2022 6 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/108


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/985

2022 m. birželio 22 d.

dėl pagrindinėms sandorio šalims Izraelyje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 25 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnyje nustatyta trečiosiose šalyse įsteigtų pagrindinių sandorio šalių pripažinimo procedūra yra siekiama trečiosiose šalyse, kurių reguliavimo standartai yra lygiaverčiai tame reglamente nustatytiems standartams, įsteigtoms ir leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims sudaryti sąlygas teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms. Taigi tame straipsnyje numatyta pripažinimo procedūra ir sprendimas dėl lygiavertiškumo padeda siekti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 svarbiausio tikslo – mažinti sisteminę riziką plačiau naudojant saugias ir patikimas pagrindines sandorio šalis ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitai atlikti, įskaitant atvejus, kai tos pagrindinės sandorio šalys yra įsteigtos ir leidimą gavusios trečiojoje šalyje;

(2)

kad pagrindinėms sandorio šalims taikomą trečiosios šalies teisinį režimą būtų galima laikyti lygiaverčiu Sąjungos teisiniam režimui, esminis taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos rezultatas, vertinant ja pasiekiamus reguliavimo tikslus, turėtų būti lygiavertis Sąjungos reikalavimų rezultatui. Todėl tokio lygiavertiškumo vertinimo tikslas – patikrinti, ar vertinamos trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad dėl toje trečiojoje šalyje įsteigtų ir leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms nekiltų didesnė rizika, negu minėtiems tarpuskaitos nariams ir pagrindinėms sandorio šalims galėtų kilti dėl Sąjungoje leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių, ir dėl to jos Sąjungoje nekeltų nepriimtino lygio sisteminės rizikos;

(3)

vertinant, ar Izraelio teisinė ir priežiūros tvarka yra lygiavertė Sąjungos teisinei ir priežiūros tvarkai, reikėtų remtis ne tik Izraelio pagrindinėms sandorio šalims taikomų teisiškai privalomų reikalavimų lyginamąja analize, bet ir tų reikalavimų rezultato vertinimu. Komisija taip pat turėtų įvertinti tų reikalavimų tinkamumą siekiant sumažinti riziką, kuri gali kilti Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms, atsižvelgdama į finansų rinkos, kurioje veikia Izraelio pagrindinės sandorio šalys, dydį. Kad būtų užtikrintas lygiavertis rizikos mažinimo rezultatas, pagrindinėms sandorio šalims, vykdančioms veiklą didesnėse finansų rinkose, kurioms būdinga didesnė rizika, reikia taikyti griežtesnius rizikos mažinimo reikalavimus negu pagrindinėms sandorio šalims, vykdančioms veiklą mažesnėse finansų rinkose, kurioms būdinga mažesnė rizika;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktus, nustatant, ar trečiosios šalies teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma joje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims, yra lygiavertė tame reglamente nustatytai tvarkai, reikia atsižvelgti į tris sąlygas;

(5)

pagal 25 straipsnio 6 dalies a punktą, trečiojoje šalyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys turi atitikti teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai to reglamento IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams;

(6)

Izraelyje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims taikomi teisiškai privalomi reikalavimai yra nustatyti Vertybinių popierių įstatyme Nr. 5728-1968 (2) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas), visų pirma jo 50A, 50B, 50B19 ir 50C straipsniuose. Vertybinių popierių įstatymu taikomas Mokėjimo sistemų įstatymo Nr. 5768-2008 (3) (toliau – Mokėjimo sistemų įstatymas) 10 straipsnis, kuriame nustatyti Izraelio vertybinių popierių institucijos vykdomos Izraelyje įsteigtų tarpuskaitos namų priežiūros, siekiant užtikrinti stabilius ir veiksmingus tarpuskaitos namus, kriterijai. Šią teisinę sistemą papildo Izraelio vertybinių popierių institucijos parengti nurodymai Izraelyje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims. Vertybinių popierių įstatymu, Mokėjimo sistemų įstatymu ir Izraelio vertybinių popierių institucijos nurodymais visapusiškai įgyvendinami tarptautiniai standartai, nustatyti vadovaujantis finansų rinkos infrastruktūrų principais, kuriuos 2012 m. balandžio mėn. priėmė Mokėjimo ir rinkos infrastruktūrų komitetas (toliau – CPMI) ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (4);

