2022 2 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 42/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/260

2022 m. vasario 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

Sąjunga ir toliau tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

(3)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. birželio 24–25 d. išvadose paragino Rusiją visiškai prisiimti atsakomybę užtikrinant visapusišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, nes tai yra pagrindinė bet kokio esminio Sąjungos pozicijos pokyčio sąlyga. Ji pabrėžė, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi ryžtingai ir koordinuotai reaguoti į bet kokią tolesnę Rusijos piktavališką, neteisėtą ir ardomąją veiklą, visapusiškai pasinaudodamos visomis turimomis Sąjungos priemonėmis ir užtikrindamos veiksmų koordinavimą su partneriais. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba taip pat paprašė Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlyti papildomų ribojamųjų priemonių, įskaitant ekonomines sankcijas, galimybių;

(4)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. gruodžio 16 d. išvadose pabrėžė, kad Rusija turi skubiai sumažinti įtampą, susidariusią dėl karinių pajėgų telkimo prie jos sienos su Ukraina ir agresyvios retorikos. Ji pakartojo visapusiškai remianti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Ragindama dėti diplomatines pastangas ir remdama Normandijos formatą siekiant užtikrinti visišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad bet kokia tolesnė karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukeltų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(5)

2022 m. sausio 24 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose pasmerkė Rusijos prieš Ukrainą nuolat vykdomus agresyvius veiksmus bei grasinimus ir paragino Rusiją deeskaluoti padėtį, laikytis tarptautinės teisės ir konstruktyviai dalyvauti dialoge, vedamame taikant nustatytus tarptautinius mechanizmus. Taryba dar kartą patvirtino, kad Sąjunga yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis pagrindinių principų, kuriais grindžiamas Europos saugumas, įtvirtintų Jungtinių Tautų (toliau – JT) Chartijoje ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos steigiamuosiuose dokumentuose, įskaitant Helsinkio baigiamąjį aktą ir Paryžiaus chartiją. Tie pagrindiniai principai visų pirma apima valstybių suverenią lygybę ir teritorinį vientisumą, sienų neliečiamumą, susilaikymą nuo grasinimo ar jėgos naudojimo ir valstybių laisvę pasirinkti arba keisti savo pačių saugumo tvarką. Taryba nurodė, kad tie principai negali būti nei derybų, nei peržiūros ar naujos interpretacijos objektas, ir kad tai, jog Rusija juos pažeidžia, yra kliūtis bendrai ir nedalomai saugumo erdvei Europoje ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui mūsų žemyne. Primindama 2021 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas Taryba pakartojo, kad bet kokia tolesnė Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą turėtų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, be kita ko, koordinuojant su partneriais būtų priimtas platus spektras sektorinių ir individualių ribojamųjų priemonių;

(6)

2022 m. vasario 19 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pareiškė susirūpinimą dėl masyvaus Rusijos ginkluotųjų pajėgų telkimo Ukrainoje ir aplink ją, ir primygtinai paragino Rusiją užmegzti prasmingą dialogą bei pasitelkti diplomatiją, susilaikyti nuo veiksmų ir deeskaluoti padėtį reikšmingai patraukiant karines pajėgas, esančias prie Ukrainos sienų. Sąjunga nurodė, kad bet kokia tolesnė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, sukeltų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(7)

2022 m. vasario 21 d. Rusijos Federacijos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo pripažino pasiskelbusių „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respublikos“ nepriklausomybę ir suverenitetą, ir davė nurodymą dislokuoti Rusijos karines pajėgas Rytų Ukrainoje;

(8)

2022 m. vasario 22 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pasmerkė Rusijos Federacijos Prezidento sprendimą vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos Donecko ir Luhansko sritis pripažinti nepriklausomais subjektais ir vėliau priimtą sprendimą į tas teritorijas siųsti Rusijos karines pajėgas. Tuo neteisėtu veiksmu toliau kenkiama Ukrainos suverenitetui ir nepriklausomybei ir tai yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinių susitarimų, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Paryžiaus chartiją ir Budapešto memorandumą, taip pat Minsko susitarimų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2202 (2015) pažeidimas. Vyriausiasis įgaliotinis paragino Rusiją, kaip konflikto šalį, atšaukti tą pripažinimą, vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, laikytis tarptautinės teisės ir grįžti prie Normandijos formato ir trišalės kontaktinės grupės diskusijų. Jis pranešė, kad Sąjunga reaguos į tuos naujausius Rusijos pažeidimus skubiai priimdama papildomas ribojamąsias priemones;

