai laikiniai tankintuvai (statistical multiplexers) su skaitmeniniais įvadais ir išvadais, kurie užtikrina perjungimą, laikomi ‚pagal nustatytą programą valdomais‘ perjungikliais.

1.

„Duomenų (pranešimų) perjungimo“ įranga arba sistemos, suprojektuotos „veikti paketiniu režimu“ ir jų elektroniniai mazgai bei komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

2.

Nenaudojama;

3.

‚Datagramų‘ paketų maršruto parinkimas arba perjungimas;

Pastaba:

X.A.III.101.c.3 netaikomas tinklams, kurie gali naudoti tik ‚tinklo prieigos valdiklius‘, arba patiems ‚tinklo prieigos valdikliams‘.

4.

Nenaudojama;

5.

Daugiapakopis prioritetinis ir pirmenybinis kanalų perjungimas;

Pastaba:

X.A.III.101 c punkto 5 papunktis netaikomas vienpakopiam iškvietos pirmumo nustatymui.

6.

suprojektuota automatiškai perduoti korines radijo iškvietas į kitus korinius perjungiklius arba automatiškai prisijungti prie centralizuotos abonentų duomenų bazės, kuri yra bendra daugiau nei vienam perjungikliui;

7.

turinti „pagal nustatytą programą valdomą“ skaitmeninę kryžminio ryšio įrangą, kurios vieno prievado „skaitmeninio perdavimo sparta“ viršija 8,5 Mbit/s.

8.

‚Bendrasis signalizavimo kanalas‘, veikiantis nesusietuoju arba iš dalies susietuoju režimu;

9.

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘;

10.

Kurie yra duomenų paketų perjungikliai, kanalo perjungikliai ir maršruto parinktuvai, kurių prievadai arba linijos viršija bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

„Ryšių kanalo valdiklio“ vieno kanalo ‚duomenų perdavimo sparta‘ – 64 000 bit/s, arba

Pastaba:

X.A.III.101.c.10.a punktas netaikomas sudėtinėms tankinimo jungtims, sudarytoms tik iš ryšių kanalų, kuriems atskirai X.A.III.101.b.1 netaikomas.

b.

„Tinklo prieigos valdikliui“ ir susijusioms bendrosioms medijoms taikoma 33 Mbit/s ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘;

Pastaba.

X.A.III.101.c.10 punktas netaikomas duomenų paketų perjungikliams arba maršruto parinktuvams, kurių prievadai arba linijos neviršija X.A.III.101.c.10 punkte nurodytų ribų.

11.

„Optinis perjungimas“;

12.

Naudojami ‚asinchroninio persiuntimo veikos‘ (‚ATM‘) metodai.

d.

Ilgesnės kaip 50 m optinės skaidulos ir optiniai skaiduliniai kabeliai, suprojektuoti vienmodžiam veikimui;

e.

Centralizuota tinklo kontrolė, kuriai būdingos visos šios charakteristikos:

1.

gauna duomenis iš mazgų, ir

2.

apdoroja šiuos duomenis siekiant valdyti eismą, kuriam nereikia operatoriaus sprendimų, ir taip užtikrinti ‚dinaminį adaptyvųjį maršruto parinkimą‘;

1 pastaba:

X.A.III.101.e punktas neapima maršruto parinkimo pagal išankstinę informaciją.

2 pastaba:

X.A.III.101.e punktu nedraudžiamas eismo valdymas kaip prognozuojamų statistinių eismo sąlygų funkcija.

f.

Fazuotosios gardelinės antenos, veikiančios virš 10,5 GHz dažniais, turinčios aktyviuosius elementus ir paskirstytuosius komponentus, suprojektuotos elektroniniu būdu valdyti pluošto sudarymą ir nukreipimą, išskyrus tūpimo sistemas su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus atitinkančiais prietaisais (mikrobanginės tūpimo sistemos (MLS)).

g.

Judriojo ryšio įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, jos elektroniniai mazgai ir komponentai; arba

h.

Radijo ryšio retransliavimo įranga, suprojektuota naudoti ne mažesniais kaip 19,7 GHz dažniais, ir jos komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.III.101:

1)

‚Asinchroninio persiuntimo veika‘ (‚ATM‘) – persiuntimas informaciją suskirstant į fragmentus; persiuntimas yra asinchroninis dėl to, kad fragmentų pasikartojimo dažnis priklauso nuo reikalaujamosios arba akimirkinės bitų perdavimo spartos.

2)

‚Vieno toninio dažnio kanalo juostos plotis‘ – duomenų perdavimo įranga, suprojektuota veikti vienu 3 100 Hz toninio dažnio kanalu, apibrėžtu CCITT rekomendacijoje G.151.

3)

‚Ryšių kanalo valdiklis‘ – fizinis sietuvas, valdantis sinchroninės arba asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacijų įrangą.

4)

‚Datagrama‘ – tai savarankiškas, nepriklausomas duomenų subjektas, kuriuo perduodama informacija, pakankama maršrutui nuo šaltinio iki paskirties galinės duomenų įrangos, nesiremiant ankstesniais šio šaltinio ir paskirties galinės duomenų įrangos ir transportavimo tinklo informacijos mainais.

5)

‚Sparčioji atranka‘ – virtualiajai iškvietai taikoma priemonė, leidžianti galinei duomenų apdorojimo įrangai išplėsti galimybę perduoti duomenis sujungimo kūrimo ir nutraukimo paketais, viršijant pagrindines virtualiosios iškvietos galimybes.

6)

‚Tinklų sietuvas‘ – funkcinis įtaisas, kurį sudaro bet koks fizinės įrangos ir „programinės įrangos“ derinys, keičiantis vienoje sistemoje informacijai pateikti, apdoroti ar perduoti naudojamus protokolus į atitinkamus, tačiau skirtingus kitoje sistemoje naudojamus protokolus.

7)

‚Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas‘ (ISDN) – tai suvienytasis ištisinis skaitmeninis tinklas, kuriame visomis komunikacijos rūšimis (pvz., balso, teksto, duomenų, nejudamu ir judamu vaizdu) gaunami duomenys iš vieno stoties (perjungiklio) prievado (terminalo) perduodami abonentui viena prieigos linija ir gaunami iš jo.

8)

‚Paketas‘ – dvejetainių skaitmenų grupė, įskaitant duomenis ir iškvietos valdymo signalus, kuri perjungiama kaip sudėtinė visuma. Duomenys, iškvietos valdymo signalai ir galima klaidų kontrolės informacija išdėstyti nustatytu formatu.

9)

‚Bendras signalizavimo kanalas‘ – kontrolinės informacijos perdavimas (signalizavimas) atskiru kanalu nei tas, kuris naudojamas pranešimams. Signalizavimo kanalas paprastai kontroliuoja kelis pranešimų kanalus.

10)

‚Duomenų perdavimo sparta‘ – sparta, apibrėžta ITU rekomendacijoje 53-36, atsižvelgiant į tai, kad nebinarinio moduliavimo atveju bodų ir bitų per sekundę skaičiai nesutampa. Kodavimo, tikrinimo ir sinchronizavimo funkcijoms turi būti nurodyti bitai.

11)

‚Dinaminis adaptyvusis maršruto parinkimas‘ – automatinis pranešimų srauto maršruto pakeitimas remiantis faktinių esamų tinklo sąlygų nustatymu ir analize.

12)

‚Medijų prieigos įrenginys‘ – įrenginys, kuriame yra viena ar daugiau ryšių sąsajų („tinklo prieigos valdiklis“, „ryšių kanalo valdiklis“, modemas arba kompiuterio magistralė), skirtas galiniams įrenginiams prijungti prie tinklo.

13)

‚Spektrinis našumas‘ – ‚skaitmeninio perdavimo sparta‘ [bits/s] / 6 dB spektro juostos plotis, Hz.

14)

‚Valdomas pagal nustatytą programą‘ – valdymas naudojant elektroninėje atmintinėje saugomas komandas, kurias procesorius gali vykdyti, kai norima atlikti iš anksto numatytas funkcijas. Pastaba. Įranga gali būti ‚valdoma pagal nustatytą programą‘, nepaisant to, ar elektroninė atmintinė yra įrangos viduje ar išorėje.

X.B.III.101

Telekomunikacijų bandymo įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.C.III.101

Stiklo arba bet kurios kitos medžiagos, optimizuotos optinėms skaiduloms gaminti, ruošiniai, kurioms taikomas X.A.III.101 punktas.

X.D.III.101

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ įrangą, kuriai taikomi X.A.III.101 ir X.B.III.101 punktai, ir dinaminė adaptyvioji maršruto parinkimo programinė įranga:

a.

„Programinė įranga“, kitokia nei pateikiama mašininio vykdymo pavidalu, specialiai suprojektuota „dinaminiam adaptyviajam maršruto parinkimui“.

b.

Nenaudojama;

X.E.III.101

Įrangai, kuriai taikomas X.A.III.101 arba X.B.III.101, arba „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ skirta „technologija“ arba ši kita „technologija“:

a.

Šios specialiosios „technologijos“:

1.

„Technologija“, skirta apdoroti optinių skaidulų dangas, specialiai suprojektuota taip, kad ji būtų tinkama naudoti po vandeniu;

2.

„Technologija“, skirta „kurti“ įrangą, kurioje naudojama ‚sinchroninė skaitmeninė hierarchija“ (‚SDH‘) arba ‚sinchroninis optinis tinklas‘ (‚SONET‘).

Techninė pastaba.

Taikant X.E.III.101:

1)

‚Sinchroninė skaitmeninė hierarchija‘ (SDH) – skaitmeninė hierarchija, teikianti įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą skirtingų rūšių laikmenose. Formatas grindžiamas sinchroninio perdavimo moduliu (STM), apibrėžtu CCITT rekomendacijose G.703, G.707, G.708, G.709 ir kitose dar nepaskelbtose rekomendacijose. ‚SDH‘ pirmojo lygio sparta yra 155,52 Mbits/s.

2)

‚Sinchroninis optinis tinklas’ (SONET) – tinklas, teikiantis įvairių formų skaitmeninio srauto valdymo, tankinimo ir prieigos prie jo priemonių naudojant sinchroninio perdavimo formatą optinėse skaidulose. Šis formatas yra ‚SDH‘ Šiaurės Amerikos variantas, jame taip pat naudojamas sinchroninio perdavimo modulis (STM). Tačiau jame naudojamas sinchroninio perdavimo signalas (STS) kaip pagrindinis perdavimo modulis, kurio pirmojo lygio sparta yra 51,81 Mbits/s. SONET standartai integruojami į ‚SDH‘ standartus.

III kategorija. 2 dalis. Informacijos saugumas

Pastaba:

III kategorijos 2 dalis netaikoma prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.A.III.201

Ši įranga:

a.

Nenaudojama;

b.

Nenaudojama;

c.

Prekės, klasifikuojamos kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba (16).

X.D.III.201

Ši „informacijos saugumo“„programinė įranga“:

Pastaba:

Šis įrašas netaikomas „programinei įrangai“, suprojektuotai ar modifikuotai apsaugoti nuo tyčinės žalos kompiuteriui, pvz., virusų, kai „kriptografija“ naudojama tik autentiškumui nustatyti, skaitmeniniam parašui ir (arba) duomenų ar rinkmenų iššifravimui.

a.

Nenaudojama;

b.

Nenaudojama;

c.

„Programinė įranga“, pagal Kriptografijos pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) klasifikuojama kaip masinio vartojimo rinkos šifravimo programinė įranga (17).

X.E.III.201

Ši „informacijos saugumo“„technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba:

a.

Nenaudojama;

b.

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta „naudoti“ masinio vartojimo rinkos prekėms, kurioms taikomas X.A.III.201.c punktas, arba masinio vartojimo rinkos „programinei įrangai“, kuriai taikomas X.D.III.201.c punktas.

IV kategorija. Jutikliai ir lazeriai

X.A.IV.001

Jūrų ar antžeminė akustinė įranga, galinti aptikti povandeninius objektus ar elementus arba nustatyti jų buvimo vietą arba nustatyti antvandeninių laivų ar povandeninių transporto priemonių padėtį; ir specialiai suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.A.IV.002

Šie optiniai jutikliai:

a.

Šie vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1.

Vaizdo skaisčio stiprintuvai, kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a.

didžiausias atsakas atitinka bangų ilgio diapazoną, viršijantį 400 nm, bet neviršijantį 1 050 nm;

b.

kurių elektroninio vaizdo stiprinimo mikrokanalinės plokštelės skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra mažesnis kaip 25 mikrometrai ir

c.

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

S-20, S-25 arba daugiašarmis fotokatodas, arba

2.

GaAs arba GaInAs fotokatodas;

2.

specialiai suprojektuotos mikrokanalinės plokštelės, kurioms būdingos abi šios charakteristikos:

a.

15 000 ar daugiau tuščiavidurių vamzdelių vienoje plokštelėje, ir

b.

skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) mažesnis kaip 25 mikrometrai.

b.

Tiesioginio matymo vizualizavimo įranga, veikianti regimojoje ar infraraudonojoje spektro srityse, kurioje integruoti vaizdo skaisčio stiprintuvai ir kuriai būdingos X.A.IV.002.a.1 punkte nurodytos charakteristikos.

X.A.IV.003

Šios kameros:

a.

Kameros, atitinkančios 6A003 b punkto 4 papunkčio (18) 3 pastabos kriterijus.

b.

Nenaudojama;

X.A.IV.004

Ši optika:

a.

Optiniai filtrai:

1.

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm, sudaryti iš daugiasluoksnių optinių dangų, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

Juostos pločiai, ne mažesni kaip 1 nm visos trukmės tarp pusinio intensyvumo (Full Width Half Intensity, FWHI) lygis, o didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, arba

b.

dažnių juostos plotis, ne mažesnis kaip 0,1 nm FWHI, ir didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %;

Pastaba:

X.A.IV.004 netaikomas optiniams filtrams su fiksuotais oro tarpais arba Lyoto filtrams.

2.

kurių bangos ilgis didesnis kaip 250 nm ir kuriems būdingos visos šios charakteristikos:

a.

derinami 500 nm ar didesniame spektro intervale;

b.

ne didesnė kaip 1,25 nm momentinė filtro pralaidumo juosta;

c.

bangos ilgis atkuriamas 0,1 ms ribose 1 nm ar didesniu tikslumu derinamo spektro intervale, ir

d.

pavienis didžiausias pralaidumas ne mažesnis kaip 91 %;

3.

Optiniai neskaidrumo jungikliai (filtrai), kurių regos laukas yra 30° arba platesnis, o atsako trukmė ne ilgesnė kaip 1 ns;

b.

‚Fluorido pluošto‘ kabeliai ar jų optinės skaidulos, kurių silpimas mažesnis kaip 4 dB/km bangų ilgių diapazone, viršijančiame 1 000 nm, bet neviršijančiame 3 000 nm.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.IV.004.b punktą ‚fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

X.A.IV.005

Šie „lazeriai“:

a.

anglies dioksido (CO2) „lazeriai“, kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

kurių nuolatinės veikos (CM) išėjimo galia viršija 10 kW,

2.

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ viršija 10 μs, ir

a.

vidutinė išėjimo galia viršija 10 kW, arba

b.

kurių „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 100 kW arba

3.

kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ yra ne ilgesnė kaip 10 μs ir

a.

kurių vieno impulso energija viršija 5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 2,5 kW arba

b.

vidutinė išėjimo galia viršija 2,5 kW,

b.

Šie puslaidininkiniai lazeriai:

1.

pavieniai vienos skersinės modos puslaidininkiniai „lazeriai“, kuriems būdinga:

a.

vidutinė išėjimo galia viršija 100 mW, arba

b.

bangos ilgis viršija 1 050 nm;

2.

Pavieniai daugelio skersinių modų puslaidininkiniai „lazeriai“ arba pavienių puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis viršija 1 050 nm;

c.

rubino „lazeriai“, kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 20 J;

d.

„nederinamieji“„impulsiniai lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„impulso trukmė“ yra ne mažesnė kaip 1 ns, bet ne didesnė kaip 1 μs, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

2.

„didžiausioji galia“ viršija 200 MW, arba

3.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2.

kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

2.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

e.

„nederinamieji“ nuolatinės veikos (CW) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet neviršija 1 150 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

turi vienos skersinės modos išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 W, ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba

b.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

2.

turi daugelio skersinių modų išėjimą ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

‚sienos jungties našumas‘ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba

b.

„vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W,

Pastaba:

X.A.IV.005.e.2.b punktas netaikomas daugelio skersinių modų pramoniniams „lazeriams“, kurių išėjimo galia neviršija 2 kW ir kurių bendra masė yra didesnė nei 1 200 kg. Taikant šią pastabą bendra masė apima visus komponentus, reikalingus „lazerio“ veikimui, pvz., „lazerį“, maitinimo šaltinį, šilumokaitį, tačiau neapima išorinės optikos, skirtos spindulio reguliavimui ir (arba) siuntimui.

f.

„nederinamieji“„lazeriai“, kurių bangos ilgis viršija 1 400 nm, bet neviršija 1 555 nm, ir kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji impulsinė galia“ viršija 1 W, arba

2.

kurių vidutinė arba CW išėjimo galia viršija 1 W,

g.

laisvaelektroniai „lazeriai“.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.IV.005 nurodytas ‚sienos jungties našumas‘ apibrėžiamas kaip „lazerio“ išėjimo galios (ar „vidutinės išėjimo galios“) ir visos elektros energijos įėjimo galios, kurios reikia, kad „lazeris“ veiktų, įskaitant energijos tiekimą / kondicionavimą ir terminį kondicionavimą / šilumos keitiklį, santykis.

X.A.IV.006

Šie „magnetometrai“, „superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai ir specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

„Magnetometrai“, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, kurių ‚jautris’ mažesnis (geresnis) kaip 1,0 nT/Hz1/2.

Techninė pastaba.

Taikant X.A.IV.006.a, ‚jautris‘ (triukšmo lygis) yra vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

b.

