2021 3 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/473

2020 m. gruodžio 18 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1238 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami reikalavimai dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto informacinių dokumentų, į išlaidų ribą įtraukiamų išlaidų ir mokesčių ir rizikos mažinimo metodų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1238 dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (1), ypač jo 28 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą, 30 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 33 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 36 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 45 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir 46 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2019/1238 nustatomos vienodos asmeninės pensijos produktų, platinamų Sąjungoje naudojant nuorodą „visos Europos asmeninės pensijos produktas“ (PEPP), registravimo, teikimo, platinimo ir priežiūros taisyklės;

(2)

PEPP informaciniai dokumentai yra itin svarbios PEPP sistemos sudedamosios dalys. Rengiant tokius dokumentus užtikrinama, kad svarbi informacija vartotojams būtų pateikiama taip, kad ją būtų lengviau suprasti ir palyginti PEPP ir įvairias investavimo galimybes;

(3)

siekiant užtikrinti PEPP ir mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketų (MIPP ir DIP) palyginamumą, informacijos reikalavimus, kai tinkama ir reikia, reikėtų derinti su Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/653 (2) dėl MIPP ir DIP pagrindinės informacijos dokumento. Keliose srityse reikalavimus reikia derinti su ilgos trukmės pensijų taupymo produktu, kurį asmuo gali turėti per visą savo karjerą ir gyvenimą, sutelkiant dėmesį į konkrečiai su pensija susijusią riziką, kaip antai infliaciją ir įmokų išlaikymo riziką;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad platinimas internetu yra svarbus PEPP veiksnys, itin svarbu, kad vartotojai galėtų lengvai susipažinti su skaitmeninėje aplinkoje pateikta informacija, ją suprasti ir naudoti. Todėl informacinių dokumentų modelį reikėtų toliau tobulinti, kad informacija būtų pateikiama veiksmingai ir skaidriai, kai ji skelbiama naudojant tokias skaitmenines priemones, kaip interneto svetainė, mobilioji programėlė, garso ar vaizdo priemonės. Tokie modeliai turėtų sudaryti geresnes sąlygas teikti informaciją skaitmeninėmis priemonėmis patraukliai ir suprantamai. Pateikiant informaciją keliais lygmenimis turėtų būti užtikrinamas pakankamas lankstumas prisitaikant prie įvairių rūšių skaitmeninių priemonių ir kintančios skaitmeninės aplinkos;

(5)

siekiant vartotojams teikti pagrindinę PEPP informaciją, kurią būtų lengva skaityti ir suprasti, ir užtikrinti PEPP palyginamumą būtina pasiekti aukštą standartizavimo lygį. Todėl reikia sukurti privalomus informacinių dokumentų šablonus. Siekiant padėti vartotojams suprasti PEPP kaip ilgos trukmės pensijų taupymo produktą, informacijos reikalavimus reikėtų suderinti su PEPP pensijos tikslu, sprendimams priimti naudingą informaciją galimam PEPP santaupų turėtojui teikti patraukliai ir aiškiai, kartu sudarant galimybę PEPP teikėjui naudoti skaitmenines informacijos platinimo priemones;

(6)

rizikos ir grąžos profilių klasifikavimas ir PEPP „suminis rizikos rodiklis“ turėtų atitikti nustatytą konkrečiai su pensija susijusią riziką ir tikslą pasiekti tinkamas ir stabilias pensijos pajamas. Rengiant suminį rizikos rodiklį įvairių rūšių riziką reikėtų skirstyti į kategorijas nuosekliai ir palyginamai ir reikėtų įtraukti nuosekliai renkamą papildomą informaciją, kad būtų galima atskirti „geresnes“ investavimo strategijas ir rizikos mažinimo metodus nuo „prastesnių“, kad vartotojai gautų svarbią informaciją apie tai, ar rizikingesnė investavimo galimybė iš tikrųjų turi palyginti didesnės grąžos potencialą;

(7)

būsimų pensijos pajamų prognozės yra svarbios, kad vartotojai suprastų PEPP ir jo tinkamumą asmeniniams pensijos tikslams. Todėl PEPP pagrindinės informacijos dokumente reikėtų pristatyti vidutinių PEPP santaupų turėtojų pagal infliaciją pakoreguotų pensijos pajamų rezultatus nustatant kaupiamuosius laikotarpius ir standartines įmokas;

(8)

pagrindinius rizikos ir išlaidų rodiklius reikėtų parengti taip, kad jie būtų darniai ir nuosekliai taikomi įvairioms galimoms PEPP investavimo galimybėms. Atskleidžiant išlaidas reikėtų sutelkti dėmesį į svarbius piniginius dydžius ir užtikrinti palyginamumą su pagrindinio PEPP išlaidų ir mokesčių riba;

(9)

PEPP pagrindinės informacijos dokumento šablonas yra būtinas. Toks šablonas turėtų būti lengvai suprantamas ir jame pirmiausia reikėtų pateikti informaciją, kuri būtų naudinga vartotojams priimant sprendimus dėl taupymo naudojant PEPP ir padėtų sumažinti galimus elgesio polinkius;

(10)

pagal Reglamento (ES) 2019/1238 26 straipsnio 2 dalį PEPP teikėjai turi užtikrinti, kad PEPP pagrindinės informacijos dokumentai visuomet būtų tikslūs, teisingi, aiškūs ir neklaidinantys, kad galimas PEPP santaupų turėtojas galėtų pasikliauti dokumente pateikta standartine informacija priimdamas sprendimus dėl ilgos trukmės pensijų taupymo produktų. Todėl reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias būtų užtikrinama, kad būtų reguliariai atliekama tinkama PEPP pagrindinės informacijos dokumento peržiūra ir kad, prireikus, PEPP pagrindinės informacijos dokumentas būtų laiku patikslinamas;

(11)

priimti sprendimą dėl ilgos trukmės pensijų taupymo yra sunku, nes būsimi pensijos poreikiai gali būti nevisiškai žinomi, o asmeninės aplinkybės ir karjeros gali keistis. Todėl, net jeigu PEPP pagrindinės informacijos dokumentas yra parengtas taip, kad jame būtų išsamiai ir patikimai pristatyta naudinga informacija sprendimui dėl PEPP taupymo priimti, galimi PEPP santaupų turėtojai turėtų turėti pakankamai laiko, atsižvelgiant į jų poreikius, patirtį ir žinias, kad suprastų ir įvertintų svarbią informaciją prieš priimdami sprendimą pasirinkti konkretų PEPP pensijai taupyti;

(12)

PEPP išmokų ataskaita turėtų būti pateikiama taip, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų nesunkiai atsekti ir stebėti savo PEPP santaupų raidą. Nors PEPP išmokų ataskaita savaime yra personalizuota, ji turėtų atitikti ikisutartinę informaciją ir turėtų būti sudaroma galimybė nuolat lyginti PEPP, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų priimti pagrįstus sprendimus pakeisti investavimo galimybę ar PEPP teikėją arba pritaikyti įmokų lygius, kad būtų pasiektas PEPP santaupų turėtojo pensijos tikslas;

(13)

siekiant užtikrinti pagrindinio PEPP išlaidų veiksmingumą būtina užtikrinti, kad visos išlaidos ir mokesčiai būtų įtraukti į išlaidų ribą, išskyrus atvejus, kai reikia užtikrinti, kad pagrindiniai PEPP, kuriems yra būdinga papildoma kapitalo garantijos savybė, nebūtų nepalankūs, palyginti su pagrindiniais PEPP, kuriems tokia produkto savybė nėra būdinga, kad būtų sudaromos vienodos sąlygos;

(14)

PEPP rizikos mažinimo metodai yra itin svarbūs, kad būtų skatinamos tinkamos investavimo strategijos, sudarančios galimybę pasiekti geresnius pensijų išmokų rezultatus. Tam reikia nustatyti aiškius ir vykdytinus kriterijus, kad būtų galima nuosekliai įvertinti bet kokio pasirinkto rizikos mažinimo metodo veiksmingumą. Tie kriterijai turėtų būti taikomi trijų pagrindinių rūšių rizikos mažinimo metodams, kurie yra modeliavimas pagal gyvenimo ciklą, rezervų nustatymas ir garantijos, atsižvelgiant į šių rūšių ypatumus. Tie kriterijai taip pat turėtų būti taikomi bet kokiam naujam naujoviškam rizikos mažinimo metodui, kad diegiant inovacijas būtų pasiekiami geresni pensijų rezultatai;

(15)

dėl ilgalaikio PEPP pobūdžio ir pensijų pajamų tikslo reikia taikyti tikimybinį modeliavimą, kuris yra priemonė prognozuoti įvairių rezultatų tikimybę įvairiomis sąlygomis, kad būtų pagrįstai prognozuojamos būsimos PEPP išmokos. Todėl būtina užtikrinti, kad tikimybinis modeliavimas būtų naudojamas vertinant PEPP teikėjų siūlomų investavimo strategijų rizikos profilį ir galimus rezultatus, nustatant įvairius galimus PEPP išmokų rezultatus, kurių galima sulaukti realiame gyvenime dėl nežinomos turto grąžos ir įmokų lygių. Tikimybinį modeliavimą taip pat reikėtų naudoti nustatant tinkamus su rizika susijusio užmojo lygius, PEPP pagrindinės informacijos dokumente rengiant rezultatų scenarijus ir prognozuojant pensijų išmokas PEPP išmokų ataskaitoje, taip pat siekiant veiksmingai taikyti suminio rizikos rodiklio metodiką. Tam reikėtų nustatyti tam tikrus tikimybinio modeliavimo referencinius dydžius, kuriuos naudos PEPP teikėjas. PEPP teikėjas turėtų turėti galimybę pritaikyti tikimybinį modelį, kad būtų pasiektas norimas tikslas, ir integruoti kitų PEPP teikėjų sukurtus kitų panašių produktų modelius;