(9)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti dar 22 asmenys ir keturi subjektai;

(10)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą įtraukiami šio reglamento priede išvardyti asmenys ir subjektai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys ir subjektai:

1.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Gimimo data: 1955 5 21

Gimimo vieta: Čadanas, Tuvos Respublika, Rusijos Federacija

Pilietybė: Rusijos

Pareigos: Rusijos Federacijos gynybos ministras

Lytis: vyras

Sergei Shoigu yra Rusijos Federacijos gynybos ministras. Jis viešai komentavo, kad Krymas yra ir išliks Rusijos. Jam vadovaujant ir duodant nurodymus Rusijos karinės pajėgos neteisėtai aneksuotame Kryme surengė karines pratybas ir užėmė poziciją prie sienos. Jam tenka galutinė atsakomybė už bet kokius karinius veiksmus, nukreiptus prieš Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Gimimo data: 1972 2 17

Gimimo vieta: Talinas, Estija

Pilietybė: Rusijos

Pareigos: Prezidentūros kanceliarijos vadovas

Lytis: vyras

Anton Vaino yra Prezidentūros kanceliarijos vadovas. Jis atlieka aktyvų vaidmenį Kremliaus sprendimų priėmimo procese, dalyvaudamas Rusijos „Saugumo Tarybos“ veikloje ir darydamas įtaką prezidento sprendimų Rusijos gynybos ir nacionalinio saugumo srityje rengimui. Anton Vaino taip pat dalyvauja susitikimuose dėl Krymo ir Sevastopolio socialinio ir ekonominio vystymosi.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi,, aktyvų rėmimą.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Gimimo data: 1966 8 9

Gimimo vieta: Kazanė, Tatarstano Respublika, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už statybą ir regioninę plėtrą

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Marat Khusnullin yra Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už statybą ir regioninę plėtrą. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už Rusijos vyriausybės politiką dėl okupuoto Krymo, įskaitant vandens tiekimą Krymui ir Sevastopoliui.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Gimimo data: 1978 7 14

Gimimo vieta: Nižnevartovskas, Tiumenės apskritis, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotojas, Rusijos Federacijos vyriausybės aparato vadovas; „VTB Bank“ stebėtojų tarybos pirmininkas

Lytis: vyras

Dmitriy Grigorenko yra Rusijos Federacijos ministro pirmininko pavaduotojas ir Rusijos Federacijos vyriausybės aparato vadovas. Jis taip pat yra valstybinio banko „VTB Bank“ stebėtojų tarybos pirmininkas ir yra susijęs su Maksim Reshetnikov, „VTB Bank“ stebėtojų tarybos nariu.

Eidamas ankstesnes Rusijos Federacijos Federalinės mokesčių tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas, D. Grigorenko buvo atsakingas už naujų vietos mokesčių teisės aktų rengimą Krymo teritorijai po jos aneksavimo 2014 m.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Jis taip pat atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, ir iš jų gauna naudos.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Gimimo data: 1979 7 11

Gimimo vieta: Permė, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos Federacijos ekonominio vystymosi ministras „VTB Bank“ stebėtojų tarybos narys

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Maxim Reshetnikov yra Rusijos Federacijos ekonominio vystymosi ministras. Jis taip pat yra valstybės banko „VTB Bank“ stebėtojų tarybos narys ir yra susijęs su Dmitriy Grigorenko, valstybės banko „VTB Bank“ stebėtojų tarybos nariu.

Eidamas ekonominio vystymosi ministro pareigas Maxim Reshetnikov yra atsakingas už infrastruktūros plėtros programas Kryme ir Sevastopolyje, visų pirma pagal federalinę tikslinę programą „Krymo ir Sevastopolio socialinis ir ekonominis vystymasis iki 2022 m.“, kuri pratęsta iki 2025 m. Jis padarė viešus pareiškimus, kuriuose išdėstė Rusijos Federacijos vyriausybės planus ir prioritetus, susijusius su Krymo ir Sevastopolio ekonominiu vystymusi.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ir saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi.

