2021 6 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 225/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1040

2021 m. balandžio 16 d.

kuriuo dėl reikalavimų, taikomų pesticidams specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, sukurtuose kūdikių ir mažų vaikų mitybos poreikiams tenkinti, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/128

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/128 (2), be kita ko, nustatyti konkretūs reikalavimai, taikomi pesticidams ir jų liekanoms specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose, sukurtuose kūdikių ir mažų vaikų mitybos poreikiams tenkinti;

(2)

Deleguotajame reglamente (ES) 2016/128 pesticidų liekanos apibrėžiamos vartojant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 (3) pateiktus terminus;

(3)

tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 (4) 3 straipsnio 2 dalies c punkte pateikta tikslesnė pesticidų liekanų apibrėžtis;

(4)

siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/128 pateiktą pesticidų liekanų apibrėžtį būtina suderinti su Reglamento (EB) Nr. 396/2005 3 straipsnio 2 dalies c punkte pateikta apibrėžtimi;

(5)

atsižvelgiant į būsimus Reglamento (EB) Nr. 396/2005 pakeitimus ir į tai, kad turėtų būti taikomos veikliųjų medžiagų liekanų apibrėžtys, pateiktos Reglamente (EB) Nr. 396/2005, į Deleguotojo reglamento (ES) 2016/128 II ir III prieduose pateiktus sąrašus tikslinga įtraukti tik bepakaičius veikliųjų medžiagų junginius;

(6)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/128 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/128 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame straipsnyje liekanos – tai pesticidų liekanos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 396/2005 3 straipsnio 2 dalies c punkte.“

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/128 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 35.

(2)  2015 m. rugsėjo 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/128, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais specialiosios medicininės paskirties maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (OL L 25, 2016 2 2, p. 30).

(3)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/128 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Medžiagos bepakaičio junginio cheminis pavadinimas 1

Didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (mg/kg)

Kadusafosas

0,006

Demeton-S-metilas

Demeton-S-metilsulfonas

Metiloksidemetonas

0,006

Etoprofosas

0,008

Fipronilas

0,004

Propinebas

0,006

2.

III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Medžiagos bepakaičio junginio cheminis pavadinimas (1)

Aldrinas

Dieldrinas

Disulfotonas

Endrinas

Fensulfotionas

Fentinas

Haloksifopas

Heptachloras

Heksachlorbenzenas

Nitrofenas

Ometoatas

Terbufosas


(1)  Taikoma naujausia liekanų apibrėžtis, nustatyta atitinkamuose Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV arba V prieduose (liekanų apibrėžtis pateikiama skliausteliuose po medžiagos bepakaičio junginio pavadinimo).