2021 3 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/368

2021 m. kovo 1 d.

kuriuo nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

2018 m. vasario 2 d. bendrovė „Aero-Sense NV“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ (produktas priskiriamas 18-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Belgijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-DX037393–17;

(2)

biocidinio produkto „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos 1R-trans-fenotrino, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3)

2020 m. gegužės 7 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4)

2020 m. liepos 2 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę (2), biocidinio produkto „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ charakteristikų santraukos projektą ir galutinę nekeičiamos sudėties biocidinio produkto vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5)

nuomonėje padaryta išvada, kad „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ yra biocidinis produktas, kad jam gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, šis biocidinis produktas atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

(6)

2020 m. rugpjūčio 4 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7)

Komisija pritaria Agentūros nuomonei, todėl mano, kad yra tinkama suteikti biocidinio produkto „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ Sąjungos autorizacijos liudijimą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Aero-Sense NV“ suteikiamas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0024297–0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2031 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2020 m. birželio 17 d. ECHA nuomonė dėl biocidinio produkto „Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PRIEDAS

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0024297–0000

R4BP objekto numeris: EU-0024297–0000

1.   ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1.   Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2.   Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas

Aero-Sense NV

Adresas

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgija

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0024297–0000

R4BP objekto numeris

EU-0024297–0000

Autorizacijos liudijimo data

2021 m. kovo 22 d.

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

2031 m. vasario 28 d.

1.3.   Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas

Volcke Aerosol Connection

Gamintojo adresas

Industrielaan 15, 8520 Kiurnė, Belgija

Gamybos vieta

Industrielaan 15, 8520 Kiurnė, Belgija


Gamintojo pavadinimas

Envasado Xiomara, S.L.

Gamintojo adresas

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Jelesas, Toledas, Ispanija

Gamybos vieta

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Jelesas, Toledas, Ispanija


Gamintojo pavadinimas

Aero-Sense NV

Gamintojo adresas

Kachtemsestraat 289, 8800 Ruselarė, Belgija

Gamybos vieta

Kachtemsestraat 289, 8800 Ruselarė, Belgija

1.4.   Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga

1R-trans-fenotrinas

Gamintojo pavadinimas

Endura S.p.A

Gamintojo adresas

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bolonija, Italija

Gamybos vieta

39 Wenfeng Road, 225009 Jangdžou, Dziangsu, Kinija

2.   PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1.   Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Funkcinė paskirtis

CAS numeris

EB numeris

Kiekis (proc.)

1R-trans-fenotrinas

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Veiklioji medžiaga

26046–85–5

247–431–2

2,0

2.2.   Formuliacijos tipas

AE - Aerozolio dozatorius

3.   PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Labai toksiška vandens organizmams.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Saugoti nuo saulės šviesos.Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

4.   AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.   Naudokite aprašymą

1 lentelė. Naudojimas # 1 – Uodai – Orlaivių apdorojimas – Profesionalas

Produkto tipas

PT 18 – Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Culex spp.

Bendrinis pavadinimas: „Culex“ uodai

Vystymo stadija: suaugusieji / vabzdžiai, žinduoliai (pvz., graužikai)

Mokslinis pavadinimas: Aedes spp.

Bendrinis pavadinimas: Aedes mosquitoes

Vystymo stadija: suaugusieji / vabzdžiai, žinduoliai (pvz., graužikai)

Mokslinis pavadinimas: Anopheles spp.

Bendrinis pavadinimas: Anopheles mosquitoes

Vystymo stadija: suaugusieji / vabzdžiai, žinduoliai (pvz., graužikai)

Naudojimo sritis

Vidaus

Naudojami pilotų kabinoje ir keleivių salone lėktuvo dezinsekcijai.

Naudojimo metodas (-ai)

Išsamus aprašymas

Purškimas

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas

Naudojimo kiekis: Rekomenduojamas naudojimo santykis: 35 g/100 m3 (t. y. 0,7 g v. m./100 m3).

Skiedimas (%): paruoštas naudoti produktas.

Taikymo skaičiaus ir laikas: Apdoroti būtina per kiekvieną skrydį, kuriam taikomas dezinsekcijos reikalavimas.

Tik vienąkart apdoroti per vieną skrydį.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Spausdintinė aliumininė (ALU) skardinė, 18 barų – Spausdinta naudojant visas spalvas.

Baltas dangtelis (vieno purškimo aktuatorius) arba mėlynas dangtelis (kelių purškimų aktuatorius).

Supakuota kartoninėje dėžėje po 24 vienetus.

Yra skirtingų skardinės dydžių:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1.   Specifinės naudojimo instrukcijos

Skaitykite borto instrukciją, kurioje nurodyta, kiek skardinių reikia kiekvieno lėktuvo tipo dezinsekcijai.

Prieš lėktuve naudojant produktą, keleiviams būtina pranešti apie dezinsekcijos procedūrą. Kol atliekama procedūra, keleiviams reikia užmerkti akis ir užsidengti veidus.

Nepurkšti tiesiai ant odos arba į akis.

Nepurkšti ant maisto arba arti jo, maisto ruošimo zonų arba maisto įrankių.

Sutvarkius nusiplauti rankas.

Neleisti naudoti neįgaliotajam personalui.

Nuimti dangtelį.

Laikykite skardinę (-es) vertikaliai, per ištiestą ranką.

Baltas vieno purškimo dangtelis: spausti ąselę ant purškimo antgalio, kol užsifiksuos. Aerozolinis gaminys išleidžiamas vienu nenutrūkstamu purškimu.

Mėlynas kelių purškimų dangtelis: spausti ąselę ant purškimo antgalio, kol išsipurkš pakankamas kiekis arba kol produktas visiškai išsipurkš.

