2021 7 29   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1235

2021 m. gegužės 12 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 papildomas taisyklėmis dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registravimo paraiškų, produktų specifikacijų pakeitimų, registracijos panaikinimo ir registro

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2019/787 panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (2). Reglamento (ES) 2019/787 III skyriuje nustatytos geografinių nuorodų spiritinių gėrimų sektoriuje taisyklės ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų spiritinių gėrimų rinkos veikimą pagal naują teisinę sistemą ir visų pirma supaprastinti ir racionalizuoti spiritinių gėrimų geografinių nuorodų sistemos veikimą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Visų pirma šiuo reglamentu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1236 (3) turėtų būti pakeista dalis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 716/2013 (4) nuostatų, todėl tas reglamentas turėtų būti panaikintas;

(2)

siekiant palengvinti Komisijos tikrinimo veiklą ir pateikti susijusioms prieštaravimo procedūros šalims visą informaciją, kai produkto specifikacijoje nustatyti konkretūs reikalavimai dėl pakavimo, į geografinės nuorodos registravimo paraišką įtrauktame bendrajame dokumente turėtų būti pateikta pagrindimo, kodėl, siekiant išsaugoti spiritinio gėrimo kokybę, užtikrinti jo kilmę arba kontrolę, pakavimas turi būti vykdomas nustatytoje geografinėje vietovėje, santrauka;

(3)

siekiant procedūros nuoseklumo ir siekiant palengvinti Komisijos tikrinimo veiklą, valstybė narė turėtų užtikrinti, kad bendrasis dokumentas būtų tiksli produkto specifikacijos santrauka, kuria Komisija gali remtis vertindama paraišką, ir kuria gali remtis kitos valstybės narės ir suinteresuotosios šalys, siekdamos užtikrinti geografinės nuorodos taikymą. Dėl tų pačių priežasčių valstybių narių Komisijai pateiktuose paraiškos dokumentuose pateikta nuoroda į produkto specifikacijos paskelbimą turi būti elektroninė nuoroda į produkto specifikaciją, paskelbtą taikant valstybės narės administracinę sistemą;

(4)

informacija, kurią reikia pateikti, kad apsaugos paraiška, Sąjungos masto pakeitimo patvirtinimo paraiška arba panaikinimo prašymas būtų laikomi priimtinais, turėtų būti išdėstyta taip, kad būtų palengvintas tokių paraiškų ar prašymų tvarkymas ir paspartintas jų nagrinėjimas;

(5)

siekiant įveikti laikinus sunkumus ir užtikrinti, kad visi gamintojai laikytųsi produkto specifikacijų ilguoju laikotarpiu, valstybės narės turi turėti teisę taikyti gamintojams ne ilgesnį kaip 10 metų pereinamąjį laikotarpį, skirtą prisitaikyti prie tam tikrų produkto specifikacijos taisyklių pakeitimų;

(6)

Komisija yra atsakinga už produkto specifikacijos Sąjungos masto pakeitimų patvirtinimą, o standartinius pakeitimus tvirtina valstybės narės arba trečiosios valstybės atsakingas asmuo ar įstaiga. Siekiant užtikrinti procedūros veiksmingumą, kai Sąjungos masto pakeitimo patvirtinimo paraiška taip pat apima standartinius pakeitimus, tokie pakeitimai turėtų būti laikomi neegzistuojančiais ir Sąjungos masto pakeitimo tikslais neturėtų būti laikomi patvirtintais;

(7)

reikėtų nustatyti standartinių pakeitimų ir laikinų pakeitimų patvirtinimo procedūrą, kad valstybės narės galėtų tinkamai įvertinti paraiškas ir būtų garantuotas nuoseklus metodo taikymas visose valstybėse narėse. Valstybių narių atliekamas vertinimas turėtų būti toks pat tikslus ir išsamus, kaip ir vertinimas pagal geografinės nuorodos registravimo paraiškoms taikomas procedūras;

