2021 4 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/58


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/595

2021 m. balandžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/235/BUSP (1);

(2)

remdamasi Sprendimo 2011/235/BUSP peržiūros rezultatais, Taryba mano, kad jame nustatytos ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2022 m. balandžio 13 d.;

(3)

vienas į Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktą sąrašą įtrauktas asmuo mirė, todėl su juo susijęs įrašas iš šio priedo turėtų būti išbrauktas. Taryba taip pat padarė išvadą, kad reikėtų atnaujinti Sprendimo 2011/235/BUSP priede pateiktus įrašus, susijusius su 34 asmenimis ir vienu subjektu;

(4)

todėl Sprendimas 2011/235/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/235/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2022 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“;

2.

priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (OL L 100, 2011 4 14, p. 51).


PRIEDAS

Sprendimo 2011/235/BUSP priedas (1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas) iš dalies keičiamas taip:

1.

iš sąrašo „Asmenys“ išbraukiamas 16 įrašas (susijęs su HADDAD Hassan (dar žinomas kaip Hassan ZAREH DEHNAVI);

2.

įrašai, susiję su toliau nurodytais 34 asmenimis ir vienu subjektu, pakeičiami šiais įrašais:

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1961 m.

Lytis: vyras

Buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko vyresnysis patarėjas saugumo klausimais. Irano nacionalinės policijos vadovas (nuo 2005 m. iki 2015 m. pradžios). Taip pat Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos (įtrauktas į sąrašą subjektas) vadovas nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2015 m. pradžios. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir 2009 m. birželio 15 d. naktį įvykdė smurtinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose. Buvęs Irano centro Jemeno žmonėms remti vadovas.

2011 4 12

4.

FAZLI Ali

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

Buvęs Imam Hossein kadetų koledžo vadovas (nuo 2018 m. iki 2020 m. birželio mėn.). Buvęs Basij vado pavaduotojas (2009–2018 m.), Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestuotojus 2009 m.

2011 4 12

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Lytis: vyras

Imam Hossein universiteto (Guardians of the Revolution) dėstytojas. Buvęs Kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledžo (DAFOOS) vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu 2009 m.

2011 4 12

11.

RAJABZADEH Azizollah

Lytis: vyras

„URBAN order“ centro vadas nuo 2014 m. Buvęs Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas (2010–2013 m.). Būdamas Teherano policijos vadovu iki 2010 m. sausio mėn. buvo atsakingas už smurtinius policijos išpuolius prieš protestuotojus ir studentus. Kaip Teherano metropolio teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų vadas, jis buvo aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak (Karizako) sulaikymo įstaigoje 2009 m. gruodžio mėn.

2011 4 12

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1950 12 3

Lytis: vyras

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi („Centrinėje“) provincijoje, taip pat Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas. Irano generalinis prokuroras iki 2009 m. rugsėjo mėn., taip pat buvęs žvalgybos ministras M. Khatami prezidentavimo metu. Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji neleista pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis.

2011 4 12

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1953 m.

Lytis: vyras

Nuo 2019 m. balandžio 29 d. Teisėjų aukščiausiojo drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano generalinis prokuroras (2009 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. balandžio mėn.). A. Dolatabadi biuras apkaltino daug protestuotojų, įskaitant asmenis, dalyvavusius 2009 m. gruodžio mėn. Ašūro dienos protestuose. Jis įsakė uždaryti M. Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn. ir areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus, o 2010 m. birželio mėn. uždraudė dvi reformistines politines partijas. Jo biuras apkaltino protestuotojus „Muharebeh“ arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo biuras taip pat rinkosi savo taikiniu reformistus, žmogaus teisių aktyvistus bei žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo plačiai taikydamas represines priemones prieš politinę opoziciją.

2018 m. spalio mėn. jis paskelbė žiniasklaidai, kad keturi sulaikyti Irano aplinkosaugos aktyvistai turi būti apkaltinti „sėję sugedimą žemėje“ – už šį kaltinimą gresia mirties bausmė.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh (Iranas)

Gimimo data: apie 1956 m.

Lytis: vyras

Tikslingumo tarybos narys. Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. Buvęs teisminių institucijų vadovo pavaduotojas ir atstovas spaudai. Buvęs žvalgybos ministras 2009 m. rinkimų metu. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai veikėjai buvo verčiami melagingai prisipažinti vykdant nepakeliamą tardymą, kurio metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama jų šeimų nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Lytis: vyras

Gerovės sistemos vadovas nuo 2011 m. iki 2013 m. Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.). Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų asmenų sulaikymą – jie vėliau būdami sulaikyti mirė. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų jo įsakymu, mirtimi.

2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Irano teismas jį išteisino – kaltinimai buvo susiję su trijų jaunuolių kankinimu ir mirtimis Kahrizak (Karizako) sulaikymo įstaigoje 2009 m. 2017 m. skirta laisvės atėmimo bausmė, 2019 m. rugsėjo mėn. buvo paleistas į laisvę.

2011 4 12

27.

