2021 2 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/279

2021 m. vasario 22 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), visų pirma į jo 28 straipsnio 3 dalies a punktą, 29 straipsnio 8 dalies a punktą, 30 straipsnio 8 dalį, 32 straipsnio 5 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 38 straipsnio 9 dalį, 41 straipsnio 5 dalį ir 43 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2018/848 III skyriuje nustatomos veiklos vykdytojams skirtos bendrosios gamybos taisyklės, tarp kurių yra atsargumo priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų išvengta neleidžiamų produktų ir medžiagų buvimo, ir priemonės, kurių reikia imtis, jei nustatomas neleidžiamų produktų ar medžiagų buvimas. Siekiant užtikrinti, kad to reglamento įgyvendinimo sąlygos būtų suderintos, turėtų būti nustatytos tam tikros papildomos taisyklės;

(2)

atsižvelgiant į atsargumo priemonių, kurių veiklos vykdytojai turi imtis siekdami išvengti Reglamento (ES) 2018/848 28 straipsnyje nurodytų neleidžiamų produktų ir medžiagų buvimo, svarbą, tikslinga nustatyti procedūrinius veiksmus, kurių reikėtų imtis, ir atitinkamus dokumentus, kurie turėtų būti pateikti, jei dėl aptiktų neleidžiamų produktų arba medžiagų veiklos vykdytojai įtaria, kad produktas, kurį ketinamą naudoti arba parduoti kaip ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą, neatitinka Reglamento (ES) 2018/848;

(3)

siekiant užtikrinti, kad kai ekologiškuose arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktuose aptinkama neleidžiamų produktų arba medžiagų, Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas oficialus tyrimas visoje Sąjungoje būtų atliekamas laikantis suderinto metodo, turi būti nustatytos papildomos taisyklės dėl oficialaus tyrimo metu nustatytinų elementų ir tikėtinų oficialaus tyrimo rezultatų, taip pat būtiniausi įpareigojimai dėl ataskaitų teikimo;

(4)

Reglamento (ES) 2018/848 IV skyriuje nustatytos konkrečios ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų ženklinimo nuostatos. Siekiant užtikrinti vienodas to reglamento įgyvendinimo sąlygas, turėtų būti nustatytos tam tikros papildomos taisyklės dėl tam tikrų nuorodų vietos ir pateikimo etiketėje;

(5)

Reglamento (ES) 2018/848 V skyriuje nustatytos veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų grupių sertifikavimo taisyklės. Siekiant užtikrinti, kad to reglamento įgyvendinimo sąlygos būtų suderintos, reikėtų nustatyti tam tikras papildomas veiklos vykdytojų grupės sertifikavimo taisykles;

(6)

siekiant užtikrinti vidaus kontrolės sistemos (VKS) veiksmingumą ir veiklos sąnaudų priimtinumą, tikslinga nustatyti didžiausią veiklos vykdytojų grupės dydį. Nustačius šį apribojimą tikimasi, kad taikant vidaus kontrolę ir vykdant reikalingus mokymus VKS galės užtikrinti visų grupės narių atitiktį Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimams. Be to, kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais grupę sertifikuojanti kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga gali pakartotinai tikrinti pagrįstą narių skaičių. Apribojus grupės dydį, atnaujintos sudėties nariai galės gauti papildomų garantijų, bus galima greitai ir reguliariai keistis informacija su kontrolės institucijomis arba kontrolės įstaigomis ir užtikrinti tinkamų priemonių įgyvendinimą. Tačiau, nustatant didžiausią grupės dydį, reikėtų atsižvelgti į tai, kad veiklos vykdytojų grupė turėtų gebėti sukaupti pakankamai išteklių veiksmingai VKS su kvalifikuotais darbuotojais sukurti;

(7)

siekiant pateikti atitikties įrodymus ir sudaryti sąlygas informacijos bei žinių mainams, turėtų būti nustatytas dokumentų ir įrašų, kuriuos veiklos vykdytojų grupė turi saugoti VKS tikslais, sąrašas;

(8)

VKS turėtų būti veiklos vykdytojų grupės sertifikavimo pagrindas. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad VKS valdytojai kompetentingai institucijai arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai, kuri išduoda sertifikatą, teiktų informaciją svarbiausiais klausimais, pavyzdžiui, apie įtariamus neatitikties atvejus, narių narystės galiojimo sustabdymą ar atšaukimą ir apie bet kokį draudimą pateikti rinkai produktus kaip ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus;

(9)

Reglamento (ES) 2018/848 VI skyriuje nustatytos oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos taisyklės. Siekiant užtikrinti, kad to reglamento įgyvendinimo sąlygos būtų suderintos, turėtų būti nustatytos tam tikros papildomos taisyklės;

(10)

siekiant užtikrinti dabartinių nacionalinių kontrolės sistemų tęstinumą valstybėse narėse, reikėtų nustatyti oficialiai kontrolei ir imčiai taikomos minimalios procentinės dalies nustatymo taisykles;

(11)

siekiant pašalinti esminius nacionalinių priemonių katalogų taikymo valstybėse narėse skirtumus, reikėtų parengti bendrą priemonių katalogo šabloną ir numatyti tolesnes neatitikties atvejų klasifikavimo ir atitinkamų priemonių gaires;