(7)

Izraelyje įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims leidimą turi išduoti Izraelio finansų ministras, pasikonsultavęs su Izraelio vertybinių popierių institucija ir gavęs Kneseto finansų komiteto pritarimą. Kad galėtų teikti tarpuskaitos paslaugas, pagrindinės sandorio šalys privalo laikytis konkrečių Vertybinių popierių įstatyme nustatytų nuostatų ir turėti vidaus taisykles ir procedūras, kuriomis, visų pirma, užtikrinama atitiktis visiems atitinkamiems finansų rinkos infrastruktūrų principų standartams. Visų pirma Izraelyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalys turi veikti saugiai ir veiksmingai ir apdairiai valdyti riziką, susijusią su jų veikla bei operacijomis. Kaip 2015 m. gruodžio 15 d. Izraelyje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims skirtuose nurodymuose nurodė Izraelio vertybinių popierių institucija, pagrindinės sandorio šalys taip pat turi turėti pakankamai finansinių, žmogiškųjų, rizikos valdymo, informacinių technologijų, sistemų ir infrastruktūros išteklių, kad galėtų vykdyti savo, kaip pagrindinės sandorio šalies, funkciją. Be to, kiekviena Izraelyje leidimą gavusi pagrindinė sandorio šalis yra atsakinga už savo vidaus taisyklių suformulavimą, išskyrus narystės taisyklių pakeitimą, kuriam pagal Vertybinių popierių įstatymo 50B straipsnio a punkto 1 papunktį reikalingas oficialus Izraelio vertybinių popierių institucijos patvirtinimas. Nepaisant tos nuostatos, Izraelio vertybinių popierių institucija pagal Vertybinių popierių įstatymo 50C straipsnio b punktą gali nurodyti pakeisti Izraelyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalies taisykles, jei jos neatitinka Izraelio pagrindinėms sandorio šalims taikomos teisinės sistemos ir finansų rinkos infrastruktūrų principų;

(8)

Izraelio finansų rinka yra gerokai mažesnė už Sąjungos finansų rinką. Iš tiesų, nuo 2015 m. bendra išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atlikta Izraelyje, vertė sudarė mažiau negu 1 % bendros išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių tarpuskaita atlikta Sąjungoje, vertės. Todėl dėl dalyvavimo Izraelyje leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių veikloje Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ir prekybos vietoms kyla gerokai mažesnė rizika negu dėl dalyvavimo Sąjungoje leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių veikloje;

(9)

Komisija daro išvadą, kad Izraelio teisine ir priežiūros tvarka užtikrinama, kad Izraelyje leidimą gavusios pagrindinės sandorio šalys atitinka teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams;

(10)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalies b punkte reikalaujama, kad teisine ir priežiūros tvarka, kuri taikoma trečiojoje šalyje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims, būtų užtikrinama, kad būtų nuolat vykdoma veiksminga pagrindinių sandorio šalių priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

(11)

pagal Vertybinių popierių įstatymo 50C straipsnį, Izraelio vertybinių popierių institucija turi įgaliojimus prižiūrėti Izraelyje leidimą gavusių pagrindinių sandorio šalių vykdomas operacijas. Izraelio vertybinių popierių institucijos vykdomos priežiūros tikslas – užtikrinti pagrindinių sandorio šalių stabilumą ir veiksmingumą ir kontroliuoti, kaip Izraelio pagrindinės sandorio šalys laikosi savo įsipareigojimų. Be to, Mokėjimo sistemų įstatymo 10 straipsnio ir Vertybinių popierių įstatymo 56A straipsnio bei 50C straipsnio d punkto nuostatomis papildomi Izraelio vertybinių popierių institucijai suteikti įgaliojimai – ji gali atlikti pagrindinės sandorio šalies auditą ir patikrinimus vietoje, taip pat reikalauti pateikti dokumentus, kuriais įrodomas tinkamas Izraelyje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims taikomų teisiškai privalomų reikalavimų įgyvendinimas. Įtarus pažeidimą, Izraelio vertybinių popierių institucija įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims gali taikyti vidaus taisykles, kaip nustatyta Vertybinių popierių įstatymo 50C straipsnio b punkte;

