2021 7 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1123

2021 m. liepos 8 d.

kuriuo sustabdomas tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1646, priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo, nustatytų prekybos politikos priemonių taikymas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2020 m. lapkričio 7 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1646 (2) dėl prekybos politikos priemonių tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taikomų priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo, kuriame numatyta tam tikriems į Sąjungą importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – Jungtinės Valstijos) kilmės produktams taikyti papildomus muitus;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1646 9 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad Komisija ketina sustabdyti reglamento taikymą, jei Jungtinės Valstijos sustabdys atsakomąsias priemones, dėl ginčo PPO, susijusio su dideliais civiliniais orlaiviais, taikomas tam tikriems iš Europos Sąjungos importuojamiems produktams;

(3)

atsižvelgdama į su Jungtinėmis Valstijomis pasiektą susitarimą keturiems mėnesiams bendrai sustabdyti visų priemonių taikymą, 2021 m. kovo 9 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/425 (3), kuriuo sustabdomas tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1646, priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo, nustatytų prekybos politikos priemonių taikymas, kuriuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1646 taikymas sustabdytas iki 2021 m. liepos 10 d.;

(4)

2021 m. birželio 15 d. vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis ir JAV prekybos atstovė Katherine Tai pasiekė susitarimą dėl bendradarbiavimo didelių civilinių orlaivių srityje sistemos, pagal kurią „kiekviena šalis ketina 5 metų laikotarpiui sustabdyti atsakomųjų priemonių taikymą“;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 654/2014 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „[j]ei reikia koreguoti pagal šį reglamentą patvirtintas prekybos politikos priemones pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, vadovaudamasi 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, Komisija gali pasiūlyti tinkamų pataisymų“;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1843 įsteigto Prekybos kliūčių komiteto nuomonę (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1646 taikymas sustabdomas penkerių metų laikotarpiui nuo 2021 m. liepos 11 d. Todėl, nedarant poveikio bet kokiam tolesniam sustabdymui ar keitimui, įskaitant ankstesnį grąžinimą, Įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/1646 numatyti muitai vėl taikomi nuo 2026 m. liepos 11 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2021 m. liepos 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 189, 2014 6 27, p. 50; su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/1843 (OL L 272, 2015 10 16, p. 1) ir Reglamentu (ES) 2021/167 (OL L 49, 2021 2 12, p. 1).

(2)  2020 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1646 dėl prekybos politikos priemonių tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų, taikomų priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo (OL L 373, 2020 11 9, p. 1).

(3)  2021 m. kovo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/425, kuriuo sustabdomas tam tikriems produktams iš Jungtinių Amerikos Valstijų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1646, priėmus sprendimą dėl prekybos ginčo pagal Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl ginčų sprendimo, nustatytų prekybos politikos priemonių taikymas (OL L 84, 2021 3 9, p. 16).

(4)  2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1843, kuriuo nustatomos Sąjungos procedūros bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) (OL L 272, 2015 10 16, p. 1).