(12)

informacija apie bet kokią įtariamą ar nustatytą neatitiktį, darančią poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, valstybės narės ir Komisija turėtų dalytis tiesiogiai ir kuo veiksmingiau, visų pirma tam, kad visos susijusios kompetentingos institucijos galėtų atlikti oficialius tyrimus ir taikyti būtinas priemones, kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 41 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse bei 42 straipsnyje. Be to, tikslinga nurodyti išsamias keitimosi ta informacija sąlygas ir tvarką, taip pat ekologinio ūkininkavimo informacinės sistemos funkcijas. Atsižvelgiant į tai, šiame reglamente taip pat turėtų būti paaiškinta, kad kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai įtarus arba nustačius neatitiktį, darančią poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, tokia informacija turėtų būti nedelsiant perduota jų kompetentingoms institucijoms. Galiausiai, šiame reglamente turėtų būti nurodyta, kokia būtiniausia informacija kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos turėtų dalytis su kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis bei jų kompetentingomis institucijomis, ir nustatyta kompetentingų institucijų pareiga imtis tinkamų priemonių ir nustatyti dokumentais pagrįstas procedūras, kad būtų sudarytos sąlygos taip keistis informacija jų teritorijoje;

(13)

trečiųjų šalių veiklos vykdytojų grupių, vykdančių veiklą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 (2) ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 889/2008 (3) ir (EB) Nr. 1235/2008 (4), narių skaičius gali būti gerokai didesnis už didžiausią šiuo reglamentu nustatytą dydį. Formuojant naujas veiklos vykdytojų grupes, atitinkančias šį naują reikalavimą, gali reikėti atlikti reikšmingus pakeitimus, susijusius su atitinkamo juridinio asmens įsteigimu, VKS ir kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos vykdomo sertifikavimo būtinais elementais. Todėl tam, kad tos veiklos vykdytojų grupės galėtų atlikti reikalavimui dėl didžiausio grupės dydžio įvykdyti būtinus pakeitimus, turėtų būti numatytas ne ilgesnis kaip 3 metų pereinamasis laikotarpis, skaičiuojamas nuo 2022 m. sausio 1 d.;

(14)

reikalavimui, susijusiam su nacionaliniu priemonių katalogu, įvykdyti gali reikėti pakeisti jau esamus nacionalinius priemonių katalogus, kurie iki šiol buvo parengti valstybėse narėse laikantis reglamentų (EB) Nr. 834/2007 ir (EB) Nr. 889/2008. Todėl visoms valstybėms narėms dėl tų esamų nacionalinių priemonių katalogų turėtų būti numatytas ne ilgesnis kaip 1 metų pereinamasis laikotarpis nuo 2022 m. sausio 1 d., kad jos, siekdamos laikytis naujų reikalavimų, galėtų atlikti būtinus savo nacionalinių priemonių katalogų patobulinimus arba juos pakeisti;

(15)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos;

(16)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Procedūriniai veiksmai, kurių turi imtis veiklos vykdytojas įtariamos neatitikties dėl aptiktų neleidžiamų produktų ir medžiagų atveju

1.   Siekdamas patikrinti, ar įtarimas gali būti pagrįstas pagal Reglamento (ES) 2018/848 28 straipsnio 2 dalies b punktą, veiklos vykdytojas vertina šiuos elementus:

a)

jei įtariama, kad neatitiktis yra susijusi su įvežamu ekologišku produktu arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktu, veiklos vykdytojas patikrina, ar:

i)

ekologiško arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto etiketėje pateikta informacija sutampa su lydimuosiuose dokumentuose pateikta informacija;

ii)

tiekėjo pateiktame sertifikate esanti informacija yra susijusi su realiai įsigytu produktu;

b)

įtarus, kad neleidžiamų produktų ar medžiagų buvimo priežastis yra susijusi su veiklos vykdytojo kontroliuojamais veiksniais, jis turi išnagrinėti visas galimas neleidžiamų produktų ar medžiagų buvimo priežastis.

2.   Tais atvejais, kai veiklos vykdytojas pagal Reglamento (ES) 2018/848 28 straipsnio 2 dalies d punktą informuoja kompetentingą instituciją arba tam tikrais atvejais kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą apie pagrįstą įtarimą, arba kai įtarimo negalima pašalinti, jis pateikia, jei tai tinka ir prieinama, bent šią informaciją:

a)

informaciją ir dokumentus apie tiekėją (pristatymo pranešimą, sąskaitą faktūrą, tiekėjo sertifikatą, ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatą (angl. COI));

b)

produkto atsekamumo informaciją, nurodant partijos identifikavimo duomenis, atsargų kiekį, parduotų produktų kiekį;

c)

akredituotosios laboratorijos rezultatus, jei jie yra tinkami ir prieinami;

d)

mėginių ėmimo formą, kurioje nurodomas mėginio paėmimo laikas, vieta ir taikytas metodas;

e)

visą informaciją apie ankstesnį įtarimą, susijusį su konkrečiu neleidžiamu produktu ar medžiaga;

f)

visus kitus dokumentus, kurie galėtų būti reikalingi siekiant išaiškinti atvejį.