(8)

būtina nustatyti taisykles dėl produkto specifikacijos keitimo procedūrų koordinavimo tais atvejais, kai nei Komisijai nei valstybės narės kompetentinga institucija dar nėra išnagrinėjusios atitinkamai Sąjungos masto pakeitimo paraiškos ir standartinio pakeitimo paraiškos. Kadangi abiem paraiškomis siekiama pakeisti tą pačią produkto specifikaciją pagal dvi skirtingas lygiagrečiai, tačiau pagal skirtingą tvarkaraštį vykdomas procedūras, reikėtų nustatyti taisykles, kurios leistų išvengti nenuoseklumo;

(9)

geografinės nuorodos registracijos panaikinimo procedūros taisyklės turėtų būti papildytos siekiant paaiškinti, kad valstybės narės yra vienos iš juridinių asmenų, galinčių turėti teisėtą interesą pateikti panaikinimo prašymą pagal Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, ir siekiant pateikti tikslias nuorodas į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame ši informacija yra paskelbta;

(10)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir vienodumą visose valstybėse narėse, būtina sukurti Reglamento (ES) 2019/787 33 straipsnyje nurodytą spiritinių gėrimų geografinių nuorodų elektroninį registrą (toliau – registras) ir priimti papildomas taisykles dėl registro turinio ir formos. Visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad su kiekvienu registruotu pavadinimu susiję prieinami ir pateiktini dokumentai yra skirtingi priklausomai nuo teisinio pagrindo, kuriuo remiantis registruotam pavadinimui pirmą kartą buvo suteikta apsauga, šiems dokumentams keliami reikalavimai turėtų būti atitinkamai pritaikyti. Kad būtų galima nustatyti prioritetines datas dėl kitų intelektinės nuosavybės teisių, registre turėtų būti nurodyta registracijos paraiškos data ir geografinės nuorodos apsaugos dokumento data bei paskelbimo nuoroda. Registras turėtų būti visuomenei prieinama Komisijos teikiamose skaitmeninėse sistemose tvarkoma elektroninė duomenų bazė;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Įžanginės nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis papildomos Reglamento (ES) 2019/787 nuostatos dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų, visų pirma dėl:

a)

registravimo paraiškų;

b)

produktų specifikacijų pakeitimų;

c)

registracijos panaikinimo;

d)

geografinių nuorodų registro.

II SKYRIUS

Konkrečios nuostatos

1 SKIRSNIS

REGISTRAVIMO PARAIŠKOS

2 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies a punktą) Bendrajam dokumentui taikomi papildomi reikalavimai

Jei Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytame bendrajame dokumente pateikiami konkretūs pakavimo reikalavimai, taip pat turėtų būti pateikiama to reglamento 22 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto pagrindimo santrauka.

3 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies a punktą) Valstybės narės paraiškos dokumentai

Atitinkama valstybė narė, teikdama Komisijai paraiškos dokumentus pagal Reglamento (ES) 2019/787 24 straipsnio 7 dalį, patvirtina, kad Reglamento (ES) 2019/787 23 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas bendrasis dokumentas yra tiksli produkto specifikacijos santrauka. Valstybė narė atsako už bet kokius esminius bendrojo dokumento ir produkto specifikacijos skirtumus. Paraiškos dokumentuose pateikiama elektroninė nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją.

4 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies b punktą) Paraiškos priimtinumas

1.   Registracijos paraiška laikoma priimtina, jei ji buvo pateikta pagal Reglamento (ES) 2019/787 24 straipsnį ir apie ją pranešta Komisijai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 13 straipsnio 1 dalį, įskaitant pagal to Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnį parengtą bendrąjį dokumentą, ir jei ji yra išsami.

Registracijos paraiška laikoma išsamia, jei ji atitinka Reglamento (ES) 2019/787 22 ir 23 straipsnius ir šio reglamento 2 ir 3 straipsnius.

2.   Jei Komisija laiko, kad paraiška yra nepriimtina, ji valstybės narės ar atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingoms institucijoms arba, prireikus, trečiojoje valstybėje įsisteigusiam pareiškėjui nurodo priežastis, dėl kurių paraiška laikoma nepriimtina.