(16)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios. Jose išdėstomi reikalavimai dėl informacinių dokumentų, pagrindinio PEPP išlaidų ir mokesčių ir rizikos mažinimo metodų. Dėl svarbių tarpusavio ryšių tarp šio reglamento nuostatų ir siekiant geriau suderinti įvairias į šį reglamentą įtrauktas reglamentavimo sritis tų sričių taisykles reikia išsamiai ir visapusiškai tikslinti. Tai būtina norint užtikrinti, kad taisyklės dėl kokybiškų produktų savybių būtų gerai suderintos su taisyklėmis dėl veiksmingo tų savybių pristatymo vartotojams. Taisyklės dėl konkrečių PEPP savybių yra būtinos norint visapusiškai įvertinti PEPP santaupų turėtojo rizikos ir grąžos balansą ir kartu užtikrinti geresnius pensijų rezultatus diegiant inovacijas ir skaitmeninimo priemonėmis siekiant išlaidų veiksmingumo. Svarbu šiuos naujoviškus metodus nuosekliai ir palyginamai pristatyti vartotojams. Siekiant užtikrinti nuostatų nuoseklumą jas reikėtų įtraukti į vieną reglamentą;

(17)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(18)

EIOPA dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės ir Profesinių pensijų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo rekomendacijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

INFORMACINIAI DOKUMENTAI ELEKTRONINIU FORMATU

1 straipsnis

Informacinių dokumentų pateikimas interneto aplinkoje

Jeigu visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) pagrindinės informacijos dokumento arba PEPP išmokų ataskaitos turinys pateikiamas kitoje nei popierius patvariojoje laikmenoje, jį pateikiant laikomasi šių reikalavimų:

a)

informacija pateikiama tokiu būdu, kuris būtų pritaikytas PEPP santaupų turėtojo prietaisui, naudojamam susipažįstant su PEPP pagrindinės informacijos dokumentu ar PEPP išmokų ataskaita;

b)

jeigu pakeičiamas sudedamųjų dalių dydis struktūroje, standartinio pateikimo formato struktūra, antraštės ir seka bei santykinis įvairių elementų matomumas ir dydis išlieka nepakitę;

c)

šriftas ir jo dydis yra tokie, kad informacija būtų pastebima, suprantama ir aiškiai įskaitoma;

d)

jeigu naudojamas garsas ar vaizdas, kalbėjimo greitis ir garsas yra tokie, kad kreipiant įprastą dėmesį informacija būtų pastebima, suprantama ir aiškiai girdima;

e)

pateikiama informacija sutampa atitinkamai su popieriniame PEPP pagrindinės informacijos dokumente ar popierinėje PEPP išmokų ataskaitoje pateikta informacija.

2 straipsnis

Informacijos pateikimas keliais lygmenimis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento ar PEPP išmokų ataskaitos informacija atitinkamai pagal Reglamento (ES) 2019/1238 28 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnio 1 ir 2 dalis, 36 straipsnio 1 dalį ir 37 straipsnio 1 dalį pateikiama keliais lygmenimis taip, kad nenukreiptų kliento dėmesio nuo dokumento turinio ar neužgožtų jokios pagrindinės informacijos. Tuo atveju, kai informacija pateikiama keliais lygmenimis, PEPP išmokų ataskaitą galima atsispausdinti kaip vieną dokumentą.

II SKYRIUS

PEPP PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTO TURINYS IR PATEIKIMAS

3 straipsnis

Skirsnis „Koks yra šis produktas?“

1.   Informacija apie ilgalaikius PEPP pensijos tikslus ir būdus juos pasiekti PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ apibendrinama glaustai, aiškiai ir suprantamai. Pateikiant šią informaciją nustatomi pagrindiniai investicijų grąžą ir pensijų rezultatus lemiantys veiksniai, pagrindinis investicinis turtas ar referencinės vertės ir tai, kaip nustatoma grąža, taip pat įmokų lygių poveikis ir tikėtinas taupymo laikotarpis iki išėjimo į pensiją. Paaiškinami taikomų rizikos mažinimo metodų, visų pirma grąžos paskirstymo portfelyje pagal tam tikrą PEPP sutartį, principai. Taip pat nurodomas PEPP teikėjo tipas ir PEPP sutarties atitinkamos konkrečios savybės.

2.   Į PEPP santaupų turėtojų, kuriems ketinama parduoti PEPP, tipo aprašymą PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ įtraukiama informacija apie PEPP teikėjo nustatytus tikslinius PEPP santaupų turėtojus. PEPP santaupų turėtojų, kuriems skirtas PEPP, tipas nustatomas remiantis PEPP santaupų turėtojų pajėgumu padengti investicijų nuostolius ir investuoti pasirinktą investavimo laikotarpį, jų teorinėmis žiniomis ir ankstesne patirtimi naudojantis PEPP ir finansinėmis rinkomis apskritai, taip pat galimų PEPP santaupų turėtojų poreikiais, charakteristikomis ir tikslais.

3.   Išsamiai apibūdinant PEPP pensijų išmokas PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ apibendrinami pagrindiniai PEPP sutarties veiksniai. Tai, visų pirma, yra ši išsami informacija:

a)

galimos išmokų formos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1238 58 straipsnio 1 dalyje, ir teisė pakeisti išmokų formą, kaip nurodyta to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje;

b)

kiekvienos įtrauktos PEPP pensijų išmokos aprašymas pateikiant paaiškinimą, kad tų išmokų vertė yra nurodyta skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią investicijų grąžą galėčiau gauti?“.

4.   Jeigu pagal PEPP sutartį apdraudžiama biometrinė rizika, į PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnį „Koks yra šis produktas?“ įtraukiama išsami informacija apie tokį draudimą, įskaitant apdraudžiamos rizikos rūšių sąrašą ir aplinkybes, kuriomis jis būtų išmokamas, ir draudimo išmokas. Reglamento (ES) 2017/653 VI priedo 54 punkte aprašytas biometrinės rizikos priedas nurodomas kaip metinės įmokos procentinė dalis arba kaip biometrinės rizikos priedo poveikis investicijų grąžai kaupiamojo etapo pabaigoje, atsižvelgiant į vidutinius laikymo laikotarpius, naudojamus prognozuojamų PEPP išmokų atveju. Jeigu priedas mokamas kaip vienkartinė suma, duomenys apima investuojamą sumą. Jeigu priedas mokamas periodiškai, pateikiant informaciją nurodomas periodinių mokėjimų skaičius ir vidutinio biometrinės rizikos priedo įvertis, išreikštas kaip metinės įmokos procentinė dalis.

5.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ pateikiama ši informacija apie perkeliamumo paslaugą:

a)

informacija apie tai, kad paprašius PEPP santaupų turėtojai turi teisę naudotis Reglamento (ES) 2019/1238 17 straipsnio 1 dalyje numatyta perkeliamumo paslauga;

b)

informacija apie tai, kokias subsąskaitas galima naudoti iš karto;

c)

nuoroda į Reglamento (ES) 2019/1238 13 straipsnyje nurodytą EIOPA viešąjį centrinį registrą, kuriame laikoma informacija apie valstybių narių nustatytas nacionalinių subsąskaitų kaupiamojo etapo ir išmokėjimo etapo sąlygas;

d)

informacija apie Reglamento (ES) 2019/1238 20 straipsnio 5 dalyje numatytą pasirinkimą, kai PEPP teikėjas negali užtikrinti, kad būtų atidaryta nauja subsąskaita atitinkamai pagal PEPP santaupų turėtojo naują gyvenamosios vietos valstybę narę.

6.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ pateikiama informacija apie teikėjo keitimo paslaugos teikimą ir, visų pirma, informacija apie galimybes pakeisti teikėją, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalyje. Jeigu pagal tą straipsnį PEPP teikėjas leidžia PEPP santaupų turėtojui PEPP teikėją keisti dažniau, dažnis nurodomas PEPP pagrindinės informacijos dokumente. PEPP pagrindinės informacijos dokumente nurodoma, ar teikėjo keitimas yra nemokamas. Jeigu jis nėra nemokamas, PEPP pagrindinės informacijos dokumente nurodomos su tuo susijusios išlaidos.

Pateikiant informaciją apie teikėjo keitimo paslaugos teikimą taip pat nurodoma informacija apie teisę gauti papildomą informaciją apie teikėjo keitimo paslaugą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 56 straipsnio 2 dalyje. Ši informacija skelbiama PEPP teikėjo interneto svetainėje ir pateikiama PEPP santaupų turėtojų prašymu pagal Reglamento (ES) 2019/1238 24 straipsnį.

7.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ pateikiama informacija apie pasirinktos investavimo galimybės keitimo sąlygas. Visų pirma, kai tinkama, tai informacija apie siūlomas alternatyvias investavimo galimybes, prie kurių PEPP santaupų turėtojas gali pereiti pagal Reglamento (ES) 2019/1238 44 straipsnį. Jeigu PEPP teikėjas leidžia PEPP santaupų turėtojui pasirinktą investavimo galimybę keisti dažniau, nei minimaliai reikalaujama, nurodomas galimo keitimo dažnis ir atskleidžiant informaciją nurodoma, kad toks pakeitimas yra nemokamas, arba nurodomos su juo susijusios išlaidos.

8.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ pateikiant informaciją, susijusią su PEPP teikėjo investicijų rezultatais, sietinais su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais (toliau – ASV veiksniai), pateikiami paaiškinimai ir, kai yra, kiekybinė informacija apie tai, kokį poveikį ASV veiksnių įtraukimas daro faktiniams ir tikėtiniems PEPP teikėjo investicijų rezultatams.

9.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“, kai taikytina, pateikiama informacija apie tai, ar PEPP santaupų turėtojui taikomas atsisakymo laikotarpis arba sutarties nutraukimo laikotarpis, ir informacija apie pasekmes, įskaitant visus taikytinus mokesčius ir nuobaudas už pasinaudojimą atsisakymo laikotarpiu ar sutarties nutraukimą.

10.   Pateikiant informaciją PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ daroma nuoroda į informaciją apie ankstesnius PEPP investavimo galimybių rezultatus, paskirstytus PEPP santaupų turėtojams. Informacija apie ankstesnius rezultatus skelbiama PEPP teikėjo interneto svetainėje.

