2021 12 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 429/79


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2105

2021 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo nustatoma socialinių išlaidų ataskaitų teikimo metodika ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (1), ypač į jo 29 straipsnio 4 dalies b punktą ir 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – priemonės) tikslas yra teikti veiksmingą ir svarią finansinę paramą, kad būtų paspartintas tvarių reformų ir susijusių viešųjų investicijų įgyvendinimas valstybėse narėse. Priemonė naudojama kaip specialus instrumentas, kuriuo mažinamas COVID-19 krizės neigiamas socialinis ir ekonominis poveikis ir neigiami padariniai Sąjungoje;

(2)

ja remiamas ekonomikos bei socialinis atsigavimas ir, be kita ko, padedama kovoti su skurdu, nelygybe, spręsti nedarbo problemą, kurti aukštos kokybės stabilias darbo vietas, didinti sveikatos priežiūros pajėgumus ir kurti naujai kartai skirtas geresnes politikos priemones, įskaitant švietimo ir mokymo sričių;

(3)

taikant priemonę visų pirma bus padedama valstybėms narėms įgyvendinti priemones pagal Europos socialinių teisių ramstį, taip pat pagal ES iniciatyvas užimtumo, švietimo, sveikatos ir socialinėse srityse, ypač Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą (2), Rekomendaciją dėl veiksmingos aktyvios paramos užimtumui po COVID-19 sukeltos krizės (EASE) (3), Komunikatą dėl jaunimo užimtumo rėmimo (4) ir Rekomendaciją „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“ (5), Rekomendaciją dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (6), Rekomendaciją dėl Europos vaiko garantijų sistemos (7), 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją (8), Europos įgūdžių darbotvarkę, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (9), Europos švietimo erdvę (10) ir Skaitmeninio švietimo veiksmų planą (11), 2020–2025 m. ES kovos su rasizmu veiksmų planą (12), ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginį planą (13), 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją (14), 2020–2025 m. LGBTIQ asmenų lygybės strategiją (15), Komunikatą dėl Europos sveikatos sąjungos kūrimo (16), ES vaistų strategiją (17) ir Europos kovos su vėžiu planą (18);

(4)

atsižvelgiant į tai, svarbu gebėti teikti ataskaitas apie pagal priemonę finansuojamas reformas ir investicijas, kurios apima socialinį aspektą. Pagal Reglamento (ES) 2021/241 29 straipsnio 4 dalies b punktą Komisija turi apibrėžti pagal priemonę numatytų socialinių išlaidų, įskaitant išlaidų, skirtų vaikams ir jaunimui, ataskaitų teikimo metodiką;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2021/241 31 straipsnio 3 dalies c punktą Komisijos metinėje ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti pateikiama informacija apie išlaidas, kurios pagal priemonę finansuojamos pagal to reglamento 3 straipsnyje nurodytus šešis ramsčius, apimant socialines išlaidas, įskaitant išlaidas, skirtas vaikams ir jaunimui;

(6)

metodika turėtų apimti du veiksmus: pirma, Komisija, prireikus pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, turėtų susieti kiekvieną į tos valstybės narės ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą įtrauktą reformą ir investiciją, apimančią svarbų socialinį aspektą, su viena iš devynių socialinės politikos sričių, kurios priskiriamos keturioms platesnėms socialinėms kategorijoms, nustatytoms priede; antra, kiekviena socialinio pobūdžio priemonė, kurią taikant skiriama dėmesio vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei, kadangi Reglamente (ES) 2021/241 akcentuojamas lyčių lygybės klausimas, turėtų būti pažymima, kad būtų galima atskirai pranešti apie išlaidas, skirtas atitinkamai vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad socialinių išlaidų metodika turėtų būti parengta naudoti nuo 2021 m. gruodžio 31 d., ir siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Metodikos nustatymas

1.   Pagal priemonę finansuojamų socialinių išlaidų, įskaitant išlaidas, skirtas vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei, ataskaitų teikimo metodika grindžiama numatomomis išlaidomis, pateikiamomis patvirtintuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose, ir 2, 3 bei 4 dalyse nustatytais veiksmais.

2.   Reformos ir investicijos, apimančios svarbų socialinį aspektą, susiejamos su viena iš devynių socialinės politikos sričių, kurios nustatytos priede. Kiekviena socialinės politikos sritis susiejama su platesne socialine kategorija. Reforma ar investicija gali būti susieta tik su viena socialinės politikos sritimi, taigi, su viena socialine kategorija.

3.   Kiekviena socialinio pobūdžio priemonė, kurią taikant skiriama dėmesio vaikams bei jaunimui, pažymima, kad paskui būtų galima atskirai pranešti apie pagal priemonę finansuojamas išlaidas vaikams ir jaunimui.

4.   Kiekviena socialinio pobūdžio priemonė, kurią taikant skiriama dėmesio lyčių lygybei, pažymima, kad paskui būtų galima atskirai pranešti apie pagal priemonę finansuojamas išlaidas lyčių lygybei.

