2022 2 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 42/95


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/264

2022 m. vasario 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. birželio 24–25 d. išvadose paragino Rusiją visiškai prisiimti atsakomybę užtikrinant visapusišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, nes tai yra pagrindinė bet kokio esminio Sąjungos pozicijos pokyčio sąlyga. Ji pabrėžė, kad Sąjunga bei jos valstybės narės turi ryžtingai ir koordinuotai reaguoti į bet kokią tolesnę Rusijos piktavališką, neteisėtą ir ardomąją veiklą, visapusiškai pasinaudodamos visomis Sąjungos turimomis priemonėmis ir užtikrindamos veiksmų koordinavimą su partneriais. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba taip pat paprašė Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlyti papildomų ribojamųjų priemonių, įskaitant ekonomines sankcijas, galimybių;

(3)

Europos Vadovų Taryba savo 2021 m. gruodžio 16 d. išvadose pabrėžė, kad Rusija turi skubiai sumažinti įtampą, susidariusią dėl karinių pajėgų telkimo prie jos sienos su Ukraina ir agresyvios retorikos. Ji pakartojo visapusiškai remianti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Ragindama dėti diplomatines pastangas ir remdama Normandijos formatą siekiant užtikrinti visišką Minsko susitarimų įgyvendinimą, Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad bet kokia tolesnė karinė agresija prieš Ukrainą, kaip atsaką, turėtų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, įskaitant su partneriais koordinuojamas ribojamąsias priemones;

(4)

2022 m. sausio 24 d. Taryba patvirtino išvadas, kuriose pasmerkė Rusijos prieš Ukrainą nuolat vykdomus agresyvius veiksmus bei grasinimus ir paragino Rusiją deeskaluoti padėtį, laikytis tarptautinės teisės ir konstruktyviai dalyvauti dialoge, vedamame taikant nustatytus tarptautinius mechanizmus. Taryba dar kartą patvirtino, kad Sąjunga yra visapusiškai įsipareigojusi laikytis pagrindinių principų, kuriais grindžiamas Europos saugumas, įtvirtintų Jungtinių Tautų (toliau – JT) Chartijoje bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos steigiamuosiuose dokumentuose, įskaitant Helsinkio baigiamąjį aktą ir Paryžiaus chartiją. Tie pagrindiniai principai visų pirma apima valstybių suverenią lygybę ir teritorinį vientisumą, sienų neliečiamumą, susilaikymą nuo grasinimo ar jėgos naudojimo ir valstybių laisvę pasirinkti ar keisti savo pačių saugumo tvarką. Taryba nurodė, kad tie principai negali būti nei derybų, nei peržiūros ar naujos interpretacijos objektas, ir kad tai, jog Rusija juos pažeidžia, yra kliūtis bendrai ir nedalomai saugumo erdvei Europoje ir kelia grėsmę taikai bei stabilumui Europos žemyne. Primindama 2021 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas Taryba pakartojo, kad bet kokia tolesnė Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą turėtų didžiulių padarinių ir to kaina būtų didelė, be kita ko, koordinuojant su partneriais būtų priimtas platus spektras sektorinių ir individualių ribojamųjų priemonių;

(5)

2022 m. vasario 19 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, kurioje pareiškė susirūpinimą dėl masyvaus Rusijos ginkluotųjų pajėgų telkimo Ukrainoje ir aplink ją, ir primygtinai paragino Rusiją užmegzti prasmingą dialogą bei pasitelkti diplomatiją, susilaikyti nuo veiksmų ir deeskaluoti padėtį reikšmingai patraukiant karines pajėgas, esančias prie Ukrainos sienų;

(6)

2022 m. vasario 21 d. Rusijos Federacijos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo pripažino vyriausybės nekontroliuojamų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių teritorijų „nepriklausomybę ir suverenitetą“, ir davė nurodymą dislokuoti Rusijos karines pajėgas tose teritorijose;

(7)

2022 m. vasario 22 d. vyriausiasis įgaliotinis paskelbė deklaraciją Sąjungos vardu, pasmerkdamas tą neteisėtą veiksmą, kuriuo toliau kenkiama Ukrainos suverenitetui bei nepriklausomybei ir kuris yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinių susitarimų, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Paryžiaus chartiją ir Budapešto memorandumą, taip pat Minsko susitarimų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2202 (2015) pažeidimas. Vyriausiasis įgaliotinis paragino Rusiją, kaip konflikto šalį, atšaukti tą pripažinimą, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis tarptautinės teisės ir grįžti prie Normandijos formato ir trišalės kontaktinės grupės diskusijų. Jis pranešė, kad Sąjunga reaguotų į tą naujausią Rusijos pažeidimą skubiai priimdama papildomas ribojamąsias priemones;

(8)

atsižvelgdama į padėties sunkumą Taryba mano, kad tikslinga imtis tolesnių ribojamųjų priemonių reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(9)

visų pirma turėtų būti nustatyti patekimo į kapitalo rinką apribojimai, ypač uždraudžiant Rusijos, jos vyriausybės ir jos Centrinio Banko finansavimą;

(10)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai;

(11)

todėl Sprendimas 2014/512/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

po 1 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

1.   Tiesioginis ar netiesioginis perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių pirkimas ar pardavimas, tiesioginis ar netiesioginis investicinių paslaugų, skirtų jiems išleisti, teikimas ar pagalba juos išleidžiant arba kitoks prekiavimas tokiais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir pinigų rinkos priemonėmis, kurias po 2022 m. kovo 9 d. išleido:

a)

Rusija ar jos Vyriausybė;

b)

Rusijos Centrinis Bankas arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu,

yra draudžiami.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti bet kokį susitarimą arba dalyvauti tokiame susitarime suteikti naujas paskolas arba kreditą bet kuriam 1 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai po 2022 m. vasario 23 d. Šis draudimas netaikomas paskoloms ar kreditams, turintiems konkretų ir dokumentais patvirtintą tikslą – teikti finansavimą nedraudžiamam prekių ir nefinansinių paslaugų tarp Sąjungos ir trečiųjų valstybių importui ar eksportui, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms, gautoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios yra būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti.

3.   2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimams pagal sutartį, sudarytą iki 2022 m. vasario 23 d., jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

visos tokių lėšų panaudojimo ar išmokėjimų sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i)

dėl jų buvo susitarta anksčiau nei 2022 m. vasario 23 d. ir

ii)

jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos, ir

b)

iki 2022 m. vasario 23 d. sutartyje buvo nustatyta termino diena visiškam visų suteiktų lėšų sugrąžinimui ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimui.

Lėšų panaudojimo ir išmokėjimų sąlygos, nurodytos a punkte, apima nuostatas dėl kiekvieno lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sugrąžinimo laikotarpio trukmės, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo ir didžiausios sumos.“;

2)

7 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

subjektai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b ar c punkte, 1 straipsnio 2 dalies c ar d punkte, 1a straipsnio 1 dalies a, b ar c punkte, arba išvardyti I, II, III ar IV priede;“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. vasario 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).