2021 12 27   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 461/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2304

2021 m. spalio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas papildomų sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išdavimo eksporto tikslais taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 44 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

kai kurios trečiosios šalys reikalauja, kad ekologiški gyvūniniai produktai būtų pagaminti nenaudojant antibiotikų. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patekti į tų šalių rinkas, Sąjungos veiklos vykdytojai ar veiklos vykdytojų grupės, norintys eksportuoti tokius produktus, turėtų turėti galimybę įrodyti, kad antibiotikai nebuvo naudojami, pateikdami oficialų dokumentą;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnį kompetentingos institucijos arba atitinkamais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos turi išduoti sertifikatą bet kuriam veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei, pranešusiems apie savo veiklą ir besilaikantiems to reglamento. Siekiant patvirtinti, kad ekologiški gyvūniniai produktai pagaminti nenaudojant antibiotikų, veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė turėtų turėti galimybę prašyti tų kompetentingų institucijų arba, atitinkamais atvejais, kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų išduoti papildomą sertifikatą. Turėtų būti nustatytas to papildomo sertifikato pavyzdys;

(3)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Papildomas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išduodamas eksporto tikslais

Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės, kurie jau turi Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnyje nurodytą sertifikatą, prašymu atitinkama kompetentinga institucija arba, kai tinkama, atitinkama kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga išduoda papildomą sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė pagamino ekologiškus gyvūninius produktus nenaudodami antibiotikų, jei toks sertifikatas reikalingas tų produktų eksporto iš Sąjungos tikslais. To papildomo sertifikato pavyzdys pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.


PRIEDAS

PAPILDOMAS SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMAS ANTIBIOTIKŲ NENAUDOJIMAS GAMINANT EKOLOGIŠKUS GYVŪNINIUS PRODUKTUS, IŠDUODAMAS EKSPORTO TIKSLAIS

1.

Dokumento numeris:

2.

(Pasirinkite tinkamą)

Veiklos vykdytojas

Veiklos vykdytojų grupė

3.

Veiklos vykdytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas arba veiklos vykdytojų grupės pavadinimas ir adresas:

4.

Kompetentingos institucijos arba, tam tikrais atvejais, veiklos vykdytojo ar veiklos vykdytojų grupės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pavadinimas ir adresas; kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atveju nurodykite kodą:

5.

Pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnį remiantis to reglamento VI priedu veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei išduoto sertifikato dokumento numeris:

Šis sertifikatas išduotas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė (pasirinkti tinkamą) pagamino šiuos ekologiškus gyvūninius produktus nenaudodami antibiotikų:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Data, vieta:

Vardas, pavardė ir parašas išduodančiosios kompetentingos institucijos arba, tam tikrais atvejais, kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos vardu:

7.

Papildomas sertifikatas galioja nuo … [įrašyti datą] iki … [įrašyti datą]