2021 11 25   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 420/129


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/2057

2021 m. lapkričio 24 d.

kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Singapūro Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2021/953 nustatoma sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Tuo reglamentu taip pat padedama sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti laisvo judėjimo apribojimus laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas SARS-CoV-2 plitimas;

(2)

Reglamentu (ES) 2021/953 sudaromos sąlygos pripažinti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams trečiųjų šalių išduotus COVID-19 pažymėjimus, jei Komisija nustato, kad tie COVID-19 pažymėjimai išduoti laikantis standartų, kurie turi būti laikomi lygiaverčiais pagal šį reglamentą nustatytiems standartams. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/954 (2) valstybės narės turi taikyti Reglamentu (ES) 2021/953 nustatytas taisykles trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai yra arba gyvena jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares. Todėl bet kokios šiame sprendime nustatytos išvados dėl lygiavertiškumo turėtų būti taikomos COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimams, kuriuos Singapūro Respublika išduoda Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams. Remiantis Reglamentu (ES) 2021/954, tokios išvados dėl lygiavertiškumo taip pat atitinkamai taikomos COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimams, kuriuos tame reglamente nustatytomis sąlygomis Singapūro Respublika išduoda trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijoje;

(3)

2021 m. liepos 26 d. Singapūro Respublika Komisijai pateikė išsamią informaciją apie sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimų išdavimą pagal sistemą „HealthCerts“. Singapūro Respublika informavo Komisiją, jog mano, kad jos COVID-19 pažymėjimai yra išduodami pagal standartą ir technologinę sistemą, kurie yra sąveikūs su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuriais sudaromos sąlygos patikrinti pažymėjimų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Šiuo atžvilgiu Singapūro Respublika pranešė Komisijai, kad Singapūro Respublikos pagal sistemą „HealthCerts“ išduotuose COVID-19 pažymėjimuose yra Reglamento (ES) 2021/953 priede nurodyti duomenys;

(4)

Singapūro Respublika taip pat informavo Komisiją, kad ji priima valstybių narių ir EEE šalių pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotus ir tyrimo pažymėjimus; taip pat Singapūro Respublika informavo Komisiją, kad ES skaitmeninių COVID tyrimo ir skiepijimo pažymėjimų turėtojams ji taikys tokias pačias sąlygas kaip ir Singapūro Respublikos išduotų tyrimo ir skiepijimo pažymėjimų turėtojams. Visų pirma Singapūro Respublika patvirtino, kad ES skaitmeniniai COVID skiepijimo pažymėjimai bus pripažįstami kaip tinkamas įrodymas, kad keliautojams prieš išvykimą atliko tyrimo rezultatas yra neigiamas. Singapūro Respublika nurodė, kad priėmus šį sprendimą ES skaitmeninių COVID skiepijimo pažymėjimų turėtojams Singapūre 30 dienų bus galima taikyti skiepijimo pagrindu diferencijuotas saugumo valdymo priemones, nereikalaujant papildomų skiepijimo pažymėjimų;

(5)

visų pirma Singapūro Respublika informavo Komisiją, kad ji pripažįsta visas vakcinas, kurių atžvilgiu baigta PSO įtraukimo į naudojimo esant ekstremaliajai padėčiai sąrašą procedūra, taip pat vakcinas, kurias leidžiama naudoti pagal Singapūro specialiosios prieigos pandemijos atveju (Pandemic Special Access Route, PSAR) procedūrą. Singapūras taip pat pripažįsta vakcinas, kurioms suteiktas PSAR leidimas. Dėl tyrimų Singapūro Respublika pranešė Komisijai, kad tyrimo pažymėjimus ji pripažįsta kaip įrodymą, kad keliautojas yra arba nėra užsikrėtęs infekcija, tačiau šiuo metu jo turėjimas nereiškia, kad kelionių apribojimai nebus taikomi. Šios išimtys yra Singapūro pasienio politikos sveikatos srityje klausimas. Be to, šiuo metu Singapūras netaiko sušvelnintų sienos kirtimo reikalavimų persirgusiems keliautojams;

(6)

gavusi Singapūro Respublikos prašymą, 2021 m. rugsėjo 30 d. Komisija atliko techninius bandymus, iš kurių matyti, kad Singapūro Respublika COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimus išduoda pagal sistemą „HealthCerts“, kuri yra sąveiki su Reglamentu (ES) 2021/953 nustatyta patikimumo užtikrinimo sistema ir kuria sudaromos sąlygos patikrinti jų autentiškumą, galiojimą ir vientisumą. Komisija taip pat patvirtino, kad pagal sistemą „HealthCerts“ Singapūro Respublikos išduotuose COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimuose yra būtini duomenys;

(7)

be to, Singapūro Respublika pranešė Komisijai, kad išduos sąveikiuosius skiepijimo pažymėjimus asmenims, paskiepytiems COVID-19 vakcinomis. Šiuo metu tai yra „Comirnaty“ ir „Spikevax“ vakcinos;

(8)

be to, Singapūro Respublika informavo Komisiją, kad sąveikiuosius tyrimo rezultatų pažymėjimus išduos tik atlikus nukleorūgščių amplifikacijos tyrimus arba greituosius antigenų testus, išvardytus bendrame atnaujintame COVID-19 greitųjų antigenų testų sąraše, dėl kurio susitarė pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES (3) 17 straipsnį įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas, remdamasis 2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija (4);

(9)

be to, Singapūro Respublika pranešė Komisijai, kad neišduoda sąveikiųjų persirgimo pažymėjimų.

(10)

be to, Singapūro Respublika informavo Komisiją, kad Singapūro tikrintojai, tikrindami pažymėjimus, į juos įtrauktus asmens duomenis tvarko tik tam, kad patikrintų ir patvirtintų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ar persirgimo būklę, ir vėliau jų nebesaugo;

(11)

tad būtini elementai, kuriais remiantis nustatoma, kad Singapūro Respublikos pagal sistemą „HealthCerts“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir tyrimo pažymėjimai turi būti laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams, yra tenkinami;

(12)

todėl Singapūro Respublikos pagal sistemą „HealthCerts“ išduoti COVID-19 pažymėjimai turėtų būti pripažįstami Reglamento (ES) 2021/953 5 straipsnio 5 dalyje, ir 6 straipsnio 5 dalyje nurodytomis sąlygomis;

(13)

kad šį sprendimą būtų galima taikyti, Singapūro Respublika turėtų būti prijungta prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos;

(14)

siekdama apsaugoti Sąjungos interesus, visų pirma visuomenės sveikatos srityje, Komisija gali pasinaudoti savo įgaliojimais sustabdyti arba nutraukti šio sprendimo taikymą, jei nebesilaikoma Reglamento (ES) 2021/953 8 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

(15)

Siekiant Singapūro Respubliką kuo greičiau prijungti prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2021/953 14 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis teise laisvai judėti Sąjungoje, Singapūro Respublikos pagal sistemą „HealthCerts“ išduoti COVID-19 skiepijimo ir persirgimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pagal Reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams.

2 straipsnis

Singapūro Respublika prijungiama prie Reglamentu (ES) 2021/953 sukurtos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 211, 2021 6 15, p. 1.

(2)  2021 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/954 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo), skirtų trečiųjų valstybių piliečiams, teisėtai esantiems arba gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (OL L 211, 2021 6 15, p. 24).

(3)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(4)  2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija dėl bendros greitųjų antigenų testų naudojimo ir patvirtinimo sistemos ir COVID-19 tyrimų rezultatų tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje (OL C 24, 2021 1 22, p. 1).