5 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies b punktą) Nacionalinis pereinamasis laikotarpis

1.   Siekdama pašalinti laikinus sunkumus ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti, kad visi atitinkamos vietovės gamintojai laikytųsi produkto specifikacijos, valstybė narė gali suteikti pereinamąjį laikotarpį su sąlyga, kad atitinkami veiklos vykdytojai, prieš pateikdami paraišką valstybės narės valdžios institucijoms, nuolat teisėtai prekiavo atitinkamais spiritiniais gėrimais naudodami atitinkamus pavadinimus ne mažiau kaip penkerius metus, ir kad tie laikini sunkumai buvo nurodyti taikant Reglamento (ES) 2019/787 24 straipsnio 6 dalyje nurodytą nacionalinę prieštaravimo procedūrą.

Pereinamasis laikotarpis prasideda paraiškos dokumentų pateikimo Komisijai dieną ir turi būti kiek įmanoma trumpesnis. Jis neturi būti ilgesnis kaip dešimt metų.

2.   Pirma pastraipa mutatis mutandis taikoma geografinei nuorodai, susijusiai su trečiojoje valstybėje esančia geografine vietove (išskyrus atvejus pagal prieštaravimo procedūrą).

3.   1 dalyje nurodytas pereinamasis laikotarpis turi būti nurodytas Komisijai pagal Reglamento (ES) 2019/787 24 straipsnio 7 arba 8 dalį pateiktuose paraiškos dokumentuose.

2 SKIRSNIS

PRODUKTŲ SPECIFIKACIJŲ PAKEITIMAI

6 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 2 dalį) Produktų specifikacijų Sąjungos masto pakeitimų paraiškos

Taikant Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnį, produkto specifikacijos Sąjungos masto pakeitimo patvirtinimo paraiškoje pateikiami tik Sąjungos masto pakeitimai. Jei Sąjungos masto pakeitimų paraiškoje taip pat nurodomi standartiniai arba laikini pakeitimai, Sąjungos masto pakeitimų procedūra taikoma tik Sąjungos masto pakeitimams. Į paraišką įtraukti standartiniai arba laikini pakeitimai nelaikomi pateiktais.

7 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 2 dalį) Sąjungos masto pakeitimų patvirtinimo paraiškų priimtinumas

1.   Produkto specifikacijos Sąjungos masto pakeitimų patvirtinimo paraiškos laikomos priimtinomis, jei jos buvo pateiktos pagal Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnį ir apie jas pranešta Komisijai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 13 straipsnio 1 dalį, ir jos atitinka to Įgyvendinimo reglamento 7 straipsnį.

Tvirtindama Sąjungos masto pakeitimų patvirtinimo paraišką, Komisija tvirtina tik pačioje paraiškoje nurodytus pakeitimus.

2.   Jei Komisija laiko, kad paraiška yra nepriimtina, ji valstybės narės ar atitinkamos trečiosios valstybės kompetentingoms institucijoms arba, prireikus, trečiojoje valstybėje įsisteigusiam pareiškėjui nurodo priežastis, dėl kurių paraiška laikoma nepriimtina.

8 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 2 dalį) Standartiniai produktų specifikacijų pakeitimai

1.   Taikant Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnio 5 dalį, produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo paraiškos teikiamos valstybės narės, kurios teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė, institucijoms. Pareiškėjai turi atitikti Reglamento (ES) 2019/787 24 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nustatytas sąlygas. Jei produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo paraišką pateikia ne pareiškėjas, kuris pateikė toje produkto specifikacijoje nurodyto pavadinimo ar pavadinimų apsaugos paraišką, valstybė narė suteikia pirmajam pareiškėjui, jei jis dar egzistuoja, galimybę pateikti pastabas dėl paraiškos.

Standartinio pakeitimo patvirtinimo paraiškoje pateikiamas standartinių pakeitimų aprašymas ir įrodoma, kad siūlomi pakeitimai gali būti laikomi standartiniais pagal Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnį. Pridedama priežasčių, dėl kurių reikalingi pakeitimai, santrauka.

2.   Jei valstybė narė laiko, kad Reglamente (ES) 2019/787 nustatytų reikalavimų ir pagal jį priimtų nuostatų yra laikomasi, ji standartinius pakeitimus gali patvirtinti. Sprendime dėl patvirtinimo pateikiama iš dalies pakeista konsoliduota produkto specifikacija ir, jei reikia, iš dalies pakeistas suvestinis bendrasis dokumentas.

Sprendimas dėl patvirtinimo skelbiamas viešai. Patvirtintas standartinis pakeitimas atitinkamoje valstybėje narėje taikomas nuo tos dienos, kurią viešai paskelbiamas sprendimas dėl patvirtinimo. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, valstybė narė praneša apie standartinius pakeitimus Komisijai. Valstybė narė nepagrįstai nedelsdama praneša Komisijai apie visus galutinius ir neskundžiamus nacionalinių teismų sprendimus, kuriais panaikinamas sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas standartinis pakeitimas.

3.   Apie sprendimus, kuriais patvirtinami standartiniai pakeitimai, susiję su trečiųjų valstybių kilmės spiritiniais gėrimais, teisėtą interesą turinti pareiškėjų grupė tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios valstybės valdžios institucijas praneša Komisijai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atitinkamo sprendimo viešo paskelbimo dienos.

4.   Pranešimas apie standartinius pakeitimus laikomas tinkamai pateiktu Komisijai, jei jis atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 8 straipsnį.

5.   Jeigu dėl standartinio pakeitimo reikia iš dalies keisti bendrąjį dokumentą, per 3 mėnesius nuo pranešimo apie tą standartinį pakeitimą gavimo dienos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje Komisija paskelbia standartinio pakeitimo aprašymą ir iš dalies pakeistą bendrąjį dokumentą.

Jei dėl standartinio pakeitimo bendrojo dokumento keisti nereikia, Komisija per tris mėnesius nuo pranešimo apie tą standartinį pakeitimą gavimo dienos standartinio pakeitimo aprašymą viešai paskelbia pasinaudodama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytomis informacinėmis sistemomis.

Už pranešimo apie standartinį pakeitimą turinį lieka atsakingas jo siuntėjas.

6.   Standartiniai pakeitimai taikomi Sąjungos teritorijoje nuo dienos, kurią jie buvo paskelbti pagal 5 dalies pirmą pastraipą arba viešai paskelbti pagal 5 dalies antrą pastraipą.

7.   Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, atitinkamos valstybės narės taiko atskirą standartinių pakeitimų procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies. Standartinis pakeitimas taikomas atitinkamų valstybių narių teritorijoje tik po to, kai pradedamas taikyti paskutinis nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo. Paskutinė valstybė narė, patvirtinusi standartinį pakeitimą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai buvo viešai paskelbtas jos sprendimas dėl patvirtinimo, išsiunčia Komisijai atitinkamą pranešimą.

Jei viena ar daugiau atitinkamų valstybių narių nepriima pirmoje pastraipoje nurodyto nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo, bet kuri iš atitinkamų valstybių narių gali pateikti tą paraišką pagal Sąjungos masto pakeitimo procedūrą.

8.   7 dalis mutatis mutandis taikoma, kai atitinkamos geografinės vietovės dalis yra trečiosios valstybės teritorijoje.

9 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 2 dalį) Santykis tarp Sąjungos masto ir standartinių pakeitimų

1.   Jei patvirtinamas standartinis pakeitimas, dėl kurio reikia padaryti pakeitimą bendrajame dokumente, o paraiška dėl Sąjungos masto pakeitimo dar nėra patvirtinta, atitinkama valstybė narė atitinkamai atnaujina bendrąjį dokumentą, įtrauktą į Sąjungos pakeitimo patvirtinimo paraišką. Jei dar nepatvirtintas Sąjungos pakeitimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje prieštaravimo procedūros tikslais, atnaujinta bendrojo dokumento versija skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kaip Įgyvendinimo reglamento, kuriuo patvirtinamas Sąjungos pakeitimas, priedas.

