2021 9 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1698

2021 m. liepos 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalį kartu su 45 straipsnio 3 dalimi ir 46 straipsnio 7 dalies b punktu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį Komisija gali pripažinti kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas, kurios turi kompetenciją vykdyti importuojamų ekologiškų produktų kontrolę ir išduoti ekologinius sertifikatus trečiosiose valstybėse;

(2)

siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas, teikiančias Komisijai prašymą dėl pripažinimo, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti procedūriniai reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti prašant pirminio pripažinimo arba išplėsti jų pripažinimo taikymo sritį ir į ją įtraukti papildomą trečiąją valstybę arba produktų kategoriją. Visų pirma šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta informacija, kuri turi būti įtraukta į techninių dokumentų rinkinį, kuris yra prašymo dėl pripažinimo dalis;

(3)

Reglamento (ES) 2018/848 VI skyrius, kuriuo nustatomos sertifikuotų veiklos vykdytojų kontrolės nuostatos ir kiti tiems veiklos vykdytojams Sąjungoje taikomi įpareigojimai, netaikomas trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams. Be to, siekiant patikrinti, kaip laikomasi ekologiškų produktų ekologinės gamybos ir ženklinimo taisyklių, Sąjungos ekologinei gamybai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (2) vykdoma oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla. Todėl siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų kontrolės, kurią vykdo pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį pripažintos kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, taisyklės, panašios į atitinkamas to reglamento VI skyriaus ir Reglamento (ES) 2017/625 nuostatas. Taip pat būtina nustatyti nuostatas dėl tam tikrų kontrolės aspektų, kurie būdingi trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų sertifikavimui ir kurie susiję, pavyzdžiui, su importui į Sąjungą skirtų siuntų patikra;

(4)

kalbant apie veiklos vykdytojų grupes, remiantis Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčiu, to reglamento nuostatos dėl veiklos vykdytojų grupių taip pat taikomos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų grupėms; todėl tikslinga paaiškinti, kad deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, kurie buvo priimti pagal Reglamentą (ES) 2018/848, nustatytos nuostatos taikomos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų grupėms;

(5)

kad Komisija galėtų vykdyti kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kurios pripažintos kompetentingomis vykdyti kontrolę ir išduoti sertifikatus trečiosiose valstybėse, priežiūrą, jos turėtų pateikti Komisijai metinę ataskaitą, kurioje būtų nurodyta informacija apie jų vykdomą kontrolės veiklą ir ekologinės gamybos taisyklių įgyvendinimą. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta informacija, kuri turi būti įtraukta į tą metinę ataskaitą;

(6)

siekiant taikyti išsamias dumblių ir akvakultūros gyvūnų auginimo taisykles, nustatytas Reglamente (ES) 2018/848 ir visų pirma to reglamento II priede, tikslinga nustatyti tam tikras tokių įpareigojimų, kuriuos turi vykdyti kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos trečiosiose valstybėse, vykdymo procedūras;

(7)

kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos turėtų nustatyti procedūras, kuriomis būtų užtikrinamas keitimasis informacija tarp jų ir Komisijos, taip pat su kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis, akreditacijos įstaigomis ir valstybėmis narėmis. Toks keitimasis informacija turėtų būti vykdomas per kompiuterinę sistemą (šią sistemą naudojimuisi suteikia Komisija), kuri sudaro galimybę elektroniniu būdu keistis dokumentais ir informacija;

(8)

be Reglamente (ES) 2018/848 nustatytų taisyklių dėl neatitikčių, būtina numatyti tyrimus, kurie turi būti atliekami įtariamų ir nustatytų neatitikčių atvejais, ir nustatyti su tuo susijusius reikalavimus, be kita ko, būtinybę sukurti priemonių katalogą;

(9)

remiantis Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčiu, to reglamento nuostatos dėl atsargumo priemonių ir priemonių, kurių būtina imtis įtariamos ar nustatytos neatitikties atveju, taip pat pagal jį priimti deleguotieji ir įgyvendinimo aktai taikomi trečiosioms valstybėms. Todėl tikslinga nustatyti būtinas taisykles, susijusias su trečiosiomis valstybėmis ir jų konkrečiomis aplinkybėmis;

(10)

Reglamento (ES) 2018/848 III skyriuje ir pagal jį priimtuose deleguotuosiuose bei įgyvendinimo aktuose nustatytos taisyklės dėl perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir ankstesnių laikotarpių pripažinimo atgaline data. Pereinant prie ekologinės gamybos metodo būtini tam tikri visų naudojamų priemonių pritaikymo laikotarpiai. Būtinas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis prasideda anksčiausiai tada, kai veiklos vykdytojas pateikia pranešimą apie veiklą kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai. Išimties atveju ir tam tikromis aplinkybėmis ankstesnis laikotarpis gali būti atgaline data pripažintas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi. Turėtų būti nustatyti dokumentai, kuriuos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojai turi pateikti kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai siekdami ankstesnio laikotarpio pripažinimo atgaline data;

(11)

be to, būtina nustatyti tam tikrus ataskaitų teikimo reikalavimus, susijusius su bendrosiomis gamybos taisyklėmis, taip pat tam tikras konkrečias nukrypti leidžiančias nuostatas arba leidimus pagal Reglamentą (ES) 2018/848;

(12)

atsižvelgiant į valstybėms narėms taikomas taisykles, nustatytas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2146 (3), šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos sąlygos, kuriomis galima nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl trečiosiose valstybėse susidariusių katastrofinių aplinkybių, taip pat su tuo susijusias kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų funkcijas ir įpareigojimus;

(13)

Reglamento (ES) 2018/848 II priede nustatytose išsamiose gamybos taisyklėse nurodytos tam tikros valstybių narių kompetentingų institucijų užduotys ir įpareigojimai. Kadangi šios taisyklės analogiškai taikomos kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms, kurios pripažintos kompetentingomis vykdyti importuojamų ekologiškų produktų kontrolę ir išduoti ekologinius sertifikatus trečiosiose valstybėse, tikslinga paaiškinti, kad tam tikros nuorodos į kompetentingas institucijas arba valstybes nares turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į kontrolės institucijas arba kontrolės įstaigas, pripažintas pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį;

(14)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

KONTROLĖS INSTITUCIJŲ ARBA KONTROLĖS ĮSTAIGŲ PRIPAŽINIMO PROCEDŪRINIAI REIKALAVIMAI

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 dalies n punkte nurodyti reikalavimai

1.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 4 dalyje nurodytą prašymą dėl pripažinimo teikia naudodamasi Komisijos pateiktu pavyzdžiu. Atsižvelgiama tik į tinkamai parengtus prašymus.

2.   Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 4 dalyje nurodytame techninių dokumentų rinkinyje viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų pateikiama tokia informacija:

a)

toliau išvardyta informacija apie kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą:

i)

pavadinimas;

ii)

pašto adresas;

iii)

telefono numeris;

iv)

kontaktinis e. pašto adresas;

v)

kontrolės įstaigos atveju – akreditacijos įstaigos pavadinimas;

b)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos numatomos veiklos atitinkamoje trečiojoje valstybėje arba atitinkamose trečiosiose valstybėse apžvalga, be kita ko, ekologiškų produktų, kuriuos ketinama importuoti į Sąjungą pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį per pirmuosius veiklos metus po Komisijos suteikto pripažinimo, nuorodos, kartu su jų Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodais pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 (4), suskirstytais pagal produktų kategorijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje;

c)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos aprašymas, nurodant jos:

i)

struktūrą ir dydį;

ii)

IT valdymo sistemą;

iii)

filialus, jei yra;

iv)

veiklos rūšis, įskaitant pavestą veiklą, jei yra;

v)

organizacinę schemą;

vi)

kokybės valdymo sistemą;

d)

sertifikavimo procedūros, visų pirma susijusios su Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyto sertifikato suteikimu ar atsisakymu suteikti, galiojimo sustabdymu ar panaikinimu;

e)

Reglamentu (ES) 2018/848 ir pagal jį priimtais deleguotaisiais bei įgyvendinimo aktai nustatytų gamybos taisyklių ir kontrolės priemonių vertimas į kalbas, suprantamas veiklos vykdytojams, su kuriais sudarytos sutartys, trečiosiose valstybėse, kurias kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos prašo pripažinti;

f)

dokumentai, kuriais įrodoma, kad yra įgyvendinti Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai, visų pirma akreditacijos įstaigos suteikto akreditacijos pažymėjimo, kuris apima visas prašomas pripažinti produktų kategorijas, kopija;

g)

procedūros, kuriose išsamiai aprašomas kontrolės priemonių, kurios turi būti nustatytos pagal šį reglamentą, veikimas ir įgyvendinimas, be kita ko, atitinkamais atvejais nurodant veiklos vykdytojų grupės kontrolės ypatumus;

h)

šio reglamento 22 straipsnyje nurodytų priemonių, kurių būtina imtis nustatytos neatitikties atvejais, katalogas;

i)

Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos naujausios vertinimo ataskaitos, kurią parengė akreditacijos įstaiga arba atitinkamai kompetentinga institucija, kopija; toje ataskaitoje pateikiama šio reglamento I priedo A dalyje nurodyta informacija, be kita ko, tiesioginio stebėjimo būdu vykdomo audito, atlikto ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki pateikiant prašymą dėl pripažinimo, ataskaita, taip pat suteikiamos toliau išvardytos garantijos, kad:

i)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos gebėjimas užtikrinti, kad iš trečiųjų valstybių importuojami produktai atitiktų sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies a punkte, b punkto i papunktyje bei c punkte ir 46 straipsnio 2 dalyje, įvertintas teigiamai;

ii)

kiekvienos trečiosios valstybės, kurią prašoma pripažinti, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga yra pajėgi ir turi gebėjimų veiksmingai įgyvendinti kontrolės reikalavimus, taip pat atitinka kriterijus, kurie nustatyti Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 dalyje ir šiame reglamente;

j)

įrodymas, kad kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pranešė apie savo veiklą atitinkamos trečiosios valstybės susijusioms institucijoms ir įsipareigojo laikytis atitinkamos trečiosios valstybės institucijų jai nustatytų teisinių įpareigojimų;

k)

interneto svetainės, su kurios turiniu galimu susipažinti bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuri suprantama ir veiklos vykdytojams, su kuriais sudarytos sutartys, ir kurioje galima rasti šio reglamento 17 straipsnio a punkte nurodytą sąrašą, adresas;

l)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos įsipareigojimas Komisijos paskirtiems nepriklausomiems ekspertams suteikti galimybę lankytis visuose savo biuruose ir prieigą prie visų savo įrenginių, taip pat leisti susipažinti su visa informacija apie atitinkamoje trečiojoje valstybėje vykdomą kontrolės veiklą ir tokią informaciją pranešti;

m)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pareiškimas, kad per 24 mėnesius iki prašymo dėl pripažinimo, susijusio su prašoma pripažinti trečiąja valstybe ir (arba) produktų kategorija, pateikimo Komisija jos atžvilgiu netaikė panaikinimo procedūros arba jokia akreditacijos įstaiga jos atžvilgiu netaikė panaikinimo ar sustabdymo procedūros. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai panaikinimo procedūra vykdoma pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2a dalies k punktą;

n)

visa kita informacija, kurią kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija arba akreditacijos įstaiga laiko svarbia.

3.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pateikia Komisijai visą tos institucijos arba įstaigos pripažinimo tikslais prašomą informaciją.

4.   Jei Komisija nustato, kad pagal 2 arba 3 dalis pateikta informacija yra neišsami, neaktuali ar nepatenkinama, ji atmeta prašymą dėl pripažinimo.

2 straipsnis

Pripažinimo taikymo srities išplėtimas

Pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį pripažinta kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga naudodamasi Komisijos pateiktu pavyzdžiu gali pateikti prašymą išplėsti pripažinimo taikymo sritį ir į ją įtraukti papildomą trečiąją valstybę ar papildomą produktų kategoriją.

Prašymą dėl pripažinimo taikymo srities išplėtimo sudaro atnaujintas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys, kurio susijusiose dalyse pateikiama atitinkama informacija apie papildomą trečiąją valstybę arba papildomą produktų kategoriją, kurią prašoma įtraukti į taikymo sritį.

II SKYRIUS

KOMISIJOS VYKDOMA KONTROLĖS INSTITUCIJŲ IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRA

3 straipsnis

Bendrieji kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros reikalavimai

1.   Vykdydama pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūrą Komisija daugiausia dėmesio skiria kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų veiklos rezultatų vertinimui, atsižvelgdama į to reglamento 46 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų akreditacijos įstaigų darbo rezultatus.

2.   Komisijos vykdomos priežiūros intensyvumas ir dažnumas pritaikomas atsižvelgiant į neatitikties riziką pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 6 dalį.

3.   Pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį pripažintos kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos išlaiko gebėjimą atitikti to reglamento 45 straipsnio 1 dalies a punkte, b punkto i papunktyje bei c punkte ir 46 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir kriterijus, kaip nurodyta techninių dokumentų rinkinyje pripažinimo metu. Be to, jos išlaiko pajėgumus ir kompetenciją įgyvendinti Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir šiame reglamente nustatytus kontrolės reikalavimus, sąlygas ir priemones.