11.   Jeigu informacija pateikiama elektroniniu formatu keliais lygmenimis, pirmajame lygmenyje pateikiama bent ši informacija:

a)

1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija;

b)

informacija apie tai, ar pagal PEPP sutartį apdraudžiama biometrinė rizika;

c)

informacija apie bet kurį iš toliau nurodytų aspektų:

i)

ar pagrindinis PEPP suteikia kapitalo garantiją, ar jis yra rizikos mažinimo metodo formos, atitinkančios tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti investuotą kapitalą;

ii)

ar ir kokia apimtimi alternatyvi investavimo galimybė, jei taikytina, suteikia garantiją ar apima rizikos mažinimo metodą.

Kita informacija gali būti pateikiama papildomuose lygmenyse.

4 straipsnis

Skirsnis „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“

1.   Informacija apie PEPP rizikos ir grąžos profilį, įskaitant PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ pateikiamus paaiškinimus dėl suminio rizikos rodiklio, pateikiama glaustai, aiškiai ir suprantamai. Pateikiant informaciją paaiškinami suminio rizikos rodiklio tikslas ir rezultatai, kad būtų galima standartizuotu ir palyginamu būdu nustatyti įvairius rizikos ir grąžos profilius, ir tai, kad suminis rizikos rodiklis lyginant įvairių PEPP rizikos ir grąžos profilius laikomas atskaitos tašku. PEPP teikėjas aiškiai nurodo, kad PEPP suminis rizikos rodiklis skiriasi nuo produktų, patenkančių į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 (4) taikymo sritį, suminio rizikos rodiklio ir nėra su juo palyginamas.

Pateikiant informaciją paaiškinama, kad mažos rizikos ir grąžos profilis suponuoja didesnę tikimybę, kad PEPP santaupų turėtojas gaus vidutines pensijų pajamas, o didelės rizikos ir grąžos profilis suponuoja didesnę tikimybę, kad PEPP santaupų turėtojas gaus palyginti didesnes ar mažesnes pensijų pajamas nei mažesnės rizikos ir grąžos profilių atveju. Pateikiant paaiškinimus nustatomi suminio rizikos rodiklio apribojimai, kai taikoma, įskaitant rizikos ir grąžos profilio priklausomumą nuo faktinės investicijų raidos, taupymo laikotarpio ir taikomo rizikos mažinimo metodo veiksmingumo.

2.   Pagal Reglamento (ES) 2019/1238 28 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktį reikalaujama informacija apie galimus didžiausius investuoto kapitalo nuostolius PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ papildoma informacija apie standartinį tikimybiniu metodu nustatytą sukauptą kapitalą išmokų etape pagal nepalankiausią scenarijų, lygų penktajam skirstinio procentiliui.

3.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“ informacija apie standartinius palankių, geriausių numatomų ir nepalankių rezultatų scenarijus dėl prognozuojamų PEPP pensijų išmokų pateikiama remiantis šiais elementais:

a)

prognozės apima keturis vidutinius PEPP santaupų turėtojus, kuriems iki kaupiamojo etapo pabaigos lieka 40, 30, 20 ir 10 metų, ir yra grindžiamos standartiniu įmokų lygiu;

b)

palankus scenarijus yra susijęs su 85-uoju skirstinio procentiliu, geriausias numatomas scenarijus – su mediana, o nepalankus scenarijus – su 15-uoju skirstinio procentiliu;

c)

prognozuojamas sukauptas kapitalas kaupiamojo laikotarpio pabaigoje ir prognozuojamos mėnesinės pensijų išmokos koreguojamos atsižvelgiant į infliacijos poveikį;

d)

į informaciją įtraukiamas paaiškinimas (įskaitant nominalias sumas) dėl pavertimo dabartine verte dėl ilgainiui besikeičiančios perkamosios galios.

4.   Kai taikytina, PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Koks yra šis produktas?“ pateikiant informaciją apie grąžos PEPP santaupų turėtojams sąlygas arba nustatytas rezultatų viršutines ribas nurodoma taikomų rizikos mažinimo metodų struktūra ir paskirstymo mechanizmai.

5.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos įvesties duomenys, prielaidos ir metodikos atitinka III priedą.

6.   Kai informacija pateikiama elektroniniu formatu keliais lygmenimis, pirmajame lygmenyje pateikiamas bent suminis rizikos rodiklis ir prognozuojamos keturių vidutinių PEPP santaupų turėtojų PEPP pensijų išmokos, o nominalias prognozuojamas išmokas galima nurodyti papildomuose informacijos lygmenyse. Kita informacija gali būti pateikiama papildomuose lygmenyse.

5 straipsnis

Skirsnis „Kokios yra išlaidos?“

1.   Informacija PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ pateikiama glaustai, aiškiai ir suprantamai. Visos skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ nurodytos išlaidos ir mokesčiai yra faktiškai patiriamos išlaidos, patiriamos tiesiogiai teikėjo lygmeniu arba užsakomųjų paslaugų ar investicinio fondo lygmeniu, įskaitant visas susijusias pridėtines išlaidas. Jeigu taikytina, galimo PEPP santaupų turėtojo išlaidos ir mokesčiai prieš pradedant taupyti naudojant PEPP atskleidžiami atskirai kaip „pirminės išlaidos“. Ir vienkartinės, ir pasikartojančios išlaidos ir mokesčiai pateikiami kaip „bendros metinės išlaidos“ pinigine išraiška ir kaip sukaupto kapitalo procentinė dalis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/1238 2 straipsnio 24 dalyje. Sudėtinis išlaidų poveikis pateikiamas remiantis standartine PEPP santaupų turėtojo mėnesine įmoka pinigine išraiška, kaip numatyta šio reglamento III priedo III dalyje.

2.   PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ pateikiama ši informacija:

a)

informacija apie administracines išlaidas, susijusias su PEPP teikėjo veikla administruojant PEPP sąskaitas, surenkant įmokas, teikiant informaciją nariams ir vykdant mokėjimus;

b)

informacija apie šias investicines išlaidas:

i)

turto saugojimo išlaidas, įskaitant saugotojui mokamus mokesčius už turto saugojimą ir dividendų ir palūkanų pajamų surinkimą;

ii)

portfelio sandorių išlaidas, įskaitant faktinius PEPP teikėjo mokėjimus trečiosioms šalims siekiant padengti išlaidas, patirtas įsigyjant ar parduodant kokį nors PEPP sąskaitoje esantį turtą;

iii)

kitas su investicijų valdymu susijusias išlaidas;

c)

informacija apie platinimo išlaidas, susijusias su PEPP produkto rinkodara ir pardavimu, įskaitant su konsultacijų teikimu susijusias išlaidas ir mokesčius;

d)

informacija apie garantijų išlaidas, kurias PEPP santaupų turėtojas patiria dėl finansinės garantijos, kad išmokų etape bus grąžintas bent sukauptas kapitalas, ir bet kokios kitos finansinės garantijos pagal PEPP sutartį išlaidas.

3.   Jeigu PEPP teikėjas taiko mokesčius, kad susigrąžintų teikiant pirmines konsultacijas patirtas išlaidas per pirminį PEPP sutarties laikotarpį, prieš PEPP santaupų turėtojui įgyjant teisę pakeisti PEPP teikėją, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 52 straipsnio 3 dalyje, PEPP teikėjas praneša galimiems PEPP santaupų turėtojams apie bendrą tų mokesčių sumą, laikotarpį, per kurį jie bus taikomi, ir jų taikymo dažnį.

4.   Jeigu informacija pateikiama elektroniniu formatu keliais lygmenimis, pirmajame lygmenyje pateikiama bent ši informacija:

a)

informacija apie bendras išlaidas per metus pinigine išraiška ir kaip metų pabaigoje sukaupto kapitalo procentinė dalis, kaip numatyta 1 dalyje;

b)

jeigu taikytina, informacija apie bet kokias pirmines išlaidas.

Kita informacija gali būti pateikiama papildomuose lygmenyse.

6 straipsnis

Standartinė PEPP pagrindinės informacijos dokumento struktūra

PEPP teikėjai pateikia PEPP pagrindinės informaciją dokumentą remdamiesi I priedu. Jeigu informacija pateikiama elektroniniu formatu, tame priede pateiktą šabloną galima keisti tik tiek, kad informaciją būtų galima pateikti keliais lygmenimis.

III SKYRIUS

PEPP PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTO PERŽIŪRA, PATIKSLINIMAS IR PATEIKIMAS

7 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento peržiūra

1.   PEPP teikėjai peržiūri PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiamą informaciją laikydamiesi Reglamento (ES) 2019/1238 30 straipsnio 1 dalies kiekvieną kartą, kai atliekamas pakeitimas, darantis ar galintis padaryti didelį poveikį PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiamai informacijai, ir bent kas 12 mėnesių po pirminio PEPP pagrindinės informacijos dokumento paskelbimo datos.

2.   Atlikdami 1 dalyje numatytą peržiūrą, PEPP teikėjai patikrina, ar PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiama informacija yra tiksli, teisinga, aiški ir neklaidinanti. Visų pirma, patikrinama, ar laikomasi šių kriterijų:

a)

ar PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiama informacija atitinka bendruosius formos ir turinio reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2019/1238 26, 27 ir 28 straipsniuose, ir konkrečius šio reglamento 6 straipsnyje nustatytus formos ir turinio reikalavimus;

b)

ar pasikeitė PEPP rizika ir grąža, jeigu dėl tokio pokyčio PEPP reikia priskirti prie kitos suminio rizikos rodiklio klasės, nei nurodyta peržiūrimame PEPP pagrindinės informacijos dokumente.

3.   Taikydami 1 dalį PEPP teikėjai įdiegia ir taiko tinkamus procesus per visą PEPP galiojimo laikotarpį, kad PEPP santaupų turėtojai galėtų visuomet ir nepagrįstai nedelsdami nustatyti aplinkybes, galinčias nulemti pokytį, kuris daro arba gali padaryti poveikį PEPP pagrindinės informacijos dokumente pateikiamos informacijos tikslumui, teisingumui ar aiškumui.