Jis taip pat atsakingas už finansinės ir materialinės paramos teikimą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, ir gauna iš jų naudos.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(dar žinomas kaip Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Gimimo data: 1962 4 2

Gimimo vieta: Maskva, Rusija

Pareigos: Rusijos karinio jūrų laivyno vyriausiasis vadas

Laipsnis: admirolas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Nikolai Yevmenov yra Rusijos karinio jūrų laivyno vyriausiasis vadas. Todėl jis yra atsakingas už visas Rusijos karinio jūrų laivyno operacijas jūroje, be kita ko, Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Gimimo data: 1952 6 17

Gimimo vieta: Maskva, Rusija

Lytis: vyras

Vladimir Kasatonov yra Rusijos karinio jūrų laivyno vyriausiojo vado pavaduotojas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už karinio jūrų laivyno operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ir saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, aktyvų rėmimą.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Gimimo data: 1973 3 6

Gimimo vieta: Novo-Shunoe gyvenvietė, Fedorovsky apskritis, Kostanay regionas, Kazachstano Tarybų Socialistinė Respublika (dabar Kazachstanas)

Pareigos: Juodosios jūros laivyno vyriausiasis vadas

Laipsnis: Admirolas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Igor Osipov yra Juodosios jūros laivyno vyriausiasis vadas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už visas jūrų operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą, vykdomas per Juodąją jūrą, ir už laivybos laisvės Juodojoje jūroje ribojimą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Gimimo data: 1955 5 21

Gimimo vieta: Saratovas, Rusijos Federacija

Pareigos: Rusijos sausumos pajėgų vyriausiasis vadas

Laipsnis: armijos generolas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Armijos generolas Oleg Salyukov yra Rusijos sausumos pajėgų vyriausiasis vadas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už Rusijos sausumos operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

Gimimo data: 1966 10 11

Gimimo vieta: Novosibirskas, Rusija

Pareigos: oro ir kosminių pajėgų vadas, armijos generolas

Laipsnis: armijos generolas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Armijos generolas Sergei Surovikin yra Rusijos oro ir kosminių pajėgų vyriausiasis vadas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už oro operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(dar žinomas kaip Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Gimimo data: 1962 8 11

Gimimo vieta: Almazovka, Voroshilovograd regionas, Ukraina

Pareigos: oro pajėgų vadas ir oro ir kosmoso pajėgų vyriausiojo vado pavaduotojas

Karinis laipsnis: generolas leitenantas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Sergey Vladimirovich DRONOV yra oro pajėgų vadas ir oro ir kosmoso pajėgų vyriausiojo vado pavaduotojas. Eidamas šias pareigas jis yra atsakingas už oro operacijas Ukrainoje arba nukreiptas į Ukrainą.

Todėl jis yra atsakingas už aktyvų veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat stabilumui ar saugumui Ukrainoje ir į juos kėsinamasi, rėmimą ir įgyvendinimą.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (sūnus); Lyubov Valentinovna Prigozhina (marti)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Violetta Prigozhina yra Yevgeny Prigozhin motina ir „Concord Management and Consulting LLC“, kuri priklauso grupei „Concord“ ir kuri iki 2019 m. buvo jos sūnaus finansuojama ir jam priklausė, savininkė. Ji yra kitų su sūnumi susijusių įmonių savininkė. Ji yra susijusi su Yevgeny Prigozhin, kuris yra atsakingas už grupuotės „Wagner“ samdinių dislokavimą Ukrainoje ir kuris gavo naudos iš didelių viešųjų pirkimų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų įvykdytos Rytų Ukrainos okupacijos.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Susiję asmenys: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (vyras); Violetta Prigozhina (uošvė)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Lyubov Valentinovna Prigozhina yra Yevgeny Prigozhin sutuoktinė ir „Agat LLC“, kuri yra jos vyro finansuojamos ir iki 2019 m. jam priklausiusios grupės „Concord“ įmonės „Concord Management and Consulting LLC“ patronuojamoji įmonė, savininkė. Ji yra susijusi su Yevgeny Prigozhin, kuris yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ samdinių dislokavimą Ukrainoje ir kuris gavo naudos iš didelių viešųjų pirkimų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir Rusijos remiamų separatistų įvykdytos Rytų Ukrainos okupacijos.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Gimimo data: 1974 11 19

Pareigos: „VTB Bank“ valdybos prezidento pavaduotojas ir pirmininkas

Pilietybė: Rusijos

Susiję asmenys: Alexander Vasilyevich Bortnikov (tėvas); Tatiana Borisovna Bortnikova (motina)

Denis Bortnikov yra Federalinės saugumo tarnybos (FSB) direktoriaus ir Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinio nario Alexander Bortnikov, kuris dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, sūnus ir todėl yra su juo susijęs.