Tuo tikslu jos įrodo, kad:

a)

veiksmingai įgyvendina savo veiklą laikydamasi pirmoje pastraipoje nurodytų sąlygų bei kriterijų ir

b)

užtikrina atitiktį savo veiklos procedūroms, o jų taikomos kontrolės priemonės yra veiksmingos.

4.   Rengdamos metinę ataskaitą kontrolės įstaigos užtikrina, kad tiesioginio stebėjimo būdu vykdomi auditai būtų atliekami pagal šio reglamento I priedo B dalies 1 ir 2 skirsnius, taip pat laikantis toliau išvardytų taisyklių:

a)

tiesioginio stebėjimo būdu vykdomi auditai atliekami ne rečiau nei kas ketverius metus;

b)

į tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų, susijusių su pirminiu prašymu dėl pripažinimo, skaičių nėra atsižvelgiama skaičiuojant, kiek iš viso surengta tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų, kurie turi būti atlikti per a punkte nurodytą ketverių metų laikotarpį;

c)

po vieną papildomą tiesioginio stebėjimo būdu vykdomą auditą atliekama:

i)

kas dvejus metus tose trečiosiose valstybėse, kuriose gaminami arba perdirbami 8 straipsnyje nurodyti didelės rizikos produktai;

ii)

kas dešimtos pripažintos trečiosios valstybės atžvilgiu. Šis papildomas tiesioginio stebėjimo būdu vykdomas auditas atliekamas per 4 metus;

d)

Komisijai arba akreditacijos įstaigai prašant atliekama daugiau tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų, visų pirma remiantis toliau išvardytų veiksnių rizikos analize:

i)

inspektorių skaičiaus;

ii)

veiklos vykdytojų skaičiaus;

iii)

veiklos vykdytojų veiklos pobūdžio;

iv)

akreditacijos įstaigos atliktų tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų skaičiaus;

v)

su kontrolės įstaigomis susijusių pažeidimų;

vi)

sertifikuotų veiklos vykdytojų grupių skaičiaus ir jų dydžio;

vii)

kontrolės įstaigų arba konkretaus inspektoriaus ar konkrečių inspektorių atžvilgiu nustatytų ypatingos svarbos faktų;

viii)

produkto pobūdžio ir sukčiavimo rizikos;

ix)

Komisijos grįžtamosios informacijos, grindžiamos ankstesne kontrolės įstaigos metine ataskaita;

x)

įtarimų, kad veiklos vykdytojai sukčiauja;

xi)

iš trečiosios valstybės į Sąjungą importuojamų produktų kiekio ir kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos veiklos pripažintojoje trečiojoje valstybėje.

5.   Komisijos prašymu kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos pateikia su jų taikoma rizikos analizės procedūra susijusius dokumentus.

6.   Vykdyti Komisijos pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūrą Komisijai gali padėti dvi valstybės narės, kurios gali būti referentės nagrinėjant techninių dokumentų rinkinius, kuriuos pateikė kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, kad būtų galima atlikti jų pirminį pripažinimą arba išplėsti pripažinimo taikymo sritį, valdyti ir peržiūrėti pripažintų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų sąrašą ir vertinti kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų veiklos rezultatus, įskaitant metines ataskaitas.

7.   Prašymus valstybėms narėms Komisija gali paskirstyti proporcingai, atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės balsų skaičių Ekologinės gamybos komitete.

4 straipsnis

Metinė ataskaita

Iki kiekvienų metų vasario 28 d. kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pateikia Komisijai metinę ataskaitą.

Metinėje ataskaitoje nurodoma praėjusiais metais kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vykdyta veikla, nurodyta II priede.

Ataskaita teikiama viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų ir anglų kalba, jei pasirinkta oficialioji kalba nėra anglų.

5 straipsnis

Tikrinimai vietoje ir auditai

1.   Komisija reguliariai rengia rizika grindžiamus kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų tikrinimus vietoje ir (arba) auditus, kad įvertintų kiekvienos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atliekamos kontrolės kokybę ir veiksmingumą. Tokie tikrinimai ir auditai gali būti koordinuojami su atitinkama akreditacijos įstaiga. Per tokius tikrinimus vietoje ir auditus Komisijos atstovus gali lydėti nepriklausomi ekspertai.

2.   Komisija gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, be kita ko, pateikti vieną ar kelias ad hoc tikrinimų vietoje ataskaitas, kurias parengė jos paskirti nepriklausomi ekspertai.

3.   Per tikrinimus vietoje ir auditus gali būti:

a)

lankomasi Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse esančiuose biuruose arba patalpose, kuriose veikia kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, vykdomos jų užsakomosios paslaugos ir veikia jų prižiūrimi veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės;

b)

peržiūrimi atitinkami dokumentai, kuriuose aprašoma kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų struktūra, veikimas ir kokybės valdymas;

c)

peržiūrimos darbuotojų bylos, įskaitant jų įgūdžių įrodymus, mokymo įrašus, interesų konflikto pareiškimus, taip pat darbuotojų vertinimo ir priežiūros dokumentus;

d)

tikrinami veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių dokumentai, siekiant nustatyti, kaip tiriamos neatitiktys ir nagrinėjami skundai, koks yra mažiausias kontrolės dažnumas, ar taikomas rizika grindžiamas metodas rengiant patikrinimus, tolesnius apsilankymus ir apsilankymus iš anksto neįspėjus, kokia yra mėginių ėmimo tvarka, kaip keičiamasi informacija su kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis;

e)

atliekamas peržiūros auditas, t. y. veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės tikrinami siekiant nustatyti atitiktį kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos standartinėms kontrolės ir rizikos vertinimo procedūroms ir nustatyti tos institucijos ar įstaigos veiksmingumą, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo padėties pokyčius po paskutinio kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atlikto patikrinimo;

f)

atliekamas tiesioginio stebėjimo būdu vykdomas auditas, t. y. vertinama, kaip kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos inspektorius atlieka fizinį patikrinimą vietoje.

6 straipsnis

Atsekamumo patikrinimai

Komisija gali atlikti produktų arba siuntų, kurie patenka į pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį pripažintos kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos pripažinimo taikymo sritį, atsekamumo patikrinimus.

Siekdama atsekti ekologiško produkto sudedamąsias dalis arba gamybos etapus Komisija gali prašyti informacijos iš kompetentingų institucijų arba kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų, kurios vykdo tų į jų priežiūros sritį patenkančių produktų kontrolę.

Komisija gali vykdyti atsekamumo patikrinimus remdamasi savo atliktu metiniu rizikos vertinimu, Komisijos ar valstybių narių gautais skundais arba atsitiktinės atrankos tvarka.

Atsekamumo patikrinimus Komisija atlieka per savo nustatytą laikotarpį, apie kurį laiku pranešama atitinkamoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms.

7 straipsnis

Komisijos teikiami ad hoc prašymai

Remdamasi išsamia analize, kuria įrodoma būtinybė, Komisija kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai bet kuriuo metu gali pateikti ad hoc informacijos prašymus.

8 straipsnis

Didelės rizikos produktų sąrašas

Trečiųjų valstybių atžvilgiu veikiančios kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos trečiųjų valstybių, išvardytų pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 8 dalį priimtame įgyvendinimo akte pateiktame sąraše, kilmės didelės rizikos produktams taiko šio reglamento 9 straipsnio 8 dalies antroje pastraipoje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 16 straipsnio 6 dalyje nurodytas priemones, remdamosi atranka, atlikta po reikšmingų, kritinių arba pasikartojančių neatitikčių, kurios daro poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams.

III SKYRIUS

KONTROLĖS INSTITUCIJŲ IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ VYKDOMA VEIKLOS VYKDYTOJŲ ARBA VEIKLOS VYKDYTOJŲ GRUPIŲ KONTROLĖ

9 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Vykdydamos trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių atitikties Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimams kontrolę kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos atlieka:

a)

tikrinimą, ar kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu taikomos prevencinės ir atsargumo priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 9 straipsnio 6 dalyje ir 28 straipsnyje;

b)

kai valdoje yra neekologinės gamybos vienetų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetų, – dokumentų ir įdiegtų priemonių, procedūrų arba tvarkos, užtikrinančių ekologinės, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologinės gamybos vienetų, ekologinės, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir (arba) neekologinės gamybos vienetų pagamintų produktų, taip pat medžiagų bei produktų, naudojamų tiems vienetams, aiškų ir veiksmingą atskyrimą, tikrinimą. Toks tikrinimas apima sklypų, kurių atveju ankstesnis laikotarpis atgaline data buvo pripažintas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, patikrinimus ir neekologinės gamybos vienetų patikrinimus;

c)

kai veiklos vykdytojai ekologiškus, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiškus produktus surenka vienu metu, ruošia ar saugo tame pačiame paruošimo vienete, plote ar toje pačioje patalpoje, arba veža kitiems veiklos vykdytojams ar į kitus gamybos vienetus, – užregistruotų duomenų ir įdiegtų priemonių, procedūrų ar tvarkos, užtikrinančių, kad gamybiniai veiksmai būtų atliekami ne toje pačioje vietoje arba ne tuo pačiu laiku, kad būtų įdiegtos tinkamos valymo priemonės ir priemonės, neleidžiančios pakeisti produktų kitais produktais, kad ekologiški produktai ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai visuomet būtų identifikuojami ir kad ekologiški produktai, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai ir neekologiški produktai iki paruošimo veiksmų bei po jų būtų saugomi ne toje pačioje vietoje arba ne tuo pačiu laiku, ir kad būtų užtikrintas kiekvienos partijos, kuri į surinkimo centrą atgabenama iš atskirų žemės sklypų, atsekamumas, tikrinimą.

2.   Tikrindamos, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos reguliariai vykdo visų trečiųjų valstybių veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių kontrolę atsižvelgdamos į riziką ir tinkamu dažnumu viso proceso metu ir visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais remiantis neatitikties, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 57 punkte, tikimybe, kuri nustatoma atsižvelgiant į toliau išvardytus elementus:

a)

veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių rūšį, dydį, įskaitant naujai įtrauktus žemės sklypus, ir struktūrą, taip pat prie veiklos vykdytojų grupės prisijungiančių naujų narių skaičių;

b)

veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių veiklos vykdymo vietą ir sudėtingumą;

c)

laikotarpio, kurį veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės dalyvauja ekologinės gamybos, paruošimo ir platinimo veikloje, trukmę;

d)

kontrolės, atliekamos vadovaujantis šiuo straipsniu, rezultatus, visų pirma siekiant patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų;

e)

veiklos vykdytojų grupės atveju, vidaus patikrinimų, atliekamų pagal dokumentuotas veiklos vykdytojų grupės vidaus kontrolės sistemos procedūras, rezultatus;

f)

tai, ar valdoje yra neekologinės gamybos vienetų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetų;

g)

produktų rūšį, kiekį ir vertę;

h)

produktų susimaišymo arba jų užteršimo neleistinais produktais ar medžiagomis riziką;

i)

tai, kaip veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupės taiko nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo taisyklių, ar taisyklių išimtis;

j)

kritinius aspektus kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu, kai galima neatitiktis;

k)

subrangos veiklą;

l)

tai, ar veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės pakeitė sertifikuojančią kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą;

m)

visą informaciją, iš kurios matyti, kad vartotojai gali būti klaidinami;

n)

visą informaciją, iš kurios matyti, kad gali būti nesilaikoma Reglamento (ES) 2018/848.

3.   Vykdant trečiųjų šalių veiklos vykdytojų grupių kontrolę Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/771 (5) 2 straipsnis ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279 (6) 4, 5 ir 6 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

4.   Bent kartą per metus kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tikrina, ar visi veiklos vykdytojai ir visos veiklos vykdytojų grupės laikosi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų. Tikrinant, ar laikomasi reikalavimų, be kita ko, atliekamas fizinis patikrinimas vietoje.

5.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad kiekvienais metais ji atliktų ne tik 4 dalyje nurodytus patikrinimus, bet ir papildomus patikrinimus, kurie sudarytų bent 10 % pirmiau minėtų patikrinimų. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga bent 10 % visų fizinių patikrinimų vietoje atlieka iš anksto neįspėjusi.

6.   Apskaičiuojant papildomus patikrinimus, nurodytus 5 dalyje, nėra atsižvelgiama į kontrolę, kuri atliekama kaip tolesnis patikrinimas įtariamos ar nustatytos neatitikties atveju.

7.   Kiekvienais metais kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atlieka bent 5 % veiklos vykdytojų grupės narių pakartotinį patikrinimą, tačiau ji patikrina ne mažiau kaip 10 narių. Jei veiklos vykdytojų grupei priklauso 10 arba mažiau narių, pakartotinai patikrinami visi nariai.