2 straipsnis

Oficialaus tyrimo metodika

1.   Nedarydamos poveikio Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 2 dalies taikymui, kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, atlikdamos to reglamento 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą oficialų tyrimą, nustato bent:

a)

atitinkamų ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų pavadinimą, partijos identifikavimo duomenis, savininką ir fizinę buvimo vietą;

b)

tai, ar atitinkami produktai tebėra pateikiami rinkai kaip ekologiški produktai ar perėjimo prie ekologinės gamybos produktai arba naudojami ekologinėje gamyboje;

c)

aptiktų neleidžiamų produktų arba medžiagų tipą, pavadinimą, kiekį ir kitą susijusią informaciją;

d)

informaciją apie tai, kokiame gamybos, paruošimo, laikymo ar platinimo etape ir kur tiksliai buvo rasti neleidžiami produktai arba medžiagos, ir, visų pirma, kiek tai susiję su augalinių produktų gamyba, – informaciją apie tai, ar mėginys buvo paimtas prieš nuimant derlių ar jį nuėmus;

e)

informaciją apie tai, ar nukentėjo kiti tiekimo grandinėje dalyvaujantys veiklos vykdytojai;

f)

atitinkamų ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų ir veiklos vykdytojų ankstesnių oficialių tyrimų rezultatus.

2.   Oficialus tyrimas atliekamas taikant tinkamus metodus ir priemones, įskaitant nurodytuosius Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (5) 14 straipsnyje ir 137 straipsnio 3 dalyje.

3.   Oficialiame tyrime turi būti padarytos išvados bent jau dėl:

a)

ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos produktų atitikties reikalavimams;

b)

aptiktų neleidžiamų produktų arba medžiagų šaltinio ir priežasties;

c)

Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų elementų.

4.   Kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos parengia kiekvieno oficialaus tyrimo galutinę ataskaitą. Galutinėje ataskaitoje pateikiami:

a)

įrašai apie konkrečius elementus, kurių reikalaujama pagal šį straipsnį;

b)

su šiuo oficialiu tyrimu susijusios informacijos, kuria buvo pasikeista su kompetentinga institucija, kitomis kontrolės institucijomis ir kontrolės įstaigomis bei Komisija, įrašai.

3 straipsnis

Tam tikrų nuorodų naudojimo sąlygos

1.   Reglamento (ES) 2018/848 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos perėjimo prie ekologinės gamybos augalinės kilmės produktams numatytos naudoti nuorodos pateikiamos:

a)

tokios spalvos ir tokio dydžio bei šrifto, kurie nėra labiau pastebimi nei produkto prekinis pavadinimas, o visos nuorodos tekstas turi būti pateiktas tokio paties dydžio raidėmis;

b)

tame pačiame matomame paviršiuje, kaip ir kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos kodas, nurodytas Reglamento (ES) 2018/848 32 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.   Reglamento (ES) 2018/848 32 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kodas pateikiamas tame pačiame matomame paviršiuje, kaip ir Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas, kai jis yra naudojamas ženklinimo reikmėms.

3.   Vietos, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda, minima Reglamento (ES) 2018/848 32 straipsnio 2 dalyje, pateikiama iš karto po šio straipsnio 2 dalyje nurodyto kodo.

4 straipsnis

Veiklos vykdytojų grupės sudėtis ir dydis

Veiklos vykdytojų grupės narys registruojasi tik vienai tam tikro produkto veiklos vykdytojų grupei, taip pat ir tuo atveju, kai veiklos vykdytojas vykdo įvairią su tuo produktu susijusią veiklą.

Didžiausias veiklos vykdytojų grupės dydis – 2 000 narių.

5 straipsnis

Veiklos vykdytojų grupės dokumentai ir duomenų įrašai

Vidaus kontrolės sistemos (VKS) taikymo tikslais veiklos vykdytojų grupė saugo šiuos dokumentus ir duomenų įrašus:

a)

grupei priklausančių veiklos vykdytojų sąrašą, kuris pagrįstas kiekvieno nario registracijos duomenimis, ir kurį sudaro šie duomenys apie kiekvieną grupei priklausantį veiklos vykdytoją:

i)

pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas);

ii)

kontaktiniai duomenys;

iii)

registracijos data;

iv)

visas nario valdomas bendras žemės plotas, nurodant, ar jis priskiriamas prie ekologinės gamybos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ar neekologinės gamybos žemės plotų;

v)

informacija apie kiekvieną gamybos vienetą ir (arba) veiklą: dydis, vieta, pridedant žemėlapį (jei turima), produktas, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pradžios data, produkcijos įverčiai;

vi)

paskutinio vidaus patikrinimo data (nurodomas VKS inspektoriaus vardas ir pavardė);

vii)

kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atliktos paskutinės oficialios kontrolės data (nurodomas inspektoriaus vardas ir pavardė);

viii)

sąrašo data ir versija;

b)

nario ir veiklos vykdytojų grupės, kaip juridinio asmens, pasirašytus narystės susitarimus, kuriuose nurodomos nario teisės ir pareigos;

c)

VKS inspektoriaus ir patikrinto veiklos vykdytojų grupės nario pasirašytas vidaus patikrinimų ataskaitas, kuriose pateikiama bent ši informacija:

i)

nario vardas ir pavardė (pavadinimas) ir gamybos vieneto ar patalpų, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, kuriuose vykdoma Reglamento (ES) 2018/848 36 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta veikla, kuriose vykdoma tikrinama veikla, adresas;

ii)

vidinio patikrinimo data ir pradžios bei pabaigos laikas;

iii)

patikrinimo rezultatai;

iv)

audito apimtis / perimetras;

v)

ataskaitos išdavimo data;

vi)

vidaus inspektoriaus vardas ir pavardė;

d)

įrašus apie VKS inspektorių baigtus mokymo kursus, kuriuose nurodoma ši informacija:

i)

mokymo kursų datos;

ii)

mokymo kursų tema;

iii)

instruktoriaus vardas ir pavardė;

iv)

mokymo kursų dalyvio parašas;

v)

jei reikia, įgytų žinių įvertinimas;

e)

veiklos vykdytojų grupės narių mokymo įrašus;

f)

