2021 2 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/14


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/142

2021 m. vasario 5 d.

kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2020/1132

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (1);

(2)

2020 m. liepos 30 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2020/1132 (2), kuriuo buvo atnaujintas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas (toliau – Sąrašas);

(3)

laikantis Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalies būtina reguliariai peržiūrėti į Sąrašą įtrauktų asmenų vardus ir pavardes, grupių ir organizacijų pavadinimus siekiant užtikrinti, kad esama priežasčių palikti juos įtrauktus į Sąrašą;

(4)

šiame sprendime pateikiami asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, atžvilgiu Tarybos atliktos peržiūros rezultatai;

(5)

Taryba patikrino, ar kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje, yra priėmusios sprendimus dėl visų į Sąrašą įtrauktų asmenų, grupių ir organizacijų, kadangi jie yra su teroro aktais susiję, kaip tai suprantama Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Taryba taip pat padarė išvadą, kad asmenims, grupėms ir organizacijoms, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, turėtų būti toliau taikomos Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP numatytos konkrečios ribojamosios priemonės;

(6)

Sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas, o Sprendimas (BUSP) 2020/1132 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas (BUSP) 2020/1132 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. P. ZACARIAS


(1)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).

(2)  2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1132, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2020/20 (OL L 247, 2020 7 31, p. 18).


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMENŲ, GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

I.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 8 11 Irane. Paso Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarute (Saudo Arabija), Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 3 6 arba 1955 3 15 Irane. Irano ir JAV pilietis; paso Nr.: C2002515 (Iranas); Paso Nr.: 477845448 (JAV). Nacionalinio tapatybės dokumento Nr.: 07442833, galiojo iki 2016 3 15 (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

ASSADI Assadollah, gimęs 1971 12 22 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Irano diplomatinio paso numeris: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, gimęs 1988 3 22 Zaghdraiya, Sidone, Libane, Kanados pilietis. Paso Nr.: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, gimęs 1962 8 6 Teherane (Iranas), Irano pilietis. Paso Nr.: D9016290, galiojo iki 2019 2 4.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

10.

MELIAD, Farah, gimęs 1980 11 5 Sidnėjuje (Australija), Australijos pilietis. Paso Nr.: M2719127 (Australija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (dar žinomas kaip Sinan), gimęs 1976 10 13 Piuliumiūre (Pülümür) (Turkija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala’i; dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai; dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai; dar žinomas kaip Abdolreza Shahla’i; dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee; dar žinomas kaip Hajj Yusef; dar žinomas kaip Haji Yusif; dar žinomas kaip Hajji Yasir; dar žinomas kaip Hajji Yusif; dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanšahas, Iranas; 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

14.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane (Iranas).

II.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

„Abu Nidal organizacija“ („Abu Nidal Organisation“, „ANO“) (dar žinoma kaip „Fatah“ revoliucinė taryba („Fatah Revolutionary Council“); dar žinoma kaip Arabų revoliucinės brigados („Arab Revolutionary Brigades“); dar žinoma kaip „Juodasis rugsėjis“ („Black September“); dar žinoma kaip Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija („Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“).

2.

„Al-Aqsa“ kankinių brigada („Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“).

3.

„Al-Aqsa e.V“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Filipinų komunistų partija“ („Communist Party of the Philippines“), įskaitant „Naująją liaudies armiją“ („New People’s Army“, „NPA“), Filipinai.

6.

Irano žvalgybos ir saugumo ministerijos Vidaus saugumo direktoratas (Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama’a al-Islamiyya“) (Islamo grupuotė („Islamic Group“, „IG“)).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – IBDA-C (Didysis islamo rytų karių frontas („Great Islamic Eastern Warriors Front“)).

9.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah“ karinis sparnas“ („Hizballah Military Wing“) (dar žinomas kaip „Hezbollah“ karinis sparnas („Hezbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbullah“ karinis sparnas („Hizbullah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbollah“ karinis sparnas („Hizbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hezballah“ karinis sparnas („Hezballah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hisbollah“ karinis sparnas („Hisbollah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizbu’llah“ karinis sparnas („Hizbu’llah Military Wing“); dar žinomas kaip „Hizb Allah“ karinis sparnas („Hizb Allah Military Wing“); dar žinomas kaip „Džihado taryba“ („Jihad Council“) (ir visi jam pavaldūs padaliniai, įskaitant Išorės saugumo organizaciją („External Security Organisation“)).

11.

„Hizbul Mujahideen“, „HM“.

12.

„Khalistano Zindabad pajėgos“ („Khalistan Zindabad Force“, „KZF“).

13.

„Kurdistano darbininkų partija“ („Kurdistan Workers’ Party“, „PKK“) (dar žinoma kaip „KADEK“; dar žinoma kaip „KONGRA-GEL“).

14.

„Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai“ („Liberation Tigers of Tamil Eelam“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Nacionalinė išlaisvinimo armija“ („National Liberation Army“)).

16.

„Palestinos islamo džihadas“ („Palestinian Islamic Jihad“, „PIJ“).

17.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas“ („Popular Front for the Liberation of Palestine“, „PFLP“).

18.

„Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė“ („Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“) (dar žinoma kaip „PFLP Aukščiausioji vadovybė“ („PFLP – General Command“)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revoliucinė kairė“) („Revolutionary Left“); dar žinoma kaip „Dev Sol“), „Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija“ („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“).

20.

„Šviečiantis kelias“ („Sendero Luminoso“ („Shining Path“), „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės sakalai“ („Kurdistan Freedom Falcons“); dar žinoma kaip „Kurdistano laisvės vanagai“ („Kurdistan Freedom Hawks“)).