2021 5 6   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/8


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/732

2021 m. sausio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 667/2014 nuostatos, susijusios su bylos, kurią už tyrimą atsakingas pareigūnas turi pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniu, su teise būti išklausytam dėl laikinų sprendimų ir su baudų ir periodiškai mokamų baudų laikymu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 64 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834 (2). Tie pakeitimai buvo susiję, be kita ko, su finansinių sandorio šalių apibrėžtimi, asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, teise susipažinti su tyrimo byla, baudomis, kurias turi sumokėti sandorių duomenų saugykla, tyčia ar dėl aplaidumo padariusi vieną iš Reglamento (ES) Nr. 648/2012 I priede išvardytų pažeidimų, ir asmenų, kuriems gali būti skirta periodiškai mokama bauda, teise būti išklausytiems;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 64 straipsnio 7 dalimi buvo priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 667/2014 (3) dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su sankcijomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) skiria sandorių duomenų saugykloms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą. Kadangi Reglamentu (ES) 2019/834 padaryti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pakeitimai yra susiję su tomis procedūrinėmis taisyklėmis, būtina užtikrinti, kad tie pakeitimai būtų atspindėti ir Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 667/2014;

(3)

svarbu užtikrinti skaidrumą tarp EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 64 straipsnį paskirto už tyrimą atsakingo pareigūno ir pačios EVPRI. Tokio skaidrumo sumetimais reikia, kad už tyrimą atsakingo pareigūno byloje būtų asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pateiktos pastabos ir pareiškimas apie išvadas, kuriuo remdamiesi tie asmenys pateikė savo pastabas;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 67 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą EVPRI turi galimybę, jei būtina imtis skubių veiksmų, priimti laikinus sprendimus, prieš tai neišklausiusi asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas ar vyksta procedūra. Siekiant užtikrinti EVPRI įgaliojimo priimti laikinus sprendimus veiksmingumą, asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, neturėtų turėti teisės susipažinti su byla arba būti išklausytiems tol, kol už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI nepateikia bylos su savo išvadomis arba kol EVPRI nepriima savo laikino sprendimo. Tačiau, siekiant paisyti teisių į gynybą, asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, turėtų turėti teisę susipažinti su byla, kai tik už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI pateikia bylą su savo pareiškimu apie išvadas, ir teisę būti išklausytiems kuo greičiau po to, kai EVPRI priima savo laikiną sprendimą;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 68 straipsnio 5 dalį sumos, atitinkančios EVPRI surinktas baudas ir periodiškai mokamas baudas, turi būti skiriamos į Sąjungos bendrąjį biudžetą. EVPRI surinktos baudos ir periodiškai mokamos baudos turėtų būti laikomos palūkaninėse sąskaitose, kol jos tampa galutinės. Kiekvieno sprendimo, kuriuo skiriamos baudos arba periodiškai mokamos baudos, atveju EVPRI surinktos sumos turėtų būti laikomos atskiroje sąskaitoje ar subsąskaitoje, kad būtų užtikrintas atsekamumas iki tol, kol tas sprendimas taps galutinis;

(6)

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 667/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

siekiant, kad EVPRI galėtų iškart pradėti naudotis veiksmingais priežiūros ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 667/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Už tyrimą atsakingo pareigūno EVPRI teikiamą visą bylą sudaro šie dokumentai:

a)

pareiškimas apie išvadas ir pareiškimo apie išvadas, skirto asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, kopija;

b)

asmens, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, raštiškų pastabų kopija;

c)

visų išklausymų protokolai.“;

2)

įterpiamas 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Teisė būti išklausytam EVPRI dėl laikinų sprendimų taikyti priežiūros priemones

1.   Nukrypstant nuo 2 ir 3 straipsnių, šiame straipsnyje nustatyta procedūra taikoma, kai EVPRI priima laikinus sprendimus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 67 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

2.   Už tyrimą atsakingas pareigūnas bylą su savo išvadomis pateikia EVPRI ir nedelsdamas informuoja asmenį, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, apie savo išvadas, tačiau nesuteikia tam asmeniui galimybės pateikti pastabų. Už tyrimą atsakingo pareigūno pareiškime apie išvadas pateikiami faktai, kurie galimai sudaro vieną ar daugiau Reglamento (ES) Nr. 648/2012 I priede išvardytų pažeidimų, įskaitant tuos pažeidimus sunkinančius ar švelninančius veiksnius.

Gavęs prašymą, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę susipažinti su byla.

3.   Kai EVPRI mano, kad už tyrimą atsakingo pareigūno pareiškime apie išvadas aprašyti faktai nerodo pažeidimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 648/2012 I priede, ji priima sprendimą užbaigti tyrimą ir apie tą sprendimą praneša asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas.

4.   EVPRI, nusprendusi, kad asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau Reglamento (ES) Nr. 648/2012 I priede išvardytų pažeidimų, ir priėmusi laikiną sprendimą taikyti priežiūros priemones, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 73 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktuose, apie tą laikiną sprendimą nedelsdama praneša tam asmeniui.

EVPRI nustato pagrįstą terminą, iki kurio asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, gali raštu pateikti pastabas dėl laikino sprendimo. EVPRI nėra įpareigota atsižvelgti į raštiškas pastabas, gautas praėjus nustatytam terminui.

Gavusi prašymą, EVPRI asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę susipažinti su byla.

EVPRI gali asmenis, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pakviesti į išklausymą. Asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, gali padėti jų advokatai ar kiti kvalifikuoti asmenys, dėl kurių dalyvavimo sutiko EVPRI. Išklausymai nėra vieši.

5.   EVPRI asmenį, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, išklauso ir galutinį sprendimą priima kuo greičiau po to, kai priimamas laikinas sprendimas.

Kai EVPRI remdamasi visa byla ir išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, mano, kad asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau Reglamento (ES) Nr. 648/2012 I priede išvardytų pažeidimų, ji priima patvirtinamąjį sprendimą taikyti vieną ar daugiau priežiūros priemonių, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 73 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktuose. Apie tą sprendimą EVPRI nedelsdama praneša atitinkamam asmeniui.

Jei EVPRI priima galutinį sprendimą, kuriuo nepatvirtinamas laikinas sprendimas, tas laikinas sprendimas laikomas panaikintu.“;

3)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI surinktos baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos laikomos palūkaninėje sąskaitoje, atidarytoje EVPRI apskaitos pareigūno, kol jos tampa galutinės. Jeigu EVPRI vienu metu renka kelias baudas arba periodiškai mokamas baudas, EVPRI apskaitos pareigūnas užtikrina, kad jos būtų laikomos skirtingose sąskaitose ar subsąskaitose. Sumokėtos sumos nėra įtraukiamos į EVPRI biudžetą arba užregistruojamos kaip biudžeto sumos.“;

b)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„EVPRI apskaitos pareigūnas reguliariai praneša Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato leidimus suteikiančiam pareigūnui apie skirtų baudų bei periodiškai mokamų baudų sumas ir su jomis susijusią padėtį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms (OL L 141, 2019 5 28, p. 42).

(3)  2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 667/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su sankcijomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria sandorių duomenų saugykloms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL L 179, 2014 6 19, p. 31).