2021 4 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/187


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/666

2021 m. balandžio 22 d.

kuriuo dėl pilotuojamų orlaivių naudojimo sistemos „U-space“ oro erdvėje reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 923/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (1), ypač į jo 31 ir 44 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012 (2) nustatytos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų, taikomos bendrajam oro eismui;

(2)

kad pilotuojami orlaiviai, kuriems skrydžių valdymo paslauga neteikiama, galėtų saugiai vykdyti skrydžius kartu su bepiločiais orlaiviais sistemos „U-space“ oro erdvėje, svarbu, kad apie pilotuojamo orlaivio padėtį būtų pranešta sistemos „U-space“ paslaugų teikėjams. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinant, kad pilotuojami orlaiviai būtų matomi elektroniniu būdu, veiksmingai pranešant apie jų buvimą naudojant stebėjimo technologijas;

(3)

į Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 923/2012 turėtų būti įtraukti tokie pilotuojamų orlaivių naudojimo sistemos „U-space“ oro erdvėje reikalavimai;

(4)

tokie nauji reikalavimai turėtų pagerinti saugą, nes būtų didinamas informuotumas apie padėtį sistemos „U-space“ oro erdvėje;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento įgyvendinimą, valstybėms narėms ir susijusiems suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti suteikta pakankamai laiko pritaikyti savo procedūras prie naujos reguliavimo sistemos;

(6)

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra savo nuomonėje Nr. 01/2020 (3) pasiūlė priemones pagal Reglamento (ES) 2018/1139 76 straipsnio 1 dalį;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2018/1139 127 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 923/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas 146 ir 147 punktais:

„146.

sistemos „U-space“ oro erdvė – valstybių narių nustatyta UAS geografinė zona, kurioje naudoti UAS leidžiama tik naudojantis sistemos „U-space“ paslaugomis;

147.

sistemos „U-space“ paslauga – skaitmeninėmis paslaugomis ir funkcijų automatizavimu grindžiama paslauga, skirta užtikrinti, kad sistemos „U-space“ oro erdvėje galėtų būti saugiai ir efektyviai naudojama daug UAS.“;

2)

Priedo 6 skirsnio SERA.6005 dalis pakeičiama taip:

SERA.6005 Ryšių, SSR atsakiklių ir elektroninio matomumo reikalavimai sistemos „U-space“ oro erdvėje

a)

Privalomoji radijo zona (RMZ)

1)

VST skrydžiai, vykdomi E, F arba G klasių oro erdvės dalyse, ir SPT skrydžiai, vykdomi F arba G klasių oro erdvės dalyse, kompetentingos institucijos priskirtose privalomosioms radijo zonoms (RMZ), nuolatos klauso oro ir antžeminių tarnybų ryšiu perduodamos kalbinės informacijos, o prireikus užmezga abipusį ryšį atitinkamu ryšio kanalu, nebent laikomasi kitų nuostatų, kurias tai konkrečiai oro erdvei nustatė oro navigacijos paslaugų teikėjas.

2)

Prieš įskrisdami į privalomąją radijo zoną, pilotai atitinkamu ryšio kanalu pirmiausia kreipiasi į stotį jos šaukiniu, toliau nurodo savo šaukinį, orlaivio tipą, padėtį, lygį, skrydžio ketinimus ir kitą kompetentingos institucijos nustatytą informaciją.

b)

Atsakiklio privalomo turėjimo zona (TMZ)

Visi skrydžiai, vykdomi oro erdvėje, kurią kompetentinga institucija priskyrė atsakiklio privalomo turėjimo zonoms (TMZ), turi turėti A ir C arba S režimais galinčius veikti SSR atsakiklius ir jais naudotis, nebent laikomasi kitų nuostatų, kurias tai konkrečiai oro erdvei nustatė oro navigacijos paslaugų teikėjas.

c)

Sistemos „U-space“ oro erdvė

Pilotuojami orlaiviai, kuriais vykdomi skrydžiai kompetentingos institucijos paskirtoje sistemos „U-space“ oro erdvėje ir kuriems oro navigacijos paslaugų teikėjas neteikia skrydžių valdymo paslaugos, nuolat turi būti elektroniniu būdu matomi sistemos „U-space“ paslaugų teikėjams.

d)

Apie oro erdves, priskirtas prie privalomųjų radijo zonų, atsakiklio privalomo turėjimo zonų arba sistemos „U-space“ oro erdvės, tinkamai skelbiama oro navigacijos informaciniuose rinkiniuose.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 26 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 212, 2018 8 22, p. 1.

(2)  2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, OL L 281, 2012 10 13, p. 1.

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions