2020 12 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 412/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2002

2020 m. gruodžio 7 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su pranešimu apie į sąrašą įtrauktas ligas ir ataskaitų dėl jų teikimu Sąjungoje, Sąjungos priežiūros programų ir likvidavimo programų ir ataskaitų teikimo formatu ir procedūromis, liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškos formatu ir procedūromis ir kompiuterine informacine sistema

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktą) (1), visų pirma jo 23 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalies b punktą ir 35 bei 40 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2016/429 nustatytos gyvūnų ligų, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai ar žmonės, taisyklės, įskaitant nuostatas dėl pranešimo apie ligas ir ataskaitų teikimo, Sąjungos priežiūros programų, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/689 (2) papildomas Reglamentas (ES) 2016/429 ir nustatomos tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų gyvūnų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstų teritorijų statuso taisyklės. Šiame reglamente turėtų būti nustatyta priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso informaciniai, formato ir procedūriniai reikalavimai;

(3)

į sąrašą įtrauktos ligos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/429 4 straipsnio 18 dalyje, įtraukiamos į sąrašą pagal to reglamento 5 straipsnio 1 dalį. Dėl skirtingo tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų pobūdžio apie jų protrūkius turėtų būti nedelsiant pranešama Sąjungoje, o dėl kitų ligų protrūkių turėtų būti teikiamos ataskaitos Sąjungoje;

(4)

atsižvelgiant į ligos pobūdį ir sveikatos būklę konkrečioje valstybėje narėje, zonoje ar laikymo vietoje, apie tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų protrūkį turėtų būti nedelsiant pranešama Sąjungoje Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kad būtų galima laiku įgyvendinti būtinas rizikos valdymo priemones. Šiame reglamente turėtų būti nustatytas specialus į sąrašą įtrauktų ligų, apie kurias būtina nedelsiant pranešti Sąjungoje, sąrašas ir tokio skubaus pranešimo terminas;

(5)

neužkrėstoms valstybėms narėms, zonoms ir laikymo vietoms dėl į sąrašą įtrauktų ligų, nurodytų Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, taikomos gyvūnų sveikatos garantijos. Kadangi priežiūros, vykdomos siekiant išlaikyti liga neužkrėstos teritorijos statusą, ataskaitų teikti neprivaloma, pareiga pranešti apie pirminius tų ligų protrūkius per 24 valandas nuo patvirtinimo yra pagrįstas;

(6)

antrinių į sąrašą įtrauktų ligų, apie kurias būtina pranešti, protrūkių atveju, atsižvelgiant į ligos pobūdį ir sveikatos būklę valstybėje narėje, zonoje ar laikymo vietoje, tikslinga reguliariai teikti sugrupuotus savaitinius pranešimus;

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/1882 (3) nustatyta, kaip ligų prevencijos ir kontrolės taisyklės taikomos į sąrašą įtrauktų rūšių ar rūšių grupių gyvūnų į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms. Šiame reglamente turėtų būti nustatyta valstybių narių prievolė teikti ataskaitas Sąjungoje dėl nustatytų E kategorijos ligų, susijusių su atitinkamomis į sąrašą įtrauktomis rūšimis ar rūšių grupėmis, pagal tą reglamentą, tokių ataskaitų teikimo procedūriniai ir ataskaitose esančios informacijos reikalavimai;

(8)

siekiant užtikrinti vienodas pranešimo ir ataskaitų teikimo Sąjungoje sąlygas, turėtų būti nustatytos teiktinos informacijos nustatymo taisyklės, būtinų procedūrų, formatų, duomenų nustatymo taisyklės ir regionų, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos, įtraukimo į sąrašą taisyklės;

(9)

siekiant pateikti informaciją, kuri turi būti perduodama teikiant pranešimą Sąjungoje, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/429 19 straipsnyje, kai kurie informacijos reikalavimai turėtų būti dar išsamesni, kad būtų užtikrintas vienodas tos nuostatos taikymas ir palengvintas duomenų įvedimas į to reglamento 22 straipsnyje nurodytą kompiuterinę informacinę sistemą (Gyvūnų ligų informacinė sistema (ADIS));

(10)

siekiant teikti ataskaitas dėl į sąrašą įtrauktų ligų Sąjungoje pagal Reglamento (ES) 2016/429 20 straipsnį, šiame reglamente turėtų būti nurodytas teiktinos informacijos apie nustatytas į sąrašą įtrauktas ligas ir likvidavimo programas lygis;

(11)

Reglamento (ES) 2016/429 21 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų regionus, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos. Siekiant užtikrinti aiškumą teikiant pranešimus ir ataskaitas Sąjungoje, šiame reglamente turėtų būti išvardyti regionų, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos, tipai;

(12)

be to, siekiant užtikrinti, kad ADIS sistemoje būtų teikiamos vienodos Sąjungos priežiūros programų ir likvidavimo programų rezultatų ataskaitos, tikslinga nustatyti suderintas procedūras ir formatus;

(13)

kad Komisija galėtų stebėti valstybių narių vykdomų likvidavimo programų pažangą, informacija apie likvidavimo programų įgyvendinimo rezultatus turėtų būti pateikta ADIS. Siekiant pripažinti liga neužkrėstos teritorijos statusą, tokia informacija turėtų būti papildyta papildomais duomenimis;

(14)

Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų atveju sveikatos būklė valstybės narės teritorijoje gali skirtis, pvz., teritorijos dalyje, kuri pripažinta neužkrėsta, ir kitose teritorijos dalyse, kuriose vykdoma arba nevykdoma patvirtinta tos pačios ligos likvidavimo programa. ADIS turėtų būti galima rinkti duomenis ir prireikus juos integruoti su papildomais duomenimis apie bendrą protrūkių skaičių ir paveiktas į sąrašą įtrauktas rūšis ar rūšių grupes;

(15)

Reglamento (ES) 2016/429 28 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės Sąjungos priežiūros programas pateiktų Komisijai. Reglamento (ES) 2016/429 31 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų privalomas ir neprivalomas to reglamento 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programas. Siekiant užtikrinti vienodą šių nuostatų taikymą, šiame reglamente turėtų būti nustatytas bendras tokių duomenų teikimo formatas ir tvarka;

(16)

valstybės narės turėtų pateikti Komisijai B ir C kategorijos ligomis neužkrėstos teritorijos statuso patvirtinimo paraišką. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės šias paraiškas teiktų vienodai, tikslinga nurodyti su šiomis paraiškomis susijusią reikiamą informaciją, formatą ir duomenų perdavimo būdus;

(17)

Reglamentas (ES) 2016/429 taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(18)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės dėl:

1)

E kategorijos ligų, apie kurių protrūkius reikia pranešti Sąjungoje, ir informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti teikdamos pranešimus ir ataskaitas Sąjungoje dėl nustatytų E kategorijos ligų;

2)

pranešimų apie ligas ir ataskaitų teikimo Sąjungoje terminų ir dažnumo;

3)

Sąjungos priežiūros programų rezultatų ataskaitų teikimo Komisijai formato ir tvarkos, taip pat likvidavimo programų rezultatų ataskaitų teikimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informacijos, formato ir tvarkos;

4)

1 ir 3 punktuose nurodytų duomenų, kurie turi būti įvedami į pranešimų apie ligas ir ataskaitų dėl ligų Sąjungoje kompiuterinę informacinę sistemą, formato ir struktūros;

5)

pranešimus ir ataskaitas teikiančių regionų sąrašo;

6)

informacijos apie Sąjungos priežiūros programas teikimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms formato ir tvarkos;

7)

informacijos, formato ir procedūrinių reikalavimų, susijusių su privalomų ir pasirenkamų likvidavimo programų projektų teikimu Komisijai tvirtinti, ir su veiklos rodikliais, būtinais tų programų taikymo veiksmingumui įvertinti, paraiškų dėl neužkrėstos visos valstybių narių teritorijos arba jų zonų ir laikymo vietų statuso pripažinimo ir valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie neužkrėstas valstybes nares arba jų zonas ir laikymo vietas formato ir tvarkos;

8)

gyvūnų ligų informacinės sistemos (ADIS) sukūrimo ir naudojimo tvarkos.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

B kategorijos liga – į sąrašą įtraukta liga, kuri turi būti kontroliuojama visose valstybėse narėse, siekiant ją likviduoti visoje Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies b punkte;

2)

C kategorijos liga – į sąrašą įtraukta liga, kuri yra aktuali kai kurioms valstybėms narėms ir dėl kurios reikia imtis priemonių, kad ji neplistų į oficialiai neužkrėstas Sąjungos dalis arba į tas Sąjungos dalis, kuriose įgyvendinamos atitinkamos į sąrašą įtrauktos ligos likvidavimo programos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies c punkte;

3)

E kategorijos liga – į sąrašą įtraukta liga, dėl kurios reikia vykdyti priežiūrą Sąjungoje, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 9 straipsnio 1 dalies e punkte;

4)

pirminis protrūkis – protrūkis, epizootiškai nesusijęs su ankstesniu protrūkiu tame pačiame valstybės narės regione, iš kurio teikiami pranešimas ir ataskaita, arba pirmasis protrūkis kitame tos pačios valstybės narės regione, iš kurio teikiami pranešimas ir ataskaita;

5)

antrinis protrūkis – kitas nei pirminis protrūkis;

6)

gyvūnų ligų informacinė sistema (ADIS) – kompiuterinė informacinė sistema pranešimams apie ligas ir ataskaitoms dėl ligų Sąjungoje teikti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 22 straipsnyje, kurią turi sukurti ir valdyti Komisija;

7)

teritorinė aprėptis – teritorija, kurioje vykdoma likvidavimo programa pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 13 straipsnį, kiek tai susiję su sausumos gyvūnais, ir pagal to deleguotojo reglamento 47 straipsnį, kiek tai susiję su vandens gyvūnais;

8)

likvidavimo programos trukmė – likvidavimo programos taikymo laikotarpis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 15 straipsnį dėl sausumos gyvūnų ir pagal to deleguotojo reglamento 49 straipsnį dėl vandens gyvūnų.

3 straipsnis

Pranešimas Sąjungoje

1.   Valstybės narės per 24 valandas nuo bet kokio pirminio į sąrašą įtrauktos ligos protrūkio savo teritorijoje patvirtinimo praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kai liga nurodyta:

a)

I priedo 1 ir 2 punktuose;

b)

I priedo 3 punkte, jei pirminis protrūkis buvo nustatytas atitinkamoje tikslinėje gyvūnų populiacijoje liga neužkrėstoje valstybėje narėje arba zonoje;

c)

I priedo 4 ir 5 punktuose, jei pirminis protrūkis buvo nustatytas liga neužkrėstoje valstybėje narėje, zonoje arba tam tikrais atvejais laikymo vietoje.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip pirmąją kiekvienos savaitės darbo dieną už praėjusią savaitę, nuo pirmadienio 0.00 val. iki sekmadienio 24.00 val., praneša Komisijai apie antrinius į sąrašą įtrauktos ligos protrūkius savo teritorijoje, kai liga nurodyta:

a)

I priedo 1 ir 2 punktuose;

b)

I priedo 3 punkte, jei tokie antriniai protrūkiai buvo nustatyti atitinkamoje tikslinėje gyvūnų populiacijoje liga neužkrėstoje valstybėje narėje arba zonoje;

c)

I priedo 4 ir 5 punktuose, jei tokie antriniai protrūkiai buvo nustatyti liga neužkrėstoje valstybėje narėje, zonoje arba tam tikrais atvejais laikymo vietoje.

Jei Komisija negauna jokios informacijos, tai reiškia, kad per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį nebuvo patvirtinta jokių antrinių protrūkių.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytuose pranešimuose pateikiama II priede nurodyta informacija, o pranešimai pateikiami elektroniniu būdu per ADIS.

4 straipsnis

Ataskaitų dėl nustatytų į sąrašą įtrauktų ligų teikimas Sąjungoje

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praėjusių kalendorinių metų ataskaitą dėl E kategorijos ligų, kurios buvo nustatytos ir patvirtintos jų teritorijoje Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priede pateiktoje lentelėje nurodytų į sąrašą įtrauktų rūšių ir rūšių grupių gyvūnams.

2.   Pirma ataskaita, nurodyta 1 punkte, turi būti pateikta iki 2022 m. balandžio 30 d.

3.   1 dalyje minėtoje ataskaitoje pateikiama III priede nurodyta informacija, o ataskaita pateikiama elektroniniu būdu per ADIS.

5 straipsnis

Regionai, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos

Pagal Reglamento (ES) 2016/429 21 straipsnį valstybių narių nustatyti regionai, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos, yra išvardyti šio reglamento IV priede.

6 straipsnis

Sąjungos priežiūros programų rezultatų ataskaitų teikimas Sąjungoje

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 15 d. pateikia Komisijai praėjusių kalendorinių metų Sąjungos priežiūros programų rezultatų duomenis.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys teikiami elektroniniu būdu per ADIS.

7 straipsnis

Patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo kasmetinių rezultatų ataskaitų teikimas Sąjungoje

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia Komisijai savo vykdomų patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minėtose ataskaitose pateikiama:

a)

kiekvienais metais už praėjusius kalendorinius metus – informacija, nurodyta:

i)

V priedo 1 skirsnyje – apie sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas, grindžiamas neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu;

ii)

V priedo 2 skirsnyje – apie pasiutligės viruso likvidavimo programas;

iii)

V priedo 3 skirsnyje – apie mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipai) infekcijos likvidavimo programas;

iv)

V priedo 4 skirsnyje – apie B ir C kategorijų vandens gyvūnų ligų likvidavimo programas; taip pat

b)

kas 6 metus po pirminio likvidavimo programų patvirtinimo, už praėjusius 6 kalendorinius metus, išskyrus informaciją, kuri anksčiau buvo pateikta a punkte nurodytose ataskaitose, – informacija, nurodyta:

i)

VI priedo 6 skirsnio 1 punkte – apie laikomų galvijų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programas;

ii)

VI priedo 6 skirsnio 2 punkte – apie laikomų avių ir ožkų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programas;

iii)

VI priedo 6 skirsnio 3 punkte – apie Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC)) infekcijos likvidavimo programas;

iv)

VI priedo 6 skirsnio 8 punkte – apie pasiutligės viruso likvidavimo programas.

3.   1 dalyje nurodytos ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ADIS.

8 straipsnis

Patvirtintų likvidavimo programų įgyvendinimo galutinių rezultatų ataskaitų teikimas Sąjungoje

1.   Valstybės narės per 4 mėnesius nuo patvirtintų likvidavimo programų užbaigimo pateikia Komisijai tų programų galutinę ataskaitą.

2.   1 dalyje nurodyta galutinė ataskaita apima:

a)

privalomų likvidavimo programų atveju – šių programų taikymo laikotarpį nuo paskutinės ataskaitos, pateiktos pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą, iki užbaigimo;

b)

pasirenkamų likvidavimo programų atveju – visą paraiškos teikimo laikotarpį nuo patvirtinimo iki užbaigimo.

3.   1 dalyje nurodytoje galutinėje ataskaitoje pateikiama atitinkamai 11 straipsnio 1 dalies e–n punktuose ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, išskyrus informaciją, kuri anksčiau buvo pateikta 7 straipsnio 1 dalyje nurodytose ataskaitose, kai valstybės narės prašo:

a)

pripažinti liga neužkrėstos teritorijos statusą arba

b)

pratęsti likvidavimo programų taikymo laikotarpį pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 15 straipsnio 2 dalies antrą sakinį arba to deleguotojo reglamento 49 straipsnio 2 dalies antrą sakinį.

4.   Jei valstybė narė neprašo pripažinti C kategorijos liga neužkrėstos teritorijos statuso arba pratęsti likvidavimo programų taikymo laikotarpio, kaip nurodyta 3 dalies a ir b punktuose, valstybė narė nepateikia 1 dalyje nurodytos galutinės ataskaitos. Vietoj to valstybė narė pateikia Komisijai deklaraciją, patvirtinančią, kad likvidavimo programa nepadėjo likviduoti ligos ir kad neprašoma pratęsti jos taikymo laikotarpio.

5.   1 dalyje nurodyta galutinė ataskaita teikiama elektroniniu būdu per ADIS.

9 straipsnis

Sąjungos priežiūros programų teikimas ir esminių pakeitimai

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai jų vykdomas Sąjungos priežiūros programas iki metų, einančių prieš programų taikymo pradžią, gegužės 31 d.

2.   1 dalyje nurodytos programos:

a)

apima bent Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją;

b)

pateikiamos elektroniniu būdu, naudojant tuo tikslu pateiktus standartinius elektroninius šablonus.

3.   1 dalyje nurodytos programos, kurios buvo pateiktos Komisijai kaip Sąjungos finansavimo paraiškų techninė dalis, laikomos pateiktomis pagal 1 dalį.

4.   Jei vykdomos Sąjungos priežiūros programos iš esmės keičiamos, valstybės narės jas atnaujina ir pateikia iš naujo.

10 straipsnis

Likvidavimo programų teikimas

1.   Valstybės narės elektroniniu būdu, naudodamos tuo tikslu pateiktus standartinius elektroninius šablonus, pateikia Komisijai tvirtinti:

a)

savo privalomas likvidavimo programas – iki metų, einančių prieš metus, kuriais jos pradedamos taikyti, gegužės 31 d.

b)

savo pasirenkamas likvidavimo programas – bet kuriuo metu.