įrašus apie VKS valdytojo taikytas priemones, kuriuose nurodoma ši informacija:

i)

narių, kuriems neatitikties atveju taikytos priemonės, įskaitant tuos, kurių narystės galiojimas sustabdytas, atšauktas arba kurie turi laikytis reikalavimo dėl naujo perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio, sąrašas;

ii)

nustatytą neatitikties atvejį pagrindžiantys dokumentai;

iii)

tolesnės veiklos, susijusios su priemonėmis, dokumentai;

g)

duomenis apie atsekamumą, įskaitant informaciją apie kiekius ir, prireikus, apie šią veiklą:

i)

grupės vykdomą ūkio žaliavų, įskaitant augalų dauginamąją medžiagą, įsigijimą ir platinimą;

ii)

gamybą, įskaitant derlių;

iii)

saugojimą;

iv)

paruošimą;

v)

kiekvieno nario bendrai rinkodaros sistemai tiekiamus produktus;

vi)

veiklos vykdytojų grupės produktų pateikimą rinkai;

h)

veiklos vykdytojų ir subrangovų grupės rašytinius susitarimus ir sutartis, įskaitant informaciją apie veiklos, vykdomos pagal subrangos sutartis, pobūdį;

i)

informaciją apie VKS valdytojo paskyrimą;

j)

informaciją apie VKS inspektorių paskyrimą ir VKS inspektorių sąrašo sudarymą.

Pirmos pastraipos a punkte nurodytą narių sąrašą VKS valdytojas atnaujina po kiekvieno a punkto i–viii papunkčiuose išvardytų elementų pakeitimo, nurodydamas bet kokio nario narystės grupėje galiojimo sustabdymą ar panaikinimą dėl taikytų priemonių po to, kai atlikus vidaus patikrinimą arba oficialią kontrolę, buvo nustatyta neatitiktis.

6 straipsnis

VKS valdytojo pranešimai

VKS valdytojas nedelsdamas pateikia kompetentingai institucijai arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijai ar kontrolės įstaigai informaciją apie:

a)

bet kokį įtariamą reikšmingos ir kritinės neatitikties atvejį;

b)

bet kokį nario narystės grupėje galiojimo sustabdymą ar panaikinimą arba gamybos vieneto ar patalpų, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, naudojimo narystės grupėje sąlygomis sustabdymą ar panaikinimą;

c)

bet kokį draudimą pateikti rinkai produktą kaip ekologišką arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktą, nurodant atitinkamo (-ų) nario (-ų) pavadinimą (-us), atitinkamą kiekį ir informaciją apie partiją.

7 straipsnis

Mažiausi kontrolės ir mėginių procentiniai dydžiai

Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 4 dalyje nurodytai oficialiai kontrolei, kurią, atsižvelgiant į neatitikties riziką, turi atlikti kiekviena kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, taikomos šios taisyklės dėl minimalių procentinių dydžių:

a)

kiekvienais metais, iš anksto nepranešus, atliekama ne mažiau kaip 10 % visų su oficialia veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių kontrole susijusių patikrinimų;

b)

kiekvienais metais atliekama ne mažiau kaip 10 % Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomos kontrolės patikrinimų;

c)

kiekvienais metais mėginių ėmimo procedūra pagal Reglamento (ES) 2017/625 14 straipsnio h punktą taikoma ne mažiau kaip 5 % veiklos vykdytojų, išskyrus veiklos vykdytojus, kuriems taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) 2018/848 34 straipsnio 2 dalį ir 35 straipsnio 8 dalį;

d)

kiekvienais metais mėginių ėmimo procedūra pagal Reglamento (ES) 2017/625 14 straipsnio h punktą taikoma ne mažiau kaip 2 % kiekvienos veiklos vykdytojų grupės narių;

e)

kiekvienais metais iš naujo tikrinama ne mažiau kaip 5 % veiklos vykdytojų grupei priklausančių veiklos vykdytojų, bet ne mažiau kaip 10 narių. Jei veiklos vykdytojų grupę sudaro 10 arba mažiau narių, tikrinama visų narių atitiktis reikalavimams, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 3 dalyje.

8 straipsnis

Veiksmai nustatytos neatitikties atvejais

Kompetentingos institucijos gali taikyti šio reglamento I priede nustatytą vienodą tvarką, kad parengtų nacionalinį priemonių katalogą, nurodytą Reglamento (ES) 2018/848 41 straipsnio 4 dalyje.

Tą nacionalinį priemonių katalogą sudaro bent:

a)

neatitikties atvejų sąrašas su nuoroda į konkrečias Reglamento (ES) 2018/848 arba deleguotojo ar įgyvendinimo akto, priimto pagal tą reglamentą, taisykles;

b)

neatitikties klasifikacija į tris kategorijas: mažareikšmė, reikšminga ir kritinė, atsižvelgiant bent jau į šiuos kriterijus:

i)

Reglamento (ES) 2018/848 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsargumo priemonių taikymą ir Reglamento (ES) 2017/625 9 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą pačių atliekamą kontrolę;

ii)

ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos produktų atitikties reikalavimams poveikį;

iii)

atsekamumo sistemos gebą nustatyti susijusio (-ių) produkto (-ų) buvimo vietą tiekimo grandinėje;

iv)

informaciją apie tai, kaip buvo reaguota į ankstesnius kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos prašymus;

c)

priemonės, taikomos atsižvelgiant į skirtingas neatitikties kategorijas.

9 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Taikydamos Reglamento (ES) 2018/848 43 straipsnio 1 dalį, kompetentingos institucijos, keisdamosi informacija su Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, naudoja ekologinio ūkininkavimo informacinę sistemą (OFIS) ir šio reglamento II priede pateiktus šablonus, laikydamosi šių taisyklių:

a)

valstybė narė (pranešančioji valstybė narė) teikia pranešimą atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) (valstybei (-ėms) narei (-ėms), kuriai (-ioms) pranešama bent šiais atvejais:

i)

kai įtariama arba nustatyta neatitiktis daro poveikį iš kitos valstybės narės atvežtų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams;

ii)

kai įtariama arba nustatyta neatitiktis daro poveikį pagal Reglamento (ES) 2018/848 45 straipsnio 1 dalį ir 57 straipsnį iš trečiosios šalies importuotų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams;

iii)

kai įtariama arba nustatyta neatitiktis daro poveikį iš pranešančiosios valstybės narės atvežtų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams, nes tai gali turėti poveikį vienai ar daugiau pranešimą gavusių valstybių narių (įspėjamasis pranešimas);

b)

a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytais atvejais valstybė narė arba valstybės narės, kurioms pranešta, atsako per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos ir informuoja apie veiksmus ir priemones, kurių imtasi, taip pat pateikia oficialaus tyrimo rezultatus ir visą kitą turimą ir (arba) pranešančiosios valstybės narės reikalaujamą informaciją;

c)

pranešančioji valstybė narė gali paprašyti pranešimą gavusios valstybės narės ar valstybių narių pateikti visą būtiną papildomą informaciją;

d)

pranešančioji valstybė narė kuo greičiau papildo OFIS sistemą reikiamais įrašais ir atnaujina jos duomenis, be kita ko, atnaujina duomenis, susijusius su jos pačios oficialių tyrimų rezultatais.

e)

a punkto ii papunktyje nurodytu atveju ir kai valstybė narė praneša Komisijai, Komisija informuoja trečiosios šalies kompetentingą instituciją arba, kai tinkama, kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą.

2.   Be Reglamento (ES) 2017/625 32 straipsnio b punkte nurodytos pareigos teikti informaciją, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nedelsiant informuoja kompetentingą instituciją, kuri jai pavedė arba perdavė tam tikras oficialios kontrolės užduotis arba tam tikras užduotis, susijusias su kita oficialia veikla pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį ir 28 straipsnio 1 dalį arba 31 straipsnį, apie visus įtarimus arba nustatytą neatitiktį, darančią poveikį ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams. Ji taip pat pateikia visą kitą informaciją, kurios reikalauja ta kompetentinga institucija.

3.   Taikant Reglamento (ES) 2018/848 43 straipsnio 3 dalį, kai veiklos vykdytojus arba veiklos vykdytojų grupes ir (arba) jų subrangovus tikrina skirtingos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, tos kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos keičiasi atitinkama informacija apie jų kontroliuojamus veiksmus.

4.   Taikant Reglamento (ES) 2018/848 43 straipsnio 3 dalį, jei veiklos vykdytojai arba veiklos vykdytojų grupės ir (arba) jų subrangovai pakeičia savo kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą, tokie atitinkami veiklos vykdytojai ir (arba) kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga nedelsiant praneša apie tą pakeitimą kompetentingai institucijai.

Naujoji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga paprašo ankstesnės kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos pateikti atitinkamo veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės kontrolės bylą. Ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga naujajai kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai nedelsiant perduoda atitinkamo veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės kontrolės bylą, įskaitant Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 6 dalyje nurodytą rašytinį protokolą, informaciją apie sertifikavimo statusą, neatitikties atvejų sąrašą ir atitinkamas priemones, kurias taikė ankstesnė kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga.

Naujoji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga įsitikina, kad veiklos vykdytojas pašalino, arba užtikrina, kad jis pašalintų ankstesnės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos rašytiniame protokole nurodytus neatitikimus.

5.   Kai veiklos vykdytojams arba veiklos vykdytojų grupėms taikoma atsekamumo ir masės balanso patikra, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, taikydamos Reglamento (ES) 2018/848 43 straipsnio 3 dalį, keičiasi atitinkama informacija, kad šias patikras būtų galima užbaigti.

6.   Kompetentingos institucijos imasi tinkamų priemonių ir nustato dokumentais įformintas procedūras, kad galėtų keistis informacija tarpusavyje ir su kontrolės institucijomis ir (arba) kontrolės įstaigomis, kurioms jos pavedė arba perdavė tam tikras oficialios kontrolės užduotis arba tam tikras su kita oficialia veikla susijusias užduotis, taip pat tarp tų kontrolės institucijų ir (arba) kontrolės įstaigų.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Trečiųjų šalių veiklos vykdytojų grupės, kurios atitinka reglamentų (EB) Nr. 834/2007, (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 reikalavimus iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, ir kurioms būtini svarbūs administraciniai, teisiniai ir struktūriniai pakeitimai, susiję su šio reglamento 4 straipsnio antroje pastraipoje nustatytu didžiausiu veiklos vykdytojų grupės dydžiu, turi atitikti tą nuostatą ne vėliau kaip nuo 2025 m. sausio 1 d.

2.   Pagal 8 straipsnį parengtas nacionalinis priemonių katalogas taikomas ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008 9 18, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL L 334, 2008 12 12, p. 25).

(5)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).


I PRIEDAS

8 straipsnyje nurodyta vienoda nacionalinio priemonių katalogo sudarymo ir taikymo tvarka

1.   

Kompetentingos institucijos neatitikties atvejus pagal 8 straipsnyje nurodytus skirstymo kriterijus gali skirstyti į mažareikšmius, reikšmingus arba kritinius, kai taikoma viena ar daugiau iš šių sąlygų:

a)

neatitikties atvejis yra mažareikšmis, kai:

i)

atsargumo priemonės yra proporcingos ir tinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – veiksmingos;

ii)

neatitiktis nedaro poveikio ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą (-ų) produktą (-us) tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus;

b)

neatitikties atvejis yra reikšmingas, kai:

i)

atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos;

ii)

neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

veiklos vykdytojas laiku nepašalino mažareikšmės neatitikties;

iv)

taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą (-ų) produktą (-us) tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus;

c)

neatitikties atvejis yra kritinis, kai:

i)

atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojo įdiegtos kontrolės priemonės – neveiksmingos;

ii)

neatitiktis daro poveikį ekologiško produkto arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams;

iii)

veiklos vykdytojas nepašalina ankstesnių reikšmingų neatitikimų arba pakartotinai nepašalina prie kitų kategorijų priskiriamų neatitikimų;

iv)

taikant atsekamumo sistemą nėra gauta informacijos, kuri padėtų aptikti paveiktą (-us) produktą (-us) tiekimo grandinėje; nėra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus.

2.   

Priemonės

Kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos išvardytų kategorijų neatitikties atvejais gali pasirinkti proporcingai taikyti vieną arba kelias iš šių priemonių:

Neatitikties kategorija

Priemonė

Mažareikšmė

Per nustatytą laikotarpį veiklos vykdytojas pateikia neatitikties šalinimo veiksmų planą.

Reikšminga

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi, užtikrinama, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją (paveiktas kultūras arba gyvūnus) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.

Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis.

Apribojama sertifikato taikymo sritis.

Gerinamas prevencinių ir kontrolės priemonių, kurias veiklos vykdytojas įdiegė siekdamas užtikrinti atitiktį, įgyvendinimas.

Kritinė

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 1 dalimi, užtikrinama, kad ženklinant ir reklamuojant visą atitinkamą partiją ar gamybinę seriją (paveiktas kultūras arba gyvūnus) nebūtų daroma nuoroda į ekologinę gamybą.

Remiantis Reglamento (ES) 2018/848 42 straipsnio 2 dalimi, draudžiama tam tikrą laikotarpį prekiauti produktais, kurių etiketėje pateikiama nuoroda į ekologinę gamybą.

Nustatomas naujas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis.

Apribojama sertifikato taikymo sritis.

Sustabdomas sertifikato galiojimas.

Panaikinamas sertifikatas.


II PRIEDAS

9 straipsnyje nurodytos OFIS formos

1.

Standartinio pranešimo apie įtariamą arba nustatytą neatitiktį šablonas

*Pirma kalba:

Antra kalba:

A.

Pranešančioji valstybė narė

1)

Šalis:

2)

Kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys:

*3)

Pranešimo data (MMMM-MM-DD):

*4)

Nuoroda:

B.

Valstybė (-ės) narė (-ės), kuriai (-ioms) pranešama

*1)

Šalis / šalys:

2)

Kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) kontaktiniai duomenys:

C.

Produktas

*1)

Produkto kategorija:

*2)

Produkto / prekybinis pavadinimas:

*3)

Kilmės šalis:

4)

Produkto aprašymas (pakuotės dydis, forma ir kt.). Pridėkite nukopijuotą arba nuskenuotą plombą arba etiketę:

5)

Partijos identifikavimas (pvz., partijos numeris, pristatymo numeris, pristatymo data ir kt.):

6)

Kita informacija:

D.

Atsekamumas

Išsamiai aprašykite visą tiekimo grandinę:

1)

Gamintojas – kontaktiniai duomenys – kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

2)

Kilmės šalies perdirbėjas / pardavėjas – kontaktiniai duomenys – kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

3)

Pranešančiosios šalies importuotojas – kontaktiniai duomenys – kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

4)

Didmenininkas – kontaktiniai duomenys – kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

5)

Pranešančiosios šalies, kurioje nustatyta neatitiktis, mažmenininkas arba kitas veiklos vykdytojas – kontaktiniai duomenys – kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

Institucija (-os):

Kiti subjektai:

E.

Neatitiktis, įtariama neatitiktis, kitos iškeltos problemos

*1)

Neatitikties pobūdis / įtariama neatitiktis / kitos iškeltos problemos.

Kokia neatitiktis / įtariama neatitiktis / kita iškelta problema buvo nustatyta?

*Kodėl ji laikoma neatitiktimi / įtariama neatitiktimi / kita nustatyta problema, susijusia su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848 (1)?

2)

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo aplinkybės. Pridėkite sąskaitos faktūros arba kitų patvirtinamųjų dokumentų kopiją:

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo data (MMMM-MM-DD):

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo vieta:

3)

Mėginių / tyrimų (jei tokių yra) analizė. Pridėkite analizės ataskaitos kopiją:

Mėginių / tyrimų data (MMMM-MM-DD):

Mėginių ėmimo / tyrimo atlikimo vieta:

Mėginių ėmimo / tyrimų atlikimo data (MMMM-MM-DD):

Duomenys (laboratorijos pavadinimas, taikyti metodai, rezultatai):

Rastų medžiagų pavadinimai:

Aptiktų likučių kiekis:

Ar tas kiekis viršija ribinį kiekį, įprastai leidžiamą maisto produktuose (arba pašaruose)?

Ar ribinis GMO ženklinimo kiekis viršytas?

F.

Rinkos poveikis

1)

Ar produktas pašalintas iš rinkos, jį uždrausta pateikti rinkai ar jis parduotas?

2)

Kokie subjektai jau yra informuoti?

3)

Ar padarytas poveikis kitoms valstybėms narėms? Jei taip, kurioms valstybėms narėms?

G.

Taikytos priemonės

1)

Ar taikytos kokios nors savanoriškos priemonės (susijusios su produktu / veiklos vykdytoju / rinka)?

2)

Ar taikytos kokios nors privalomos priemonės?

3)

Kokia priemonių taikymo sritis (nacionalinė, regioninė, eksporto ir kt.)?

4)

Įsigaliojimo data: (MMMM-MM-DD):

5)

Trukmė (mėnesiais):

6)

Priemonių pagrindimas / teisinis pagrindas:

7)

Kokia kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga priėmė priemones?

H.

Kita informacija / Vertinimas

I.

Priedai

Nukopijuoti arba nuskenuoti produkto dokumentai (plomba, etiketė ir kt.). Sąskaitos faktūros, važtaraščio ar vežimo dokumento arba pristatymo užsakymo kopija. Analizės ataskaita ir (arba) kiti susiję dokumentai:

2.

Standartinio atsakymo į standartinį pranešimą apie įtariamą arba nustatytą neatitiktį šablonas

*Pirma kalba:

Antra kalba:

Atsakymo versija:

A.

Valstybė narė, kuriai pranešama

1)

Šalis:

2)

Kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys:

*3)

Data (MMMM-MM-DD):

*4)

Nuoroda:

B.

Pranešimas

1)

Šalis:

2)

Kompetentingos institucijos kontaktiniai duomenys:

*3)

Pranešimo data (MMMM-MM-DD):

*4)

Pranešimo nuoroda (tokia pati kaip pranešimo A.4 punkte):

*5)

Produktas:

6)

Neatitiktis / įtariama neatitiktis / kita iškelta problema:

C.

Tyrimas

1)

Kokia (-os) kompetentinga (-os) institucija (-os) arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija (-os) ir (arba) kontrolės įstaiga (-os) yra / buvo atsakinga (-os) už tyrimą?

2)

Apibūdinkite įvairių susijusių šalių (jei tokių yra) atskirų veiklos vykdytojų ir kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos (-ų) ir (arba) kontrolės įstaigos (-ų) bendradarbiavimą.

3)

Kokie taikyti tyrimo metodai ir (arba) procedūros?

Pavyzdžiui, ar atitinkamiems veiklos vykdytojams buvo taikoma speciali kontrolė?

Ar paimti ir ištirti mėginiai?

4)

Kokie yra tyrimo rezultatai?

Kokie yra patikrinimų ir (arba) analizių rezultatai (jei tokių yra)?

Ar buvo nustatyta neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos priežastis?

Kiek, jūsų manymu, neatitiktis / įtariama neatitiktis / kita iškelta problema yra reikšminga?

5)

Ar buvo aiškiai nustatyta ir patvirtinta taršos / neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos priežastis ir subjektų atsakomybė?

Ar nustatyti veiklos vykdytojai per pastaruosius 3 metus buvo susiję su kitais neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos atvejais?

D.

Priemonės ir sankcijos

*1)

Kokių imtasi prevencinių ir taisomųjų priemonių (pvz., susijusių su produkto platinimu / išleidimu į apyvartą Sąjungos rinkoje ir trečiųjų šalių rinkose)?

2)

Kokių su atitinkamais veiklos vykdytojais ir (arba) atitinkamais produktais susijusių priemonių imtasi nustačius neatitiktį / įtariamą neatitiktį / kitą iškeltą problemą? (2)

*Veiksmų pobūdis (rašytinė forma, įspėjimas ir kt.):

Ar gamintojo / perdirbėjo sertifikato taikymo sritis apribota, jis sustabdytas ar panaikintas?

Veiksmų įsigaliojimo data (jei yra) MMMM-MM-DD):

Veiksmų trukmė (jei jie buvo taikomi) (mėnesiais):

Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ir (arba) kontrolės įstaiga, kuri patvirtino ir taikė veiksmus (jei jie buvo taikomi):

3)

Ar planuojami atitinkamų veiklos vykdytojų papildomi patikrinimai?

4)

Kokiomis kitomis priemonėmis kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga planuoja užkirsti kelią panašiems atvejams?

E.

Kita informacija

F.

Priedai

3.

Įspėjamojo pranešimo šablonas

1.

Įspėjimo kilmė ir statusas

Įspėjančioji šalis:

Kompetentinga institucija:

2.

Įspėjamoji (-osios) šalis (-ys)

Šalis

Kompetentinga institucija

Koordinatorius

Mastas

3.

Neatitiktis, sukčiavimas, kitos problemos ir jų įtarimas (toliau – neatitiktis)

Pavadinimas:

Apibūdinimas:

Kiek, jūsų manymu, neatitiktis yra reikšminga?

Kokie subjektai jau informuoti?

Neatitikties nustatymo aplinkybės

Data:

Vieta:

Neatitiktį nustatęs asmuo / įstaiga:

Galimai pažeidžiami Sąjungos teisės aktai (nuoroda (-os)):

4.

