2021 12 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 473/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2280

2021 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 3, 4 ir 5 punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Tame priede išvardytos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat kitos rūšys, dėl kurių apsaugos būklės būtina užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas;

(2)

kad būtų galima surinkti duomenis ir įvertinti, ar ateityje gali prireikti griežtesnės apsaugos, būtina vykdyti prekybos tam tikromis rūšimis masto stebėseną. Šiuo tikslu pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 17 straipsnį įsteigta Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2019 ir 2020 m. peržiūrėjo įvairių rūšių duomenis ir padarė išvadą, kad į to reglamento D priedą reikėtų įtraukti šiuos taksonus: Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes spp. (išskyrus B priede nurodytas rūšis) ir Atelopus spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis). Mokslinio tyrimo grupė taip pat padarė išvadą, kad į D priedą reikėtų įrašyti toliau nurodytas rūšis, pateikiant anotaciją, kurioje būtų nustatyta, kokių tipų egzemplioriams taikomas tas įrašas: Handroanthus spp., Tabebuia spp., Roseodendron spp., Aucoumea klaineana, Rhodiola spp., Boswellia spp., Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya spp., Okoubaka aubrevillei ir Baillonella toxisperma;

(3)

į „Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo“ reikėtų įtraukti naujų anotacijų. 12 punkte būtina įrašyti vieną anotaciją, susijusią su nauju C priedo įrašu, kad būtų atspindėtas III priedėlio įrašas pagal paplitimo valstybę. 17 punkte taip pat būtina įrašyti dvi anotacijas, susijusias su į D priedą įtrauktinomis medžių rūšimis, siekiant užtikrinti, kad įrašas apimtų tarptautinėje prekyboje pasitaikančius egzempliorius;

(4)

atsižvelgiant į naujausius taksonominius pakeitimus, dėl kurių susitarta 2019 m. rugpjūčio 17–28 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusiame aštuonioliktajame Konvencijos šalių konferencijos (CoP 18) susitikime, dabartinį Homalopsis bucata įrašą D priede tikslinga pakeisti įrašu, skirtu visai Homalopsis spp. genčiai. A priedo Prionailurus iriomotensis įrašą būtina pakeisti Prionailurus bengalensis euptilurus įrašu, o B priedo Agalychnis spp. įrašą – Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator ir A. spurrelli įrašu. Taip pat būtina pakeisti Pristidae šeimos įrašą – įtraukti ją į Rhinopristiformes būrį. Būtina pataisyti Pelophylax shqipericus rašybą D priede, o iš B priedo reikia išbraukti Lophura hatinhensis, nes jis laikomas L. edwardsi;

(5)

reglamento priedo išnaša, susijusi su Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii ir O. severtzovi, kurioje parašyta „Šis taksonas Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII priede vadinamas Ovis ammon“, turėtų būti išbraukta siekiant suderinti jį su Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (2) su pakeitimais, padarytais šio reglamento 2 straipsnio 14 dalimi, XIII priedu. Šie pakeitimai daromi dėl šios rūšių grupės taksonomijos pakeitimų;

(6)

siekiant aiškumo reikėtų iš dalies pakeisti tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo anotacijų (Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus ir Rheobatrachus spp.) tekstą;

(7)

Goniurosaurus spp. reikėtų perkelti iš Eublepharidae šeimos į Gekkonidae šeimą, kad įrašas atitiktų dabartinę standartinę nomenklatūrą;

(8)

Japonijos prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. vasario 14 d. įtrauktos šios rūšys: Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae ir Echinotriton andersoni (visos su anotacija), o Šri Lankos prašymu – Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris, Calotes pethiyagodai. Seišelių prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. birželio 22 d. įtrauktos šios rūšys: Lodoicea maldivica (su anotacija), o Ukrainos prašymu – Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes ir Emys orbicularis (taikoma tik Ukrainos populiacijai). Atitinkami III priedėlio pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede;

(9)

Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2020 m. ir keliskart pasikonsultavusi raštu padarė išvadą, kad nebėra būtinybės, jog toliau nurodytos rūšys liktų įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą, taigi iš to priedo jas reikėtų išbraukti: Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia (dažnai prekiaujama naudojant Estrilda melanotis pavadinimą), Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus (dažnai prekiaujama naudojant Serinus citrinelloides pavadinimą), Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni (dar vadinama Pogonicichla swynnertoni), Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii ssp. marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana ir Ceraria fruticulosa;

(10)

remiantis Mokslinio tyrimo grupės atlikta peržiūra, į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedo sąrašą reikėtų įtraukti tris Teratoscincus scincus porūšius;

(11)

būtina ištaisyti tam tikras Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo formatavimo klaidas;

(12)

atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

Reglamento (EB) Nr. 865/2006 tikslas – įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Konvencijos nuostatų;

(15)

CoP 18 priėmė arba iš dalies pakeitė rezoliucijas, susijusias su, inter alia, operacijos tikslo nustatymo kriterijais, standartinių nuorodų, naudotinų Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių pavadinimams nustatyti, sąrašu, taip pat naujo kodo, naudotino leidimuose ir sertifikatuose, įvedimu. Todėl, siekiant tuos CoP 18 susitarimus įtraukti į Sąjungos teisę, būtina iš dalies pakeisti tam tikras Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatas ir jį papildyti naujomis nuostatomis;

(16)

dėl įvairių operacijų tikslų ir kodų, naudotinų Konvencijos dokumentuose tiems tikslams nurodyti, CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 dėl leidimų ir sertifikatų. Tie pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(17)

CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 įrašydama ir naują nė vieno iš anksčiau naudotų kodų neatitinkantį kodą, naudotiną tam tikrų augalų egzempliorių šaltiniui nurodyti. Tą šaltinio kodą reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 IX priedą;

(18)

be to, Konferencijos rezoliucija 12.3 buvo iš dalies pakeista atsižvelgiant į Konvencijos dokumentų galiojimą rūšių, perkeltų į Konvencijos I priedėlį, egzemplioriams. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(19)

iš dalies buvo pakeistas ir Konferencijos rezoliucijos 12.3 IV priedas „Biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas“, taigi atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XI priede;

(20)

CoP 18 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.3 dėl Konvencijos laikymosi ir vykdymo užtikrinimo, inter alia, dėl sąlygų, kuriomis turi būti priimami trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(21)

CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.11 dėl standartinės nomenklatūros, taigi naujosios standartinės nomenklatūros nuorodos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priedą;

(22)

dar 2016 m. rugsėjo 24 d.–spalio 4 d. Johanesburge (Pietų Afrika) vykusiame septynioliktajame susitikime Konvencijos šalių konferencija (CoP 17) iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.17 dėl nacionalinių ataskaitų – ankstesnės dvimetės ataskaitos buvo pakeistos įgyvendinimo ataskaitomis, teikiamomis kas trejus metus. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(23)

CoP 17 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 10.10 dėl prekybos dramblių egzemplioriais, kurioje rekomenduojama, kad „visos Šalys [...], kurių jurisdikcijoje yra brakonierišką medžioklę arba neteisėtą prekybą skatinanti teisėta dramblio kaulo vidaus rinka, imtųsi visų būtinų teisinių, reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kad tos valstybės vidaus rinkoje būtų nedelsiant uždrausta komercinė prekyba žaliaviniu ir perdirbtu dramblio kaulu“;

(24)

iš šiuo metu turimos informacijos matyti, kad Sąjungoje yra daug antikvarinių dramblio kaulo dirbinių, daugiausia importuotų į ES valstybes nares dar prieš tai, kai dramblių rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos I priedėlį;

(25)

siekiant sustiprinti kovą su neteisėta prekyba dramblio kaulu ir atsižvelgiant į proporcingumo principą, reikia griežtinti taisykles ir didinti vykdymo užtikrinimo pastangas proporcingai atsižvelgiant į nustatytą riziką, susijusią su brakonieriška dramblių medžiokle ir neteisėta prekyba dramblio kaulu;