ZARGAR Ahmad

Lytis: vyras

Aukščiausiojo teismo teisėjas ir Teherano revoliucinio teismo vadovas. „Moralės sergėtojų organizacijos“ vadovas. Buvęs Specialiojo ekonominės korupcijos teismo 2-ojo poskyrio teisėjas. Buvęs Teherano apeliacinio teismo (36 poskyrio) teisėjas.

Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestuotojams.

2011 4 12

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

Lytis: vyras

Parlamento narys nuo 2020 m. vasario mėn. Buvęs Irano Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos patarėjas (iki 2019 m.). Buvęs Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos sekretorius. Buvęs Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius. Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą. Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, pagerbti.

2011 10 10

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Lytis: vyras

Buvęs Irano narkotikų kontrolės centro (dar žinomo kaip kovos su narkotikais centras) generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jo vadovaujamos policijos pajėgos buvo atsakingos už teismo nesankcionuotą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto studentų bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basij pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų. Iki 2018 m. buvo geležinkelių policijos vadas.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas)

Gimimo data: 1956 5 20

Lytis: vyras

Teisingumo ministras. Buvęs Specialiųjų tyrimų biuro direktorius. Iki 2016 m. liepos mėn. – vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir viešojo registro vadovas. Nuo 2014 m. balandžio mėn. – Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Kaip Teherano teisminių institucijų pirmininkas buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus sulaikymus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir daug įvykdytų mirties bausmės nuosprendžių.

2011 10 10

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Lytis: vyras

Nuo 2020 m. birželio mėn. – Teismų veiklos priežiūros ir rezultatų inspekcijos generalinis direktorius. Buvęs Qom (Komo) generalinis prokuroras (2008–2017 m.) ir buvęs Kalėjimų generalinio direktorato vadovas. Jis buvo atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės taikymo, taip pat prie to, kad 2009–2010 m. labai padaugėjo įvykdytų mirties bausmės nuosprendžių.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

Lytis: vyras

Isfahano vyriausiasis teisėjas. Buvęs Isfahano generalinis prokuroras. Buvęs Teisingumo ministerijos biuro Yazd (Jazde) vadovas. Buvęs Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie teismo procesų, kuriuose kaltinamiesiems buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., 2010 m. kovo mėn. vykusio Abdollah Fathi teismo proceso metu M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichikos sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. Abdollah Fathi buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie to, kad 2011 m. labai padaugėjo įvykdytų mirties bausmės nuosprendžių.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas) (Iranas)

Gimimo data: 1956 m.

Lytis: vyras

Islamo revoliucijos gvardijos Quds pajėgų vado pavaduotojas nuo 2020 m. – šias pareigas pradėjo eiti reorganizavus pavaldumo tvarką po generolo Qasem Soleimani nužudymo. Kaip Islamo revoliucijos gvardijos generolas, atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų taikant represines priemones protestuotojams 2009 m.

2011 10 10

44.

JAZAYERI Massoud

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

2018 m. balandžio mėn. – jungtinių Irano ginkluotųjų pajėgų štabo patarėjas kultūros klausimais. Irano ginkluotųjų pajėgų jungtiniame kariniame štabe brigados generolas Massoud Jazayeri buvo štabo viršininko pavaduotojas, atsakingas už kultūros ir žiniasklaidos reikalus (dar žinomas kaip Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas). Būdamas štabo viršininko pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas 2009 m. protestų metu. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protestuotojų tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų.

Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kurie teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė Vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

2011 10 10

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1957 m.

Lytis: vyras

Yazd (Jazdo) provincijos parlamento narys. Buvęs Revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už parlamento reikalus. Nuo 2011 iki 2016 m. Yazd (Jazdo) provincijos parlamentinis atstovas ir parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas. Eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo malšinant protestus ir indoktrinuojant vaikus ir jaunimą, kad toliau būtų slopinama žodžio laisvė ir nuomonių skirtumai. Būdamas parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto nariu viešai rėmė opozicijos prieš Vyriausybę slopinimą.

2011 10 10

46.

KAMALIAN Behrouz (dar žinomas kaip: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1983 m.

Lytis: vyras

„Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės, susijusios su Irano režimu, vadovas. Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh Digital Security“ grupuotė yra atsakinga už intensyvius kibernetinius išpuolius prieš vidaus oponentus bei reformistus ir užsienio institucijas. B. Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ organizacija savo veikla padėjo režimui taikyti represines priemones prieš opoziciją, todėl 2009 m. buvo padaryta daug šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų. Ir B. Kamalian, ir „Ashiyaneh“ kibernetinė grupuotė savo veiklą tęsė bent iki 2020 m. sausio mėn.

2011 10 10

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Gimimo vieta: Tabriz (Tebrizas) (Iranas)

Gimimo data: 1963 m.

Lytis: vyras

Tabriz (Tebrizo) prokuroras 2010–2019 m. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas)

Gimimo data: 1959–1960 m.