8.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga fizinius patikrinimus vietoje atlieka ir mėginius ima tinkamiausiu metu siekiant patikrinti kritinių kontrolės aspektų atitiktį.

8 straipsnyje nurodytų didelės rizikos produktų atveju, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atlieka bent du veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių fizinius patikrinimus vietoje per metus. Vienas iš šių fizinių patikrinimų vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

9.   Jei veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupė veiklą vykdo keliuose gamybos vienetuose ar patalpose, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, visiems neekologiškiems produktams naudojamiems gamybos vienetams ar patalpoms, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, taip pat taikomi 4 dalyje nustatyti kontrolės reikalavimai.

10.   Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas sertifikatas išduodamas arba atnaujinamas remiantis šiame straipsnyje nurodyto atitikties tikrinimo rezultatais.

10 straipsnis

Su sertifikavimu susiję veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių patikrinimai

1.   Prieš sutikdama sertifikuoti veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės pateikė:

a)

dokumentą, kuris teikiamas parašu patvirtintos deklaracijos forma ir kuriame pateikiama:

i)

ekologinės gamybos ir (arba) perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vieneto, atitinkamais atvejais – neekologinių gamybos vienetų, ir veiklos, kuri turi būti vykdoma pagal Reglamentą (ES) 2018/848, aprašymas;

ii)

informacija apie atitinkamas priemones, kurių būtina imtis ekologinio vieneto ir (arba) perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio vieneto lygiu, ir (arba) patalpose, ir (arba) veiklos atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų;

iii)

informacija apie atsargumo priemones, kurių būtina imtis siekiant sumažinti užteršimo neleidžiamais produktais ar medžiagomis pavojų, ir valymo priemones, būtinas skirtingais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais;

b)

patvirtinimas, kad veiklos vykdytojai ar veiklos vykdytojų grupės negavo sertifikato iš kitos kontrolės įstaigos dėl toje pačioje trečiojoje valstybėje vykdomos veiklos ir tos pačios produktų kategorijos, įskaitant atvejus, kai veiklos vykdytojai ar veiklos vykdytojų grupės veiklą vykdo skirtingais gamybos, paruošimo arba platinimo etapais;

c)

veiklos vykdytojų grupės narių pateiktas patvirtinimas, kad jie negavo individualaus sertifikato, kuris būtų susijęs su ta pačia veikla ir atitinkamu produktu, sertifikuotu veiklos vykdytojų grupės, kuriai jie priklauso, lygmeniu;

d)

pasirašytą įsipareigojimą, kuriuo veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės įsipareigoja:

i)

kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai suteikti galimybę atliekant kontrolę lankytis visuose gamybos vienetuose ir patalpose, taip pat suteikti galimybę susipažinti su sąskaitomis ir atitinkamais papildomais dokumentais;

ii)

suteikti kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai visą informaciją, kuri būtina atliekant tikrinimą;

iii)

kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos prašymu pateikti savo kokybės užtikrinimo programų rezultatus;

iv)

nepagrįstai nedelsiant raštu pranešti produktų pirkėjams ir keistis aktualia informacija su kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, jei patvirtintas neatitikties įtarimas, jei neatitikties įtarimo negalima pašalinti arba jei nustatyta neatitiktis, kuria daromas poveikis atitinkamų produktų atitikčiai reikalavimams;

v)

sutikti, kad pasikeitus kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai kontrolės byla būtų perduota, arba kad, pasitraukus iš ekologinės gamybos, paskiausia kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga kontrolės bylą saugotų penkerius metus;

vi)

pasitraukus iš ekologinės gamybos nedelsiant apie tai pranešti kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai;

vii)

tuo atveju, kai veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių subrangovams taikoma skirtingų kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų kontrolė, sutikti, kad tos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos tarpusavyje keistųsi informacija;

viii)

atlikti veiksmus pagal ekologinės gamybos taisykles;

ix)

sutikti, kad neatitikties atveju būtų užtikrinamas kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos nustatytų taisomųjų priemonių vykdymas.

2.   Prieš sertifikuodama veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga patikrina:

a)

kad veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės laikytųsi Reglamento (ES) 2018/848 II, III bei IV skyrių ir to reglamento 36 straipsnio. Tikrinant, be kita ko, atliekamas bent vienas fizinis patikrinimas vietoje;

b)

kad, jei veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės pagal subrangos sutartį paveda bet kokią savo veiklą vykdyti trečiosioms šalims, tiek tos veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės, tiek trečiosios šalys, kurioms pagal subrangos sutartį pavesta vykdyti tą veiklą, būtų gavę pripažintų kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų sertifikatą, kuriuo patvirtinama, jog jie laikosi Reglamento (ES) 2018/848 II, III bei IV skyrių ir to reglamento 36 straipsnio, išskyrus atvejus, kai veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės informuoja atitinkamą kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigą, kad išlieka atsakingi už ekologinę gamybą ir kad tos atsakomybės neperkėlė subrangovui. Tokiais atvejais kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, vykdydama veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių, pavedusių savo veiklą vykdyti pagal subrangos sutartis, kontrolę, patikrina, ar veikla, kurią pavesta vykdyti pagal subrangos sutartis, vykdoma laikantis Reglamento (ES) 2018/848 II, III bei IV skyrių ir to reglamento 36 straipsnio.

3.   Nauja kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga prieš sertifikuodama veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes, kuriuos anksčiau sertifikavo kita kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, ne tik tikrina bet kurį kitą elementą, kuris kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos požiūriu gali būti aktualus, bet ir įvertina toliau išvardytą informaciją, kurią turi perduoti ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga:

a)

sertifikavimo būseną ir galiojimą, be kita ko, taikymo srities mažinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejus pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartą ISO/IEC 17065;

b)

per praėjusius trejus metus atliktų patikrinimų ataskaitas;

c)

neatitikčių sąrašą ir priemones, kurios įdiegtos neatitiktims pašalinti, taip pat tai, ar visos neatitiktys buvo pašalintos;

d)

ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas ar nagrinėjamus prašymus nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą;

e)

informaciją apie bet kurį vykstantį ginčą, kuris yra susijęs su veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių sertifikavimu.

Jei ankstesnė kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga neperduoda pagal šio reglamento 21 straipsnio 5 dalį reikalaujamos informacijos naujai kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai arba jei kyla abejonių dėl perduotos informacijos, nauja kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms nesuteikia sertifikato, nurodyto Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje, kol ši nauja kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga nepašalino turimų abejonių kitomis kontrolės priemonėmis.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nesertifikuoja veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių, kuriems suteikto sertifikato galiojimą ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga panaikino per praėjusius dvejus metus, išskyrus atvejus, kai ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pripažinimą dėl konkrečios trečiosios valstybės ir produktų kategorijos panaikino Komisija pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2a dalį.

11 straipsnis

Kontrolės metodai ir priemonės

1.   Taikydama kontrolės metodus ir priemones kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, be kita ko, vykdo toliau išvardytus veiksmus:

a)

patikrina, ar veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių pateiktuose žemėlapiuose arba brėžiniuose, kuriuose nurodytos gamybos vienetų ir patalpų, kuriose turi būti atliktas fizinis patikrinimas, pasaulio kryptys ir geografinės vietos duomenys, nurodyta naujausia informacija;

b)

atlieka atitinkamą patikrinimą:

i)

gamybos vienetų, įrangos, transporto priemonių, patalpų ir kitų vietų, už kurias atsakingas veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė;

ii)

gyvūnų, augalų ir prekių, be kita ko, pusgaminių, žaliavų, sudedamųjų dalių, pagalbinių perdirbimo medžiagų ir kitų produktų, kurie naudojami paruošiant ir gaminant prekes arba šeriant ir prižiūrint gyvūnus, taip pat medžiagų, kurias leidžiama naudoti ekologinėje gamyboje;

iii)

atsekamumo, ženklinimo, pateikimo, reklamavimo ir susijusių pakavimo medžiagų;

c)

tikrina dokumentus, atsekamumo įrašus bei kitus dokumentus, taip pat praktiką ir procedūras, kurie yra svarbūs vertinant, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų. Tai apima dokumentus, pridedamus prie maisto produktų, pašarų ir bet kokių cheminių ar kitų medžiagų, įvežamų į ūkį arba iš jo išvežamų;

d)

rengia pokalbius su veiklos vykdytojais ir jų darbuotojais;

e)

ima mėginius ir atlieka laboratorinę analizę;

f)

tikrina veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių įdiegtą kontrolės sistemą, be kita ko, vertina jos veiksmingumą;

g)

tiria neatitiktis, nustatytas per ankstesnius patikrinimus, ir tikrina priemones, kurias taikė veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės siekdamos jas pašalinti;

h)

bet kuriuos kitus veiksmus siekiant nustatyti neatitikties atvejus.

2.   Per 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą metinį fizinį patikrinimą vietoje, be kita ko, atliekamas veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių atsekamumo patikrinimas ir masės balanso patikrinimas, kurie vykdomi tikrinant apskaitos dokumentus ir visus kitus susijusius elementus, kuriuos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos požiūriu būtina patikrinti.

3.   Atliekant atsekamumo patikrinimą ir masės balanso patikrinimą, produktai, produktų grupės ir tikrinamas laikotarpis atrenkami remiantis kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atliktu rizikos vertinimu.

4.   Atlikdama atsekamumo patikrinimą kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tikrina ne tik visus kitus susijusius elementus, kuriuos jos požiūriu būtina patikrinti, bet ir toliau išvardytus elementus, pagrįstus tinkamais dokumentais, be kita ko, produktų atsargų ir finansiniais dokumentais:

a)

tiekėjo ir, jei skiriasi, produktų savininko, pardavėjo arba eksportuotojo vardą bei pavardę arba pavadinimą ir adresą;

b)

gavėjo ir, jei skiriasi, produktų pirkėjo ar importuotojo vardą bei pavardę arba pavadinimą ir adresą;

c)

tiekėjo sertifikatą, kaip nurodyta įgyvendinimo akte, priimtame pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 4 dalį;

d)

Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 2.1 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją;

e)

atitinkamus partijos identifikavimo duomenis;

f)

perdirbėjų atveju informaciją, kuri būtina siekiant sudaryti sąlygas veikti vidaus atsekamumo sistemai ir užtikrinti, kad sudedamosios dalys yra ekologiškos.

5.   Tikrinant masės balansą tikrinami toliau išvardyti elementai, remiantis tinkamais dokumentais, įskaitant produktų atsargų ir finansiniais dokumentus, kai tinkama:

a)

gamybos vienetui pristatytų produktų ir atitinkamais atvejais pirktų medžiagų pobūdis ir kiekiai, taip pat tokių medžiagų naudojimas ir, atitinkamais atvejais, produktų sudėtis;

b)

patalpose sandėliuojamų produktų pobūdis ir kiekiai, be kita ko, fizinio patikrinimo vietoje metu;

c)

produktų, išvežtų iš veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių gamybos vieneto į gavėjo patalpas ar sandėlius, pobūdis ir kiekiai;

d)

jei veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės perka ar parduoda produktą (-us) nesandėliuodami arba fiziškai netvarkydami produkto (-ų) – nupirktų ir parduotų produktų pobūdis ir kiekiai;

e)

per praėjusius metus gautos, surinktos ar nuimtos produkcijos kiekis;

f)

einamaisiais metais numatomos gauti arba faktiškai gautos, surinktos ar nuimtos produkcijos kiekis;

g)

einamaisiais ir praėjusiais metais prižiūrimų gyvulių skaičius ir (arba) svoris;

h)

bet kuriuo gamybos, paruošimo ir platinimo etapu prarasti, padidėję ar sumažėję produktų kiekiai;

i)

visa valdoje pagaminta produkcija, apimanti ekologiškus ir neekologiškus produktus.

12 straipsnis

Mėginių ėmimas, mėginių ėmimo ir mėginių analizės laboratorijų atrankos metodai

1.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga ima ir tiria mėginius, kad nustatytų, ar nėra naudojami ekologinėje gamyboje neleidžiami produktai ar medžiagos, kad patikrintų, ar gamybos metodai atitinka ekologinės gamybos taisykles arba kad nustatytų galimą užteršimą ekologinėje gamyboje neleidžiamais produktais ar medžiagomis.

2.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga mėginių ėmimo procedūrą taiko bent 5 % jos kontroliuojamų atskirų veiklos vykdytojų. Veiklos vykdytojų grupės atveju kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga mėginių ėmimo procedūrą taiko bent 2 % kiekvienos grupės narių.

3.   Veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, iš kurių turi būti paimti mėginiai, atrenkami remiantis rizikos vertinimu, įskaitant neatitikties ekologinės gamybos taisyklėms tikimybę, atsižvelgiant į visus gamybos, paruošimo ir platinimo etapus.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga ne tik laikosi 2 dalyje nustatytų mėginių ėmimo minimalių procentinių dydžių, bet ir ima ir tiria mėginius kiekvienu atveju, kai įtariama, kad naudojami ekologinėje gamyboje neleidžiami produktai ir medžiagos arba metodai, išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga laikosi nuomonės, kad yra pakankamai įrodymų netaikant mėginių ėmimo procedūros.