(26)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 4 dalimi nustatyta bendra išimtis, pagal kurią Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtais perdirbtais dramblio kaulo egzemplioriais, įsigytais daugiau kaip prieš 50 metų, leidžiama prekiauti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį, turėtų būti nebetaikoma perdirbtiems egzemplioriams, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo. Todėl perdirbto dramblio kaulo nebebus galima parduoti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį;

(27)

kartu reikėtų atsižvelgti į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti sertifikatai, susiję su dramblio kaulo egzemplioriais, buvo išduodami beveik 40 metų (nuo Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 įsigaliojimo) ir kad pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos periodiškai juos atnaujintų. Dėl šios priežasties neįmanoma susidaryti išsamaus vaizdo apie išduotus sertifikatus, o kai kuriais atvejais dėl ilgainiui kintančios administravimo praktikos gali kilti abejonių dėl to, ar sertifikuota medžiaga atitinka išduotą sertifikatą. Todėl, siekiant labiau prisidėti prie nuolatinės kovos su neteisėta prekyba ir sudaryti sąlygas valstybių narių kompetentingoms institucijoms sustiprinti prekybos dramblio kaulu Sąjungoje kontrolę, būtina nustatyti visų šių sertifikatų galiojimo pabaigos datą. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos vykdytojai ir valdžios institucijos turi prisitaikyti prie šių pokyčių, jų galiojimas turėtų pasibaigti praėjus 12 mėnesių pereinamajam laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo;

(28)

numatoma, kad tam tikrą laiką po šių išimčių panaikinimo įsigaliojimo dėl šių pokyčių padaugės paraiškų dėl sertifikatų, kurių pagal naują tvarką reikalaujama su dramblio kaulo egzemplioriais susijusiai komercinei veiklai vykdyti. Todėl laikotarpis, per kurį valstybių narių valdymo institucijos turi išnagrinėti tokių sertifikatų paraiškas, turėtų būti pratęstas per pirmuosius metus po šio reglamento įsigaliojimo;

(29)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(30)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas yra pakeičiamas šio reglamento 1 priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 865/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas pakeičiamas taip:

„5)

jei reikalaujama, operacijos tikslas turi būti nustatytas remiantis 5c straipsnyje nustatytais kriterijais ir nurodytas atitinkamame leidime arba sertifikate naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų;“;

2)

įterpiamas šis 5c straipsnis:

„5c straipsnis

Operacijos tikslas

1.   Operacijos tikslas nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų.

2.   Eksporto leidimo atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal eksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį. Reeksporto sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal reeksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį.

Kodas nurodo priežastį, dėl kurios eksportuotojas ir importuotojas arba reeksportuotojas ir importuotojas tarpusavyje keičiasi egzemplioriumi (-iais) arba dėl kurios egzempliorius (-iai) iš eksportuotojo pervežamas (-i) importuotojui arba iš reeksportuotojo – importuotojui.

3.   Importo leidimo arba įvežimo iš jūros sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal importuotojo numatomą egzempliorių naudojimą. Kodas nurodo priežastį, dėl kurios importuotojas prašė egzemplioriaus arba jį gauna.

4.   Išduodant eksporto leidimą ir importo leidimą arba reeksporto sertifikatą ir importo leidimą, importo leidime nurodytas operacijos tikslo kodas gali skirtis atitinkamai nuo eksporto leidime arba reeksporto sertifikate nurodyto kodo.“;

3)

7 straipsnis papildomas šia 7 dalimi:

„7.   Trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai priimami tik jei jie išduoti valdymo institucijos, kurią eksportuojanti arba reeksportuojanti Šalis oficialiai pripažino kaip kompetentingą.“;

4)

10 straipsnyje įterpiama ši 2b dalis:

„2b.   Jei Šalių konferencijos susitikime tam tikra rūšis buvo perkelta į Konvencijos I priedėlį ir Sąjunga nepadarė išlygos dėl šio perkėlimo, joks tos rūšies egzempliorių importo ar eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas negali galioti ilgiau nei iki perkėlimo į I priedėlį įsigaliojimo dienos.“;

5)

11 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis:

„4a.   48 straipsnyje nurodyti su dramblio kaulo egzemplioriais susiję sertifikatai, išduoti iki 2022 m. sausio 19 d., nustoja galioti 2023 m. sausio 19 d.“;