Produkto atsekamumas:

Apibūdinimas

Pavadinimas:

Prekės ženklas / prekybinis pavadinimas:

Kiti aspektai:

Siunta

Siuntos / partijos / pristatymo numeris:

Kilmės šalis:

Bendras grynasis svoris / bruto svoris, tūris:

Kita informacija:

Tiekimo grandinė – veiklos vykdytojų apibūdinimas (pavadinimas, tipas, kontaktiniai duomenys, kontrolės įstaiga / kontrolės institucija (ir kontaktiniai duomenys))

5.

Taikytos priemonės

0.

Dar nesiimta jokių veiksmų (paaiškinkite, kodėl)

1.

Draudimas pateikti produktą į rinką (pagrindas – data – kiekis)

2.

Produkto kategorija pakeičiama į žemesnę įprastų produktų kategoriją (pagrindas – data – kiekiai – nuo / iki)

3.

Veiklos vykdytojo sertifikato galiojimas sustabdomas (nuo / iki – taikymo sritis)

4.

Veiklos vykdytojo sertifikato galiojimas panaikinimas (nuo)

5.

Kitos priemonės (apibūdinkite)

6.

Kita informacija

7.

Dokumentų rinkiniai

4.

Tarptautinio standartinio pranešimo apie įtariamą arba nustatytą neatitiktį šablonas

Pranešančioji šalis

Šalis:

Subjekto, apie kurį pranešta, duomenys

Subjekto, apie kurį pranešta, tipas:

Subjekto kodas:

Subjekto versija:

Pavadinimas:

Gatvė:

Pašto indeksas:

Vietovė:

Telefonas:

Pašto adresas:

Faksas:

Nuoroda į interneto svetainę:

URL svetainė:

Pastabos:

A.

Produktas

*1)

Kilmės šalis:

*2)

Produkto kategorija:

*3)

Produkto / prekybinis pavadinimas:

4)

Produkto aprašymas (pakuotės dydis, forma ir kt.). Pridėkite nukopijuotą arba nuskenuotą plombą arba etiketę:

5)

Partijos identifikavimas (pvz., partijos numeris, pristatymo numeris, pristatymo data ir kt.):

6)

Kita informacija:

B.

Atsekamumas

Išsamiai aprašykite visą tiekimo grandinę:

1)

Gamintojas. Kontaktiniai duomenys. Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

2)

Kilmės šalies perdirbėjas / pardavėjas / eksportuotojas. Kontaktiniai duomenys. Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

3)

Pranešančiosios šalies importuotojas. Kontaktiniai duomenys. Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga:

4)

Didmenininkas. Kontaktiniai duomenys. Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

5)

Pranešančiosios šalies, kurioje nustatyta neatitiktis, mažmenininkas arba kitas veiklos vykdytojas. Kontaktiniai duomenys. Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga:

Institucija (-os):

Kiti subjektai:

C.

Neatitiktis, įtariama neatitiktis, kitos iškeltos problemos

*1)

Neatitikties pobūdis / įtariama neatitiktis / kitos iškeltos problemos.

Kokia neatitiktis / įtariama neatitiktis / kita iškelta problema buvo nustatyta?

*Kodėl ji laikoma neatitiktimi / įtariama neatitiktimi / kita nustatyta problema, susijusia su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848 (3)?

2)

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo aplinkybės. Pridėkite sąskaitos faktūros arba kitų patvirtinamųjų dokumentų kopiją:

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo data (MMMM-MM-DD):

Neatitikties / įtariamos neatitikties / kitos iškeltos problemos nustatymo vieta:

3)

Mėginių / tyrimų (jei tokių yra) analizė. Pridėkite analizės ataskaitos kopiją:

Mėginių / tyrimų data (MMMM-MM-DD):

Mėginių ėmimo / tyrimo atlikimo vieta:

Mėginių ėmimo / tyrimų atlikimo data (MMMM-MM-DD):

Duomenys (laboratorijos pavadinimas, taikyti metodai, rezultatai):

Rastų medžiagų pavadinimai:

Aptiktų likučių kiekis:

Ar tas kiekis viršija ribinį kiekį, įprastai leidžiamą maisto produktuose (arba pašaruose)?:

Ar ribinis GMO ženklinimo kiekis viršytas?

D.

Rinkos poveikis

1)

Ar produktas pašalintas iš rinkos, jį uždrausta pateikti rinkai?

2)

Kokie subjektai jau yra informuoti?

3)

Ar padarytas poveikis kitoms valstybėms narėms? Jei taip, kurioms valstybėms narėms?

E.

Taikytos priemonės

1)

Ar taikytos kokios nors savanoriškos priemonės (susijusios su produktu / veiklos vykdytoju / rinka)?

2)

Ar taikytos kokios nors privalomos priemonės?

3)

Kokia priemonių taikymo sritis (nacionalinė, regioninė, eksporto ir kt.)?

4)

Įsigaliojimo data: (MMMM-MM-DD):

5)

Trukmė (mėnesiais):

6)

Priemonių pagrindimas / teisinis pagrindas:

7)

Kokia kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga priėmė priemones?

F.

Kita informacija / Vertinimas

G.

Priedai

Nukopijuoti arba nuskenuoti produkto dokumentai (plomba, etiketė ir kt.). Sąskaitos faktūros, važtaraščio ar vežimo dokumento arba pristatymo užsakymo kopija. Analizės ataskaita ir (arba) kiti susiję dokumentai:

-----------

(*)

Privalomi laukai.

(1)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).

(2)  Priemonė pagal Reglamento (ES) 2018/848 29 straipsnio 1 ir 2 dalis, 41 straipsnio 1–4 dalis ir 42 straipsnį.

(3)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).