2.   Jeigu iš dalies pakeistoje bendrojo dokumento redakcijoje, įtrauktoje į nacionaliniu mastu patvirtintą standartinę pakeitimo paraišką, nėra atsižvelgta į naujausius patvirtintus Sąjungos masto pakeitimus, tas standartinis pakeitimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje neskelbiamas. Tą standartinį pakeitimą patvirtinusi valstybė narė Komisijai siunčia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti skirtą suvestinę bendrojo dokumento redakciją su Sąjungos masto ir standartiniais pakeitimais.

10 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 2 dalį) Laikini produktų specifikacijų pakeitimai

1.   Laikinus produkto specifikacijų pakeitimus tvirtina ir viešai paskelbia valstybė narė, kurios teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo viešo paskelbimo dienos valstybės narės praneša apie laikinus pakeitimus Komisijai kartu nurodydamos tokių pakeitimų priežastis. Laikinas pakeitimas atitinkamoje valstybėje narėje taikomas nuo dienos, kurią viešai paskelbiamas sprendimas dėl pakeitimo patvirtinimo.

2.   Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, atitinkamos valstybės narės taiko atskirą laikino pakeitimo procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies.

3.   Apie laikinus pakeitimus, susijusius su spiritiniais gėrimais, kurių kilmės vieta yra trečiosios valstybės, ir tokius pakeitimus pagrindžiančias priežastis Komisijai praneša teisėtą interesą turinti gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios valstybės valdžios institucijas nė vėliau kaip per mėnesį nuo tokių pakeitimų patvirtinimo.

4.   Pranešimas apie patvirtintą laikiną pakeitimą laikomas tinkamai pateiktu Komisijai, jei jis atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 9 straipsnį.

5.   Per 3 mėnesius nuo pranešimo apie tą laikiną pakeitimą gavimo dienos Komisija, pasinaudodama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytomis skaitmeninėmis sistemomis, viešai paskelbia pranešimą apie laikiną pakeitimą. Laikinas pakeitimas taikomas Sąjungos teritorijoje nuo tos dienos, kai Komisija jį paskelbia viešai.

Už pranešimo apie laikiną pakeitimą turinį lieka atsakingas jo siuntėjas.

3 SKIRSNIS

GEOGRAFINĖS NUORODOS PANAIKINIMAS

11 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies b punktą) Panaikinimo procedūra

1.   Taikant Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, valstybės narės gali savo iniciatyva pateikti geografinės nuorodos registracijos panaikinimo prašymą.

2.   Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą pateiktus registracijos panaikinimo prašymus Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

12 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 41 straipsnio 1 dalies b punktą) Panaikinimo prašymų priimtinumas

1.   Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio 1 ir 2 dalies tikslais panaikinimo prašymas yra priimtinas, jei:

a)

jis atitinka Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1236 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir

b)

jis grindžiamas tos nuostatos pirmoje pastraipoje nurodytomis priežastimis, jei prašymai pateikiami pagal Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnio 1 dalį.

2.   Jeigu Komisija mano, kad panaikinimo prašymas yra nepriimtinas, ji atitinkamos valstybės narės arba trečiosios valstybės valdžios institucijoms arba, prireikus, prašymą pateikusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui nurodo nepriimtinumo priežastis.

3.   Pagrįsti prieštaravimo pareiškimai dėl panaikinimo priimami tik tuo atveju, jei jais įrodoma, kad suinteresuotasis asmuo įregistruotu pavadinimu naudojasi komerciniais tikslais.

4 SKIRSNIS

REGISTRAS

13 straipsnis

(Deleguotieji įgaliojimai pagal Reglamento (ES) 2019/787 33 straipsnio 1 ir 2 dalis) Registras

1.   Įsteigiamas Reglamento (ES) 2019/787 33 straipsnyje nurodytas spiritinių gėrimų geografinių nuorodų elektroninis registras (toliau – registras). Jis grindžiamas Komisijos valdomomis skaitmeninėmis sistemomis ir yra prieinamas visuomenei.