8 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento patikslinimas

1.   PEPP teikėjai sparčiai patikslina PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, jeigu atlikus peržiūrą pagal 7 straipsnį padaroma išvada, kad reikia padaryti PEPP pagrindinės informacijos dokumento pakeitimų. PEPP teikėjai užtikrina, kad būtų atnaujinti visi PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsniai, kuriems tokie pakeitimai daro poveikį.

2.   PEPP teikėjas paskelbia patikslintą PEPP pagrindinės informacijos dokumentą savo interneto svetainėje ir sparčiai praneša apie tai PEPP santaupų turėtojams, kaip numatyta 7 straipsnio 3 dalyje.

9 straipsnis

PEPP pagrindinės informacijos dokumento pateikimas

1.   Asmuo, teikiantis konsultacijas dėl PEPP ar jį parduodantis, pateikia PEPP pagrindinės informacijos dokumentą pakankamai anksti, kad galimas ar esamas PEPP santaupų turėtojas turėtų pakankamai laiko susipažinti su dokumentu prieš prisiimdamas įsipareigojimus pagal sutartį ar priimdamas su tuo PEPP susijusį pasiūlymą, neatsižvelgiant į tai, ar galimam ar esamam PEPP santaupų turėtojui taikomas atsisakymo laikotarpis ar ne.

2.   Laikydamasis 1 dalies, asmuo, teikiantis konsultacijas dėl PEPP ar jį parduodantis, įvertina, kiek laiko reikia kiekvienam galimam ar esamam PEPP santaupų turėtojui, kad susipažintų su PEPP pagrindinės informacijos dokumentu, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus:

a)

galimo ar esamo PEPP santaupų turėtojo žinias ir patirtį, susijusias su šiuo PEPP ar panašaus pobūdžio PEPP arba su rizika, panašią į šio PEPP riziką;

b)

PEPP sudėtingumą, ilgalaikį pobūdį ir ribotas išpirkimo galimybes;

c)

jeigu konsultacijos ar pardavimas vykdomi galimo ar esamo PEPP santaupų turėtojo iniciatyva, siūlomos sutarties sudarymo ar pasiūlymo pateikimo skubos aspektą, kurį aiškiai išreiškė galimas ar esamas PEPP santaupų turėtojas.

3.   Taikant 1 dalį, jeigu PEPP pagrindinės informacijos dokumentas paskelbiamas internetu, jis atitinka šias sąlygas:

a)

jis paskelbiamas interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje tokioje vietoje, kur jį galima lengvai rasti ir prie jo prieiti;

b)

jis pateikiamas tokiame pirkimo proceso etape, kad galimas ar esamas PEPP santaupų turėtojas turėtų pakankamai laiko susipažinti su dokumentu prieš prisiimdamas įsipareigojimus pagal PEPP sutartį ar priimdamas su ta PEPP sutartimi susijusį pasiūlymą.

IV SKYRIUS

PEPP IŠMOKŲ ATASKAITOS PATEIKIMAS IR STRUKTŪRA

10 straipsnis

PEPP išmokų ataskaitos pateikimas

1.   Informacija PEPP išmokų ataskaitoje pateikiama glaustai, aiškiai ir suprantamai. Kiekvienos esamos subsąskaitos informacija pateikiama tokia seka:

a)

Reglamento (ES) 2019/1238 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija;

b)

skirsnyje „Produkto pavadinimas“ – Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyta informacija;

c)

skirsnyje „Kiek esu sutaupęs naudodamas savo PEPP?“ – ši informacija:

i)

Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyta informacija;

ii)

informacija apie bendrą sumą PEPP sąskaitoje atskirai nurodant sumokėtas įmokas ir sukauptą investicijų grąžą atėmus išlaidas ir mokesčius per laikotarpį nuo PEPP santaupų turėtojo taupymo naudojant PEPP pradžios;

iii)

informacija apie biometrinės rizikos priedus;

d)

skirsnyje „Ką gausiu išėjęs į pensiją?“ – ši informacija:

i)

Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies d punkte ir 37 straipsnio 1 dalies d punkte ir šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, kai taikomos faktinės įmokos, tikėtini įmokų lygiai ir individualios sąlygos;

ii)

jeigu taikytina, informacija apie papildomų pensijų išmokų prognozes, grindžiamas nacionalinėmis taisyklėmis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 37 straipsnio 3 dalyje;

e)

informacija apie prognozuojamą sukauptą kapitalą kaupiamojo laikotarpio pabaigoje ir prognozuojamas mėnesines pensijų išmokas;

f)

skirsnyje „Kaip mano PEPP pasikeitė per pastaruosius 12 mėnesių?“ – Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies e, f ir h punktuose nurodyta informacija apie PEPP sąskaitos pokyčius per pastaruosius 12 mėnesių, palyginant laikotarpio pradžios likutį su laikotarpio pabaigos likučiu ir nurodant sumokėtas įmokas, į PEPP sąskaitą įskaitytą investicijų grąžą bei šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas ir mokesčius;

g)

skirsnyje „Pagrindiniai veiksniai, darantys poveikį mano PEPP rezultatams“ – informacija, jeigu taikoma, nurodyta Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies g, j ir l punktuose ir šio reglamento 3 straipsnio 10 dalyje;

h)

skirsnyje „Svarbi informacija“ – ši informacija:

i)

informacija apie visus svarbius PEPP sąlygų pakeitimus, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 35 straipsnio 5 ir 6 dalyse;

ii)

informacija apie tai, kur ir kaip gauti Reglamento (ES) 2019/1238 37 straipsnio 1 dalies a, b, c ir e punktuose nurodytą papildomą informaciją;

iii)

jeigu taikytina, nuoroda į investavimo politikos pareiškimą atsižvelgiant į ASV veiksnius, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 37 straipsnio 1 dalies c punkte.

Pirmos pastraipos c punkto iii papunktyje nurodyta informacija pateikiama atskirai, kaip numatyta 3 straipsnio 4 dalyje.

Pirmos pastraipos e punkte nurodyta informacija pateikiama ją pakoregavus atsižvelgiant į infliacijos poveikį. Kartu su informacija pateikiamas paaiškinimas dėl pavertimo dabartine verte dėl ilgainiui besikeičiančios perkamosios galios.

Remiantis pirmos pastraipos f punktu, sudėtinis išlaidų poveikis prognozuojamam sukauptam kapitalui išmokų etape, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnio 1 dalies f punkte, nurodomas kaip turto sumažinimo suma, kaip numatyta šio reglamento III priedo III dalyje.

Pateikiant pirmos pastraipos g punkte nurodytą informaciją apibūdinami ankstesni PEPP santaupų turėtojo investavimo galimybės rezultatai, paskirstyti PEPP santaupų turėtojams, aprėpiant, jei įmanoma, pastaruosius dešimt metų. Jeigu neįmanoma pateikti pastarųjų dešimties metų informacijos, informacija pateikiama aprėpiant ilgiausią laikotarpį, kurį PEPP santaupų turėtojas taupo naudodamas PEPP. Ši informacija pateikiama kaip vidutinė praėjusių metų, trejų praėjusių metų, penkerių praėjusių metų ir dešimties praėjusių metų investicijų grąža, atėmus investicines išlaidas, kaip sukaupto kapitalo procentinė dalis.

2.   1 dalyje nurodytos informacijos prielaidos atitinka III priedą.

3.   Jeigu informacija pateikiama elektroniniu formatu keliais lygmenimis, pirmajame lygmenyje pateikiama bent 1 dalies a, b, d ir e punktuose nurodyta informacija. Kita informacija gali būti pateikiama papildomuose lygmenyse.

11 straipsnis

Standartinė PEPP išmokų ataskaitos struktūra

PEPP teikėjai pateikia PEPP išmokų ataskaitą remdamiesi II priedu. Jeigu informacija pateikiama elektroniniu formatu, tame priede pateiktą šabloną galima keisti tik tiek, kad informaciją būtų galima pateikti keliais lygmenimis.

V SKYRIUS

SU PAGRINDINIU PEPP SUSIJUSIOS IŠLAIDOS IR MOKESČIAI

12 straipsnis

Su pagrindiniu PEPP susijusių išlaidų ir mokesčių rūšys

1.   Reglamento (ES) 2019/1238 45 straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos ir mokesčiai, susiję su pagrindinio PEPP santaupų turėtojo atitinkamų metų pabaigoje sukauptu kapitalu, apima visas faktiškai patirtas išlaidas ir sumokėtus mokesčius tiesiogiai teikėjo lygmeniu arba užsakomųjų paslaugų lygmeniu, įskaitant tinkamas pridėtines išlaidas ir mokesčius, susijusius su taupymu naudojant pagrindinį PEPP ir pagrindinio PEPP platinimu. Tokios išlaidos ir mokesčiai, visų pirma, apima šias išlaidas:

a)

administracines išlaidas;

b)

investicines išlaidas;

c)

platinimo išlaidas.

2.   Visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su papildomais pagrindinio PEPP elementais ar savybėmis, kurie nėra privalomi pagal Reglamento (ES) 2019/1238 45 straipsnį, ir visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su teikėjo pakeitimo paslaugomis, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 54 straipsnyje, nėra įtraukiami į Reglamento (ES) 2019/1238 45 straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas.

13 straipsnis

Su pagrindinio PEPP garantijomis susijusios išlaidos ir mokesčiai

1.   Jeigu pagrindinis PEPP apima kapitalo garantiją, taikomą nuo išmokų etapo pradžios ir per išmokų etapą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1238 45 straipsnio 1 dalyje, išlaidos, tiesiogiai susijusios su tokia kapitalo garantija, nėra įtraukiamos į Reglamento (ES) 2019/1238 45 straipsnio 2 dalyje nurodytas išlaidas.

2.   PEPP teikėjas aiškiai atskirai nurodo su kapitalo garantija susijusias išlaidas PEPP pagrindinės informacijos dokumento skirsnyje „Kokios yra išlaidos?“ ir PEPP išmokų ataskaitos skirsnyje „Kaip mano PEPP pasikeitė per praėjusius metus?“

3.   Jeigu taikytina, PEPP teikėjas turi galimybę nacionalinės kompetentingos institucijos ar EIOPA prašymu pateikti įrodymus, kad atitinkamos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su kapitalo garantija.