(12)

Komisija daro išvadą, kad teisine ir priežiūros tvarka, kuri taikoma Izraelyje leidimą gavusioms pagrindinėms sandorio šalims, yra numatyta nuolat vykdoma veiksminga priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;

(13)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalies c punktu, pagal trečiosios šalies teisinę sistemą turi būti numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstamos pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavusios pagrindinės sandorio šalys (toliau – trečiųjų šalių pagrindinės sandorio šalys);

(14)

ne Izraelio pagrindinės sandorio šalys, kurios nori atlikti išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą Izraelyje, turi kreiptis dėl licencijos į Izraelio vertybinių popierių institucijos pirmininką ir gauti Izraelio finansų ministro pritarimą. Pagal Vertybinių popierių įstatymo 50A straipsnio a8 punktą, jei Izraelio vertybinių popierių institucijos pirmininkas nusprendžia, kad Izraelio vertybinių popierių institucija gali bendradarbiauti su leidimą gavusių ne Izraelio pagrindinių sandorio šalių kompetentinga institucija, ir mano, kad tai pagrindinei sandorio šaliai taikomi teisiniai reikalavimai yra lygiaverčiai Izraelio sistemai ir kad licencijos suteikimas tai pagrindinei sandorio šaliai nepakenktų Izraelio investuotojų interesams, Izraelio vertybinių popierių institucija gali nuspręsti tai pagrindinei sandorio šaliai netaikyti Izraelio pagrindinėms sandorio šalims taikomų teisinės sistemos reguliavimo nuostatų. Todėl tokiomis sąlygomis galima pripažinti ne Izraelio pagrindines sandorio šalis;

(15)

Komisija daro išvadą, kad Izraelio teisinėje sistemoje yra numatyta veiksminga lygiavertė trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo sistema;

(16)

todėl Komisija mano, kad pagrindinėms sandorio šalims taikoma Izraelio teisinė ir priežiūros tvarka atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas. Todėl ta teisinė ir priežiūros tvarka turėtų būti laikoma lygiaverte Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytiems reikalavimams;

(17)

šis sprendimas grindžiamas teisiškai privalomais reikalavimais, priimant šį sprendimą taikomais Izraelyje veikiančioms pagrindinėms sandorio šalims. Komisija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija toliau stebės Izraelyje veikiančioms pagrindinėms sandorio šalims taikomos teisinės ir priežiūros sistemos pokyčius ir sąlygų, kuriomis remiantis priimtas šis sprendimas, vykdymą;

(18)

Komisija gali bet kuriuo metu nuspręsti iš dalies pakeisti arba panaikinti šį sprendimą, visų pirma tuo atveju, kai reguliavimo ir priežiūros pokyčiai Izraelyje turi įtakos sąlygoms, kuriomis remiantis priimtas šis sprendimas;

(19)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalį, pagrindinėms sandorio šalims taikoma Izraelio teisinė ir priežiūros tvarka, nustatyta Vertybinių popierių įstatyme Nr. 5728-1968 ir Mokėjimo sistemų įstatyme Nr. 5768-2008, papildytame Izraelio vertybinių popierių institucijos parengtais nurodymais Izraelio pagrindinėms sandorio šalims, yra laikytina lygiaverte Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytiems reikalavimams.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2022 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  Vertybinių popierių įstatymas Nr. 5728-1968.

(3)  Mokėjimo sistemų įstatymas Nr. 5768-2008.

(4)  Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas/Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos techninis komitetas, Finansų rinkos infrastruktūrų principai, 2012 m. balandžio mėn., CPMI dokumentai Nr. 101.