Jis yra „VTB Bank“ valdybos prezidento pavaduotojas ir pirmininkas; eidamas šias pareigas jis siekia įteisinti savo tėvo šešėlines ir (arba) neteisėtas pajamas. Taigi, jis taip pat finansiškai remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją ir Rytų Ukrainos destabilizavimą.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Gimimo data: 1956 9 21

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Pareigos: „VTB Bank“ valdybos prezidentas

Susiję asmenys: Tamara Mikhailovna Kostina (motina); Leonid Alekseevich Kostin (tėvas)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Andrei Leonidovich Kostin yra vieno iš pagrindinių Rusijos valstybės bankų „Vneshtorbank“ (VTB) banko prezidentas ir pirmininkas ir politinės partijos „Vieningoji Rusija“ aukščiausiosios tarybos narys.

Jis padarė viešų pareiškimų, kuriais pritarė Krymo aneksijai ir ragino Rusijos piliečius atostogauti Kryme. Jis taip pat yra susijęs su vyno darykla ir prabangiu viešbučiu Kryme ir, remiantis žiniasklaidos pranešimais, yra jų savininkas.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, ir gauna naudos iš Krymo aneksijos.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Gimimo data: 1967 1 4

Gimimo vieta: Bilibino (Bilibinas), Rusijos Federacija

Lytis: vyras

Igor Ivanovich Shuvalov yra Valstybės plėtros korporacijos VEB.RF pirmininkas ir Eurazijos ekonomikos komisijos tarybos narys. Jis yra buvęs Rusijos Ministro Pirmininko pirmasis pavaduotojas. Eidamas šias pareigas, jis pareiškė, kad po Rusijos Federacijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos Rusija pakeis biudžeto taisykles, kad įtrauktų į jas dar du mln. gyventojų.

Taigi, jis remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Gimimo data: 1980 4 6

Gimimo vieta: Krasnodar (Krasnodaras), buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Pareigos: televizijos naujienų tinklo anglų k. RT („Russia Today“) vyriausioji redaktorė

Susiję asmenys: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Margarita Simonyan yra viena iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų. Ji taip pat yra televizijos naujienų tinklo anglų k. RT („Russia Today“) vyriausioji redaktorė. Eidama šias pareigas, ji skatino teigiamą požiūrį į Krymo aneksiją ir separatistų veiksmus Donbase.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Gimimo data: 1975 12 24

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos departamento direktorė

Pilietybė: Rusijos

Lytis: moteris

Maria Zakharova yra Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos departamento direktorė. Kaip viena iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų ji skatino Rusijos pajėgų dislokavimas Ukrainoje.

Taigi, ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Gimimo data: 1963 10 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (šiuo metu Rusijos Federacija)

Pareigos: propagandistas ir televizijos bei radijo žurnalistas

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Vladimir Solovyev yra propagandistas ir kanalų „Rusija-1“ ir „Rossia 24“ laidų vedėjas. Jis gavo medalį (Aleksandro Nevskio ordiną) už „aukšto lygio profesionalumą ir objektyvumą informuojant apie įvykius Krymo Respublikoje“.

V. Solovyov yra žinomas dėl savo itin priešiško požiūrio į Ukrainą ir pagyras Rusijos vyriausybei.

Todėl jis yra atsakingas už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Gimimo data: 1989 m. (galbūt)

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Konstantin Knyrik yra prorusiškas aktyvistas, vadovaujantis neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje užregistruotai naujienų svetainei „MediaGroup News Front Ltd“. Jis yra Kremlių palaikančios Rusijos partijos „Rodina“ Krymo padalinio vadovas.

Konstantin Knyrik gavo medalį „Už Krymo susigrąžinimą“.

Taigi, jis aktyviai rėmė ir vykdė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, ir toliau destabilizavo Ukrainą.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Gimimo data: 1954 8 10

Gimimo vieta: Pekinas, Kinija

Pilietybė: Rusijos

Tel. ir faks.: 8 (495) 697-58-69

Priimamojo Rusijos Federacijos subjekte adresas: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Priimamojo Rusijos Federacijos regione telefono ir fakso numeriai: (342) 253-66-01

Lytis: vyras

Aleksey Konstantinovich Pushkov yra Permės apskrities senatorius, valdančiosios politinės partijos „Vieningoji Rusija“ narys ir Informacijos politikos komisijos pirmininkas. Jis padarė kelis pareiškimus, kuriais rėmė Krymo pusiasalio aneksiją, ir ją pristatė kaip įvykusį faktą.

Taigi, jis yra atsakingas už veiksmų ir politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, rėmimą.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(dar žinomas kaip Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Gimimo data: 1969 6 20

Gimimo vieta: Maskva, buvusi SSRS (dabar Rusijos Federacija)

Pareigos: Rusijos žurnalistas, prodiuseris, laidų vedėjas ir politikas. Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojas nuo 2020 m. sausio 28 d.