VI SKYRIUS

RIZIKOS MAŽINIMO METODAI

14 straipsnis

Rizikos mažinimo metodų tikslas

1.   Taikydami rizikos mažinimo metodus pagal PEPP investavimo strategiją PEPP teikėjai nustato tikslą, atitinkantį konkretų PEPP santaupų turėtojo ar PEPP santaupų turėtojų grupės pensijų tikslą, pagal Reglamento (ES) 2019/1238 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas.

2.   PEPP teikėjas parengia rizikos mažinimo metodą taip, kad būtų pasiektas tikslas ateityje užtikrinti stabilias ir pakankamas asmenines pensijų pajamas naudojant PEPP, atsižvelgiant į tikėtiną likusią PEPP santaupų turėtojo ar PEPP santaupų turėtojų grupės individualaus kaupiamojo etapo trukmę ir PEPP santaupų turėtojo pasirinktą išmokų galimybę. Šiam tikslui įgyvendinti rizikos mažinimo metodas parengiamas taip:

a)

užtikrinant, kad tikėtini nuostoliai, apibrėžti kaip prognozuojamos įmokų sumos ir prognozuojamo sukaupto kapitalo skirtumas kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, neviršytų 20 % pagal nepalankiausią scenarijų, t. y. būtų lygūs penktajam skirstinio procentiliui;

b)

siekiant aplenkti metinį infliacijos lygį užtikrinant bent 80 % tikimybę per 40 metų kaupiamąjį laikotarpį;

c)

atsižvelgiant į tikimybinio modeliavimo rezultatus.

3.   Pagrindinio PEPP atveju, kai PEPP teikėjas nesiūlo 13 straipsnyje nurodytos kapitalo garantijos, PEPP teikėjas taiko investavimo strategiją, kuria, atsižvelgiant į tikimybinio modeliavimo rezultatus, užtikrinama, kad išmokų etapo pradžioje ir per išmokų etapą tikimybė susigrąžinti kapitalą būtų bent 92,5 %. Tačiau, jeigu pradedant naudoti pagrindinį PEPP likusi kaupiamojo etapo dalis yra dešimt metų ar mažiau, taikant investavimo strategiją tikimybė gali būti bent 80 %.

4.   Rengdamas rizikos mažinimo metodą PEPP santaupų turėtojų grupei PEPP teikėjas parengia rizikos mažinimo metodą taip, kad būtų užtikrinama teisinga ir vienoda kiekvieno grupei priklausančio PEPP santaupų turėtojo apsauga ir užkertamas kelias pavienių grupei priklausančių PEPP santaupų turėtojų oportunistiniam elgesiui.

5.   PEPP teikėjai užtikrina, kad bet koks su rezultatais siejamas atlygis PEPP teikėjo vardu veikiantiems asmenims, taikantiems rizikos mažinimo metodą, derėtų su rizikos mažinimo metodo tikslu.

6.   PEPP teikėjai apsaugo rizikos mažinimo metodo tinkamumą, veiksmingumą ir efektyvumą vykdydami specialų procesą ir numatydami konkrečias nuostatas produktų priežiūros ir valdymo sistemoje, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2019/1238 25 straipsnį. Sistemai taikomi priežiūrinio tikrinimo ir priežiūros ataskaitų teikimo reikalavimai.

7.   Jeigu PEPP santaupų turėtojas pasirenka kitą investavimo galimybę pagal Reglamento (ES) 2019/1238 44 straipsnį arba pakeičia PEPP teikėją, kaip numatyta to reglamento 20 straipsnio 5 dalyje ar 52 straipsnyje, PEPP teikėjas įneša tinkamą indėlį į paskirstomus rezervus, jeigu yra, ir pasitraukiančio PEPP santaupų turėtojo investicijų grąžą. PEPP teikėjas užtikrina, kad pasitraukiančiam PEPP santaupų turėtojui ir liekantiems PEPP santaupų turėtojams lėšos būtų paskirstomos vienodai teisingai.

8.   Jeigu per trejus metus iki tikėtinos likusio PEPP santaupų turėtojo kaupiamojo etapo laikotarpio pabaigos įvyksta neigiamų ekonominių pokyčių, PEPP teikėjas pratęsia paskutinį gyvenimo ciklo ar taikomo rizikos mažinimo metodo etapą prie pirminės numatytos kaupiamojo etapo pabaigos atitinkamai pridėdamas papildomą laikotarpį iki trejų metų. Dėl tokio pratęsimo gaunamas aiškus PEPP santaupų turėtojo sutikimas ir laikomasi Reglamento (ES) 2019/1238 47 straipsnyje nustatytų sąlygų.

15 straipsnis

Modeliavimas pagal gyvenimo ciklą

1.   Taikydamas rizikos mažinimo metodą, pagal kurį investicijos paskirstomos mažinant finansinę investicijų riziką atsižvelgiant į likusią trukmę, PEPP teikėjas nurodo vidutines nuosavybės ir skolos priemonių pozicijas ir kartu užtikrina, kad visos galimai su modeliavimo pagal gyvenimo ciklą etapais susijusios portfelių dalys atitiktų Reglamento (ES) 2019/1238 41 straipsnį.

2.   PEPP teikėjas atlieka modeliavimą pagal gyvenimo ciklą taip, kad užtikrintų, kad PEPP santaupų turėtojai, kuriems lieka ilgiausias laikotarpis iki tikėtinos kaupiamojo etapo pabaigos, sutartyje numatytu mastu, darytų ilgalaikes investicijas, kurių investicijų grąža yra didesnė dėl joms būdingos didesnės rizikos ir grąžos charakteristikų, įskaitant nelikvidumo ar nuosavybės rūšies charakteristikas. PEPP santaupų turėtojams, kuriems lieka trumpiausias laikotarpis iki tikėtinos kaupiamojo etapo pabaigos, PEPP teikėjas užtikrina, kad investicijos būtų daugiausia likvidžios ir kokybiškos ir pasižymėtų fiksuotąja investicijų grąža.

16 straipsnis

Rezervų sudarymas

1.   Taikydami rizikos mažinimo metodą, pagal kurį rezervai sudaromi iš PEPP santaupų turėtojų įmokų ar investicijų grąžos, PEPP teikėjai PEPP sutartyje skaidriai ir suprantamai nustato taisykles dėl sukaupto kapitalo ir investicijų grąžos paskirstymo į konkretaus PEPP santaupų turėtojo sąskaitą, į rezervus, iš rezervų ir, jei taikytina, atitinkamai PEPP santaupų turėtojų grupei.

2.   PEPP teikėjas skaidriai ir suprantamai įtraukia paskirto turto įmokas ir investicijų grąžą į rezervus siekdamas sudaryti pakankamus rezervus, kai investicijų grąža yra teigiama. PEPP teikėjas taip pat teisingai ir skaidriai perkelia lėšas iš rezervų į konkretaus PEPP santaupų turėtojo sąskaitą ir, jei taikytina, atitinkamai PEPP santaupų turėtojų grupei, kai investicijų grąža yra neigiama.

3.   PEPP teikėjas aiškiai nustato ir paskiria PEPP santaupų turėtojų vardu investuojamą turtą. PEPP teikėjas negali prekiauti PEPP santaupų turėtojams paskirtu turtu savo sąskaita.

4.   Per pirmuosius dešimt metų nuo naujo PEPP sukūrimo PEPP teikėjas gali prisidėti prie rezervų sudarymo suteikdamas paskolą ir investuodamas nuosavą kapitalą į PEPP santaupų turėtojų turtą. Tokiu atveju PEPP teikėjas PEPP sutartyje skaidriai ir suprantamai nustato ir išdėsto savo indėlio ir pelno pasidalijimo sąlygas ir laipsniško lėšų išėmimo tvarką per maksimalų dešimties metų laikotarpį.

17 straipsnis

Minimalios grąžos garantijos

1.   Jeigu PEPP teikėjas siūlo minimalios grąžos garantijas, PEPP teikėjas aiškiai aprašo garantijos savybes, įskaitant ribas ir ribines vertes, ir nurodo, ar garantija taikoma pagal infliaciją pakoreguotai grąžai ar nominaliajai grąžai.

2.   PEPP teikėjas PEPP pagrindinės informacijos dokumente ir vėliau PEPP išmokų ataskaitoje aiškiai nurodo, ar garantijos lygis yra ar nėra koreguojamas pagal metinį infliacijos lygį.

18 straipsnis

Visapusiškas PEPP rizikos ir grąžos vertinimas

3, 4, 5, 10 ir 14 straipsnių tikslais PEPP teikėjai taiko III priede nustatytas metodikas.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 198, 2019 7 25, p. 1.

(2)  2017 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (OL L 100, 2017 4 12, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(4)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).


I PRIEDAS

PEPP PAGRINDINĖS INFORMACIJOS DOKUMENTO ŠABLONAS

I dalis. PEPP pagrindinės informacijos dokumento šablono pildymo nurodymai

1.

PEPP teikėjai paiso šio priedo II dalyje pateikto PEPP pagrindinės informacijos dokumento šablone nurodytų skirsnių sekos, antraščių, pateikimo priemonių ir piktogramų, bet šablone nėra nustatyti konkrečių skirsnių apimties ir suskirstymo į puslapius parametrai ir atspausdintas jis turi būti iš viso ne didesnės nei penkių A4 formato puslapių apimties.

2.

Po gerai matoma antrašte „PEPP pagrindinės informacijos dokumentas“ įtraukiamas šis pareiškimas: „Šiame dokumente jums pateikiama pagrindinė informacija apie šį visos Europos asmeninės pensijos produktą (PEPP). Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pagal teisės aktus reikalaujama pateikti šią informaciją, kad būtų lengviau suprasti, koks yra šis produktas, kokia jo rizika, kokios jo išlaidos, galimas pelnas ir nuostoliai, ir kad būtų lengviau jį palyginti su kitais PEPP.“

3.

