2022 5 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 147/3


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/837

2022 m. gegužės 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/1693 dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/1693 (1);

(2)

atsižvelgiant į nuolatinę grėsmę, kurią kelia ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susiję asmenys, grupės, susivienijimai ir subjektai, į Sprendimo (BUSP) 2016/1693 priede pateiktus asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų sąrašus turėtų būti įtraukti du asmenys ir viena grupė;

(3)

todėl Sprendimas (BUSP) 2016/1693 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2016/1693 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. COLONNA


(1)  2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1693 dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2002/402/BUSP (OL L 255, 2016 9 21, p. 25).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2016/1693 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

dalis su antrašte „A. 2 ir 3 straipsniuose nurodyti asmenys“ papildoma šiais įrašais:

„10.

Faruq AL-SURI (dar žinomas kaip Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-‘Askari); gimimo data: 1977 m.; gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Syria (Sirija); lytis: vyras; pilietybė: Sirijos (numanoma).

11.

Sami AL-ARIDI (dar žinomas kaip Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); gimimo data: 1973 m.; lytis: vyras; pilietybė: Jordanijos (numanoma).“;

2)

dalis su antrašte „B. 3 straipsnyje nurodytos grupės, susivienijimai ir subjektai“ papildoma šiuo įrašu:

„3.

„Hurras AL-DIN“ (HaD) (dar žinoma kaip „Hurras al-Deen“, „Huras-al-Din“, „Guardians of Religion“ (Religijos sergėtojai), „Tanzim Hurras Al-Din“, „Tandhim Hurras Al-Deen“, „Sham Al-Ribat“, „Al-Qaida in Syria“ („Sirijos „Al-Qaida““), AQ-S).“