5.   8 straipsnyje nurodytų didelės rizikos produktų atveju kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga ne tik laikosi šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų mėginių ėmimo procentinių dydžių, bet ir kiekvienais metais paima bent vieną augalų mėginį vietoje. Šis augalų mėginys vietoje paimamas tokiu pagal kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vertinimą nustatytu metu, kuris yra tinkamiausias siekiant nustatyti galimą neleidžiamų medžiagų naudojimą. Jei veiklos vykdytojai neaugina augalų, imamas atitinkamas gaunamos žaliavos, tarpinio produkto arba perdirbto produkto mėginys.

6.   Kontrolės institucija ir kontrolės įstaiga užtikrina, kad mėginius tiriančios laboratorijos laikytųsi toliau išvardytų reikalavimų:

a)

jos būtų akredituotosios laboratorijos, kurios laikosi pagal ISO standartą ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ taikomų reikalavimų;

b)

jų akreditacijos įstaigos būtų pasirašiusios Tarptautinės bendradarbiavimo laboratorijų akreditavimo srityje organizacijos (ILAC) Tarpusavio pripažinimo susitarimą;

c)

jos turėtų pakankamai pajėgumų analizuoti ir tirti mėginius, taip pat jos galėtų užtikrinti, kad mėginiai visada būtų tiriami taikant atitinkamus metodus, kurie įtraukti į jų akreditacijos taikymo sritį;

d)

pesticidų liekanų tyrimų atveju jos būtų akredituotos atlikti dujų ir skysčių spektrometriją, kad galėtų tirti pesticidų liekanas, kurios įtrauktos į suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos sąrašą, nustatytą Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/533 (7), ir pagal jį stebimos.

7.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga gali pavesti mėginių ėmimo užduotis kitoms Komisijos pripažintoms kontrolės institucijoms ar kontrolės įstaigoms arba įstaigoms, kurios akredituotos pagal ISO standartą ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“.

13 straipsnis

Dokumentuotos kontrolės procedūros

1.   Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos vykdo veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę laikydamosi dokumentuotų procedūrų.

Tokios dokumentuotos procedūros apima:

a)

pareiškimą dėl siektinų tikslų;

b)

darbuotojų užduotis, atsakomybę ir pareigas;

c)

mėginių ėmimo strategiją, procedūras ir metodiką, kontrolės metodus ir priemones, įskaitant laboratorinę analizę bei tyrimus, taip pat rezultatų ir tolesnių sprendimų aiškinimą ir vertinimą;

d)

bendradarbiavimą ir bendravimą su kitomis kontrolės institucijomis, kontrolės įstaigomis ir Komisija;

e)

su veiklos vykdytojais arba veiklos vykdytojų grupėmis susijusios rizikos vertinimo procedūrą, fizinių patikrinimų vietoje ir mėginių ėmimo procedūras;

f)

mėginių ėmimo, laboratorinės analizės, tyrimų bei diagnostinių tyrimų metodų tinkamumo tikrinimą;

g)

kitą veiklą arba informaciją, reikalingą veiksmingai kontrolei užtikrinti, be kita ko, susijusią su inspektorių mokymų ir jų gebėjimų vertinimu;

h)

veiklos vykdytojų grupių atveju – vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą.

2.   Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos:

a)

taiko taisomąsias priemones visais atvejais, kai pagal 1 dalyje numatytas procedūras nustatoma trūkumų, taip pat

b)

atitinkamai atnaujina 1 dalyje numatytas dokumentuotas procedūras.

14 straipsnis

Rašytiniai kontrolės protokolai

1.   Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos rengia kiekvienos kontrolės, kurią jos atlieka siekdamos patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų, rašytinius protokolus. Tie protokolai gali būti rengiami popierine arba elektronine forma. Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos tuos protokolus saugo penkerius metus nuo kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos sprendimo dėl sertifikavimo dienos.

Tuos protokolus visų pirma sudaro:

a)

kontrolės tikslo aprašymas;

b)

taikomi kontrolės metodai ir priemonės;

c)

kontrolės rezultatai, visų pirma šio reglamento 11 ir 12 straipsniuose išvardytų elementų patikrinimo rezultatai, taip pat

d)

veiksmai, kurių imtis patikrinimą atlikusi kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nurodo atitinkamam veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei, nurodant galutinį terminą, iki kurio reikia imtis veiksmo.

2.   Rašytinius protokolus pasirašo veiklos vykdytojas arba patikrintas veiklos vykdytojų grupės narys, tuo patvirtindamas, kad gavo tą rašytinį protokolą. To protokolo kopiją veiklos vykdytojas arba patikrintas veiklos vykdytojų grupės narys saugo popierine arba elektronine forma.

15 straipsnis

Dumblių ir akvakultūros gyvūnų auginimui taikomi specialieji kontrolės reikalavimai

1.   Siekdama nustatyti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pradžią pagal Reglamento (ES) 2018/848 10 straipsnio 2 dalį, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės, kurie augina dumblius arba akvakultūros gyvūnus, apie susijusią veiklą praneštų kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai.

2.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad dumblių ir akvakultūros gyvūnų ekologinė gamybos veikla būtų vykdoma tokiose vietose, kuriose nėra taršos pavojaus pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 1.1 punktą. Visų pirma kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad būtų taikomos tinkamos atskyrimo priemonės pagal tos III dalies 1.2 punktą.

3.   Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.3.1 punkto c papunkčio tikslais kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad pašarų augalinė dalis būtų ekologiška, o iš vandens gyvūnų gauta pašarų dalis būtų gaunama iš ekologinės akvakultūros arba iš žuvininkystės, kuri sertifikuota kaip tausi pagal 2009 m. FAO ekologinio jūros žūklės žuvų ir žuvininkystės produktų ženklinimo gaires.

4.   Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.4.2 punkto e papunkčio tikslais kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, jog jos turėtų informaciją apie visus naikinimus, ir tikrina, kad šie naikinimai būtų vykdomi laikantis to reglamento reikalavimų.

5.   Siekdama suteikti leidimą naudoti laukinius kiaušinius, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.2.1 punkte, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad būtų laikomasi to punkto a, b ir c papunkčių.

16 straipsnis

Importuoti į Sąjungą skirtų siuntų tikrinimas

1.   Atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tikrina importuoti į Sąjungą skirtas siuntas siekdama nustatyti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 ir šio reglamento reikalavimų. Atliekant šį tikrinimą, be kita ko, sistemingai tikrinami dokumentai, ir, jei taikoma remiantis rizikos vertinimo rezultatais, atliekami fiziniai patikrinimai prieš siuntą išvežant iš eksportuojančios trečiosios valstybės arba trečiosios kilmės šalies.

2.   Šio straipsnio tikslais atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga yra

a)

atitinkamo produkto gamintojo arba perdirbėjo kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, arba

b)

jei veiklos vykdytojas ar veiklos vykdytojų grupė, vykdanti paskutinį veiksmą paruošimo tikslu, yra ne tas pats produkto gamintojas arba perdirbėjas, veiklos vykdytojo ar veiklos vykdytojų grupės, kuri vykdo paskutinį veiksmą paruošimo tikslu, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 3 straipsnio 44 punkte, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga.

Atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga turi būti pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį atitinkamiems produktams ir trečiajai valstybei, kuri yra produkto kilmės šalis arba, jei tinka, paskutinio veiksmo paruošimo tikslu atlikimo šalis.

3.   Atliekant 1 dalyje nurodytus dokumentų tikrinimus siekiama patikrinti:

a)

produktų ir sudedamųjų dalių atsekamumą;

b)

tai, ar siunčiamų produktų kiekis atitinka atitinkamų veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių masės balanso patikrinimus, kuriuos vertinimo metu atliko kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga;

c)

atitinkamus produktų transporto dokumentus ir komercinius dokumentus (įskaitant sąskaitas faktūras);

d)

perdirbtų produktų atveju – tai, ar visas ekologiškas tokių produktų sudedamąsias dalis pagamino veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės, kurias trečiojoje valstybėje sertifikavo kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį ar nurodyta 57 straipsnyje, ar trečioji valstybė, pripažinta pagal Reglamento (ES) 2018/848 47 ir 48 straipsnius, arba ar jie pagaminti ir sertifikuoti Sąjungoje pagal tą reglamentą.

Tokie dokumentų tikrinimai grindžiami visais susijusiais dokumentais, be kita ko, Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu sertifikatu, naujausiu patikrinimų protokolu, atitinkamo produkto gamybos planu ir veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių saugomais dokumentais, turimais transporto dokumentais, komerciniais ir finansiniais dokumentais, taip pat visais kitais kontrolės įstaigai arba kontrolės institucijai svarbiais dokumentais.

4.   Atlikdama rizikos vertinimą, kuris vykdomas prieš 1 dalyje nurodytus fizinius patikrinimus, atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atsižvelgia į toliau išvardytus kriterijus:

a)

9 straipsnio 2 dalyje išvardytus atitinkamus kriterijus;

b)

tai, ar prekių platinimo grandinei priklauso keletas veiklos vykdytojų, kurie nesandėliuoja ir fiziškai netvarko ekologiškų produktų;

c)

8 straipsnyje nurodytus didelės rizikos produktus;

d)

visus kitus kontrolės įstaigai ar kontrolės institucijai svarbius kriterijus.

5.   Siuntų, kurias sudaro nesupakuoti ekologiški produktai, atveju atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES) parengia vežimo planą, nurodydama, be kita ko, visas patalpas, kurios bus naudojamos vežant į Sąjungą iš eksportuojančios trečiosios valstybės arba trečiosios kilmės šalies.

6.   Siuntų, kurias sudaro 8 straipsnyje nurodyti didelės rizikos produktai, atveju atitinkama kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atlieka sistemingus fizinius patikrinimus ir paima bent vieną reprezentatyvųjį kiekvienos siuntos mėginį. Be to, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga turi išsamius veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių ir produkto atsekamumo dokumentus, be kita ko, transporto ir komercinius dokumentus, įskaitant sąskaitas faktūras. Komisijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga perduoda šiuos atsekamumo dokumentus ir mėginių analizės rezultatus importuotojo kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai ir valstybės narės, kurioje siunta tikrinama, kompetentingai institucijai.

7.   Neatitikties įtarimo atveju Komisija ar valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti atitinkamos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos nedelsiant pateikti sąrašą su visais veiklos vykdytojais bei visomis veiklos vykdytojų grupėmis, esančiais ekologinės gamybos grandinėje, kuriai priklauso siunta, ir jų kontrolės institucijomis arba kontrolės įstaigomis.

IV SKYRIUS

KITI VEIKSMAI, KURIUOS TURI VYKDYTI KONTROLĖS INSTITUCIJOS IR KONTROLĖS ĮSTAIGOS

17 straipsnis

Viešai skelbtinas veiklos vykdytojų sąrašas ir kita aktuali informacija

Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga savo svetainėje bent viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų skelbia toliau išvardytą informaciją:

a)

sertifikuotų veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių sąrašą, nurodydama:

i)

veiklos vykdytojų atveju – vardą bei pavardę arba pavadinimą ir adresą;

ii)

veiklos vykdytojų grupių atveju – grupės pavadinimą bei adresą ir grupės narių skaičių;

iii)

su sertifikatais susijusią informaciją, visų pirma sertifikato numerį, produktų kategoriją, kuriai taikomas sertifikavimas, sertifikavimo būseną ir galiojimą, be kita ko, taikymo srities mažinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejus pagal ISO standartą ISO/IEC 17065;

b)

kontrolės įstaigų atveju – atnaujintą jų akreditavimo informaciją, be kita ko, pateikia nuorodą į naujausią akreditacijos pažymėjimą, kurį išdavė jos akreditacijos įstaiga.

Pasikeitus sertifikavimo būsenai, a punkte nurodytas sąrašas nedelsiant atnaujinamas. Panaikinimo atveju a punkto iii papunktyje nurodyta informacija sąraše saugoma penkerius metus po panaikinimo.

18 straipsnis

Veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių duomenų bazė

Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tvarko reguliariai atnaujinamą veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių duomenų elektroninę duomenų bazę. Toje duomenų bazėje pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

veiklos vykdytojo vardas ir pavardė ar pavadinimas arba veiklos vykdytojų grupės pavadinimas ir adresas. Veiklos vykdytojų grupės atveju – grupės dydis ir kiekvieno grupės nario vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas;

b)

informacija apie sertifikavimo taikymo sritį, sertifikato numeris, sertifikato būsena ir galiojimas;

c)

veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių būsena, t. y. ar pereinama prie ekologinės gamybos (įskaitant perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį), ar vykdoma ekologinė gamyba;

d)

veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių rizikos lygis pagal 9 straipsnį;

e)

sertifikuotų veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių kontroliuojamos subrangos veiklos atveju – subrangos veiklą vykdančios trečiosios šalies arba trečiųjų šalių pavadinimas ir adresas;

f)

visų gamybos vienetų ir patalpų geografinės koordinatės ir plotas;

g)

patikrinimų ataskaitos ir mėginių analizės rezultatai, taip pat kitos atliktos kontrolės rezultatai, be kita ko, siuntų kontrolės rezultatai;

h)

neatitiktys ir taikomos priemonės;

i)

pranešimai, perduodami per 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą;

j)

nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos ir atitinkami papildomi dokumentai, kaip reikalaujama šiame reglamente, taip pat

k)

visa kita kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai svarbi informacija.

Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga informaciją saugo penkerius metus. Komisijos prašymu kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pateikia jai tą informaciją.

19 straipsnis

Informacijos teikimo reikalavimai

1.   Pripažinta kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga laiku, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų praneša Komisijai apie įvykius, susijusius su jos techninių dokumentų rinkinio pakeitimais.

2.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga turi ir Komisijai arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms paprašius perduoda visą informaciją, susijusią su jos kontrolės veikla trečiojoje valstybėje.

3.   Papildomus dokumentus, susijusius su prašymu dėl pripažinimo pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį, ir tuos papildomus dokumentus, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos saugo penkerius metus po atliktos kontrolės arba suteikto sertifikato, nurodyto Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje, ir perduotų patvirtinamųjų dokumentų, taip pat kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pateikia juos Komisijai bei valstybėms narėms.

20 straipsnis

Keitimosi informacija sistemos ir procedūros

1.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga informacija su Komisija, kitomis kontrolės institucijomis arba kontrolės įstaigomis ir valstybių narių bei atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis keičiasi naudodamasi ekologinio ūkininkavimo informacine sistema (OFIS).

2.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga imasi tinkamų priemonių ir nustato dokumentuotas procedūras siekdama užtikrinti, kad būtų laiku keičiamasi informacija su Komisija ir kitomis kontrolės institucijomis bei kontrolės įstaigomis.

3.   Kai dokumentas arba procedūra, nustatyti pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnį arba pagal tą straipsnį priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, vienu arba keliais tos procedūros etapais turi būti pasirašomi arba patvirtinami įgalioto asmens, naudojantis įdiegtomis kompiuterinėmis keitimosi tokiais dokumentais sistemomis turi būti įmanoma nustatyti kiekvieno asmens tapatybę ir užtikrinti, kad dokumentų turinys, be kita ko, susijęs su atskirais procedūros etapais, negali būti pakeistas, kaip tai nustatyta Sąjungos teisėje, visų pirma Komisijos sprendime 2004/563/EB, Euratomas (8).

21 straipsnis

Komisijos, kontrolės institucijų, kontrolės įstaigų ir kompetentingų institucijų keitimasis informacija

1.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga su Komisija, kitomis kontrolės institucijomis bei kontrolės įstaigomis ir valstybių narių bei atitinkamų trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis nedelsdama pasidalija informacija apie bet kokią įtariamą neatitikį, kuri daro poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams.

2.   Kai Komisija, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279 9 straipsnį gavusi pranešimą iš valstybės narės dėl įtariamos ar nustatytos neatitikties, kuri daro poveikį importuojamų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, apie tai praneša kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atlieka tyrimą pagal šio reglamento 22 straipsnį. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga informuoja Komisiją ir valstybę narę, kuri atsiuntė pradinį pranešimą (pranešančiąją valstybę narę), naudodama šio reglamento III priede pateiktą šabloną. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atsakymą pateikia per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos ir informuoja apie veiksmus ir priemones, kurių imtasi, be kita ko, pateikia tyrimo rezultatus ir visą kitą turimą ir (arba) pranešančiosios valstybės narės reikalaujamą informaciją.

3.   Jei pranešančioji valstybė narė paprašo, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pateikia papildomą būtiną informaciją.

4.   Kai veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes ir (arba) jų subrangovus tikrina skirtingos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, tos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos keičiasi aktualia informacija apie kontroliuojamą veiklą.

5.   Tais atvejais, kai veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės ir (arba) jų rangovai pakeitė kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą, naujoji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga paprašo ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pateikti atitinkamo veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės kontrolės bylą. Ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga per 30 dienų pateikia naujajai kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai atitinkamo veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės kontrolės bylą ir 14 straipsnyje nurodytus rašytinius protokolus, informaciją apie sertifikavimo būseną, neatitikties atvejų sąrašą ir atitinkamas priemones, kurias taikė ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga.

Naujoji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės pašalintų ankstesnės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos ataskaitoje nurodytas neatitiktis.

6.   Kai veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms taikomi atsekamumo ir masės balanso patikrinimai, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos keičiasi aktualia informacija, kad šiuos patikrinimus būtų galima užbaigti.

22 straipsnis

Papildomos taisyklės dėl veiksmų, kurių būtina imtis neatitikties atveju

1.   Kai kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga įtaria arba gauna pagrįstos informacijos, įskaitant informaciją iš kitų kontrolės institucijų ar kontrolės įstaigų, kad galimai Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų neatitinkantį produktą ketinama importuoti iš trečiosios valstybės siekiant pateikti jį Sąjungos rinkai, o to produkto etiketėje pateikiami terminai, kuriais daroma nuoroda į ekologinę gamybą, arba kai tą kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą apie įtariamą neatitiktį pagal to reglamento 27 straipsnį informavo veiklos vykdytojas, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga ne tik imasi priemonių, kurios nurodytos Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/279 2 straipsnyje, bet ir:

a)

nedelsdama atlieka tyrimą, siekdama patikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2018/848 arba pagal tą reglamentą priimtiems deleguotiesiems ir įgyvendinimo aktams; toks tyrimas turi būti užbaigtas kuo greičiau, per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į produkto ilgaamžiškumą ir atvejo sudėtingumą;

b)

kol laukiama a punkte nurodyto tyrimo rezultatų, uždraudžia importą iš tos trečiosios valstybės siekiant teikti Sąjungos rinkai atitinkamą produktą kaip ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą. Prieš priimdama tokį laikiną sprendimą kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei sudaro galimybę pateikti pastabas.

2.   Jei iš 1 dalies a punkte nurodyto tyrimo rezultatų nematyti neatitikties, kuri daro poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, tuos produktus leidžiama naudoti ir ženklinti kaip ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus.

3.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga parengia būtinų priemonių, kurios turi būti taikomos nustatytos neatitikties atveju, katalogą. Tas priemonių katalogas grindžiamas šio reglamento IV priede nustatytais elementais ir jis apima bent:

a)

neatitikčių sąrašą su nuoroda į konkrečias Reglamento (ES) 2018/848 arba deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų, priimtų pagal tą reglamentą, taisykles. Tame sąraše nurodomos bent šio reglamento IV priedo B dalyje išvardytos neatitiktys;

b)

neatitiktys suskirstomos į tris kategorijas: mažareikšmė, reikšminga ir kritinė, kaip nurodyta šio reglamento IV priedo A dalyje, atsižvelgiant bent jau į toliau išvardytus kriterijus:

i)

Reglamento (ES) 2018/848 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsargumo priemonių taikymą, šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas praktines priemones ir veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies f punktą atliekamos jų pačių kontrolės patikimumą;

ii)

poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams;

iii)

atsekamumo sistemos gebą nustatyti susijusio (-ių) produkto (-ų) buvimo vietą tiekimo grandinėje ir draudimą importuoti iš trečiosios valstybės produktą (-us), siekiant jį (juos) teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką (-us) produktą (-us);

iv)

informaciją apie tai, kaip veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė reagavo į ankstesnius kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos prašymus;

c)

kiekvienu neatitikties atveju taikomas priemones.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga dokumentuoja Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų tyrimų rezultatus.

23 straipsnis

Papildomos taisyklės dėl priemonių, taikomų neatitikties atveju

1.   Tuo atveju, kai neatitiktis daro poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams bet kuriuo gamybos, paruošimo ir platinimo etapu, nes, pavyzdžiui, naudojami neleistini produktai, medžiagos ar metodai arba dėl susimaišymo su neekologiškais produktais, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga ne tik imasi būtinų priemonių, kurios taikomos pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, bet ir užtikrina, kad ženklinant ir reklamuojant visą produkto, ketinamo importuoti iš trečiosios valstybės siekiant pateikti jį Sąjungos rinkai, partiją ar gamybinę seriją nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą, kaip tai nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 IV skyriuje.

2.   Kai nustatoma neatitiktis, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga:

a)

imasi visų veiksmų, kurie būtini siekiant nustatyti neatitikties priežastį ir mastą, taip pat veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės atsakomybę, taip pat

b)

imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė ištaisytų dėl neatitikties susidariusią padėtį ir neleistų jai pasikartoti.

Spręsdama, kokių priemonių imtis, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atsižvelgia į neatitikties pobūdį ir į tai, kaip atitinkamas veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupės anksčiau užtikrino taisyklių laikymąsi.

3.   Veikdama pagal šio straipsnio 2 dalį kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga imasi visų jos požiūriu tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 arba pagal tą reglamentą priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, be kita ko:

a)

taiko priemonių katalogą, nurodytą šio reglamento 22 straipsnio 3 dalyje;

b)

užtikrina, kad veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė dažniau patys vykdytų kontrolę;

c)

užtikrina, kad kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga dažniau vykdytų sistemingą tam tikrų veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės veiklos kontrolę.

4.   Didelės, pakartotinės ar nuolatinės neatitikties atveju kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei ne tik būtų taikomos 2 ir 3 dalyje nurodytos priemonės, bet ir tam tikrą laikotarpį būtų draudžiama pateikti Sąjungos rinkai produktus, kurių etiketėje pateikiama nuoroda į ekologinę gamybą, ir kad Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyto sertifikato galiojimas būtų atitinkamai sustabdytas arba panaikintas.

5.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei pateikia raštišką pranešimą apie sprendimą dėl veiksmo arba priemonės, kurių būtina imtis pagal šį straipsnį, ir tokio sprendimo priežastis.

24 straipsnis

Patikrinimai, kurie turi būti atliekami siekiant pripažinti ankstesnį laikotarpį atgaline data

1.   Prieš atgaline data pripažindama ankstesnį laikotarpį perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi Reglamento (ES) 2018/848 10 straipsnio 3 dalies b punkto tikslais, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojas pateiktų toliau išvardytus dokumentus, kuriais įrodoma, kad žemės sklypai buvo natūralios gamtinės zonos ar žemės ūkio paskirties žemė ir joje bent trejus metus nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848 draudžiami produktai ar medžiagos arba jos nebuvo užterštos tokiais produktais ar medžiagomis:

a)

žemėlapius, kuriuose aiškiai nurodyti visi žemės sklypai, dėl kurių teikiamas prašymas dėl pripažinimo atgaline data, informacija apie bendrą tų žemės sklypų plotą ir, jei taikoma, apie vykdomos gamybos pobūdį ir apimtį, taip pat tų sklypų geografinės buvimo vietos koordinates;

b)

kitus susijusius dokumentus, kurie kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos požiūriu yra būtini vertinant prašymą dėl pripažinimo atgaline data.

2.   Be to, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atlieka toliau išvardytus veiksmus:

a)

remdamasi patvirtinamaisiais dokumentais atlieka išsamią rizikos analizę siekdama įvertinti, ar žemės sklype, dėl kurio teikiamas prašymas dėl pripažinimo atgaline data, bent trejus metus nebuvo naudoti produktai ar medžiagos, kurių negalima naudoti ekologinėje gamyboje, visų pirma atsižvelgiant į bendro ploto, su kuriuo susijęs prašymas, dydį ir į agronominę praktiką, kuri tuo laikotarpiu buvo taikoma kiekviename žemės sklype, dėl kurio teikiamas prašymas. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga saugo rizikos analizės dokumentus;

b)

remdamasi a punkte nurodytos rizikos analizės rezultatais paima dirvožemio ir (arba) augalų mėginių iš kiekvieno žemės sklypo, įskaitant tuos žemės sklypus, kurie buvo nustatyti kaip galintys būti užteršti;

c)

prieš veiklos vykdytojui imantis bet kokių kultivavimo priemonių, ji atlieka veiklos vykdytojo fizinį patikrinimą, be kita ko, patikrina žemės sklypus, dėl kurių teikiamas prašymas dėl pripažinimo atgaline data, ir paskui viena iš Sąjungos oficialiųjų kalbų parengia patikrinimo ataskaitą, įskaitant žemės sklypų nuotraukas, siekdama patikrinti surinktos informacijos nuoseklumą.