6)

48 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo e punktu:

„e)

jie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžti perdirbti egzemplioriai, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo ir kurie buvo įsigyti daugiau kaip prieš 50 metų.“;

7)

52 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų pervežant kitiems nekomerciniu pagrindu skolinamus, dovanojamus ir mainomus herbariumų egzempliorius, diagnostikos ir kriminalistikos tyrimams skirtus egzempliorius (aprašytus šio reglamento XI priede) ir užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir gyvą augalinę medžiagą mokslinių tyrimų tikslais.“;

8)

62 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įsigytiems daugiau kaip prieš 50 metų, išskyrus egzempliorius, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo;“;

9)

69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos ir įgyvendinimo ataskaitos“;

b)

1 dalies paskutinis sakinys išbraukiamas;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   5 dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, pateikiama kompiuterine forma, vadovaujantis Konvencijos sekretoriato išleista „Įgyvendinimo ataskaitos forma“ su Komisijos padarytais pakeitimais; tokia informacija yra susijusi su trejų metų laikotarpiu, pasibaigusiu ankstesnių metų gruodžio 31 d.

5 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija, jei ji nėra įtraukta į pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punktą perduodamą informaciją arba pagal 66 straipsnio 7 dalį pranešamus duomenis, pateikiama kompiuterine forma kartu su pagal 15 straipsnio 4 dalies c punktą perduodama informacija.“;

10)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

eilutėje „kosmetikos priemonės“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„bet kuris produktas ar produktų mišinys, naudojamas tik ant išorinių kūno dalių (pvz., odos, plaukų, nagų, lytinių organų, lūpų arba dantų ar burnos ertmės gleivinės) siekiant valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ar apsaugoti. Kosmetikos priemonės gali apimti: makiažo priemones, kvepalus, odos kremą, nagų laką, plaukų dažus, muilą, šampūną, skutimosi kremą, dezodorantą, apsaugos nuo saulės priemones, dantų pastą. Kiekis turėtų atspindėti jų sudėtyje esančių į CITES sąrašą įtrauktų rūšių kiekį.“;

b)

eilutėje „žuvų jauniklis“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„gyvi žuvų, įskaitant europinius upinius ungurius (Anguilla anguilla) iki 12 cm ilgio, jaunikliai, skirti akvariumams, akvakultūrai, perykloms, vartojimui arba paleisti veistis laisvėje;“

11)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento 2 priedo tekstu;

12)

IX priedas papildomas šiuo Y punktu:

„Y

Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

13)

XI priedas pakeičiamas šio reglamento 3 priedo tekstu;

14)

XIII priede po Ovis ammon įrašomos šios rūšys: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl tam tikrų sertifikatų išdavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97 termino

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 865/2006 8 straipsnio 3 dalies, jei paraiškos pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį dėl dramblio kaulo egzempliorių yra pateiktos nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2023 m. sausio 19 d., sprendimas dėl sertifikatų išdavimo priimamas per tris mėnesius.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).


1 PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1.

A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

(a)

vartojant rūšies pavadinimą arba

(b)

vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2.

Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesniam taksonui priklausančioms rūšims.

3.

Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4.

A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB (1) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (2).

5.

Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:

(a)

„ssp.“ porūšiams;

(b)

„var(s).“ varietetui (varietetams) ir

(c)

„fa.“ formai.

6.

Ženklai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.

7.

Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.

8.

Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.

9.

Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.

10.

Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11.

Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12.

Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d)

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.

#2

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes ir

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

#3

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms Cactaceae spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms Beccariophoenix madagascariensis ir Dypsis decaryi sėkloms,

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Vanilla (Orchidaceae) genties ir Cactaceae šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,

e)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogentės ir Selenicereus (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir

f)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus Aloe ferox ir Euphorbia antisyphilitica gaminius.

#5

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.

#6

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.

#7

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8

Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.

#9

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti tokia etikete: „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: [Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] sąlygų“.

#10

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#12

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#13

Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.

#14

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

vaisius,

d)

lapus,

e)

iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

f)

gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.