2.   Įsigaliojus teisiniam dokumentui, kuriuo suteikiama geografinės nuorodos pavadinimo apsauga, Komisija į registrą įrašo šiuos duomenis:

a)

pavadinimą arba pavadinimus, kurie turi būti saugomi kaip geografinė nuoroda, įskaitant jų transkripcijas ar transliteracijas lotyniškais rašmenimis, kai taikoma. Keli pavadinimai, transkripcijos ir transliteracijos įrašomi kaip alternatyvūs pavadinimai, juos atskiriant tarpu, skersiniu brūkšniu ir antru tarpu;

b)

spiritinio gėrimo kategoriją;

c)

bylos numerį;

d)

geografinės nuorodos tipą;

e)

kilmės valstybės (-ių) pavadinimą (-us);

f)

taikymo datą ir nuorodą į teisinį dokumentą, kuriuo pavadinimui suteikta apsauga:

i)

geografinių nuorodų, registruotų pagal Reglamentą (ES) 2019/787 arba Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, atveju, išskyrus nustatytas geografines nuorodas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnyje, – paraiškos pateikimo datą ir elektroninę nuorodą į teisės aktus, kuriais pavadinimas saugomas Sąjungos mastu;

ii)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnyje nurodytų pripažintų geografinių nuorodų atveju – pirmosios geografinės nuorodos apsaugos priemonės paskelbimo Sąjungos mastu datą ir elektroninę nuorodą į tą priemonę;

g)

elektroninę nuorodą arba nuorodas į teisinį dokumentą ar dokumentus, susijusius su geografine nuoroda po f punkte nurodytų teisinių dokumentų;

h)

nuorodas į bendrąjį dokumentą, pagrindines techninės bylos specifikacijas, produkto specifikaciją arba techninę bylą, jei tokios yra:

i)

pagal Reglamentą (ES) 2019/787 įregistruotų geografinių nuorodų atveju – elektroninę nuorodą į bendrąjį dokumentą, įskaitant elektroninę nuorodą į produkto specifikaciją. Jei geografinė vietovė yra trečiosios valstybės teritorijoje – elektroninę nuorodą į bendrąjį dokumentą, įskaitant nuorodą į paskelbtą produkto specifikaciją;

ii)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 įregistruotų geografinių nuorodų atveju – elektroninę nuorodą į pagrindines techninės bylos specifikacijas;

iii)

pripažintų geografinių nuorodų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 110/2008 20 straipsnyje, atveju – techninę bylą.

3.   Komisija, patvirtinusi Sąjungos masto produkto specifikacijos pakeitimą arba gavusi pranešimą apie patvirtintą produkto specifikacijos pakeitimą, dėl kurio reikia keisti į registrą įtrauktą informaciją, įrašo naujus duomenis ir šis įrašas įsigalioja pakeitimo įsigaliojimo Sąjungoje dieną. Taip pat įrašomi duomenys apie laikinus pakeitimus.

4.   Kai geografinės nuorodos registracija panaikinama, Komisija išbraukia pavadinimą iš registro tą dieną, kurią įsigalioja atitinkamas įgyvendinimo aktas pagal Reglamento (ES) 2019/787 32 straipsnį, ir saugo įrašą apie tokį panaikinimą.

5.   Į registrą įtraukiamos geografinės nuorodos, saugomos įgyvendinimo reglamentais, priimtais nuo 2019 m. birželio 8 d. iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

6.   Komisija skaitmenine arba popierine forma saugo su geografinės nuorodos registravimu susijusius dokumentus geografinės nuorodos galiojimo laikotarpiu, o panaikinimo atveju – 10 metų po panaikinimo.

III SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

14 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2013 panaikinamas.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 1.

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(3)  2021 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1236, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registravimo paraiškų, prieštaravimo procedūros, produktų specifikacijų pakeitimų, registracijos panaikinimo, simbolių naudojimo ir kontrolės taikymo taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 10).

(4)  2013 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos taikymo taisyklės (OL L 201, 2013 7 26, p. 21).