3.   Remdamasi veiklos vykdytojo pagal 1 dalį pateikta informacija ir atlikusi veiksmus, nurodytus 2 dalyje, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga parengia galutinę rašytinę ataskaitą. Galutinėje rašytinėje ataskaitoje, be kita ko, pagrindžiama, kodėl ankstesnis laikotarpis atgaline data gali būti pripažintas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi. Be to, šioje galutinėje rašytinėje ataskaitoje nurodoma, nuo kada kiekvienas atitinkamas žemės sklypas laikomas ekologišku, taip pat nurodomas bendras žemės sklypų, dėl kurių atgaline data pripažįstamas laikotarpis, plotas.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nedelsdama praneša Komisijai, valstybėms narėms ir, kontrolės įstaigos atveju, jos akreditavimo įstaigai apie visus priimtus pripažinimo atgaline data atvejus. Kiekvieno pripažinimo atgaline data atveju kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pateikia 3 dalyje nurodytą galutinę rašytinę ataskaitą.

5.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad veiklos vykdytojas, kuriam suteiktas pripažinimas atgaline data, trejus metus saugotų su tuo pripažinimu susijusius patvirtinamuosius dokumentus, taip pat patvirtinamuosius dokumentus, kaip naudojami žemės sklypai, kuriems taikomas tas pripažinimas.

25 straipsnis

Leidimai naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą

1.   Prieš suteikdama leidimus naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.8.5.2 punktą, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga įvertina toliau išvardytą informaciją ir kiekvienos nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos atveju parengia pagrindimą:

a)

mokslinį ir bendrinį pavadinimus (bendrinį ir lotynišką pavadinimus);

b)

veislės pavadinimą;

c)

atitinkamų sėklų bendrą svorį arba atitinkamų augalų skaičių;

d)

galimą gauti ekologiškos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dauginamosios medžiagos kiekį;

e)

veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus arba pareiškimą, kuriuo įrodoma, kad įvykdyti Reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.8.5.2 punkto reikalavimai.

2.   Kiekvieną kartą suteikdama leidimą naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.8.5.2 punktą, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga aktualią informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą šio reglamento 4 straipsnyje.

26 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl neekologiškai auginamų gyvūnų ir neekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių

1.   Prieš nustatydama nukrypti leidžiančias nuostatas dėl neekologiškai užaugintų gyvulių (galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, avių, ožkų, kiaulių, elninių šeimos gyvūnų, triušių, naminių paukščių) naudojimo pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.3.4.3 ir 1.3.4.4 punktus, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga įvertina toliau išvardytą informaciją ir kiekvienos nukrypti leidžiančios nuostatos atveju parengia pagrindimą:

a)

mokslinį ir bendrinį pavadinimus (rūšies ir genties bendrinį ir lotynišką pavadinimus);

b)

veislės ir padermės pavadinimus;

c)

auginimo tikslus: mėsai, pienui, kiaušiniams, dvejopam tikslui arba veisimui;

d)

bendrą gyvūnų skaičių;

e)

galimybę gauti atitinkamų ekologiškai auginamų gyvulių rūšių;

f)

veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus arba pareiškimą, kuriuo įrodoma, kad įvykdyti Reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.3.4.3 ir 1.3.4.4 punktų reikalavimai.

2.   Kiekvienos neekologiškai užaugintų gyvulių (galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, avių, ožkų, kiaulių, elninių šeimos gyvūnų, triušių, naminių paukščių) rūšies atveju kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga į metinę ataskaitą, nurodytą šio reglamento 4 straipsnyje, įtraukia aktualią informaciją apie pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.3.4.3 ir 1.3.4.4 punktus nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas.

3.   Prieš nustatydama nukrypti leidžiančias nuostatas dėl neekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių naudojimo pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.2.1 punktą, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga įvertina toliau išvardytą informaciją ir kiekvienos suteiktos nukrypti leidžiančios nuostatos atveju parengia pagrindimą:

a)

rūšies ir genties (bendrinį ir lotynišką) pavadinimus;

b)

veislės ir padermės pavadinimus, kai taikoma;

c)

nuorodą į parduoti skirtų ekologinės akvakultūros gyvūnų gyvenimo etapą (pvz., kiaušinėliai, mailius, jaunikliai);

d)

remiantis veiklos vykdytojo vertinimu galimą gauti kiekį;

e)

bendrą jauniklių skaičių;

f)

galimybę gauti atitinkamų ekologinės akvakultūros gyvūnų rūšių;

g)

veiklos vykdytojo pateiktus dokumentus arba pareiškimą, kuriuo įrodoma, kad įvykdyti Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.2.1 punkto reikalavimai.

4.   Kiekvieną kartą nustatydama nukrypti leidžiančią nuostatą dėl neekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių naudojimo pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.2.1 punktą, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga aktualią informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą šio reglamento 4 straipsnyje.

27 straipsnis

Ataskaitų dėl laikino leidimo naudoti neekologiškas žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis gaminant perdirbtą ekologišką maistą teikimas

Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nedelsdama praneša Komisijai, valstybėms narėms, akreditacijos įstaigoms ir kitoms pagal Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 1 dalį pripažintoms kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms apie visus suteiktus laikinus leidimus gaminant perdirbtą ekologišką maistą naudoti neekologiškas žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis pagal to reglamento 25 straipsnio 4 dalį. Šiame pranešime nurodomas pagrindimas, kuris pateikiamas specialia Komisijos nustatyta forma, kad toks leidimas suteiktas pagal Reglamento (ES) 2018/848 25 straipsnio 1 dalį.

V SKYRIUS

NUO REGLAMENTO (ES) 2018/848 NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS KATASTROFINĖMIS APLINKYBĖMIS

28 straipsnis

Katastrofinių aplinkybių pripažinimas

Reglamento (ES) 2018/848 22 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnio 3 dalyje nurodytų išimtinių gamybos taisyklių taikymo tikslais, kad padėtis būtų priskirtina katastrofinėms aplinkybėms, susidariusioms dėl nepalankaus klimato reiškinio, gyvūnų ligų, su aplinka susijusio (ekologinio) įvykio, gaivalinės nelaimės arba katastrofinio įvykio, taip pat dėl bet kokių panašių aplinkybių, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga susidariusią padėtį gali pripažinti katastrofinėmis aplinkybėmis remdamasi atitinkamos trečiosios valstybės, kur tokia padėtis susidaro, pareiškimu, jei toks yra. Jei tokio pareiškimo nėra, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga kiekvieną tokį pripažinimą priima remdamasi oficialių organizacijų pateiktais duomenimis, kuriais pagrindžiamos katastrofinės aplinkybės.

29 straipsnis

Nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos

1.   Paskelbus 28 straipsnyje nurodytą pripažinimą, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, nustačiusi nukentėjusius veiklos vykdytojus atitinkamoje vietovėje arba gavusios atitinkamo atskiro veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės nario prašymą, gali nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/2146 3 straipsnyje nurodytas atitinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas ir su jomis susijusias sąlygas, jei tos nukrypti leidžiančios nuostatos ir sąlygos taikomos:

a)

ribotą laikotarpį ir ne ilgiau, nei būtina, ir jokiu būdu ne ilgiau kaip 12 mėnesių, siekiant tęsti arba atnaujinti ekologinę gamybą, vykdytą prieš šių nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo pradžios datą;

b)

tik nukentėjusioms gamybos rūšims arba, kai tinkama, žemės sklypams, taip pat

c)

atitinkamam atskiram veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupės nariui.

2.   Taikant 1 dalyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas nedaromas poveikis Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų sertifikatų galiojimui tuo laikotarpiu, kai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, su sąlyga, kad atitinkamas veiklos vykdytojas arba atitinkami veiklos vykdytojai atitinka sąlygas, kuriomis nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos.

3.   Kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos naudodamosi 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema nedelsdamos praneša Komisijai, valstybėms narėms ir, kontrolės įstaigos atveju, jos akreditavimo įstaigai apie visas jų pagal šį reglamentą nustatytas nukrypti leidžiančias nuostatas. Visų pirma, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nurodo atitinkamo veiklos vykdytojo arba atitinkamų veiklos vykdytojų vardą ir pavardę ar pavadinimą, nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpį, gamybos rūšis arba, kai tinkama, žemės sklypus, nukrypti leidžiančios nuostatos pagrindimą ir prideda 28 straipsnyje nurodytą atitinkamos trečiosios valstybės institucijos pareiškimą. Jei tokio pareiškimo nėra, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pagrindžia, kodėl nepridėjo tokio pareiškimo, ir pateikia atitinkamus duomenis, kuriais grindžiamas pripažinimas.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad bet kuris veiklos vykdytojas, kuriam taikomos nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, saugotų su nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis susijusius patvirtinamuosius dokumentus, taip pat patvirtinamuosius dokumentus, kaip naudojamos šios nukrypti leidžiančios nuostatos tų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo laikotarpiu. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tikrina, ar veiklos vykdytojas arba vykdytojai laikosi nustatytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygų.

VI SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis

Nuorodos į kompetentingas institucijas ir valstybes nares Reglamento (ES) 2018/848 II priede

1.   Nuorodos į kompetentingas institucijas Reglamento (ES) 2018/848 II priedo toliau išvardytuose punktuose turi būti vertinamos kaip nuorodos į kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas, pripažintas pagal to reglamento 46 straipsnio 1 dalį:

a)

I dalies 1.7.2 punkte ir 1.7.3 punkto pirmoje pastraipoje;

b)

II dalies 1.3.4.3, 1.3.4.4.3, 1.6.7, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, 1.9.4.1 ir 1.9.4.2 punktuose;

c)

III dalies 3.1.2.1 ir 3.1.3.1 punktuose.

II dalies 1.9.4.1 punkte nurodyta informacija siunčiama tik Komisijai.

2.   Nuoroda į valstybes nares Reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.9.4.4 punkto c papunktyje turi būti vertinama kaip nuoroda į kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas, pripažintas pagal to reglamento 46 straipsnio 1 dalį.

31 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(3)  2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2146, kuriuo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 (OL L 428, 2020 12 18, p. 5).

(4)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(5)  2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/771, kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 (OL L 165, 2021 5 11, p. 25).

(6)  2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/279, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams (OL L 62, 2021 2 23, p. 6).

(7)  2019 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/533 dėl 2020, 2021 ir 2022 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir pesticidų liekanų poveikiui vartotojams įvertinti (OL L 88, 2019 3 29, p. 28).

(8)  2004 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimas 2004/563/EB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 251, 2004 7 27, p. 9).


I PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytos vertinimo ataskaitos turinys

A DALIS

1 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytą vertinimo ataskaitą sudaro dokumentų ir įrašų peržiūros ataskaita, vietoje atlikto vertinimo ataskaita ir tiesioginio stebėjimo būdu vykdomo audito ataskaita, taip pat joje gali būti pateikiama visa kita akreditacijos įstaigai arba kompetentingai institucijai svarbi informacija.

1.   Dokumentų ir įrašų peržiūros ataskaita.

Dokumentų ir įrašų peržiūros ataskaitoje pateikiami toliau išvardyti elementai:

1.1.

Įvertinami toliau išvardyti aspektai:

a)

struktūra ir dydis;

b)

IT valdymo sistema;

c)

filialai;

d)

veiklos rūšys, be kita ko, subrangos veikla, kuri nėra susijusi su patikrinimais ir mėginių ėmimu;

e)

organizacinė schema;

f)

kokybės valdymas.

1.2.

Keitimosi informacija tarp centrinės būstinės ir filialų, tarp centrinės būstinės ir laboratorijų, su kuriomis sudarytos subrangos sutartys, taip pat su Komisija, valstybėmis narėmis, kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis procedūrų įvertinimas.

1.3.

Darbuotojų žinių ir kvalifikacijos, susijusių su Sąjungos teisės aktais ekologinės gamybos taisyklių ir kontrolės srityse, įvertinimas.

1.4.

Patikrinimas, ar veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės, su kuriais sudarytos sutartys, supranta kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pasirinktų kalbų vartojimą reglamentuojančias taisykles ir išduotus dokumentus, visų pirma susijusius su vidaus procedūromis, kurios taikomos darbuotojams, dalyvaujantiems sertifikavimo arba kontrolės procese.

1.5.

Tęstinio mokymo programų įvertinimas ir kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vykdomas per mokymus įgytų gebėjimų veiksmingas stebėjimas.

1.6.

Darbuotojų patirties ir gebėjimų, susijusių su Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje nustatytų produktų kategorijos (-ų), kuriai (-ioms) taikoma kontrolė kiekvienoje pripažintoje trečiojoje valstybėje, be kita ko, atitinkamų inspektorių užimtumo statuso ir jų sutartinių santykių su kontrolės įstaiga, įvertinimas.

1.7.

Vidaus procedūrų, susijusių su veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių, jei tokių grupių yra, atžvilgiu vykdoma kontrolės veikla, įvertinimas, taip pat konkrečių įgūdžių ir mokymų, kurie reikalingi kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos inspektoriams, tikrinantiems veiklos vykdytojų grupių vidaus kontrolės sistemą, įvertinimas.

1.8.

Kontrolės sistemos, kuri turi būti įdiegta kiekvienoje trečiojoje valstybėje, aprašymas ir veiklos rezultatų įvertinimas, be kita ko, atitinkamais atvejais nurodant veiklos vykdytojų grupių kontrolės ypatumus.

1.9.