#15

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,

b)

gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,

c)

gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,

d)

Dalbergia cochinchinensis dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,

e)

iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas Dalbergia spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16

Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.

#18

Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

13.

Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokiu gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

krovinys, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reiškia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirų Dalbergia / Guibourtia rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14.

Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.

15.

Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.

16.

Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§1

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

17.

Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

§2

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

§5

Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius. (*)

(*)

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

 

Antilocapra americana (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.)

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalas / Pakistanas)

Elniaožė gazelė

 

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Gauras

 

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Laukinis jakas

 

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistanas)

Mėlynoji antilopė

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

Azijinis buivolas

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

 

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

 

 

Capra caucasica (II)

 

Dagestaninis ožys

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

Laukinė ožka

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistanas)

Sibirinis kalninis ožys

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kininis ožkaragis

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Birminis ožkaragis

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalajinis ožkaragis

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Ganinis dukeris

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistanas)

Indinė gazelė

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras / Tunisas)

Dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

 

Ovis ammon (II)

 

Kalninis avinas

 

 

Ovis arabica (II)

 

Arabinis muflonas

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Bucharinis muflonas

 

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

Snieginis avinas

 

 

Ovis collium (II)

 

Kazachinis argalis

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Afganinis muflonas

 

 

Ovis darwini (II)

 

Gobinis argalis

 

Ovis gmelini (I) (Kipro populiacija)

 

 

Anatolinis muflonas

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Tibetinis argalis

 

 

Ovis jubata (II)

 

Karčiuotasis argalis

 

 

Ovis karelini (II)

 

Tianšaninis argalis

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

 

Ovis polii (II)

 

Archaras

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Pandžabinis muflonas

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severcovo argalis

 

Ovis vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistanas)

Melsvasis avinas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ispanijos gemzė

 

 

Saiga borealis (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Mongolinė saiga

 

 

Saiga tatarica (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija)

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakas

 

Vicugna vicugna (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą)  (3)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Elniniai

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))

Kiaulinis elnias

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras / Tunisas)

Afrikinis taurusis elnias

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmyrinis elnias

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraninis danielius

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Žirafiniai

Žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

 

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės)

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bolabatinė babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulavesinė babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenginė babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)

 

Pekariai

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai (šunys, lapės, vilkai)

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

 

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, įtrauktas į B priedą. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra įtrauktos į I priedėlį; visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingas Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės) visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingas Canis lupus dingo)

 

Pilkasis vilkas

 

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Čilinė lapė

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigrai ir kt.)

 

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas). Panthera leo (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota.

Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.)

 

Katės

 

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis).

 

 

Gepardas

 

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Karakalas

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

 

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Jaguarundis

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Pietinė tigrina

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Andinė katė

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

 

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Debesuotasis leopardas

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

 

Panthera leo (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Persinis liūtas

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

 

Panthera uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Bengalinė katė

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Japoninė katė

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Rudoji katė

 

Puma concolor (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Puma

Herpestidae

 

 

 

Mangustiniai

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistanas)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistanas)

Javinė mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistanas)

Dryžuotoji hiena

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

 

Aonyx capensis microdon (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Azijinė benagė ūdra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

 

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Argentininė ūdra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japoninė ūdra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Švelniaplaukė ūdra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

 

Eira barbara (III Hondūras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Indinė kiaunė

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėpliniai

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

 

Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

 

Monachus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiniai

 

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

 

Ursus arctos (I/II)

(I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis juodasis lokys

Viverridae

 

 

 

Viveriniai

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Bangininiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skraidančiosios lapės

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Geltongalvis acerodonas

 

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pteropus brunneus.)