Lytis: vyras

Paydari Front (Islamo stabilumo fronto (Front of Islamic Stability)) Generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas, buvęs Tikslingumo tarybos narys ir buvęs Atkaklumo fronto vado pavaduotojas. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame rūsio 4 aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Kahrizak (Karizako) sulaikymo įstaigoje, kuriai vadovavo S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1969 m.

Lytis: vyras

Eslamshahr (Islamšahro) meras. Buvęs Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų kišimąsi ir represijas prieš demonstrantus. 2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas – Isfahanas) (Iranas)

Gimimo data: 1959 m.

Lytis: vyras

Buvęs Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius. Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam teko bendra atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestuotojais nuo 2009 m. birželio mėn. Šiuo metu Khajeh Nasireddin Tusi technologijų universiteto valdybos narys.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas) (Iranas)

Gimimo data: 1961 7 23

Lytis: vyras

Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir YEKTA radikalios politinės frakcijos atstovas. Kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas)

Gimimo data: 1957 m.

Lytis: vyras

11-ojo Irano parlamento narys (Tehran (Teherano) rinkimų apygarda). Aukščiausiosios kibernetinės erdvės tarybos narys. Buvęs Tehran (Teherano) miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas vietos interneto ryšio paslaugų teikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas)

Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Lytis: vyras

2018 m. gruodžio 29 d. paskirtas Tikslingumo tarybos vadovu. Buvęs teismų sistemos vadovas (2009–2019 m.). Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta’zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje. Todėl jis prisidėjo prie daug įvykdytų mirties bausmės nuosprendžių. Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

Lytis: vyras

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

Jis taip pat buvo atsakingas už visuomenės neramumų slopinimo planavimą 2017–2018 m. gruodžio mėn. ir 2019 m. lapkričio mėn.

2012 3 23

67.

SAEEDI Ali

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Vadovo politinės ideologijos biuro vadovas. Buvęs Aukščiausiojo Vadovo atstovas Pasdaran (1995–2020 m.), visą karjerą tarnavęs karinėse pajėgose, ir konkrečiai žvalgybos tarnyboje Pasdaran. Eidamas šias oficialias pareigas, buvo itin svarbus asmuo, Aukščiausiojo Vadovo administracijos perduodant įsakymus Pasdaran represiniam mechanizmui.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Farsan (Farsanas), Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Čeharmehalio ir Baktiarijos provincija) (Pietų) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Lytis: vyras

Nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. – Mostazafan Foundation nekilnojamojo turto skyriaus vadovas; Mostazafan Foundation tiesiogiai vadovauja vyriausiasis vadovas A. Khamenei. Iki 2019 m. lapkričio mėn. – Foundation Astan Qods Razavi Teherano padalinio direktorius. Buvęs antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kuriame reguliariai viešai vykdomi mirties bausmės nuosprendžiai, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus, paskirtas 2009 m. Eidamas pareigas buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę. Vėliau paskirtas Irano rinkimų komisijos vadovu 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams.

2012 3 23

73.

FARHADI Ali

Lytis: vyras

Teisingumo ministerijos Teherane Teisės reikalų inspekcijos ir Viešosios inspekcijos vadovo pavaduotojas. Buvęs Karaj (Karadžo) prokuroras. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, palaikė kaltinimą teismo procesuose, kuriuose buvo paskirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Lytis: vyras

Buvęs Evin (Evino) kalėjimo vadovas (2012–2015 m.). Jo vadovavimo laikotarpiu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir su jomis žiauriai elgiasi.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: apie 1963 m.

Gyvenamoji vieta: Tehran (Teheranas)

Lytis: vyras

Buvęs Aukščiausiosios kibernetinės erdvės tarybos narys. Buvęs Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pirmininkas (2014–2016 m.). Buvęs IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos Iran Today („Iranas šiandien“) metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

84.

EMADI, Hamid Reza (dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo vieta: Hamedan (Hamadanas) (Iranas)

Gimimo data: apie 1973 m.

Gyvenamoji vieta: Tehran (Teheranas)

Darbo vieta: Press TV būstinė, Tehran (Teheranas)

Lytis: vyras

Press TV Naujienų tarnybos direktorius. Buvęs Press TV vyriausiasis prodiuseris.

Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus ir kurdų bei arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau Press TV transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Gimimo vieta: Jahrom (Iranas)

Gimimo data: 1964 m.

Lytis: vyras

Buvęs Shiraz (Širazo) revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi–Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje sulaikymo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Lytis: vyras

Teisminės priežiūros direktoriaus pavaduotojas (nuo 2018 m. spalio 13 d.). Buvęs Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – Vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Buvo atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas Sattar Beheshti. Todėl jo vadovaujama komisija buvo tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

2013 3 12“;

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija (angl.Cyber Police)

Vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Interneto svetainė:http://www. cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įkurta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys, kuriam vadovauja Vahid Majid. Nuo pat jos įsteigimo iki 2015 m. pradžios jai vadovavo Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą asmuo). E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti represines priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija atsakinga už daugelį Telegram Group administratorių sulaikymų, susijusių su 2019 m. lapkričio mėn. visoje šalyje vykusiais protestais.

2013 3 12“.