5.   Socialinės politikos sritys bei socialinės kategorijos ir žymos, kuriomis pažymimos socialinio pobūdžio priemonės, kurias taikant skiriama dėmesio vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei, kaip nurodyta 2, 3 ir 4 dalyse, nustatytos priede.

6.   Komisija šią metodiką taiko rengdama metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) 2021/241 31 straipsnio 3 dalyje, kad pateiktų informaciją apie pagal priemonę finansuojamas socialines išlaidas, įskaitant išlaidas, skirtas vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 57, 2021 2 18, p. 17.

(2)  (COM(2021) 102 final, 2021 3 4).

(3)  2021 m. kovo 4 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2021/402 dėl veiksmingos aktyvios paramos užimtumui po COVID-19 sukeltos krizės (EASE) (OL L 80, 2021 3 8, p. 1).

(4)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. „Jaunimo užimtumo rėmimas. Tiltas jaunai kartai į darbo rinką“ (COM(2020) 276 final, 2020 7 1).

(5)  2020 m. spalio 30 d. Tarybos rekomendacija „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“, kuria pakeičiama 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (OL C 372, 4.11.2020, p. 1).

(6)  2020 m. lapkričio 24 d. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (OL C 417, 2.12.2020, p. 1).

(7)  Laukiama, kol priims Taryba (COM(2021) 137 final, 2021 3 24).

(8)  (COM(2021) 101 final, 2021 3 3).

(9)  (COM(2020) 274 final, 2020 7 1).

(10)  Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.) (OL C 66, 26.2.2021, p. 1).

(11)  (COM(2020) 624 final, 2020 9 30).

(12)  (COM(2020) 565 final, 2020 9 18).

(13)  (COM(2020) 620 final, 2020 10 7).

(14)  (COM(2020) 152 final, 2020 3 5).

(15)  (COM(2020) 698 final, 2020 11 12).

(16)  (COM(2020) 724 final, 2020 11 11).

(17)  (COM(2020) 761 final, 2020 11 25).

(18)  (COM(2021) 44 final, 2021 2 3).


PRIEDAS

Socialinių išlaidų, įskaitant išlaidų, skirtų vaikams bei jaunimui ir lyčių lygybei, ataskaitų teikimo metodika

1.   

Komisija susieja kiekvieną priemonę, apimančią svarbų socialinį aspektą, su viena iš toliau nurodytų devynių socialinės politikos sričių:

Devynios politikos sritys pagal keturias pagrindines socialines kategorijas

Socialinė kategorija „Užimtumas ir įgūdžiai“

1.

Suaugusiųjų mokymasis, įskaitant tęstinį profesinį rengimą ir mokymą; įgūdžių pripažinimas ir patvirtinimas

2.

Užimtumo rėmimas ir darbo vietų kūrimas, įskaitant įdarbinimo paskatas ir paskatas keisti darbą bei paramą savarankiškai veiklai

3.

Darbo rinkos institucijų, įskaitant infrastruktūros, užimtumo tarnybų ir įgūdžių poreikio prognozavimo tarnybų bei darbo inspekcijų, modernizavimas; užimtumo apsauga ir organizavimas; socialinis dialogas ir darbo užmokesčio nustatymo mechanizmas; darbo vietų pritaikymas

Socialinė kategorija „Švietimas ir vaikų priežiūra“

4.

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra: pasiekiamumas, įperkamumas, kokybė ir įtraukumas, įskaitant skaitmenizaciją ir infrastruktūrą

5.

Bendrasis lavinimas, profesinis rengimas ir aukštasis mokslas: pasiekiamumas, įperkamumas, kokybė ir įtraukumas, įskaitant skaitmenizaciją ir infrastruktūrą

Socialinė kategorija „Sveikata ir ilgalaikė priežiūra“

6.

Sveikatos priežiūra: atsparumas, tvarumas, adekvatumas, prieinamumas, pasiekiamumas, įperkamumas ir kokybė, įskaitant skaitmenizaciją ir infrastruktūrą

7.

Ilgalaikė priežiūra: atsparumas, tvarumas, adekvatumas, prieinamumas, pasiekiamumas, įperkamumas ir kokybė, įskaitant skaitmenizaciją ir infrastruktūrą

Socialinė kategorija „Socialinės politikos priemonės“

8.

Socialinis būstas ir kita socialinė infrastruktūra

9.

Socialinė apsauga, įskaitant socialines paslaugas ir pažeidžiamų grupių integraciją

2.   

Kiekvieną socialinio pobūdžio priemonę, kurią taikant skiriama dėmesio vaikams ir jaunimui, Komisija pažymi žyma, kad būtų galima atskirai pranešti apie pagal priemonę finansuojamas išlaidas, skirtas vaikams ir jaunimui.

3.   

Kiekvieną socialinio pobūdžio priemonę, kurią taikant skiriama dėmesio lyčių lygybei, Komisija pažymi žyma, kad būtų galima atskirai pranešti apie pagal priemonę finansuojamas išlaidas, skirtas lyčių lygybei.