2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 5/13


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/24

2022 m. sausio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/1720 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2019 m. spalio 14 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/1720 (1) dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje;

(2)

2021 m. lapkričio 8 d. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) Sąjungos vardu paskelbė deklaraciją, kurioje pabrėžė, kad 2021 m. lapkričio 7 d. Nikaragvoje surengti rinkimai vyko be demokratinių garantijų, o jų rezultatams trūksta legitimumo. Jis pareiškė, kad Nikaragvos vyriausybė atėmė iš Nikaragvos žmonių pilietinę ir politinę teisę balsuoti patikimuose, įtraukiuose, sąžininguose ir skaidriuose rinkimuose, taip pat jų saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę. Vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Sąjunga yra pasirengusi apsvarstyti visas turimas priemones, įskaitant papildomas ribojamąsias priemones;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad padėtis Nikaragvoje tebėra sunki, į Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti septyni asmenys ir trys subjektai;

(4)

todėl Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  2019 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1720 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Nikaragvoje (OL L 262, 2019 10 15, p. 58).


PRIEDAS

Sprendimo (BUSP) 2019/1720 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

lentelės pavadinimas pakeičiamas taip:

„A.

1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys“;

2)

į lentelę įtraukiami šie fiziniai asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Pareigybė: Daniel Ortega ir Rosario Murillo dukra, prezidentūros patarėja, Kūrybiškos ekonomikos komisijos koordinatorė, televizijos stoties Canal 13 direktorė.

Gimimo data: 1987 11 4

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000114 (Nikaragva)

ID numeris: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėja, asmeninė viceprezidentės padėjėja ir Kūrybiškos ekonomikos nacionalinės komisijos koordinatorė, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Ji taip pat yra platformos Nicaragua Diseña ir TV stoties Canal 13 direktorė.

Ji yra atsakinga už Nicaragua Diseña naudojimą suklastotiems 2021 m. lapkričio 7 d. prezidento ir parlamento rinkimams remti – buvo sukurtos netikros paskyros įvairiose socialinės žiniasklaidos platformose.

Kaip Canal 13 direktorė, ji prisidėjo skleidžiant neapykantą kurstančią Ortega režimo kalbą, nukreiptą prieš pilietinę opoziciją, kartu apribojant žiniasklaidos pliuralizmą ir persekiojant nepriklausomus žurnalistus bei žiniasklaidos priemones Nikaragvoje, panaikinant žodžio laisvę ir faktinę konkurenciją rinkimuose. Ji atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Todėl ji yra susijusi su asmenimis, atsakingais už kenkimą demokratijai ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir ji remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega ir Rosario Murillo sūnus, prezidentūros patarėjas

Gimimo data: 1982 11 20

Gimimo vieta: Managva, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00000684 (Nikaragva)

ID numeris: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo, kaip prezidentūros patarėjas, aktyviai dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais remiama prezidentinė Daniel Ortega ir Rosario Murillo pora. Jis pateisino ir rėmė savavališką ir neteisėtą Nikaragvos politinės opozicijos lyderių ir galimų kandidatų į prezidentus, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų, kuriuos visus jis vadino „teroristais“, įkalinimą. Prisidėdamas prie faktinės konkurencijos rinkimuose panaikinimo, jis atliko svarbų vaidmenį slopinant politinį pliuralizmą ir galutinai susilpninant Nikaragvos demokratiją.

Per vyriausybinę agentūrą ProNicaragua jis veikė kaip tėvo Daniel Ortega ir Ortega režimo patarėjas ekonomikos klausimais. Be to, jis yra atsakingas už BanCorp valdymą; tai yra subjektas, kurio pagrindinis tikslas – remti jo motinos viceprezidentės Rosario Murillo represinę veiklą ir teikti šiai veiklai finansinę paramą.

Todėl jis yra susijęs su asmenimis, atsakingais už represijas prieš pilietinę visuomenę ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jis remia tokias represijas ir pažeidimus.

2022 1 10

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkė

Gimimo data: 1967 2 10

Gimimo vieta: Bonanza (Bonansa), Nikaragva

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Brenda Isabel Rocha Chacón yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkė; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuojami nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ji yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininkės pavaduotojas

Gimimo data: 1952 m.

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Cairo Melvin Amador Arrieta yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, pirmininkės pavaduotojas; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Aukščiausiosios rinkimų tarybos narys, 2018 m. laikinai ėjęs Aukščiausiosios rinkimų tarybos pirmininko pareigas.

Gimimo data: 1949 12 3

Gimimo vieta: Raas, Nikaragva

Lytis: vyras

Pilietybė: Nikaragvos

Paso numeris: A00001109 (Nikaragva)

Tapatybės dokumento numeris: 6010302490003J

Nuo 2014 m. Lumberto Ignacio Campbell Hooker yra Aukščiausiosios rinkimų tarybos (ART) – organo, atsakingo už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą, narys; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Jis kalbėjosi su žiniasklaida per 2021 m. lapkričio 7 d. rinkimus ir pateisino bei gyrė rinkimų organizavimą.