Šablone PEPP teikėjai gali pateikti QR kodą, kuris yra nuoroda į elektroninę PEPP pagrindinės informacijos dokumento versiją.

4.

Šablono pradžioje, po skirsniu „PEPP apžvalga“, PEPP teikėjai pateikia šią informaciją:

a)

prognozuojamas sukauptas kapitalas mokant 100 EUR mėnesinę įmoką 40 metų pagal nepalankų ir palankų scenarijus;

b)

bendros išlaidos per metus kaip sukaupto kapitalo kas mėnesį mokant 100 EUR įmokas procentinė dalis;

c)

suminio rizikos rodiklio klasifikavimas ir

d)

pareiškimas, ar produktas siūlomas su garantija.

5.

PEPP teikėjas įtraukia tokį pareiškimą: „Šiame dokumente aprašytas pensijos produktas yra ilgalaikio investavimo produktas, kurio išmokėjimas yra ribotas ir kurio negalima atsisakyti bet kuriuo metu.“

6.

Kitame skirsnyje PEPP teikėjas gali pateikti savo įmonės prekės ženklą ar logotipą ir išdėsto šią informaciją:

a)

PEPP teikėjo pavadinimą ir kontaktinius duomenis;

b)

PEPP teikėjo kompetentingas institucijas;

c)

PEPP pavadinimą ir PEPP registracijos numerį centriniame viešajame registre;

d)

prie produkto rūšies – ar tai pagrindinis PEPP ar ne; jeigu ne, ar PEPP pagrindinės informacijos dokumentas yra susijęs su konkrečia alternatyvia investavimo galimybe ar jame pateikiama bendroji informacija apie įvairias alternatyvias investavimo galimybes, ir

e)

dokumento datą.

7.

Skirsnyje „Kaip investuojami mano pinigai“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje. Šio reglamento 3 straipsnio 10 dalyje nurodytą informaciją PEPP teikėjai gali pateikti dešiniojoje skiltyje arba pagrindinėje dalyje.

8.

Skirsnyje „Kam skirtas šis produktas?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

9.

Skirsnyje „Ar mano santaupoms taikoma garantija?“ PEPP teikėjas nurodo:

a)

ar pagrindinis PEPP suteikia kapitalo garantiją, ar jis yra rizikos mažinimo metodo formos, atitinkančios tikslą suteikti PEPP santaupų turėtojui galimybę atgauti investuotą kapitalą, arba

b)

ar ir kokia apimtimi alternatyvi investavimo galimybė, jei taikytina, suteikia garantiją ar apima rizikos mažinimo metodą.

10.

Skirsnyje „Kas bus, kai išeisiu į pensiją?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje.

11.

Skirsnyje „Kas bus su mano PEPP santaupomis, jeigu mirsiu, tapsiu neįgalus ar gyvensiu ilgiau, nei daroma prielaida mano PEPP sutartyje?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 4 dalyje.

12.

Skirsnyje „Kas bus, jeigu persikraustysiu į kitą šalį?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje. Dešiniojoje skiltyje ar pagrindinėje dalyje PEPP teikėjai gali nurodyti, kur rasti papildomos informacijos.

13.

Skirsnyje „Ar galiu atsisakyti produkto anksčiau laiko?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją apie PEPP santaupų turėtojui kylančias pasekmes, jeigu:

a)

jis anksčiau laiko atsisako PEPP, įskaitant visus taikytinus mokesčius, nuobaudas ir galimą kapitalo apsaugos praradimą bei galimą kitų pranašumų ir paskatų praradimą, ir

b)

jeigu PEPP santaupų turėtojas nustoja mokėti PEPP įmokas, įskaitant visus taikytinus mokesčius, nuobaudas ir galimą kapitalo apsaugos praradimą bei galimą kitų pranašumų ir paskatų praradimą.

14.

Skirsnyje „Ar galiu pakeisti teikėją?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje. Dešiniojoje skiltyje ar pagrindinėje dalyje PEPP teikėjai gali nurodyti, kur rasti papildomos informacijos.

15.

Skirsnyje „Ar galiu pakeisti investavimo galimybę?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 7 dalyje.

16.

Skirsnyje „Ar mano pinigai bus investuojami tvariai?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 8 dalyje. Dešiniojoje skiltyje ar pagrindinėje dalyje PEPP teikėjai gali nurodyti, kur rasti papildomos informacijos.

17.

Skirsnyje „Ar taikoma [valstybės narės] teisė?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją apie PEPP sutarčiai taikomą teisę, jeigu šalys negali jos laisvai pasirinkti, arba, jeigu šalys gali laisvai pasirinkti taikytiną teisę – teisę, kurią siūlo pasirinkti PEPP teikėjas.

18.

Skirsnyje „Ar galiu atsisakyti produkto ar pakeisti savo sprendimą?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 3 straipsnio 9 dalyje.

19.

Skirsnyje „Koks yra šio produkto rizikos profilis?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje. Dešiniojoje skiltyje ar pagrindinėje dalyje PEPP teikėjai gali nurodyti, kur rasti papildomos informacijos, visų pirma, apie taikomą suminio rizikos rodiklio metodiką.

20.

Skirsnyje „Ar kyla pavojus, kad galiu prarasti visą investuotą kapitalą?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

21.

Skirsnyje „Ko galiu tikėtis išėjęs į pensiją?“ pateikdamas 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją PEPP teikėjas gali pateikti 4 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nurodytą informaciją taip:

a)

nepalankų scenarijų kategorijoje „jeigu jūsų investicijų rezultatai bus prasti“;

b)

geriausią numatomą scenarijų kategorijoje „jeigu jūsų investicijų rezultatai bus vidutiniški“;

c)

palankų scenarijų kategorijoje „jeigu jūsų investicijų rezultatai bus labai geri“;

d)

atitinkamai 40 metų kaupiamojo laikotarpio prognozes prie „jūsų amžius dabar yra 25 metai“, 30 metų kaupiamojo laikotarpio prognozes prie „35“, 20 metų kaupiamojo laikotarpio prognozes prie „45“ ir 10 metų kaupiamojo laikotarpio prognozes prie „55“.

22.

Skirsnyje „Ko galiu tikėtis išėjęs į pensiją?“ PEPP teikėjas nurodo, kad faktinei išmokai gali daryti poveikį PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios valstybės narės mokesčių teisė.

23.

Skirsnyje „Kas atsitinka, jei [PEPP teikėjo pavadinimas] negali išmokėti išmokų?“ PEPP teikėjas trumpai aprašo, ar atitinkami nuostoliai padengiami pagal investuotojo kompensavimo arba garantijų sistemą ir, jei taip, nurodo, kokia tai yra sistema, garanto pavadinimą ir kokią riziką sistema apima, o kokios neapima.

24.

Skirsnyje „Vienkartinės išlaidos“ PEPP teikėjas nurodo sutarties pasirašymo išlaidas ir vienkartines išlaidas, patiriamas tuo atveju, jeigu sutartis nutraukiama per penkerius metus.

25.

Skirsnyje „Metinės išlaidos“ PEPP teikėjas pateikia informaciją, kaip numatyta šio reglamento 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Dešiniojoje skiltyje ar pagrindinėje dalyje PEPP teikėjai gali paaiškinti visas papildomas išlaidas, kurias nustato PEPP teikėjas ar PEPP platintojas, ir pateikti išsamią informaciją apie bet kokias platinimo išlaidas, kurios nėra įtrauktos į ankstesnėse antraštinėse dalyse nurodytas išlaidas, kad PEPP santaupų turėtojas galėtų suprasti bendrą poveikį, kurį bendra išlaidų suma daro investicijų grąžai.

26.

Skirsnyje „Kokie yra konkretūs reikalavimai, susiję su [valstybės narės, kurioje yra mano gyvenamoji vieta] subsąskaita?“ ir poskirsnyje „Įmokų etapo reikalavimai“ PEPP teikėjas aprašo kaupiamojo etapo sąlygas, kurias nustato PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybė narė. Poskirsnyje „Išmokų etapo reikalavimai“ PEPP teikėjas aprašo išmokų etapo sąlygas, kurias nustato PEPP santaupų turėtojo gyvenamosios vietos valstybė narė.

27.

Skirsnyje „Kaip galima pateikti skundą?“ PEPP teikėjas pateikia informaciją apie tai, kaip ir kam PEPP santaupų turėtojas gali pateikti skundą dėl PEPP arba PEPP teikėjo ar PEPP platintojo elgesį.

II dalis. Šablonas

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


II PRIEDAS

PEPP IŠMOKŲ ATASKAITOS ŠABLONAS

I dalis. PEPP išmokų ataskaitos šablono pildymo nurodymai

1.

PEPP teikėjai paiso šablone nurodytų skirsnių sekos, antraščių, pateikimo priemonių ar schemų ir piktogramų, bet šablone nėra nustatyti konkrečių skirsnių apimties ir suskirstymo į puslapius parametrai.

2.

Šablone PEPP teikėjai gali pateikti QR kodą, kuris yra nuoroda į elektroninę PEPP išmokų ataskaitos versiją, ir PEPP teikėjo įmonės prekės ženklą ar logotipą.

3.

Skirsnyje „Ką gausiu, kai išeisiu į pensiją?“ PEPP teikėjas pateikia šių scenarijų rezultatus:

a)

pagal nepalankų scenarijų kategorijoje „jeigu investicijų rezultatai bus prasti“;

b)

pagal geriausią numatomą scenarijų kategorijoje „jeigu investicijų rezultatai bus vidutiniški“;

c)

pagal palankų scenarijų kategorijoje „jeigu investicijų rezultatai bus labai geri“.

II dalis. Šablonas

Image 6

Image 7

Image 8


III PRIEDAS

ĮVESTIES DUOMENYS, PRIELAIDOS IR METODIKOS

I dalis. Rizikos ir grąžos pateikimo metodika

Suminis rizikos rodiklis

1.