 

Skraidančiosios lapės

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezinė skraidančioji lapė

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorinė skraidančioji lapė

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Okinavinė skraidančioji lapė

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianinė skraidančioji lapė

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pandaninė skraidančioji lapė

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Mangrovinė skraidančioji lapė

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Sidabrapilvė skraidančioji lapė

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesinė skraidančioji lapė

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pakrantinė skraidančioji lapė

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japinė skraidančioji lapė

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Plėšrieji sterbliniai

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pilkšvoji medlaipė kengūra

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Australinis kuskusas

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Juodadėmis kuskusas

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Rusvasnukis kuskusas

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidniniai

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai)

 

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus forma, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

 

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

 

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o Equus hemionus hemionus ir Equus hemionus khur porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiniai

 

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietose ir prekybą medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

 

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

 

 

Tapyrai

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

 

Manis spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skujuočiai

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Indinis skujuotis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Filipininis skujuotis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Didysis skujuotis

 

Manis javanica (I)

 

 

Javinis skujuotis

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Kininis skujuotis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Stepinis skujuotis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Keturpirštis skujuotis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Baltapilvis skujuotis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pigmėjinis tripirštis tinginys

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės)

 

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Juodakaktė Žofrua koata

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Šiaurinė mirikina

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės beždžionės

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua tamarina

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinso tamarina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Gelsvauodegė markata

 

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

 

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Magotas

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Raudongalvis kolobusas

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Indinis langūras

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalo pilkasis langūras

 

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Vietnaminis langūras

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgyrinis langūras

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laosinis langūras

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Birminis langūras

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirščiai

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai)

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės ir mažosios šimpanzės

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Gibonai

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Šviesusis titis

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Juodarankis titis

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Juodakaktis titis

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Juodagalvis titis

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniai

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

 

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

 

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos  (5); visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

 

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakiniai

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

 

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Pajūrinė netikroji pelė

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Netikroji vandeninė žiurkė

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės (ratufos)

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.)

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

 

Anas querquedula

 

 

Dryžagalvė kryklė

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė šalminė antis

 

Aythya nyroca

 

 

Rudė

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medžąsė

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Gumbasnapė antis

 

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriai

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Meksikinis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

 

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikiniai

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ochotskinis tilvikas

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garniniai

 

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

 

Bubulcus ibis

 

 

Ibinis garnys

 

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Klumpiasnapiniai

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpiasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Kininis gandras

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

 

Ciconia stormi

 

 

Rytinis gandras

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Balkšvasis gandrėnas

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flamingai

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Paprastasis flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rusvasis ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Plikasis ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paprastoji girnovė

 

Pseudibis gigantea

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

 

Claravis godefrida

 

 

Dryžasparnis dirvinis purplelis

 

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis imperatoriškasis karvelis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Lusoninis vištinis karvelis

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouros

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinė leptotila

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rožinis karvelis

 

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Ragasnapiniai

 

 

Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Aceros

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nepalinis aceras

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kuoduotieji ragasnapiai

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Raibieji ragasnapiai

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Azijiniai ragasnapiai

 

 

Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Jaučiaragiai

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Didysis jaučiaragis

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Penelopidai

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Ragasnapis

 

 

Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakiniai

 

 

Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Tikrieji turakai

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Plėšrieji paukščiai

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; taip pat išskyrus Caracara lutosa, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

Plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ispaninis erelis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

 

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubinis peslys

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Paprastasis palšasis peslys

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avėdra

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)

 

 

Jūriniai ereliai

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis sakalinis erelis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis sakalinis erelis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkanugaris keršasis suopis

 

Milvus migrans (II) (išskyrus B priede nurodytą Milvus migrans lineatus)

 

 

Juodasis peslys

 

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Erelis beždžionėdis

Cathartidae

 

 

 

Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andinis kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakaliniai

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis sakalas

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

 

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

 

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

 

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

 

Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricinis pelėsakalis

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Eurazinis sketsakalis

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Paprastasis pelėsakalis

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkiniai

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

 

 

 

 

Kraksiniai

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Melsvasnapis kraksas

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudonsnapis kraksas

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Dobantono kraksas

 

 

Crax fasciolata

 

Plikaveidis kraksas

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Rutuliasnapis kraksas

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija / Gvatemala / Hondūras)

Didysis kraksas

 

Mitu mitu (I)

 

 

Tikrasis mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondūras)

Rudasparnė čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Šiaurinis šalminis kraksas

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Juodakaktė pipilė

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadinė pipilė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojiniai

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusas

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis fazanas

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Kaukėtoji virgininė putpelė

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Tibetinis ausytasis fazanas

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Mandžiūrinis ausytasis fazanas

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pilkoji džiunglinė višta

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Raudonasis fazanas

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skleterio trumpauodegis fazanas

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso lofura

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistanas)

Juodoji lofura

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Svaino lofura

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Akiniuotasis kalakutas

 

Odontophorus strophium

 

 

Apykaklėtoji miškinė putpelė

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistanas)

Paprastasis povas

 

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Rudasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Filipininis povinis fazanas

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornėjinis povinis fazanas

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistanas)

Koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argusas

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elioto fazanas

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Mianmarinis fazanas

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Japoninis fazanas

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Karališkasis fazanas

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Blaito satyras

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto satyras

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis satyras

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepalas)

Raudonasis satyras

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Teksasinis didysis prerinis tetervinas

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gervės

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Vainikuotoji gervė

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

 

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Kanadinė gervė

 

Grus grus (II)

 

 

Pilkoji gervė

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

 

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

 

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Einiai

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Azijinis puošnusis einis

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Barzdotasis einis

 

Otis tarda (II)

 

 

Tikrasis einis

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis indinis einis

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Vandeninės vištos

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė vištelė

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Vieversiniai

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Dirvinis vieversys

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Kuoduotasis vieversys

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Lygutė

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastasis stepinis vieversys

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichorniniai

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Triukšmingasis atrichornis

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazoninė skėtinė kotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Ekvadorinė skėtinė kotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Violetinė kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė dailioji kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Geltonoji starta

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Sodinė starta

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapė kardinolinė starta

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodė kardinolinė starta

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae

 

 

 

Astrildiniai

 

 

Amandava formosa (II)

 

Alyvinė astrilda

 

 

Lonchura fuscata

 

Rudasis ryžinukas

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Javinis ryžinukas

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Juodagurklė pievinė amadina

Fringillidae

 

 

 

Kikiliniai

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Čivylis

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Europinis dagilis

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Raudonasis alksninukas

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastasis čimčiakas

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Poliarinis čimčiakas

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eurazinis alksninukas

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geltonveidis alksninukas

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Raudongalvė sniegena

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eglinis kryžiasnapis

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodagalvė sniegena

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Europinis svilikėlis

Hirundinidae

 

 

 

Kregždiniai

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltaakė upinė kregždė

Icteridae

 

 

 

Trupialiniai

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Auksinis juodasis trupialas

Meliphagidae

 

 

 

Medsiurbiniai

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys

Muscicapidae

 

 

 

Musinukiniai

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

Rodrigesinė nendrinukė

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Sumatrinė mėlynoji musinukė

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Žvynuotasis šeriasnapis

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji liepsnelė

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Mažoji margoji musinukė

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Kininis rusvasis garulaksas

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivaninis rusvasis garulaksas

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji tošinukė

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesija

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Lejotriksas

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Pilkaskruostė liocichla

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Paprastoji mėlyngurklė

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Lakštingala

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Vakarinė lakštingala

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Margasis akmeninis strazdas

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltakaklė plikoji varna

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pilkakaklė plikoji varna

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodagalvė devynbalsė

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Sodinė devynbalsė

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Pilkoji devynbalsė

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Raiboji devynbalsė

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Maskareninė rojinė musinukė

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodasis strazdas

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Strazdas giesmininkas

Oriolidae

 

 

 

Volunginiai

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Eurazinė volungė

Paradisaeidae

 

 

 

Rojiniai paukščiai

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rojiniai paukščiai

Paridae

 

 

 

Zyliniai

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Juodoji zylė

Pittidae

 

 

 

Pitidiniai

 

 

Pitta guajana (II)

 

Mėlynuodegė pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnėjaus pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Kocho pita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Fėjinė pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbiuliniai

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Rusvavaininkis bulbiulis

Sturnidae

 

 

 

Varnėniniai

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Javinė šventoji maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balinis varnėnas

Troglodytidae

 

 

 

Karietaitiniai

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)

Karietaitė

Zosteropidae

 