Pilietybė: Rusijos

Lytis: vyras

Pyotr Tolstoy yra Valstybės Dūmos narys ir Rusijos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) vadovas. Jis taip pat yra televizijos laidos „Vremya Pokazhet“ vedėjas. Vienas iš pagrindinių valdžios propagandos skleidėjų, dažnai pasisako už Krymo aneksiją.

Todėl yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

23.2.2022“.

2.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Įsteigimo data: 2013 m.

Adresas: Sankt Peterburgas, Rusija

Susiję asmenys: Yevgeny Prigozhin

„Internet Research Agency“ yra Rusijos bendrovė, dalyvaujanti nuomonės formavimo operacijose internete Rusijos vardu. Galutinis jos tikslas – manipuliuoti viešąja nuomone.

Bendrovė vykdo dezinformacijos kampanijas, nukreiptas prieš Ukrainos darbotvarkę darydama įtaką rinkimams arba formuodama nuomonę apie Krymo aneksiją ar konfliktą Donbase. Vykdydama šią veiklą „Internet Research Agency“ yra atsakinga už aktyvų veiksmų, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir į juos kėsinamasi, rėmimą.

Bendrovę finansuoja Yevgeny Prigozhin, todėl ji yra susijusi su į sąrašą įtrauktu asmeniu.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Įsteigtas 1990 6 27

Adresas: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Svetainė: Abr.ru

Susiję asmenys: Dmitri LEBEDEV (pirmininkas); Yuriy KOVALCHUK (didžiausias akcininkas)

„Bank Rossiya“ yra Rusijos Federacijos vyriausiųjų pareigūnų asmeninis bankas. Vykdydamas savo veiklą „Bank Rossiya“ remia Rusijos sprendimus priimančius asmenis, atsakingus už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, ir gauna iš jų naudos.

„Bank Rossiya“ priklauso svarbi „National Media Group“ kapitalo dalis; ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Bank Rossiya“ atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje. „Bank Rossiya“ taip pat suteikė paskolą Federalinei valstybinei unitarinei įmonei „Crimean Railway“ ir remia geležinkelio per Krymo tiltą statybą. Todėl „Bank Rossiya“ finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir į jį kėsinamasi.

Susijęs su Yuriy Valentinovich Kovalchuk – didžiausiu „Bank Rossiya“ akcininku.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Įsteigtas 1995 m.

Adresas: Maskva

Svetainė: psbank.ru

Susiję asmenys: Petr Fradkov, generalinis direktorius

„PROMSVYAZBANK“ yra Rusijos valstybei nuosavybės teisėmis priklausantis bankas, kuris teikia finansinę paramą Rusijos gynybos sektoriui ir Rusijos karinėms pajėgoms; jis atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir už Rusijos karinių pajėgų buvimą Krymo pusiasalyje.

„PROMSVYAZBANK“ nurodymus tiesiogiai duoda Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas, todėl bankas tiesiogiai teikia finansinę ir materialinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Rytų Ukrainos destabilizavimą ir neteisėtą Krymo aneksiją.

„PROMSVYAZBANK“ vykdo veiklą Krymo pusiasalyje.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(dar žinomas kaip „Vnesheconombank“; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Įsteigtas 1922 m. kaip bankas, o 2007 m. kaip plėtros institutas

Adresas: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Svetainė: veb.ru

Susiję asmenys: Igor Shuvalov, pirmininkas

VEB.RF yra viena iš svarbiausių finansų plėtros įstaigų, kurios pirmininką tiesiogiai skiria Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kuri nurodymus gauna tiesiogiai iš jo. VEB.RF yra svarbus Rusijos vyriausybės pajamų šaltinis ir valdo valstybinius pensijų fondus.

VEB.RF atlieka aktyvų vaidmenį diversifikuojant Rusijos Federacijos gynybos sektorių ir turi projektų su gynybos pramonės bendrovėmis, įskaitant „Rostec“, kuri remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir į juos kėsinamasi.

VEB suteikė paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms Kryme ir laiko jį „prioritetiniu regionu“, taip pat palaiko partnerystes su Krymo reikalų ministerija, atsakinga už aneksuotos Autonominės „Krymo Respublikos“ integravimą į Rusijos Federaciją.

Vykdydama šią veiklą VEB.RF aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizavimą, arba gauna naudos iš jų.

23.2.2022“.