Aerozolinis insekticidas turi būti purškiamas nukreipus aerozolio dozatoriaus antgalį maždaug 45 laipsnių kampu į lėktuvo lubas.

Purškalas turi būti nukreiptas šiek tiek už naudotojo.

Vienodai išpurkškite visą zoną.

 

40 g (34 ml) - Viena skardine galima veiksmingai apdoroti 114 m3 oro tūrio;

 

60 g (52 ml) - Viena skardine galima veiksmingai apdoroti 171 m3 oro tūrio;

 

100 g (86 ml) - Viena skardine galima veiksmingai apdoroti 285 m3 oro tūrio.

Dezinsekcija prieš pakylant

Ši procedūra atliekama prieš pakylant, kai keleiviai įlaipinami ir durys uždaromos.

Pilotų kabiną reikia išpurkšti prieš įlipant keleivių salono įgulai.

Kad dezinsekcija būtų veiksminga, purškiant lėktuvo oro kondicionavimo sistema turi būti išjungta. Keleivių salono įgula turi apdoroti visas galimas vabzdžių prieglaudas, įskaitant tualetus, virtuves ir drabužines, nebent šios zonos buvo išpurkštos kartu su pilotų kabina prieš įlaipinant keleivius.

Dezinsekcija leidžiantis (purškimas skrydžio metu)

Pagal PSO rekomendaciją, purškimas prieš skrydį ir leidžiantis yra dviejų dalių dezinsekcijos metodas. Dezinsekcija leidžiantis (purškimas skrendant) yra antroji šio metodo technika, ir ji atliekama leidžiantis, kai lėktuvas pradeda leistis paskirties oro uoste. Oro recirkuliacija turi būti nustatoma normalios tėkmės režimu.

Liekamojo veiksmingumo nenustatyta.

Produkto, kurio sudėtyje yra 1R-transfenotrino, negalima naudoti tam pačiam lėktuvui apdoroti ir prieš skrydį, ir skrydžio metu.

4.1.2.   Specifinės rizikos valdymo priemonės

Gaminį reikia naudoti tik vieną kartą per vieną skrydį.

Keleivių salono įgulos narys gali atlikti ne daugiau nei vieną apdorojimo procedūrą per dieną.

Produkto nenaudokite/nepurkškite tiesiai ant maisto, pašarų ar gėrimų arba šalia jų, taip pat ant paviršių ar buities reikmenų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, gėrimais.

Sudėtyje turi 1R-trans-fenotrino (piretroidų), kuris gali būti pavojingas katėms. Naudojant produktą būtina imtis atsargumo priemonių, kai lėktuve yra kačių. Apdorojimo metu kates reikia laikyti atokiai.

Apdorotą orlaivį reikia valyti tik specialiais gaminiais, kurių kaip skystųjų atliekų nereikia išleisti į kanalizaciją ir vietinius nuotekų valymo įrenginius.

Valymo įrankiai (šepečiai, šluostės ir t. t.), naudojami lėktuve išpurškus priemone, turi būti šalinami kaip kietosios atliekos ir negali būti panaudoti dar kartą.

4.1.3.   Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendros instrukcijos

ĮKVĖPUS: Pasireiškus simptomams, skambinkite į APSINUODIJIMŲ TARNYBĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Pasireiškus simptomams, skambinkite į APSINUODIJIMŲ TARNYBĄ arba gydytojui.

PATEKUS ANT ODOS: Plaukite muilu ir vandeniu. Pasireiškus simptomams, skambinkite į APSINUODIJIMŲ TARNYBĄ arba gydytojui.

PATEKUS Į AKIS: PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasireiškus simptomams, skambinkite į APSINUODIJIMŲ TARNYBĄ arba gydytojui.

Piretroidai gali sukelti paresteziją (odos degimo jausmą ir dilgčiojimą be sudirgimo). Jei simptomai išlieka: kreiptis į gydytoją.

Skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinkai avarijos atveju

Izoliuoti ir surinkti išlietą arba išpiltą produktą nedegiomis adsorbuojančiomis medžiagomis: smėliu, žemėmis, vermikulitu arba diatomitu į atliekų šalinimo statines.

Pasirūpinti, kad medžiagos nepatektų į kanalizaciją ar vandentakius.

Nenukreipti vandens srovės į nuotėkio arba išsiliejimo vietą.

Produkto likučius atsiradus nuotėkiui arba išsiliejus palikti, kad išsigaruotų

4.1.4.   Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Bendrojoje orlaivio deklaracijoje reikia įrašyti dezinsekcijos procedūros informaciją ir naudotų aerozolio skardinių serijos numerius.

Tuščias aerozolio skardines reikia išsaugoti ir pateikti oro uosto sveikatos tarnybos patikrai.

Nepilti produkto į kanalizaciją ir vandentakius.

Pasirūpinti, kad atliekų tvarkymas būtų atliktas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant aplinkai: vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir gyvūnams.

Perdirbti arba išmesti atliekas laikantis galiojančių įstatymų, geriausia pristatant patvirtintai atliekų surinkimo įmonei.

Neužteršti atliekomis dirvožemio ir vandens.

Neišmesti atliekų į aplinką.

4.1.5.   Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. naudojimo instrukcijas

5.   BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI (1)

5.1.   Naudojimo instrukcijos

Žr. 4.1.1 skirsnį.

5.2.   Rizikos valdymo priemonės

Žr. 4.1.2 skirsnį.

5.3.   Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. 4.1.3 skirsnį.

5.4.   Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. 4.1.4 skirsnį.

5.5.   Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje (žemesnėje nei 40 °C), sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugokite, kad neužšaltų.

Laikyti apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, net kai tuščias.

Laikymo terminas: 2 metai

6.   KITA INFORMACIJA


(1)  Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.