2020 12 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 423/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2079

2020 m. gruodžio 8 d.

kuriuo patvirtinamas įregistruotos spiritinio gėrimo geografinės nuorodos specifikacijos pakeitimas (Münchener Kümmel)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 (1), ypač į jo 30 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 (2) 21 straipsniu kartu su 17 straipsnio 5 dalimi Komisija išnagrinėjo 2017 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos paraišką patvirtinti techninės bylos, susijusios su geografine nuoroda „Münchener Kümmel“, kuri saugoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, pakeitimą. Šiuo pakeitimu pavadinimas „Münchener Kümmel“ keičiamas į „Münchener Kümmel“/„Münchner Kümmel“;

(2)

Reglamentas (ES) 2019/787, kuriuo pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008, įsigaliojo 2019 m. gegužės 25 d. Remiantis to reglamento 49 straipsnio 1 dalimi, nuo 2019 m. birželio 8 d. panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III skyrius („Geografinės nuorodos“). Pagal Reglamento (ES) 2019/787 22 straipsnio 2 dalį techninės bylos, pateiktos su paraiškomis iki 2019 m. birželio 8 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, laikomos produktų specifikacijomis;

(3)

padariusi išvadą, kad paraiška atitinka Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, Komisija pagal to reglamento 17 straipsnio 6 dalį pakeitimo paraišką paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (3), vadovaudamasi Reglamento (ES) 2019/787 50 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa;

(4)

pagal Reglamento (ES) 2019/787 27 straipsnio 1 dalį Komisijai nebuvo pranešta apie prieštaravimą, todėl specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas pagal to reglamento 30 straipsnio 2 dalį, taikomą mutatis mutandis dėl specifikacijos pakeitimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Münchener Kümmel“ specifikacijos pakeitimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkės pavedimu

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 130, 2019 5 17, p. 1.

(2)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

(3)  OL C 254, 2020 8 3, p. 21.