2022 5 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/40


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/809

2022 m. gegužės 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/338 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę dėl mirtinai jėgai panaudoti skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2022 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/338 (1), kuriuo nustatyta paramos priemonė, kurios finansinė orientacinė suma – 450 000 000 EUR ir kuri skirta padengti mirtinai jėgai panaudoti skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms išlaidas;

(2)

2022 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/471 (2), kuriuo iš dalies pakeistas Sprendimas (BUSP) 2022/338 ir finansinė orientacinė suma padidinta iki 900 000 000 EUR;

(3)

2022 m. balandžio 13 d. Taryba priėmė sprendimą (BUSP) 2022/636 (3), kuriuo iš dalies pakeistas Sprendimas (BUSP) 2022/338 ir finansinė orientacinė suma padidinta dar kartą iki 1 350 000 000 EUR;

(4)

atsižvelgiant į tebesitęsiančią Rusijos Federacijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą, finansinė orientacinė suma turėtų būti padidinta dar 490 000 000 EUR;

(5)

Sprendimas (BUSP) 2022/338 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2022/338 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Finansinė orientacinė suma, skirta su paramos priemone susijusioms išlaidoms padengti, yra 1 840 000 000 EUR.“;

2)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Vadovaujantis Sprendimo (BUSP) 2021/509 29 straipsnio 5 dalimi, paramos priemonių administratorius po šio sprendimo priėmimo gali pakviesti teikti įnašus, ne daugiau kaip 1 840 000 000 EUR. Administratoriaus paramos priemonėms sutelktos lėšos naudojamos tik išlaidoms, neviršijančioms Sprendimu (BUSP) 2021/509 įsteigto komiteto patvirtintų ribų šiai paramos priemonei skirtame 2022 m. taisomajame biudžete ir vėlesnių metų biudžetuose, apmokėti.“;

3)

2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Išlaidos, susijusios su šios paramos priemonės įgyvendinimu, atitinka finansavimo reikalavimus nuo 2022 m. sausio 1 d. iki dienos, kurią turi nustatyti Taryba. Iki 2022 m. kovo 11 d. patirtos tinkamos finansuoti išlaidos neviršija 450 000 000 EUR.“;

4)

4 straipsnio 4 dalies j punktas pakeičiamas taip:

„j)

Vokietijos gynybos ministerija ir Federalinė vidaus reikalų ir bendruomenių ministerija;“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. gegužės 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BEK


(1)  2022 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/338 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę dėl mirtinai jėgai panaudoti skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms (OL L 60, 2022 2 28, p. 1).

(2)  2022 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/471, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2022/338 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę dėl mirtinai jėgai panaudoti skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms (OL L 96, 2022 3 24, p. 43).

(3)  2022 m. balandžio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/636, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2022/338 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę dėl mirtinai jėgai panaudoti skirtos karinės įrangos ir platformų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms (OL L 117, 2022 4 19, p. 34).