Todėl jis yra atsakingas už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos direktorė, Nikaragvos Nacionalinės policijos generalinio direktoriaus Francisco Javier Díaz Madriz dukra

Gimimo data: 1989 6 28

Lytis: moteris

Pilietybė: Nikaragvos

Nahima Janett Díaz Flores yra Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaigos (TELCOR) – telekomunikacijų ir pašto paslaugų reguliuojančio subjekto - direktorė. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi TELCOR paslaugomis, kad nuo 2018 m. tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. 2021 m. visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampanijas. TELCOR, kaip už Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Eidama šias pareigas Nahima Díaz Flores veikė kaip Ortega režimo rėmėja, per TELCOR vadovavo pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos dezinformacijos ir priežiūros veiksmams ir juos vykdė. Todėl ji yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai Nikaragvoje.

2022 1 10

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas.

Gimimo data: 1949 1 1

Gimimo vieta: Esteli, Nikaragva

Lytis: vyras

Adresas: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Pilietybė: Nikaragvos

ID numeris: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza yra Nikaragvos bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros institucijos vadovas. Eidamas tas pareigas jis yra atsakingas už finansų subjektų, kurie priešinosi Ortega režimo politikai, persekiojimą, taip pat už režimo atliekamos finansų sektoriaus kontrolės vykdymo užtikrinimą.

Šias pareigas eiti jį tiesiogiai paskyrė Daniel Ortega, atsilygindamas už lojalumą. Anksčiau eidamas Respublikos generalinio kontrolieriaus pareigas jis užtikrino, kad korumpuota D. Ortega finansinė veikla nebūtų audituojama, ir taip pat prisidėjo prie Ortega režimo vykdomos kontrolės.

Todėl jis yra atsakingas už kenkimą teisinei valstybei Nikaragvoje, taip pat už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2022 1 10“;

3)

pridedamas šis pavadinimas ir lentelė:

„B.

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Nikaragvos nacionalinė policija

La Policía Nacional Nicaragüense

Būstinė: Managva, Nikaragva

Įsteigta: 1979 8 22

Interneto svetainė: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už žeminantį elgesį su asmenimis, kurie priešinosi Ortega režimui, įskaitant fizinį ir psichologinį kankinimą. Ji yra atsakinga už neteisėtą galimų kandidatų į prezidento rinkimus, pilietinės visuomenės lyderių, studentų ir kaimo vietovių lyderių arba nepriklausomų žurnalistų įkalinimą be jokių teisinių ir demokratinių garantijų.

Nacionalinė policija buvo Daniel Ortega įrankis, padėjęs jam nesusidurti su jokia realia demokratine opozicija per 2021 m. lapkričio 7 d. visuotinius rinkimus. Prieš rinkimus Nacionalinė policija nuolat stebėjo ir persekiojo opozicijos lyderius, neteisėtai lauždavosi į gyvenamąsias patalpas ir savavališkai suiminėjo opozicijos narius, taip pat sistemingai grasino Nikaragvos tarnautojams.

2018 m. Nacionalinė policija dalyvavo žudant taikius protestuotojus visoje šalyje.

Todėl Nikaragvos nacionalinė policija yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, taip pat už kenkimą demokratijai ir teisės viršenybei Nikaragvoje.

2022 1 10

2.

Aukščiausioji rinkimų taryba

Consejo Supremo Electoral

Adresas: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Interneto svetainė: https://www.cse.gob.ni/

El. paštas: info@cse.gob.ni

Aukščiausioji rinkimų taryba (ART) yra organas, atsakingas už pasirengimą 2021 m. lapkričio 7 d. visuotiniams rinkimams, jų vykdymą ir rezultatų patvirtinimą; kadangi šie rinkimai buvo nepakankamai skaidrūs, juose nedalyvavo tikra opozicija ir trūko demokratinių debatų, jie pakenkė demokratinėms institucijoms ir procesams. ART atėmė iš opozicijos galimybę dalyvauti laisvuose rinkimuose ir užtikrino, kad rinkimai būtų organizuoti nedemokratinėmis sąlygomis.

Todėl ART yra atsakinga už represijas prieš demokratinę opoziciją ir už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Nikaragvoje.

2022 1 10

3.

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga

Adresas: Avenida Bolívar, Esquina diagonalal edifico de la Cancillería Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registracijos data: 1982 6 12

Interneto svetainė: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto paslaugų įstaiga (TELCOR) yra telekomunikacijų ir pašto reguliavimo subjektas. Nikaragvos valdžios institucijos naudojosi jos paslaugomis, kad nuo 2018 m., per 2018 m. represijas ir po 2021 m. visuotinių rinkimų tildytų nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant tris naujienų organizacijas. Visuotinių rinkimų kampanijos metu TELCOR plačiu mastu vykdė dezinformacijos kampaniją. TELCOR, kaip už kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimą atsakinga institucija, vadovauja pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos priežiūros veiksmams ir juos vykdo.

Todėl TELCOR yra atsakinga už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.“.

2022 1 10“.