PEPP teikėjai priskiria pagrindinį PEPP ir atskiras alternatyvias investavimo galimybes prie keturių skirtingų kategorijų: 1, 2, 3 ir 4. Skirstoma remiantis:

a)

rizika, kad nepavyks atgauti pagal infliaciją pakoreguotų įmokų;

b)

tikėtinu trūkumu ir

c)

palyginimu su tikėtina grąža pasiekiant tam tikrą PEPP išmokų lygį, kai tinkama, išmokų etapo pradžioje ir per išmokų etapą.

2.

Siekdami apskaičiuoti riziką, kad nepavyks atgauti pagal infliaciją pakoreguotų įmokų, PEPP teikėjai tikimybiniu metodu nustato vidutinių PEPP santaupų turėtojų tikėtino sukaupto kapitalo intervalą kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, įprastą kaupiamųjų laikotarpių trukmę ir standartinius įmokų lygius. Atlikus tikimybinį modeliavimą rizika išreiškiama kaip tikimybė procentiniais punktais, nustatoma remiantis atvejų, kai pagal infliaciją pakoreguotų įmokų suma yra didesnė nei tikėtina sukaupto kapitalo vertė kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, skaičiumi, palyginti su visų atvejų skaičiumi.

3.

Tam tikros investavimo galimybės rizika, kad nepavyks atgauti pagal infliaciją pakoreguotų įmokų, priskiriama prie įvairių kategorijų taip:

Kategorijos

Kaupiamieji laikotarpiai

40 metų

30 metų

20 metų

10 metų

1

iki 13,75 %

iki 17 %

iki 27 %

iki 36 %

2

13,8–16,55 %

17–19,75 %

27–29,25 %

36–43,25 %

3

16,6–19,35 %

19,8–22,55 %

29,3–31,55 %

43,3–50,55 %

4

daugiau kaip 19,4 %

daugiau kaip 22,6 %

daugiau kaip 31,6 %

daugiau kaip 50,6 %

Jeigu investavimo galimybės rizikos kategorija skiriasi priklausomai nuo kaupiamojo laikotarpio, pasirenkama aukščiausia rizikos kategorija.

4.

Siekdami apskaičiuoti tikėtiną trūkumą PEPP teikėjai tikimybiniu metodu nustato vidutinių PEPP santaupų turėtojų tikėtino sukaupto kapitalo intervalą kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, įprastą kaupiamųjų laikotarpių trukmę ir standartinius įmokų lygius. Atlikus tikimybinį modeliavimą rizika išreiškiama kaip tikėtino trūkumo procentinė dalis, palyginti su pagal infliaciją pakoreguotų įmokų suma. Tikėtinas trūkumas nustatomas remiantis atvejais, kai pagal infliaciją pakoreguotų įmokų suma yra didesnė nei tikėtina sukaupto kapitalo vertė kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, ir tų atvejų vidutiniais nuostoliais.

5.

Tam tikros investavimo galimybės rizika, susijusi su tikėtinu trūkumu, priskiriama prie įvairių kategorijų taip:

Kategorijos

Kaupiamieji laikotarpiai

40 metų

30 metų

20 metų

10 metų

1

iki –20 %

iki –17 %

iki –13 %

iki –8 %

2

nuo –20 iki –23 %

nuo –17 iki –20,25 %

nuo –13 iki –16,5 %

nuo –8 iki –11,25 %

3

nuo –23,5 iki –26,5 %

nuo –20,3 iki –23,55 %

nuo –16,6 iki –20,1 %

nuo –11,3 iki –14,55 %

4

daugiau kaip –26,5 %

daugiau kaip –23,6 %

daugiau kaip –20,1 %

daugiau kaip –14,6 %

Jeigu investavimo galimybės rizikos kategorija skiriasi priklausomai nuo kaupiamojo laikotarpio, pasirenkama aukščiausia rizikos kategorija.

6.

Siekdami apskaičiuoti tikėtiną grąžą, kad būtų pasiektas tam tikras PEPP išmokų lygis, PEPP teikėjai tikimybiniu metodu nustato vidutinių PEPP santaupų turėtojų tikėtino sukaupto kapitalo intervalą kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, įprastą kaupiamųjų laikotarpių trukmę ir standartinius įmokų lygius. PEPP teikėjai išreiškia grąžą kaip vidutinį sukauptą kapitalą kaupiamojo laikotarpio pabaigoje, t. y. kaip pagal infliaciją pakoreguotų įmokų sumos kartotinį.

7.

Tam tikros investavimo galimybės grąža, kad būtų pasiektas tam tikras PEPP išmokų lygis, priskiriama prie įvairių kategorijų taip:

Kategorijos

Kaupiamieji laikotarpiai

40 metų

30 metų

20 metų

10 metų

1

iki 1,7

iki 1,3

iki 1,08

iki 0,93

2

1,7–2,03

1,3–1,45

1,08–1,165

0,93–0,985

3

2,035–2,36

1,455–1,61

1,17–1,255

0,99–1,045

4

daugiau kaip 2,365

daugiau kaip 1,615

daugiau kaip 1,26

daugiau kaip 1,05

Jeigu investavimo galimybės grąžos kategorija skiriasi priklausomai nuo kaupiamojo laikotarpio, pasirenkama mažiausia grąžos kategorija.

8.

Sumuodami prie kategorijų priskirtų konkrečių investavimo galimybių rezultatus pagal suminį rizikos rodiklį PEPP teikėjai:

a)

palygina dvi rizikos kategorijas ir, jeigu kategorijos vertė skiriasi, pasirenka aukštesniąją;

b)

palygina nustatytą rizikos kategoriją su grąžos kategorijos verte, kad PEPP teikėjas galėtų papildyti informaciją pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį palygindamas investavimo galimybės grąžą su jos rizikingumu.

Veiklos rezultatų scenarijai

9.

PEPP teikėjai tikimybiniu metodu nustato tikėtinas PEPP išmokas atitinkamai išmokų etapo pradžioje ir per išmokų etapą, atsižvelgdami į:

a)

standartinius ar individualiems poreikiams pritaikytus įmokų lygius;

b)

kaupiamojo etapo trukmę;

c)

vidutinio PEPP santaupų turėtojo gyvenimo trukmę, jei taikoma;

d)

darbo užmokesčio augimo tendencijas, jei taikytina;

e)

tikėtiną nominaliąją investicijų grąžą pagal investavimo strategiją ir strateginių investicijų paskirstymą;

f)

metinį infliacijos lygį ir

g)

išlaidų lygius.

10.

Tikėtinų PEPP išmokų scenarijų vertės taikant skirtingus veiklos rezultatų scenarijus nustatomos tikimybiniu metodu paskirstant tikėtinas PEPP išmokas:

a)

pagal palankų scenarijų PEPP išmokų vertė lygi 85-ajam skirstinio procentiliui;

b)

pagal geriausią numatomą scenarijų PEPP išmokų vertė lygi 50-ajam skirstinio procentiliui;

c)

pagal nepalankų scenarijų PEPP išmokų vertė lygi 15-ajam skirstinio procentiliui;

d)

pagal nepalankiausią scenarijų PEPP išmokų vertė lygi 5-ajam skirstinio procentiliui.

II dalis. Prielaidų dėl prognozuojamų pensijų išmokų nustatymo taisyklės

Metinis nominaliosios investicijų grąžos procentas

11.

PEPP teikėjai nustato pagrindinio PEPP ir alternatyvių investavimo galimybių tikėtiną nominaliąją grąžą taikydami tinkamą tikimybinį metodą, atitinkantį atitinkamą investavimo strategiją, strateginį investicijų paskirstymą ir rizikos mažinimo metodą, taikomą tam tikrai investavimo galimybei.

12.

Nustatydami įvairius tikimybinio modelio elementus PEPP teikėjai naudoja metinį infliacijos lygį ir gali apsvarstyti galimybę vadovautis moduliniu požiūriu, kad tikimybiniu metodu apskaičiuotų bent:

a)

nominaliąsias palūkanų normas;

b)

kredito maržas, įskaitant pasikeitimą ir įsipareigojimų neįvykdymą, ir

c)

nuosavo kapitalo grąžą.

13.

Nustatydamas nominaliąsias palūkanų normas PEPP teikėjas gali naudoti G2++ trumpalaikių normų modelį, kurį aprašė Brigo et al. (2006) (1), kuris yra lygiavertis dviejų faktorių Halo ir Vaito modeliui ir kuriame galima numatyti neigiamas palūkanų normas. Elgesį lemia penki parametrai – po du kiekvienam faktoriui ir vienas koreliacijai. Dvimačio Vinerio proceso sudedamosios dalys koreliuoja, o taikant deterministinio poslinkio faktorių galima tobulai suderinti pirminio laikotarpio struktūrą su rinkos normomis.

Dviejų faktorių x(t) ir y(t) tikimybinės diferencialinės lygtys yra

Image 9

ir

Image 10

kur a, b, σ ir η yra teigiami parametrai, o Image 11 ir Image 12 yra koreliuojami Vinerio procesai taikant neutralų rizikai matą Image 13 Koreliacijos parametras ρ nustatomas taip:

Image 14

14.

Nustatant rizikai neutralią vertę taikant rizikai neutralų matą Image 15 ją reikia pritaikyti prie realiojo pasaulio mato Image 16, kurį galima pasirinkti kaip nuolatinę nuo laiko nepriklausomą rizikos rinkos kainą.

15.

Taikant Girsanovo teoremą apskaičiuojama

Image 17

kur λi yra rizikos rinkos kaina. Tuomet dinamiką taikant Image 18 matą galima apibūdinti kaip

Image 19

ir

Image 20

Trumpalaikių normų procesas r(t) yra dviejų faktorių ir deterministinio poslinkio suma, t. y.

r(t) = x(t) + y(t) + φ(t),

kur deterministinio poslinkio faktoriaus φ(t) atveju

Image 21

yra tinkama lygtis. Šioje lygtyje fM (0, T) perteikia rinkos momentinę išankstinę palūkanų normą pirminiu momentu 0 per T laikotarpį.

16.

