2021 8 12   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/1339

2021 m. rugpjūčio 11 d.

kuriuo dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 (2) 6 straipsnio 1 dalį laikoma, kad interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinys, atitinkantis darniuosius standartus ar jų dalis, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos 4 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2)

remdamiesi Įgyvendinimo sprendimu C(2017) 2585, CEN, CENELEC ir ETSI iš dalies pakeitė darnųjį standartą EN 301549 v2.1.2 (2018-08), kurio nuorodos pateiktos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/2048 (3) priede. Jis iš dalies pakeistas priėmus darnųjį Europos standartą EN301549 v3.2.1 (2021-03).Darniajame Europos standarte EN 301549 v3.2.1 (2021-03) nustatyti, be kita ko, interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo techniniai reikalavimai ir atitinkamos standarto nuostatos susietos su Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytais prieinamumo reikalavimais;

(3)

darniuoju standartu EN 301549 v3.2.1 (2021-03) atnaujinami, be kita ko, A priedo A.1 ir A.2 lentelėse pateikti atitikmenys, leidžiantys daryti atitikties Direktyvai (ES) 2016/2102 prielaidą. Be to, standarto E priede pateikiamos jo naudojimo rekomendacijos, o F priede – daugiau informacijos apie pakeitimus;

(4)

Komisija kartu su CEN, CENELEC ir ETSI įvertino, ar atitinkamos šių organizacijų pateikto darniojo Europos standarto EN 301549 v3.2.1 (2021-03) nuostatos atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2017) 2585 nustatytą reikalavimą;

(5)

atlikus vertinimą nustatyta, kad atitinkamos darniojo Europos standarto EN 301549 v3.2.1 (2021-03) nuostatos atitinka Įgyvendinimo sprendimo C(2017) 2585 II priede nustatytus reikalavimus, kuriuos jomis siekiama apimti. Todėl šio standarto nuorodą tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad darniuoju Europos standartu EN 301549 v3.2.1 (2021-03) iš dalies buvo pakeistas EN301549 v2.1.2 (2018-08), nuorodos į šį standartą iš Europos Sąjungos oficialiojo leidinio turi būti išbrauktos;

(7)

siekiant suteikti pakankamai laiko pasirengti darniojo standarto EN 301549 V3.2.1 (2021-03) taikymui, būtina atidėti darniojo standarto EN 301549 v2.1.2 (2018-08) panaikinimo taikymą;

(8)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

atitiktis darniajam standartui prielaidą dėl atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams leidžia daryti nuo to darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/2048 priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priedo 1 punktas taikomas nuo 2022 m. vasario 12 d.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

(3)  2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą (OL L 327, 2018 12 21, p. 84).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2018/2048 priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1)

1 eilutė išbraukiama;

2)

įterpiama ši 2 eilutė:

Nr.

Nuoroda į standartą

„2.

EN 301549 V3.2.1 (2021-03)

IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai“