2022 1 19   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/148


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/73

2022 m. sausio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1490 dėl leidimo Vengrijai toliau taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio 12 punktą Vengrija nuo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 35 000 EUR sumos, apskaičiuotos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo dieną galiojusį valiutų keitimo kursą;

(2)

Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/1490 (2) Vengrijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 287 straipsnio, ir nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 48 000 EUR atitinkančios sumos nacionaline valiuta pagal jos įstojimo į Sąjungą dieną galiojusį valiutų keitimo kursą, iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba iki direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB 281–294 straipsnių nuostatos, įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė (toliau – speciali priemonė);

(3)

2021 m. balandžio 19 d. raštu Vengrija pateikė Komisijai prašymą leisti toliau taikyti specialią priemonę iki 2024 m. gruodžio 31 d. – termino, iki kurio valstybės narės į nacionalinę teisę turi perkelti Tarybos direktyvą (ES) 2020/285 (3), kurioje nustatomos paprastesnės PVM taisyklės mažosioms įmonėms. Ta direktyva valstybėms narėms taip pat leidžiama nuo PVM mokėjimo atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta valstybėje narėje neviršija 85 000 EUR ribos arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta;

(4)

vadovaujantis Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2021 m. birželio 28 d. raštu Komisija kitoms valstybėms narėms perdavė Vengrijos prašymą. 2021 m. birželio 29 d. raštu Komisija pranešė Vengrijai turinti visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(5)

speciali priemonė atitinka Direktyvą (ES) 2020/285, kuria siekiama sumažinti mažųjų įmonių PVM reikalavimų laikymosi išlaidas, konkurencijos iškraipymus tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmenimis ir neigiamą perėjimo nuo atleidimo nuo mokesčio prie apmokestinimo poveikį (toliau – ribos efektas). Ja taip pat siekiama sudaryti palankesnes sąlygas mažųjų įmonių vykdomam reikalavimų laikymuisi ir mokesčių institucijų vykdomai stebėsenai. 48 000 EUR riba atitinka naują su atleidimu nuo mokesčio susijusią ribą, kaip nustatyta Direktyva (ES) 2020/285;

(6)

speciali priemonė ir toliau bus apmokestinamiesiems asmenims neprivaloma. Apmokestinamieji asmenys gali toliau pasirinkti taikyti įprastines PVM procedūras pagal Direktyvos 2006/112/EB 290 straipsnį;

(7)

remiantis Vengrijos pateikta informacija, speciali priemonė turės tik nežymų poveikį bendrai galutinio vartojimo etapu Vengrijos surenkamų mokestinių pajamų sumai;

(8)

įsigaliojus Tarybos reglamentui (ES, Euratomas) 2021/769 (4), Vengrija 2021 finansinių metų PVM nuosavų išteklių ataskaitoje kompensacijos neskaičiuos;

(9)

atsižvelgiant į teigiamą specialios priemonės poveikį supaprastinant su PVM susijusias prievoles, mažinant mažųjų įmonių ir mokesčių administratoriaus administracinę naštą ir reikalavimų laikymosi išlaidas, taip pat tai, kad nedaromas didelis poveikis bendroms surenkamoms PVM pajamoms, Vengrijai turėtų būti leista toliau taikyti specialią priemonę kitą laikotarpį;

(10)

leidimas taikyti specialią priemonę turėtų būti riboto laikotarpio. To laiko turėtų pakakti, kad būtų galima įvertinti ribos veiksmingumą ir tinkamumą. Be to, pagal Direktyvos (ES) 2020/285 3 straipsnio 1 dalį, iki 2024 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų galima laikytis tos direktyvos 1 straipsnio, ir turi taikyti tas nuostatas nuo 2025 m. sausio 1 d. Todėl tikslinga leisti Vengrijai taikyti specialią priemonę iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(11)

siekiant išvengti trikdomojo poveikio, Vengrijai turėtų būti leidžiama specialią priemonę taikyti nepertraukiamai. Todėl, siekiant sklandžiai pereiti nuo ankstesnės tvarkos pagal Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1490, prašomas leidimas turėtų būti suteiktas nuo 2022 m. sausio 1 d.;

(12)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1490 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/1490 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijai.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. LE MAIRE


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2018 m. spalio 2 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1490, kuriuo Vengrijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio (OL L 252, 2018 10 8, p. 38).

(3)  2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2020/285, kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, kiek tai susiję su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais (OL L 62, 2020 3 2, p. 13).

(4)  2021 m. balandžio 30 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2021/769, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 165, 2021 5 11, p. 9).