Taikant G2++ modelį yra analitinių nulinės atkarpos obligacijų kainos sprendimų, kai apibrėžiama

Image 22

Image 23

ir

Image 24

Šiais atvejais nulinės atkarpos obligacijos kaina pagal G2++ modelį yra

P(t,T) = A(t,T) e –B ( a,t,T ) x ( t ) –B ( b,t,T ) y ( t ).

PM (t,T) šiuo atveju perteikia nulinės atkarpos obligacijos rinkos kainą t momentu esant T išpirkimo terminui.

17.

PEPP teikėjas gali naudoti modelio kainas nulinės rizikos investicijų į obligacijas grąžai nustatyti. Be to, trumpalaikę normą galima naudoti kaip įvesties duomenis modeliuojant nuosavo kapitalo grąžą ir galbūt turto grąžą.

18.

Nustatydamas kredito maržas PEPP teikėjas gali naudoti kredito maržų modeliavimą, kad pagal sudėtinę nulinės rizikos nulinės atkarpos obligacijos termino struktūrą nustatytų kredito atžvilgiu rizikingos nulinės atkarpos obligacijos termino struktūrą. Prie įvairių reitingų klasių priskiriamų obligacijų pavojingumą galima modeliuoti naudojant Kokso, Ingersolo ir Roso (CIR) procesus. Pavojingumas πi nustatomas taikant rizikai neutralų matą pagal tikimybinę diferencialinę lygtį:

Image 25

kartu su sąlyga 2 > σ 2, kad π(t) išliktų teigiama visiems t. Darant prielaidą, kad rizikos rinkos kaina yra

Image 26,

realiojo pasaulio dinamika nustatoma taip:

Image 27.

19.

PEPP teikėjai gali modeliuoti pavojingumą reitingų klasėms AAA (i = 1), AA, A, BBB ir BB (i = 5), galbūt atskirai įmonės obligacijoms, padengtosioms obligacijoms ir kitoms obligacijoms. Tuomet įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė pi (t,T) apskaičiuojama kaip CIR kainų Pi (t,T) sandauga t momentu esant T terminui, t. y.

Image 28,

kur

Image 29,

Image 30 ir

Image 31.

Po to maržos si (t,T) nustatomos taip:

Image 32,

kur δ yra susigrąžinimo norma.

20.

Siekdamas nustatyti nuosavo kapitalo grąžą PEPP teikėjas gali taikyti vieno vertybinių popierių rinkos indekso raidos modelį naudodamas geometrinį Brauno judėjimą. Šiame modelyje yra du parametrai: kintamumas ir nuosavo kapitalo rizikos priedas. Nominaliosios palūkanų normos modelyje numatoma taikytina nulinės rizikos norma, o rezultatas, gaunamas taikant modelį, yra metinė investicijų grąža rinkos indekso investicijų atveju.

dSt = (r(t) + λ) Stdt + σStdWt

21.

Siekdami nustatyti metinį kintamumą PEPP teikėjai gali naudoti standartinį atitinkamo nuosavo kapitalo indekso mėnesinės grąžos nuokrypį per atitinkamą tipišką laikotarpį, kad būtų nustatytas metinis rezultatas.

22.

PEPP teikėjai gali taikyti nuosavo kapitalo rizikos priedą λeq kaip numanomą matą, kaip paaiškina Damodaran (2020) (2), bet apskaičiuoti jį tiesiogiai taikydami tinkamą nuosavo kapitalo indeksą be papildomų šalies rizikos priedų. Tai daroma taip:

λeq := E[Rm ] – Rf ,

kur E[Rm ] yra tikėtina rinkos grąža, o nulinės rizikos normą Rf galima pasirinkti kaip ECB ar nacionalinio centrinio banko kreivės 10 metų lyginamąją palūkanų normą.

23.

Nustatydamas augimo tempą g, PEPP teikėjas gali vadovautis ilgalaike pelno, tenkančio vienai akcijai, augimo prognoze, kai γ yra dividendų pelningumo ir atpirkimo pelningumo suma. Pinigų srautai gali būti nustatomi taikant nuolatinį augimo tempą per penkerius metus, po kurių galutinis pinigų srautas tampa nuolatinis, o augimo tempu laikoma nulinės rizikos norma.

Image 33

kur PVindex yra dabartinė indekso vertė taikant šį diskonto dividendų modelį ir P 0 indekso kaina t = 0. momentu

Reikalaujant

P 0 = PVIndex,

galima nustatyti tikėtiną rinkos grąžą ir apskaičiuoti nuosavo kapitalo rizikos priedą.

Metinis infliacijos lygis

24.

Siekdamas apskaičiuoti metinį infliacijos lygį PEPP teikėjas naudoja vieno faktoriaus Vasičeko procesą. Modelio grįžimo prie vidurkio dinamiką lemia trys parametrai. Modelio tikimybinė diferencialinė lygtis yra

di(t) = k(θ – i(t))dt + σdW(t), i(0)=i 0,

kuri(t) yra infliacijos lygis t, momentu, k perteikia grįžimo prie vidurkio greitį, θ – grįžimo prie vidurkio lygį, o σ – kintamumą.

25.

Modeliuojant orientuojamasi į Europos Centrinio Banko tikslinį infliacijos lygį euro zonai arba, kai taikytina, atitinkamų į euro zoną nepatenkančių šalių centrinių bankų tikslinį infliacijos lygį vidutinės trukmės laikotarpiu ir kartu į stebimą standartinį infliacijos lygių nuokrypį. Grįžimo prie vidurkio greitis ir dabartinis infliacijos lygis naudojami tam, kad modelis būtų pritaikytas prie esamos aplinkos ir trumpalaikių infliacijos lygio prognozių.

26.

Kalibruojant infliacijos lygį euro zonai naudojama Europos Centrinio Banko, o į euro zoną nepatenkančių valstybių narių atveju – centrinio banko θ parametro infliacijos tikslinė reikšmė. Nustatant ilgalaikį (daroma prielaida dėl 100 metų) standartinį infliacijos lygio nuokrypį naudojama valstybės narės suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) mėnesinė kiekvienų metų infliacijos lygio laiko eilutė. Iš tos pačios laiko eilutės naudojama pirminė infliacijos lygio vertė ataskaitinę datą. PEPP teikėjas naudoja valstybių narių SVKI infliacijos prognozes, paskelbtas kaip du kartus per metus rengiamos Eurosistemos darbuotojų makroekonominės prognozės euro zonos šalims, arba Europos Komisijos ekonominę prognozę dėl į euro zoną nepatenkančių šalių, nebent prognozes pateiktų atitinkamas centrinis bankas. Tokios infliacijos prognozės naudojamos nustatant grįžimo prie vidurkio greitį.

Būsimo darbo užmokesčio tendencija

27.

Siekdami atsižvelgti į būsimo darbo užmokesčio tendencijas, kai taikytina, PEPP teikėjai įvertina realiojo darbo užmokesčio augimą įvairiose valstybėse narėse, remdamiesi Eurostato duomenimis ir atsižvelgdami į tai, kad realusis darbo užmokestis gerokai didėja per ankstesnę PEPP santaupų turėtojo karjeros dalį, o vėliau auga daug lėčiau arba mažėja. PEPP teikėjas gali laikyti, kad paprastai PEPP santaupų turėtojų realiojo darbo užmokestis iš dalies pasiekia nuostoviąją būseną artėjant prie kaupiamojo etapo pabaigos ir iš dalies pasiekia nuostoviąją būseną anksčiau, t. y. likus 20 metų iki išėjimo į pensiją, ir vėliau mažėja.

28.

Siekdamas aprėpti daug galimų raidos krypčių PEPP teikėjas gali naudoti realiojo darbo užmokesčio indeksą pagal kvadratinę lygtį, kurioje atsižvelgiama į amžių: darbo užmokestis = a(maks. – amžius)2 + b. Koeficientas a nustatomas remiantis tolygiu nuo –0,15 iki 0,011 paskirstymu; maks. reikšmė nustatoma remiantis tolygiu 47–64 paskirstymu ir atitinka amžių, kurį pasiekus realusis darbo užmokestis yra didžiausias; koeficientas b nustatomas taip, kad darbo užmokesčio indekso pirminė reikšmė būtų 100, kai asmuo yra 25 metų.

III dalis. Išlaidų apskaičiavimo metodika, įskaitant suminių rodiklių nustatymą

29.

PEPP pagrindinės informacijos dokumente PEPP teikėjas nurodo bendras metines išlaidas, į kurias įtraukiamos visos per 12 mėnesių patiriamos tinkamos finansuoti išlaidos, pinigine išraiška ir kaip po 12 mėnesių prognozuojamo sukaupto kapitalo procentinė dalis. Kai būtina, šias sumas galima apskaičiuoti kaip bendrų metinių išlaidų vidurkį per visą PEPP sutarties galiojimo laikotarpį. Sudėtinis išlaidų poveikis apskaičiuojamas remiantis 40 metų kaupiamuoju laikotarpiu, 100 EUR mėnesinėmis įmokomis ir prognozuojamu sukauptu kapitalu pagal geriausią numatomą scenarijų.

30.

PEPP išmokų ataskaitoje PEPP teikėjas nurodo apskaičiuotąjį išlaidų poveikį galutinėms PEPP išmokoms taikydamas turto sumažinimo metodą. Turto sumažinimas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp prognozuojamų sukauptų santaupų kaupiamojo laikotarpio pabaigoje ir prognozuojamų sukauptų santaupų kaupiamojo laikotarpio pabaigoje pagal nulinių išlaidų scenarijų. Skirtumas nurodomas pinigine išraiška ir kaip prognozuojamų sukauptų santaupų procentinė dalis. Apskaičiuojama remiantis įmokų lygiu, pritaikytu tam tikro PEPP santaupų turėtojo individualiems poreikiams, ir 10 punkte aprašytu geriausiu numatomu scenarijumi.

(1)  D. Brigo, F. Mercurio „Interest Rate Models – Theory and Practice“, antrasis leidimas, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, 2006.

(2)  A. Damodaran „Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications“, 2020 m. leidimas (2020 m. kovo 5 d.). NYU Stern School of Business.