Visa kita akreditacijos įstaigai svarbi informacija.

2.   Vietoje atlikto vertinimo ataskaita.

Akreditacijos įstaigos arba, kai taikoma, kompetentingos institucijos vietoje atlikto vertinimo ataskaita apima toliau išvardytus elementus:

2.1.

Biuro (-ų), priimančio (-ių) sprendimus dėl sertifikavimo, vertinimo ataskaita, kurioje pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje nustatytų visų produktų kategorijų, kurias prašoma pripažinti, bylų tikrinimo rezultatai ir patvirtinimas, kad kontrolės įstaiga teisingai įgyvendino veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių kontrolės reikalavimus, kurie nustatyti šio reglamento III skyriuje, visų pirma 9 ir 10 straipsniuose;

b)

priemonių, kurių būtina imtis nustatytos neatitikties atveju, katalogo įvertinimas;

c)

rizikos analizės procedūrų, taikomų patikrinimų tikslais, be kita ko, per iš anksto nepranešus rengiamus patikrinimus, įvertinimas;

d)

mėginių ėmimo strategijos, procedūros ir metodikos įvertinimas;

e)

komunikacijos su Komisija, kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis įvertinimas;

f)

po pokalbių su darbuotojais, vykdančiais kontrolės ir sertifikavimo veiklą, padarytos išvados apie jų veiklos rezultatus ir gebėjimus sertifikavimo ir kontrolės užduočių srityje;

g)

patvirtinimas, kad kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga turi priemonių kontrolės sistemai pagal šį reglamentą įgyvendinti kiekvienoje trečiojoje valstybėje, kuriai prašoma pripažinimo, visų pirma turi pakankamai inspektorių, kad galėtų atlikti fizinius patikrinimus bet kuriuo gamybos, paruošimo ir platinimo etapu, kai tinkama, remiantis rizikos vertinimu, papildomais patikrinimais arba paimtais mėginiais ir dokumentais, kurie parengti kalbomis, kurios yra suprantamos veiklos vykdytojams, su kuriais pasirašytos sutartys, kai tie dokumentai skirti veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms;

h)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pajėgumų ir gebėjimų vykdyti savo užduotis kiekvienoje trečiojoje valstybėje, kuriai prašoma pripažinimo, patvirtinimas, visų pirma atsižvelgiant į numatomą veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupės narių skaičių, eksportuojamų produktų kiekį, produktų pobūdį ir kilmę, įskaitant veiklos vykdytojų ir inspektorių bylų įvertinimą.

2.2.

Tiesioginio stebėjimo būdu vykdomo audito, atlikto pagal B dalį, ataskaita, kurioje pateikiami toliau išvardyti elementai:

a)

veiklos vykdytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas, taip pat audituoto inspektoriaus ir akreditacijos įstaigos vertintojo vardas ir pavardė;

b)

bendra informacija apie tiesioginio stebėjimo būdu vykdomą auditą, pavyzdžiui, audito vieta, laikas, audito planas arba dalyviai, taip pat veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės patirtis ekologinės gamybos taisyklių srityje;

c)

patikrinimo apimtis;

d)

inspektoriaus pasirengimas ir žinios, pavyzdžiui, darbo planavimas, inspektoriui pateiktos darbo instrukcijos, dokumentai ir medžiaga, inspektoriaus žinios apie atitinkamą produktų kategoriją, veiklos vykdytojo ekologinės sistemos plano arba veiklos vykdytojų grupės vidaus kontrolės sistemos patikimumo vertinimas, patikrinimas, ar nėra interesų konflikto, žinios apie Reglamentą (ES) 2018/848, žinios apie kontrolės įstaigos vidaus procedūras, susijusias su kontrolės sistemos ir sertifikavimo proceso veikimu arba įgyvendinimu;

e)

inspektoriaus veiklos rezultatai, pavyzdžiui, patikrinimo trukmės svarba, pokalbio vertinimas, ankstesnių neatitikčių tikrinimas, aktualios informacijos rinkimas, įgaliojimai ir analitiniai įgūdžiai, bendravimo ir apklausos metodai, veiksmingi kalbos įgūdžiai, žinios apie vietos žemės ūkio sąlygas ir praktiką, toje šalyje taikomą perdirbimo praktiką, taip pat socialiniai įgūdžiai;

f)

įrenginių, valdų ir (arba) vienetų fizinio patikrinimo kokybė, pavyzdžiui, naudojamo patikrinimo kontrolinio sąrašo metodika ir kokybė, veiklos vykdytojo ekologinės sistemos plane pateikta informacija, masės balanso ir atsekamumo patikrinimų patikimumas, metodika, naudojama imant mėginius ir atliekant patikrinimus svarbiausiose vietose;

g)

nustatyti faktai, nustatytų neatitikčių būsena ir pritaikytos taisomosios priemonės;

h)

akreditacijos įstaigos vertintojo nustatytų neatitikčių, kurių nenustatė inspektorius, vertinimas;

i)

informacijos, gautos per baigiamąjį pokalbį, kokybė ir išsamumas;

j)

bendras patikrinimo veiksmingumo vertinimas;

k)

nustatytų neatitikčių sąrašas, taisomųjų priemonių, kurias turi įgyvendinti kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga siekdama juos pašalinti, aprašymas ir įgyvendinimo grafikas;

l)

veiklos vykdytojų grupės atveju – konkretus skirsnis, kuriame pateikiamas vidaus kontrolės sistemos aprašymas ir veiksmingumo vertinimas, taip pat

m)

bendras kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pajėgumų ir patikimumo vykdyti sertifikavimo veiklą vertinimas, atsižvelgiant į vertinimo, atlikto pagal 2.1 skirsnį, rezultatus. Visa kita akreditacijos įstaigai arba kompetentingai institucijai svarbi informacija, be kita ko, papildomų tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų ataskaitos ir išvados.

B DALIS

1.

Tiesioginio stebėjimo būdu vykdomas auditas, nurodytas A dalies 2.2 punkte:

a)

atliekamas akreditacijos įstaigos arba, kai taikoma, kompetentingos institucijos;

b)

grindžiamas rizikos analize, o visa veikla, kuri vykdoma tiesioginio stebėjimo būdu, dokumentuojama;

c)

atliekamas fiziniu būdu, o nuotoliniu būdu jį galima atlikti tik Komisijos sprendimu.

2.

Papildant 1 skirsnį, tiesioginio stebėjimo būdu vykdomas auditas atliekamas:

a)

kiekvienos Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje nustatytos produktų kategorijos, kurią prašoma pripažinti, atveju. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga visapusiškai pašalina visas neatitiktis, kurias nustatė atitinkama akreditacijos įstaiga arba kompetentinga institucija, o tai patvirtina akreditacijos įstaiga arba kompetentinga institucija;

b)

kiekvienos produktų kategorijos skirtingoje trečioje valstybėje atveju, jei paprašo kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga arba jei ji jau yra pripažinta daugiau nei vienai trečiajai valstybei, taip pat

c)

teikiant prioritetą veiklos vykdytojų grupėms, jei kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga sertifikuoja veiklos vykdytojų grupes.

3.

Kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, pripažintos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 (1) 33 straipsnio 3 dalį ir įtrauktos į sąrašą, kuris sudarytas pagal Reglamento (ES) 2018/848 57 straipsnio 2 dalį, šio priedo A dalies 2.2 punkte nurodytą informaciją surenka per tiesioginio stebėjimo būdu vykdomus auditus, surengtus:

a)

per praėjusius dvejus metus, kai juos surengė akreditacijos įstaiga arba kompetentinga institucija siekdama pripažinti kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 kiekvienai produktų kategorijai, kuriai ji prašo pripažinimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnyje, taip pat

b)

trečiojoje valstybėje, kuriai kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga yra pripažinta pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį.

Vis dėlto kiekvieno tokio tiesioginio stebėjimo būdu vykdomo audito atveju akreditacijos įstaiga arba kompetentinga institucija patvirtina, kad kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga visapusiškai pašalino visas neatitiktis.


(1)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).


II PRIEDAS

4 straipsnyje nurodytai metinei ataskaitai taikomi bendrieji ir konkretūs reikalavimai

1.   

Remiantis metine ataskaita atnaujinami visi duomenys, pateikiami techninių dokumentų rinkinyje, kaip nustatyta pagal 1 straipsnio 2 dalį.

2.   

Metinėje ataskaitoje pateikiama kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos informacija, kurią reikia atnaujinti rengiant metinę ataskaitą ir kuri, be kita ko, apima kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pavadinimą ir kodą, pašto adresą, telefono numerį, kontaktinį e. pašto adresą ir interneto svetainės, kurios pradžios tinklalapyje pateikiama tiesioginė lengvai prieinama nuoroda į atnaujintą veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių sąrašą, adresą.

3.   

Rengiant metinę ataskaitą, techninių dokumentų rinkinys papildomas:

a)

informacija apie kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos praėjusių metų kontrolės veiklą trečiojoje valstybėje arba trečiosiose valstybėse pagal produktų kategorijas, nustatytas Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje, be kita ko, informacija apie veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių skaičių, taip pat jų narių (įskaitant subrangovus, jei veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės nėra atsakingos už subrangovus), kuriuos kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga patikrino iki praėjusių metų gruodžio 31 d., skaičių pagal trečiąją valstybę ir produktų kategoriją;

b)

įsipareigojimu, kad kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies e punktą atliko būtiną gamybos taisyklių arba kitų susijusių dokumentų, kurių reikia Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 dalies ar šio reglamento tikslais, vertimo atnaujinimą;

c)

bet kokia atnaujinta informacija apie vidaus taisykles, įskaitant apie kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vykdant šio reglamento reikalavimus sukurtą sertifikavimo ir kontrolės sistemą;

d)

nuoroda į kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos interneto svetainę, kurioje pateikiama pagal 17 straipsnį reikalaujama informacija;

e)

biuro (-ių), kuris (-ie) priima sprendimus dėl sertifikavimo, kaip nurodyta I priedo A dalies 2.1 punkte, vertinimo ataskaita, kuria:

i)

užtikrinama, kad praėjusiais metais akreditacijos įstaiga arba kompetentinga institucija teigiamai įvertino kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos gebėjimą užtikrinti, kad iš trečiųjų valstybių importuojami produktai atitiktų Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus;

ii)

patvirtinama, kad kiekvienoje trečiojoje valstybėje, kuriai ji pripažinta, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga tebėra pajėgi ir tebeturi gebėjimų įgyvendinti kontrolės reikalavimus, sąlygas ir priemones, kurie nustatyti Reglamento (ES) 2018/848 46 straipsnio 2 bei 6 dalyse ir šiame reglamente;

iii)

pateikiama visa atnaujinta metinės vertinimo ataskaitos informacija, susijusi su rezultatais ir šiais vertinimais:

veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių bylų patikrinimų vertinimu;

neatitikčių sąrašo ir neatitikčių skaičiaus, palyginti su sertifikuotų veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių skaičiumi, vertinimu;

neatitikties atvejų ir skundų, jei tokių yra, nagrinėjimo vertinimu, pateikiant paaiškinimus apie veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių įgyvendintas taisomąsias priemones siekiant galutinai pašalinti neatitiktį;

priemonių katalogo ir jo įgyvendinimo vertinimu;

rizikos analizės procedūros vertinimu;

metinio rizikos plano vertinimu;

mėginių ėmimo strategijos, procedūros ir metodikos vertinimu;

bet kokių procedūrų pakeitimų vertinimu;

keitimosi informacija su kitomis kontrolės institucijomis, kontrolės įstaigomis ir Komisija vertinimu;

darbuotojų, dalyvaujančių tikrinimo ir sertifikavimo procese, gebėjimų vertinimu;

mokymo programų vertinimu;

naujų darbuotojų žinių ir gebėjimų vertinimu;

stebėtos veiklos veiksmingumo ir patikimumo vertinimu, taip pat bendru kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos veiklos rezultatų vertinimu;

kitų elementų, kurie akreditacijos įstaigos arba kompetentingos institucijos požiūriu yra svarbūs Reglamento (ES) 2018/848 tikslais, vertinimu;

iv)

kai susiję su ankstesniais metais suteiktu pripažinimo taikymo srities išplėtimu įtraukiant papildomą trečiąją valstybę ar papildomą produktų kategoriją, patvirtinami kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pajėgumai ir gebėjimai pagal šį reglamentą vykdyti kontrolę kiekvienoje atitinkamoje naujoje trečiojoje valstybėje, jei joje yra aktyvių veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių, ir kiekvienos atitinkamos naujos produktų kategorijos atveju, jei yra su jais susijusių aktyvių veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių.

4.   