„superlaidieji“ elektromagnetiniai jutikliai, komponentai, pagaminti iš „superlaidžiųjų“ medžiagų:

1.

kurie skirti veikti mažesnėse temperatūrose mažiausiai už vieno iš „superlaidžiųjų“ sandų „kritinę temperatūrą“ (įskaitant Džozefsono įtaisus arba „superlaidžiuosius“ kvantinius interferencinius įtaisus (SQUIDS)),

2.

kurie skirti aptikti elektromagnetinio lauko pokyčius, esant ne didesniems kaip 1 KHz dažniams, ir

3.

kuriems būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

a.

turi įtaisytų plonasluoksnių SQUIDS, kurių mažiausiasis topologinio elemento matmuo yra mažesnis kaip 2 μm, ir susietųjų įėjimo ir išėjimo ryšio grandinių,

b.

skirti veikti, esant didžiausiajai magnetinio lauko srauto kitimo spartai, viršijančiai 1 x 106 magnetinio srauto kvantų per sekundę,

c.

skirti veikti be magnetinio ekranavimo nuo Žemės magnetinio lauko, arba

d.

turi temperatūrinį koeficientą, mažesnį kaip 0,1 magnetinio srauto kvanto/K.

X.A.IV.007

Šie gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai), skirti antžeminiam naudojimui, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821:

a.

kurių statinis tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 100 μGal, arba

b.

kurie yra kvarcinio (Vordeno) tipo.

X.A.IV.008

Šios radarinės sistemos, įranga ir pagrindiniai komponentai, išskyrus nurodytus Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

a.

Orlaivių radarinė įranga, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai.

b.

„Tinkamas naudoti kosmose“„lazerinis“ radaras arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), specialiai suprojektuoti meteorologiniam stebėjimui.

c.

Milimetrinių bangų skatinamos matymo radarinės vizualizavimo sistemos, specialiai suprojektuotos sukasparniams ir kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.

Veikimo dažnis – 94 GHz;

2.

Vidutinė išėjimo galia yra mažesnė nei 20 mW;

3.

Radaro pluošto plotis – 1 laipsnis ir

4.

Veikimo diapazonas lygus 1 500 m arba didesnis.

X.A.IV.009

Toliau nurodyta specialioji apdorojimo įranga

a.

Seisminė aptikimo įranga, kuriai netaikomas X.A.IV.009.c punktas.

b.

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios TV kameros, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c.

Seisminės įsilaužimo aptikimo sistemos, kuriomis nustatoma, klasifikuojama ir apibūdinama aptikto signalo šaltinio būklė.

X.B.IV.001

Įranga, įskaitant įrankius, štampus, tvirtiklius ar matuoklius, ir kiti jai specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti bet kuriam iš šių tikslų:

a.

Gaminti arba tikrinti:

1.

Laisvaelektronių „lazerių“ kintamo erdvinio periodiškumo magnetus;

2.

Laisvaelektronių „lazerių“ fotoinjektorius;

b.

Koreguoti laisvaelektronių „lazerių“ išilginį magnetinį lauką pagal leidžiamąsias nuokrypas.

X.C.IV.001

Optinės matavimo skaidulos, struktūriškai modifikuotos taip, kad jų ‚mūšos ilgis‘ būtų mažesnis kaip 500 mm (didelis dvejopas lūžimas), arba optinių jutiklių medžiagos, neaprašytos 6C002.b (19), ir kuriose cinko kiekis sudaro ne mažiau kaip 6 % ‚molinės frakcijos‘.

Techninė pastaba.

Taikant X.C.IV.001:

1)

‚Molinė frakcija‘ yra apibrėžiama kaip kristalą sudarančių ZnTe molių santykis su CdTe ir ZnTe molių suma.

2)

‚Mūšos ilgis‘ – atstumas, kurį turi praeiti du ortogonaliai poliarizuoti signalai, kurių pradinė fazė yra vienoda, kad būtų pasiektas 2 Pi radianų fazių skirtumas.

X.C.IV.002

Optinės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

Mažos optinės sugerties medžiagos, išvardytos toliau:

1.

Nesupakuoto biraus fluorido junginiai, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, arba

Pastaba:

X.C.IV.002.a.1 punktas taikomas cirkonio arba aliuminio fluoridams ir jų atmainoms.

2.

Nesupakuoto biraus fluorido stiklas, pagamintas iš junginių, kuriems taikomas 6C004.e.1 punktas (20);

b.

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘, pagaminti iš nesupakuoto biraus fluorido junginių, kuriuos sudaro 99,999 % ar geresnio grynumo sudedamosios dalys, „specialiai sukurti“‚fluorido skaiduloms‘, kurioms taikomas X.A.IV.004.b, gaminti.

Techninė pastaba.

Taikant X.C.IV.002:

1)

‚Fluorido skaidulos‘ – skaidulos, pagamintos iš nesupakuotų birių fluorido junginių.

2)

‚Optinių skaidulų ruošiniai‘ – strypai, luitai ar virbai iš stiklo, plastiko ar kitų medžiagų, specialiai apdorotų, kad jas būtų galima naudoti optinių skaidulų gamyboje. Ruošinio charakteristikomis nustatomi pagrindiniai gaunamų optinių skaidulų parametrai.

X.D.IV.001

„Programinė įranga“, išskyrus nurodyta Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, specialiai suprojektuota prekėms, kurioms taikomi 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 arba X.A.IV.008, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.IV.002

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, „kurti“ arba „gaminti“.

X.D.IV.003

Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

a.

Skrydžių valdymo (ATC) „programinės įrangos“ taikomosios „programos“, naudojamos pagrindiniuose bendrosios paskirties kompiuteriuose, esančiuose skrydžių valdymo centruose, ir galinčios automatiškai perduoti pirminio radaro taikinio duomenis (jei jie nėra susiję su antrinio apžvalgos radaro (SSR) duomenimis) iš pagrindinio ATC centro į kitą ATC centrą.

b.

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

c.

„Pirminis kodas“, specialiai suprojektuotas seisminėms įsilaužimo aptikimo sistemoms, nurodytoms X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomi X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 arba X.A.IV.009.c, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.IV.002

„Technologija“, skirta įrangai, medžiagoms arba „programinei įrangai“, kuriai taikomi X.A.IV.002, X.A.IV.004 arba X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 arba X.D.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“.

X.E.IV.003

Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a.

Optinės gamybos technologijos, skirtos serijinei optinių komponentų gamybai didesne nei 10 m2 paviršiaus ploto sparta per metus ant vieno suklio ir turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Plotas viršija 1 m2 ir

2.

Paviršiaus konfigūracija, viršijanti λ/10 (rms), esant pasirinktam bangos ilgiui;

b.

„Technologija“, skirta optiniams filtrams, kurių dažnių juostos plotis yra ne didesnis kaip 10 nm, žvalgos zona (FOV) viršija 40°, o skiriamoji geba viršija 0,75 linijų porų miliradianui;

c.

„Technologija“, skirta kameroms, kurioms taikomas X.A.IV.003, „kurti“ arba „gaminti“;

d.

„Technologija“, reikalinga norint „kurti“ ar „gaminti“ ne triašio magnetinio zondo „magnetometrus“ arba ne triašio magnetinio zondo „magnetometrų“ sistemas, kuriai būdinga bet kuri iš šių charakteristikų:

1.

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 0,05 nT/Hz1/2, esant mažesniems kaip 1 Hz dažniams, arba

2.

„Jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–3 nT/Hz1/2, esant 1 Hz arba didesniems dažniams.

e.

„Technologija“, reikalinga aukštinamojo infraraudonosios spinduliuotės dažnio keitimo įtaisams, kuriems būdingos visos išvardytos charakteristikos, „kurti“ ar „gaminti“:

1.

Fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 700 nm, bet neviršijančią 1 500 nm, ir

2.

Infraraudonųjų spindulių fotodetektoriaus, organinio šviesos diodo (OLED) ir nanokristalo derinys infraraudonajai šviesai paversti regimąja šviesa.

Techninė pastaba.

X.E.IV.003 vartojama sąvoka ‚jautris‘ (arba triukšmo lygis) – vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

V kategorija. Navigacija ir avionika

X.A.V.001

Orlaivių komunikacijų įranga, visos orlaivių inercinės navigacijos sistemos ir kita avionikos įranga, įskaitant komponentus, išskyrus nurodytas Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

1 pastaba.

X.A.V.001 netaikomas ausinėms ar mikrofonams.

2 pastaba.

X.A.V.001 netaikomas prekėms, kurias savo asmeninėms reikmėms naudoja fiziniai asmenys.

X.B.V.001

Kita įranga, specialiai suprojektuota navigacijos ir avionikos įrangai bandyti, tikrinti ar „gaminti“.

X.D.V.001

„Programinė įranga“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.V.001

„Technologija“, išskyrus nurodytą Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta navigacijos, orlaivių komunikacijų ir kitai avionikos įrangai „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VI kategorija. Jūrininkystė

X.A.VI.001

Laivai, laivybos sistemos arba įranga ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai, komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

a.

Šios povandeninio matymo sistemos:

1.

Televizijos sistemos (apimančios kameras, apšvietimo, stebėjimo ir signalų perdavimo įrangą), kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 500 linijų ir kurios specialiai suprojektuotos ar modifikuotos per atstumą valdyti povandeninius aparatus, arba

2.

Povandeninės televizijos kameros, kurių ribinė skiriamoji geba darbo ore sąlygomis didesnė kaip 700 linijų.

Techninė pastaba.

Ribinė skiriamoji geba televizijoje yra horizontaliosios skyros matas, paprastai išreiškiamas didžiausiuoju linijų, išskiriamų bandomosios lentelės vaizdo aukštyje, naudojant IEEE standartą 208/1960 ar jam lygiavertį standartą, skaičiumi.

b.

Fotodiapozityvinės kameros, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių juostos formatas yra ne mažesnis kaip 35 mm, ir turinčios automatinio fokusavimo arba nuotolinio fokusavimo funkciją, „specialiai suprojektuotą“ ar modifikuotą naudoti po vandeniu;

c.

Stroboskopinės šviesos sistemos, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos naudoti po vandeniu, kurių išėjimo šviesos impulso (blyksnio) energija didesnė kaip 300 J;

d.

Kita povandeninių kamerų įranga, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

e.

nenaudojama;

f.

Laivai (antvandeniniai ar povandeniniai), įskaitant pripučiamas valtis, visų pirma jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

Pastaba:

X.A.VI.001 f punktas netaikomas laikinai plaukiojantiems laivams, naudojamiems privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

g.

Jūriniai varikliai (bortiniai ar užbortiniai) ir povandeninių laivų varikliai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

h.

Izoliuojamieji povandeniniai kvėpavimo aparatai (nardymo įranga) ir jiems skirti pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

i.

Gelbėjimosi liemenės, nardymo balionai, nardymo kompasai ir nardymo kompiuteriai;

Pastaba:

X.A.VI.001 i punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

j.

Povandeniniai prožektoriai ir varomoji įranga;

Pastaba:

X.A.VI.001 j punktas netaikomas fizinių asmenų asmeninėms reikmėms naudojamoms prekėms.

k.

Oro kompresoriai ir filtravimo sistema, specialiai suprojektuoti oro balionams pripildyti;

X.D.VI.001

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.D.VI.002

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota nepilotuojamiems povandeniniams aparatams, naudojamiems naftos ir dujų pramonėje, eksploatuoti.

X.E.VI.001

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VI.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

VII kategorija. Oro erdvė ir varomoji jėga

X.A.VII.001

Dyzeliniai varikliai ir traktoriai bei jiems specialiai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821;

a.

Bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821 nenurodyti dyzeliniai varikliai, skirti sunkvežimiams, traktoriams ir automobiliams, kurių išėjimo galia yra ne mažesnė kaip 298 kW.

b.

Nemagistraliniai ratiniai vilkikai, kurių krovumas yra ne mažesnis kaip 9 t; pagrindiniai komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

c.

Kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti, kurių pavienės arba sudvejintos galinės ašys skirtos ne mažesniam kaip 9 t svoriui, ir specialiai suprojektuoti pagrindiniai komponentai.

Pastaba:

X.A.VII.001 b ir c punktai netaikomi transporto priemonėms, laikinai naudojamoms privačiam transportui arba keleiviams ir prekėms vežti iš Sąjungos muitų teritorijos arba per Sąjungos muitų teritoriją.

X.A.VII.002

Dujų turbininiai varikliai bei komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

a.

Nenaudojama;

b.

Nenaudojama;

c.

Lėktuvų dujų turbininiai varikliai ir specialiai suprojektuoti jų komponentai.

Pastaba.

X.A.VII.002 c punktas netaikomas lėktuvų dujų turbininiams varikliams, kurie skirti naudoti civiliniuose „orlaiviuose“ ir kurie naudojami bona fide civiliniuose „orlaiviuose“ daugiau nei aštuonerius metus. Jei tokie varikliai naudojami bona fide civiliniuose „orlaiviuose“ daugiau nei aštuonerius metus, žr. XI PRIEDĄ.

d.

Nenaudojama;

e.

Specialiai hermetinei orlaivių kvėpavimo įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

X.B.VII.001

Specialiai vibracijos bandymų įrangai suprojektuoti komponentai, nenurodyti bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821.

Pastaba:

X.B.VII.001 taikomas tik įrangai, skirtai „kurti“ ir „gaminti“. Jis netaikomas būklės stebėjimo sistemoms.

X.B.VII.002

Specialiai suprojektuota dujų turbinų menčių, kreipiamųjų ar antgalių gaubtų liejinių gamybos ar matavimo „įranga“, įrankiai arba tvirtikliai:

a.

Automatinė įranga, kuria ne mechaniniais metodais matuojamas aerodinaminio profilio sienelės storis;

b.

įrankiai, tvirtikliai ar matavimo įranga, skirti kiaurymių gręžimo „lazerio“ spinduliu, vandens srove ar ECM/EDM procesams, kuriems taikomas 9E003 c punktas (22);

c.

keraminių šerdžių šalinimo įranga;

d.

keraminių šerdžių gamybos įranga ar įrankiai;

e.

keraminių apvalkalų vaškinių modelių paruošimo įranga;

f.

keraminių apvalkalų išdegimo įranga.

X.D.VII.001

„Programinė įranga“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“ ar „gaminti“.

X.D.VII.002

„Programinė įranga“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“ ar „gaminti“.

X.E.VII.001

„Technologija“, nenurodyta bendrajame karinės įrangos sąraše arba Reglamente (ES) 2021/821, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.001 arba X.B.VII.001, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.002

„Technologija“, skirta įrangai, kuriai taikomas X.A.VII.002 arba X.B.VII.002, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

X.E.VII.003

Kita „technologija“, neaprašyta 9E003 punkte (23):

a.

Menčių galų ortarpių kontrolės sistemos, kuriose naudojama aktyviojo kompensavimo apvalkalo technologija, numatyta tik projektavimo ir kūrimo duomenų bazėje, arba

b.

turbininių variklių rotorinėms sąrankoms skirti dujiniai guoliai.


(1)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(2)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(3)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(4)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(5)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(6)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(7)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(8)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(9)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(10)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(11)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(12)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(13)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(14)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(15)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(16)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(17)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(18)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(19)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(20)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(21)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(22)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.

(23)  Žr. Reglamento (ES) 2021/821 I priedą.


VII PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

2 straipsnio 4 dalyje, 2a straipsnio 4 dalyje ir 2d straipsnio 4 dalyje nurodytų šalių partnerių sąrašas

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS


VIII PRIEDAS

„IX PRIEDAS

A.   Pavyzdinės tiekimo, perdavimo ar pranešimo apie eksportą, prašymo ir leidimo formos

(nurodytos šio reglamento 2c straipsnyje)

Eksporto leidimas galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.

EUROPOS SĄJUNGA

EKSPORTO LEIDIMAS / PRANEŠIMAS (Reg. (ES) Nr. 2022/328)

Jei pranešama pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 3 dalį ar 2a straipsnio 3 dalį, nurodyti, kuris punktas (-ai) taikomas (-i):

☐ a)

humanitariniai tikslai, ekstremaliosios sveikatos situacijos, skubi įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencija arba tokio įvykio sušvelninimas, arba reagavimas į gaivalines nelaimes;

☐ b)

medicinos arba farmacijos tikslai;

☐ c)

laikinas prekių, skirtų naujienų žiniasklaidai, eksportas;

☐ d)

programinės įrangos naujinimas;

☐ e)

vartotojų informavimo prietaisų naudojimas;

☐ f)

kibernetinio saugumo ir informacijos saugumo fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Rusijoje, išskyrus valdžios sektoriaus subjektus ir organizacijas bei to valdžios sektoriaus tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas įmones, užtikrinimas;

☐ g)

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų arba su jais vykstančių artimiausių šeimos narių asmeninėms reikmėms naudojami daiktai, kurie yra tik tiems asmenims priklausantys asmeniniai daiktai, namų apyvokos daiktai, transporto priemonės ar prekybos priemonės ir kurie nėra skirti parduoti.

Leidimų atveju nurodyti, ar prašoma pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 4 ir 5 dalis, 2a straipsnio 4 ir 5 dalis ar 2b straipsnio 1 dalį:

Jei prašoma leidimų pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 4 dalį ar 2a straipsnio 4 dalį, nurodyti, kuris punktas (-ai) taikomas (-i):

☐ a)

skirta Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui tik civiliniais tikslais;

☐ b)

skirta kosmoso pramonei, įskaitant akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir tarpvyriausybinį bendradarbiavimą kosmoso programų srityje;

☐ c)

skirta civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, priežiūrai, pakartotiniam kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civilinės branduolinės energetikos, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros, srityje;

☐ d)

skirta jūrų saugumui;

☐ e)

skirta civiliniams telekomunikacijų tinklams, įskaitant interneto paslaugų teikimą;

☐ f)

skirta naudoti tik subjektams, kurie priklauso juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių ar šalių partnerių teisę, arba kuriuos jie kontroliuoja vieni arba kartu su kitais;

☐ g)

skirta Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

Jei prašoma leidimų pagal Reglamento XXX/XXX 2b straipsnio 1 dalį, nurodyti, kuris punktas taikomas:

☐ a)

skubi įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencija arba tokio įvykio sušvelninimas;

☐ b)

iki 2022 m. vasario 26 d. sudarytos sutartys arba papildomos sutartys, reikalingos tokioms sutartims vykdyti, su sąlyga, kad leidimo prašoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

1

1.

Eksportuotojas

2.

Identifikavimo numeris

3.

Galiojimo pabaiga (jei taikoma)

 

 

4.

Kontaktinio punkto duomenys

5.

Gavėjas

6.

Leidimą išduodanti institucija

7.

Agentas / Atstovas (jeigu ne eksportuotojas)

 

 

8.

Siunčiančioji šalis

 

Kodas (1)

9.

Galutinis naudotojas (jeigu ne prekių gavėjas)

10.

Valstybė narė, kurioje prekės yra šiuo metu ar bus ateityje

 

Kodas (2)

11.

Valstybė narė, kurioje ketinama pateikti prekes eksporto muitinės procedūrai įforminti

 

Kodas (2)

 

1

12.

Galutinė paskirties šalis

Kodas (2)

Patvirtinti, kad galutinis vartotojas yra nekarinis vartotojas

Taip / ne

 

13.

Prekių aprašymas (2)

14.

Kilmės šalis

Kodas  (2)

15.

Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų; CAS numeris, jei yra)

16.

Kontrolinio sąrašo Nr. (į sąrašą įtrauktų prekių atveju)

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

19.

Galutinis naudojimas

Patvirtinti, kad galutinis vartotojas yra nekarinis vartotojas

Taip / ne

20.

Sutarties data (jei taikoma)

21.

Eksporto muitinės procedūra

22.

Papildoma informacija:

Šioje vietoje valstybės narės gali

savo nuožiūra išspausdinti informaciją

 

Pildo leidimą išduodanti institucija

Parašas

Leidimą išduodanti institucija

Antspaudas

 

Data

 


EUROPOS SĄJUNGA

(Reg. (ES) Nr. 2022/328)

1

a

1.

Eksportuotojas

2.

Identifikavimo numeris

 

 

 

 

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų; CAS numeris, jei yra)

16.

Kontrolinio sąrašo Nr. (į sąrašą įtrauktų prekių atveju)

 

 

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų; CAS numeris, jei yra)

16.

Kontrolinio sąrašo Nr. (į sąrašą įtrauktų prekių atveju)

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas

16.

Kontrolinio sąrašo Nr.

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas

16.

Kontrolinio sąrašo Nr.

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas

16.

Kontrolinio sąrašo Nr.

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

 

13.

Prekių aprašymas

14.

Kilmės šalis

Kodas  (3)

15.

Prekės kodas

16.

Kontrolinio sąrašo Nr.

17.

Valiuta ir vertė

18.

Prekių kiekis

Pastaba. 24 skilties 1 dalyje įrašyti likusį kiekį, o 24 skilties 2 dalyje įrašyti išskaitytą kiekį.

23.

Grynasis kiekis / vertė (grynasis svoris / kitas vienetas (nurodyti))

26.

Muitinės dokumentas (rūšis ir numeris) arba išrašas (Nr.) ir išskaitymo data

27.

Valstybė narė, pavadinimas (pavardė) ir parašas, išskaitymą liudijantis antspaudas

24.

Skaičiais

25.

Išskaitytas kiekis / vertė žodžiais

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

B.   Pavyzdinės pranešimo apie tarpininkavimo paslaugas / techninę pagalbą, rašymo ir leidimo formos

(nurodytos šio reglamento 2c straipsnyje)

EUROPOS SĄJUNGA

TECHNINĖS PAGALBOS TEIKIMAS (Reg. (ES) Nr. 2022/328)

Jei pranešama pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 3 dalį ar 2a straipsnio 3 dalį, nurodyti, kuris punktas (-ai) taikomas (-i):

☐ a)

humanitariniai tikslai, ekstremaliosios sveikatos situacijos, skubi įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencija arba tokio įvykio sušvelninimas, arba reagavimas į gaivalines nelaimes;

☐ b)

medicinos arba farmacijos tikslai;

☐ c)

laikinas prekių, skirtų naujienų žiniasklaidai, eksportas;

☐ d)

programinės įrangos naujinimas;

☐ e)

vartotojų informavimo prietaisų naudojimas;

☐ f)

kibernetinio saugumo ir informacijos saugumo fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Rusijoje, išskyrus valdžios sektoriaus subjektus ir organizacijas bei to valdžios sektoriaus tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas įmones, užtikrinimas;

☐ g)

į Rusiją vykstančių fizinių asmenų arba su jais vykstančių artimiausių šeimos narių asmeninėms reikmėms naudojami daiktai, kurie yra tik tiems asmenims priklausantys asmeniniai daiktai, namų apyvokos daiktai, transporto priemonės ar prekybos priemonės ir kurie nėra skirti parduoti.

Leidimų atveju nurodyti, ar prašoma pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 4 ir 5 dalis, 2a straipsnio 4 ir 5 dalis ar 2b straipsnio 1 dalį:

Jei prašoma leidimų pagal Reglamento XXX/XXX 2 straipsnio 4 dalį ar 2a straipsnio 4 dalį, nurodyti, kuris punktas (-ai) taikomas (-i):

☐ a)

skirta Sąjungos, valstybių narių vyriausybių ir Rusijos vyriausybės bendradarbiavimui tik civiliniais tikslais;

☐ b)

skirta kosmoso pramonei, įskaitant akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir tarpvyriausybinį bendradarbiavimą kosmoso programų srityje;

☐ c)

skirta civilinių branduolinių pajėgumų eksploatavimui, priežiūrai, pakartotiniam kuro apdorojimui ir saugai, taip pat bendradarbiavimui civilinės branduolinės energetikos, visų pirma mokslinių tyrimų ir plėtros, srityje;

☐ d)

skirta jūrų saugumui;

☐ e)

skirta civiliniams telekomunikacijų tinklams, įskaitant interneto paslaugų teikimą;

☐ f)

skirta naudoti tik subjektams, kurie priklauso juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių ar šalių partnerių teisę, arba kuriuos jie kontroliuoja vieni arba kartu su kitais;

☐ g)

skirta Sąjungos, valstybių narių ir šalių partnerių diplomatinėms atstovybėms, įskaitant delegacijas, ambasadas ir misijas.

Jei prašoma leidimų pagal Reglamento XXX/XXX 2b straipsnio 1 dalį, nurodyti, kuris punktas taikomas:

☐ a)

skubi įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencija arba tokio įvykio sušvelninimas;

☐ b)

iki 2022 m. vasario 26 d. sudarytos sutartys arba papildomos sutartys, reikalingos tokioms sutartims vykdyti, su sąlyga, kad leidimo prašoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

1

1.

Tarpininkas / Techninės pagalbos teikėjas / Pareiškėjas

2.

Identifikavimo numeris

3.

Galiojimo pabaiga (jei taikoma)

 

 

4.

Kontaktinio punkto duomenys

5.

Eksportuotojas kilmės trečiojoje šalyje (jei taikoma)

6.

Leidimą išduodanti institucija

7.

Gavėjas

 

8.

Valstybė narė, kurioje tarpininkas / techninės pagalbos teikėjas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs

Kodas (4)

9.

Kilmės trečioji šalis / Trečioji šalis, kurioje yra prekės, dėl kurių tarpininkaujama

Kodas (4)

10.

Galutinis naudotojas paskirties trečiojoje šalyje (jei ne prekių gavėjas)

11.

Paskirties šalis

Kodas (4)

 

12.

Susiję tretieji asmenys, pvz., agentai (jei taikoma)

 

1

 

Patvirtinti, kad galutinis vartotojas yra nekarinis vartotojas

Taip / ne

 

13.

Prekių / techninės pagalbos aprašymas

14.

Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros kodas (jei taikoma)

15.

Kontrolinio sąrašo Nr. (jei taikoma)

16.

Valiuta ir vertė

17.

Prekių kiekis (jei taikoma)

18.

Galutinis naudojimas

Patvirtinti, kad galutinis vartotojas yra nekarinis vartotojas

Taip / ne

19.

Papildoma informacija:

Šioje vietoje valstybės narės gali

savo nuožiūra išspausdinti informaciją

 

Pildo leidimą išduodanti institucija

Parašas

Leidimą išduodanti institucija

Antspaudas

 

 

Data

 


(1)  Žr. Reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 118, 1995 5 25, p. 10).

(2)  Prireikus, šį aprašymą galima pateikti viename ar daugiau šios formos priedėlių (1a). Tokiu atveju šiame langelyje nurodykite tikslų priedėlių skaičių. Aprašymas turėtų būti kiek galima tikslesnis nurodant, kai taikoma, CAS arba kitas nuorodas, ypač chemijos produktų atveju.

(3)  Prireikus, šį aprašymą galima pateikti viename ar daugiau šios formos priedėlių (1a). Tokiu atveju šiame langelyje nurodykite tikslų priedėlių skaičių. Aprašymas turėtų būti kiek galima tikslesnis nurodant, kai taikoma, CAS arba kitas nuorodas, ypač chemijos produktų atveju.

(4)  Žr. Reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 118, 1995 5 25, p. 10).


IX PRIEDAS

„X PRIEDAS

3b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų sąrašas

KN

Produktas

8479 89 97 arba 8543 70 90

Alkilinimo ir izomerizavimo įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Aromatinio angliavandenilio gamybos įrenginiai

8419 40 00

Žalios naftos atmosferinio-vakuuminio distiliavimo įrenginiai (angl. CDU)

8479 89 97 arba 8543 70 90

Katalizinio riformingo / krekingo įrenginiai

8419 89 98 , 8419 89 30 arba 8419 89 10

Uždelstojo koksavimo įrenginiai

8419 89 98 , 8419 89 30 arba 8419 89 10

Lanksčiojo koksavimo įrenginiai

8479 89 97

Hidrokrekingo reaktoriai

8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 arba 8479 89 97

Hidrokrekingo reaktorių korpusai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Vandenilio gamybos technologija

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 arba 8543 70 90

Vandenilio regeneravimo ir gryninimo technologija

8479 89 97 arba 8543 70 90

Hidrovalymo technologija / įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Pirminio benzino izomerizavimo įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Polimerizavimo įrenginiai

8419 89 10 , 8419 89 30 arba 8419 89 98 , 8479 89 97 arba 8543 70 90

Naftos perdirbimo gamyklų dujinio kuro apdorojimo ir sieros regeneravimo technologija (įskaitant šlapiojo dujų valymo aminais įrenginius, sieros gavybos įrenginius, liekamųjų dujų apdorojimo įrenginius)

8456 90 00 , 8479 89 97 arba 8543 70 90

Deasfaltizavimo tirpikliais įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Sieros gamybos įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Sulfato rūgšties alkilinimo ir sulfato rūgšties regeneravimo įrenginiai

8419 89 10 , 8419 89 30 arba 8419 89 98 , 8479 89 97 arba 8543 70 90

Terminio krekingo įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

[Tolueno ir sunkiųjų aromatinių junginių] transalkilinimo įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Visbrekingo įrenginiai

8479 89 97 arba 8543 70 90

Vakuuminio gazolio hidrokrekingo įrenginiai


X PRIEDAS

„XI PRIEDAS

3c straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

88

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys


XI PRIEDAS

„XII PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

„Alfa Bank“

Bankas „Otkritie“

Bankas „Rossiya“ ir

„Promsvyazbank“.


XII PRIEDAS

„XIII PRIEDAS

5 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

„Almaz-Antey“

„Kamaz“

Novorosijsko komercinis jūrų uostas

Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“ („Rostec“)

„Rusijos geležinkeliai“

AB Gamybos asociacija „Sevmash“;

„Sovcomflot“ ir

Jungtinė laivų statybos korporacija.