 

 

Baltavokiniai

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregatiniai

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Kalėdų salos fregata

Pelecanidae

 

 

 

Pelikaniniai

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Garbanotasis pelikanas

Sulidae

 

 

 

Padūkėliniai

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Aboto padūkėlis

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Ūsapaukštiniai

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Paprastasis tukaninis ūsagenis

Picidae

 

 

 

Geniniai

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Rytinė baltapilvė meleta

Ramphastidae

 

 

 

Tukaniniai

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Auksinis tukanas

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Juodakaklis arakaris

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Rudaausis arakaris

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Žaliasparnis arakaris

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Rausvakrūtis tukanas

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vaivorykštinis tukanas

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Didysis tukanas

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Baltagurklis tukanas

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Arielis

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Dėmėtasnapė selenidera

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Kraginiai

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Didysis margasnapis kragas

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosiniai

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Trumpauodegis albatrosas

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papūginiai paukščiai

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ir Psittacula krameri, kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)

 

Papūgos ir kt.

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Gofino kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipininis kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukinis kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Geltonskruostis kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palminis kakadu

Loriidae

 

 

 

Loriniai

 

Eos histrio (I)

 

 

Mėlyndryžis loris

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)

 

 

Loriai atsiskyrėliai

Psittacidae

 

 

 

Papūginiai

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Raudongurklė amazonė

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geltonsparnė amazonė

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geltonpetė amazonė

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė amazonė

 

Amazona finschi (I)

 

 

Melsvakepurė amazonė

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Karališkoji amazonė

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Imperatoriškoji amazonė

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubinė amazonė

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Geltongalvė amazonė

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Puošnioji amazonė

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Raudonbruvė amazonė

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumaninė amazonė

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Mėlynveidė amazonė

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Vynuoginė amazonė

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Raudonvainikė amazonė

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertorikinė amazonė

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Mėlynosios aros

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ekvadorinė ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Mėlyngurklė ara

 

Ara macao (I)

 

 

Raudonoji ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Žalioji ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Raudonkaktė ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spikso papūga

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čataminė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Raudonkaktė šoklioji papūga

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kaledoninė šoklioji papūga

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Kokseno figinė papūga

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Raguotoji papūga

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Auksinė aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Geltonpilvė žolinė papūgėlė

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geltonausė papūga

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Naktinė papūga

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Dirvinė papūga

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Raudongalvė puošnioji papūga

 

Primolius couloni (I)

 

 

Mėlyngalvė ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Mėlynsparnė ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Auksapetė plokščiauodegė papūga

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kepurėtoji plokščiauodegė papūga

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Rojinė plokščiauodegė papūga

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricinė žieduotoji papūga

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pilkoji papūga

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Mėlyngurklė raudonuodegė papūga

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Storasnapės aros

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Pelėdinė papūga

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandiniai

 

Pterocnemia pennata (I) (išskyrus B priede nurodytą Pterocnemia pennata pennata)

 

 

Darvino nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvino nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Amerikinis nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingvininiai

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Akiniuotasis pingvinas

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES

 

 

 

Pelėdiniai paukščiai

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Sceloglaux albifacies)

 

Pelėdiniai

Strigidae

 

 

 

Pelėdiniai

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Lututė

 

Asio flammeus (II)

 

 

Balinė pelėda

 

Asio otus (II)

 

 

Mažasis apuokas

 

Athene noctua (II)

 

 

Pelėdikė

 

Bubo bubo (II) (išskyrus B priede nurodytą Bubo bubo bengalensis)

 

 

Didysis apuokas

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Paprastoji žvirblinė pelėda

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Miškinė pelėdikė

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Didysis apuokėlis

 

Ninox natalis (I)

 

 

Kalėdų salos aštrianagė pelėda

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltoji pelėda

 

Otus ireneae (II)

 

 

Keninis apuokėlis

 

Otus scops (II)

 

 

Apuokėlis

 

Strix aluco (II)

 

 

Naminė pelėda

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplandinė pelėda

 

Strix uralensis (II) (išskyrus B priede nurodytą Strix uralensis davidi)