Metinėje ataskaitoje pateikiama toliau išvardyta informacija apie neatitikties atvejus ir priemones, kurių imtasi:

a)

fizinių patikrinimų vietoje, atliekamų iš anksto įspėjus ir iš anksto neįspėjus, skaičius;

b)

per patikrinimus, atliekamus iš anksto įspėjus ir iš anksto neįspėjus, paimtų mėginių skaičius ir, jei taikoma, veiksmai, kurių imtasi;

c)

mėginių, paimtų pagal 22 straipsnio 1 dalies a punktą kilus įtarimui, gavus skundų arba atliekant tyrimą, apie kurį buvo pranešta per OFIS, kaip nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje (OFIS atvejis), skaičius;

d)

per OFIS praneštų įtariamos arba nustatytos neatitikties atvejų skaičius;

e)

nustatytų neatitikties atvejus, suskirstytus į mažareikšmius, reikšmingus ir kritinius, skaičius pagal ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų suskirstymą, kuris nustatytas IV priede;

f)

IV priede nurodytos priemonės, kurios neatitikties atvejais taikytos veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms.

5.   

Kai kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga sertifikavo veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes, už kuriuos atsakinga kita kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, gaunančioji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga metinėje ataskaitoje kiekvieno perduoto veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės atveju nurodo:

a)

veiklos vykdytojo vardą ir pavardę ar pavadinimą arba veiklos vykdytojų grupės pavadinimą, geografinę padėtį ir ankstesnį sertifikato numerį;

b)

ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pavadinimą;

c)

kontrolės bylos perdavimo datą;

d)

nepašalintų neatitikčių sąrašą ir pobūdį, taip pat priemones, kurias nurodė taikyti ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, jei yra;

e)

veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės taikomas priemones siekiant užtikrinti, kad neatitiktys daugiau nepasikartotų, taip pat datą (-as), kada nauja kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atliko patikrinimą (-us) siekdama nustatyti, ar tinkamai įgyvendintos taisomosios priemonės;

f)

informaciją, ar veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė buvo susijusi su OFIS atveju.

6.   

8 straipsnyje nurodytų didelės rizikos produktų atveju pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

už didelės rizikos produktus atsakingų veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių sąrašas;

b)

apie kiekvieną veiklos vykdytoją arba veiklos vykdytojų grupę:

i)

atlikti patikrinimai, nurodant kiekvieno patikrinimo datą;

ii)

paimti mėginiai ir atliktos analizės;

iii)

nustatytos neatitiktys;

iv)

taikytos priemonės;

v)

kiekvieno veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės, kurie pakeitė kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą, atveju taikytas taisomąsias priemones ir (arba) sankcijas, jei ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos ataskaitoje buvo nurodytos neatitiktys;

c)

apie kiekvieną siuntą, kurioje nustatyta neatitiktis:

i)

nuoroda į importuojamų siuntų patikrinimo sertifikatą;

ii)

mėginių analizės rezultatų apžvalga, iš kurios matyti, kad yra neleidžiamų medžiagų liekanų;

iii)

tyrimai ir tolesnės priemonės, kurias taikė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga siuntoje nustačiusi susimaišymo arba neleidžiamų medžiagų liekanų atvejį, įskaitant sprendimą dėl siuntos ir patvirtinimą, kad veiklos vykdytojai taikė taisomąsias priemones.

7.   

Leidimų naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.8.5.2 punktą atveju pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

mokslinis ir bendrinis pavadinimai (bendrinis ir lotyniškas pavadinimai);

b)

veislės pavadinimas;

c)

nukrypti leidžiančių nuostatų skaičius ir bendras svoris sėklų ar skaičius augalų, dėl kurių taikyta nukrypti leidžianti nuostata;

d)

veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių, kuriems suteiktas leidimas, skaičius.

8.   

Kiekvienos neekologiškai užaugintų gyvulių (galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, avių, ožkų, kiaulių, elninių šeimos gyvūnų, triušių, naminių paukščių) rūšies atveju apie nukrypti leidžiančias nuostatas, nustatytas pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo II dalies 1.3.4.3 ir 1.3.4.4 punktus, pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

mokslinis ir bendrinis pavadinimai (rūšies ir genties bendrinis ir lotyniškas pavadinimai);

b)

veislės ir padermės pavadinimai;

c)

auginimo tikslai: mėsai, pienui, kiaušiniams, dvejopam tikslui arba veisimui;

d)

nukrypti leidžiančių nuostatų skaičius ir bendras gyvūnų, dėl kurių jos nustatytos, skaičius;

e)

veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių, kuriems nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, skaičius.

9.   

Leidimų naudoti neekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklius pagal Reglamento (ES) 2018/848 II priedo III dalies 3.1.2.1 punktą atveju pateikiama toliau išvardyta informacija:

a)

rūšies ir genties bendrinis ir lotyniškas pavadinimai;

b)

veislės ir padermės pavadinimai, kai taikoma;

c)

bendras nukrypti leidžiančių nuostatų skaičius ir kiekvienos rūšies jauniklių skaičius;

d)

veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių, kuriems suteiktas leidimas, skaičius.

10.   

Metinėje ataskaitoje pateikiama visa kita informacija, kuri kontrolės institucijai, kontrolės įstaigai arba akreditacijos įstaigai yra svarbi siekiant įvykdyti konkretų Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimą.


III PRIEDAS

21 straipsnio 2 dalyje nurodyti OFIS šablonai

Standartinio atsakymo į standartinį tarptautinį pranešimą apie įtariamą arba nustatytą neatitiktį šablonas

A.

Tyrimas

1)

Kokia (-ios) kontrolės institucija (-os) ir (arba) kontrolės įstaiga (-os) yra/buvo atsakinga (-os) už tyrimą?

2)

Apibūdinkite įvairių susijusių valstybių (jei tokių yra) atskirų veiklos vykdytojų ir kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) arba, kai tinkama, kontrolės institucijos (-ų) ir (arba) kontrolės įstaigos (-ų) bendradarbiavimą.

3)

Kokie tyrimo metodai ir (arba) procedūros taikomi?

Pavyzdžiui, ar atitinkamiems veiklos vykdytojams buvo taikoma speciali kontrolė?

Ar paimti ir ištirti mėginiai?

4)

Kokie to tyrimo rezultatai?

Kokie tų patikrinimų ir (arba) analizės rezultatai (jei tokių yra)?

Ar buvo nustatyta neatitikties/įtariamos neatitikties/kitos iškeltos problemos priežastis?

Kiek, jūsų manymu, neatitiktis/įtariama neatitiktis/kita iškelta problema yra reikšminga?

5)

Ar buvo aiškiai nustatyta ir patvirtinta taršos/neatitikties/įtariamos neatitikties/kitos iškeltos problemos priežastis ir subjektų atsakomybė?

Pastabos dėl taršos/neatitikties/įtariamos neatitikties/kitos iškeltos problemos priežasties ir subjektų atsakomybės.

6)

Ar nustatyti veiklos vykdytojai per pastaruosius 3 metus buvo susiję su kitais neatitikties/įtariamos neatitikties/kitos iškeltos problemos atvejais?

Pastabos dėl nustatytų veiklos vykdytojų, kurie per pastaruosius 3 metus buvo susiję su kitais neatitikties/įtariamos neatitikties/kitų problemų atvejais.

B.

Priemonės ir sankcijos

 (*)1)

Kokių prevencinių ir taisomųjų priemonių (pvz., susijusių su produkto platinimu/išleidimu į apyvartą Sąjungos rinkoje ir trečiųjų valstybių rinkose) imtasi?

 (*)2)

Kokių su atitinkamais veiklos vykdytojais ir (arba) atitinkamais produktais susijusių priemonių imtasi nustačius neatitiktį/įtariamą neatitiktį/kitą iškeltą problemą? (1):

 (*) Veiksmų pobūdis (rašytinė forma, įspėjimas ir kt.)

Ar gamintojo/perdirbėjo sertifikato taikymo sritis apribota, jis sustabdytas arba panaikintas?

Veiksmų įsigaliojimo data (jei yra) (MMMM MM DD)

Veiksmų trukmė (jei jie buvo taikomi) (mėnesiais)

Kontrolės institucija ir (arba) kontrolės įstaiga, kuri patvirtino ir taikė veiksmus (jei jie buvo taikomi)

3)

Ar planuojami atitinkamų veiklos vykdytojų papildomi patikrinimai?

4)

Kokiomis kitomis priemonėmis kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga planuoja užkirsti kelią panašiems atvejams?

C.

Kita informacija

D.

Priedai.

Atsakymas į pastabas

Kontaktinis asmuo


(*)  Privalomi laukai.

(1)  Priemonė pagal Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1 bei 2 dalis ir pagal šio reglamento 22 straipsnio 1, 2 bei 3 dalis ir 23 straipsnio 1 bei 4 dalis.


IV PRIEDAS

22 straipsnio 3 dalyje nurodytas priemonių katalogas

A DALIS

Priemonių katalogo sudarymo ir taikymo elementai

1.

B dalyje nurodyta tvarka kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga neatitikties atvejus pagal 22 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus skirstymo kriterijus gali skirstyti į mažareikšmius, reikšmingus arba kritinius, kai taikoma viena ar daugiau iš šių sąlygų:

a)

neatitikties atvejis yra mažareikšmis, kai:

i)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vertinimu, veiklos vykdytojo taikomos atsargumo priemonės yra proporcingos ir tinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – veiksmingos;

ii)

neatitiktis nedaro poveikio ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

naudojantis atsekamumo sistema galima nustatyti susijusio (-ių) produkto (-ų) buvimo vietą tiekimo grandinėje ir galima užkirsti kelią produkto importui iš trečiosios valstybės siekiant jį teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą;

b)

neatitikties atvejis yra reikšmingas, kai:

i)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vertinimu, taikomos atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos;

ii)

neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

veiklos vykdytojas laiku nepašalino mažareikšmės neatitikties;

iv)

naudojantis atsekamumo sistema galima nustatyti susijusio (-ių) produkto (-ų) buvimo vietą tiekimo grandinėje ir galima užkirsti kelią produkto importui iš trečiosios valstybės siekiant jį teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą;

c)

neatitikties atvejis yra kritinis, kai:

i)

kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos vertinimu, taikomos atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos;

ii)

neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

veiklos vykdytojas nepašalina ankstesnių reikšmingų neatitikčių arba pakartotinai nepašalina prie kitų kategorijų priskiriamų neatitikčių, taip pat

iv)

atsekamumo sistemoje nėra informacijos, kuria remiantis būtų galima nustatyti susijusio (-ių) produkto (-ų) buvimo vietą tiekimo grandinėje, ir negalima užkirsti kelio produkto importui iš trečiosios valstybės siekiant jį teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą.

2.   Priemonės

Kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos išvardytų kategorijų neatitikties atvejais gali pasirinkti proporcingai taikyti vieną arba kelias iš toliau išvardytų priemonių:

Neatitikties kategorija

Priemonė

Mažareikšmė

Per nustatytą laikotarpį veiklos vykdytojas pateikia neatitikties (-čių) šalinimo veiksmų planą.

Reikšminga

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi užtikrinama, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją (paveiktą (-as) kultūrą (-as) arba gyvūną (-us)) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 2 dalimi tam tikram laikotarpiui uždraudžiama importuoti produktą iš trečiosios valstybės siekiant jį teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą.

Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis.

Apribojama sertifikato taikymo sritis.

Gerinamas prevencinių ir kontrolės priemonių, kurias veiklos vykdytojas įdiegė siekdamas užtikrinti atitiktį, įgyvendinimas.

Kritinė

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi užtikrinama, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybą (paveiktą (-as) kultūrą (-as) arba gyvūną (-us)) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 2 dalimi tam tikram laikotarpiui uždraudžiama importuoti produktą iš trečiosios valstybės siekiant jį teikti Sąjungos rinkai kaip ekologišką produktą.

Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis.

Apribojama sertifikato taikymo sritis.

Sustabdomas sertifikato galiojimas.

Panaikinamas sertifikatas.

B DALIS

Neatitikties atvejų sąrašas ir atitinkamas skirstymas, kuriuos privaloma įtraukti į priemonių katalogą

Neatitiktis

Kategorija

Apskaičiavus naudotas medžiagas ir produkciją (masės balansą), nustatytas reikšmingas nuokrypis.

Reikšminga

Nėra dokumentų ir finansinių dokumentų, iš kurių būtų matyti, kad laikomasi Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimų.

Kritinė

Tyčia praleidžiama informacija, todėl dokumentai yra neišsamūs.

Kritinė

Klastojami dokumentai, susiję su ekologiškų produktų sertifikavimu.

Kritinė

Produktai, kurių kategorija buvo pakeista į žemesnę, tyčia iš naujo paženklinami kaip ekologiški produktai.

Kritinė

Ekologiški produktai tyčia sumaišomi su perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio arba neekologiškais produktais.

Kritinė

Tyčia naudojamos medžiagos arba produktai, kurių neleidžiama naudoti pagal Reglamento (ES) 2018/848 taikymo sritį.

Kritinė

Tyčia naudojami GMO.

Kritinė

Veiklos vykdytojas atsisako suteikti galimybę kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai patikrinti savo patalpas arba buhalteriją, įskaitant finansinius dokumentus, arba atsisako sudaryti sąlygas kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai paimti mėginius.

Kritinė