2.   1 dalyje nurodytose likvidavimo programose pateikiama atitinkama informacija, nustatyta:

a)

VII priedo 1 skirsnyje – apie sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas, grindžiamas neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu;

b)

VII priedo 2 skirsnyje – apie pasiutligės viruso likvidavimo programas;

c)

VII priedo 3 skirsnyje – apie mėlynojo liežuvio viruso infekcijos likvidavimo programas;

d)

VII priedo 4 skirsnyje – apie B ir C kategorijų vandens gyvūnų ligų likvidavimo programas.

11 straipsnis

Valstybių narių ir zonų sausumos ir vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo ir laikymo vietų vandens gyvūnų ligomis neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška

1.   Valstybės narės, teikdamos Komisijai neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 4 skyriaus 1 ir 2 skirsnius paraišką, į ją įtraukia atitinkamą informaciją, nurodytą:

a)

VI priedo 1 ir 2 skirsniuose, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama į sąrašą įtrauktų rūšių nebuvimu;

b)

VI priedo 1 ir 3 skirsniuose, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama ligos sukėlėjo nesugebėjimu išgyventi;

c)

VI priedo 1 ir 4 skirsniuose, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama į sąrašą įtrauktų sausumos gyvūnų ligų į sąrašą įtrauktų pernešėjų nesugebėjimu išgyventi;

d)

VI priedo 1 ir 5 skirsniuose, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama istoriniais ir priežiūros duomenimis;

e)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 1 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška yra grindžiama laikomų galvijų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programomis;

f)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 2 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška yra grindžiama laikomų avių ir ožkų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programomis;

g)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 3 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama MTBC infekcijos likvidavimo programomis;

h)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 4 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama enzootinės galvijų leukozės (EGL) likvidavimo programomis;

i)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 5 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama infekcinio galvijų rinotracheito ir (arba) infekcinio pustulinio vulvovaginito (IGR/IPV) likvidavimo programomis;

j)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 6 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama Aujeskio ligos viruso (ALV) infekcijos likvidavimo programomis;

k)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 7 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama galvijų virusinės diarėjos (GVD) likvidavimo programomis;

l)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 8 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programomis;

m)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 9 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama mėlynojo liežuvio viruso infekcijos likvidavimo programomis;

n)

VI priedo 1 skirsnyje ir 6 skirsnio 10 punkte, jei neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiška grindžiama vandens gyvūnų ligų likvidavimo programomis.

2.   Laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškose pateikiama ne tik 1 dalies n punkte nurodyta, bet ir ši informacija:

a)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 73 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų laikymo vietų atveju – dokumentai, kuriais pagrindžiama atitiktis to deleguotojo reglamento 79 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytiems reikalavimams;

b)

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 73 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų laikymo vietų atveju – to deleguotojo reglamento 73 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas vertinimas ir išsami informacija apie priemones, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią atitinkamos ligos patekimui į tą laikymo vietą, kaip nurodyta to deleguotojo reglamento 73 straipsnio 3 dalies c punkte.

3.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus patvirtintus atitinkamos ligos atvejus, nustatytus atitinkamoje teritorijoje po neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškų pateikimo iki to statuso pripažinimo dienos.

4.   1 ir 2 dalyse nurodytos ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ADIS.

12 straipsnis

Keitimasis informacija apie liga neužkrėstas valstybes nares arba jų zonas ir laikymo vietas

1.   Neužkrėstos teritorijos statusą turinčių teritorijų, zonų ar laikymo vietų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/429 38 straipsnyje, sudaromas naudojant Komisijos interneto svetainėje pateiktą standartinį elektroninį šabloną.

2.   Jei teritorijos, zonų ar laikymo vietų neužkrėstos teritorijos statusas pasikeičia dėl to statuso išlaikymo reikalavimų nesilaikymo, valstybės narės 1 dalyje nurodytą sąrašą iš dalies pakeičia per dvi darbo dienas.

3.   Valstybės narės laikinąsias deklaracijas dėl zonų ar laikymo vietų, susijusių su tam tikromis vandens gyvūnų ligomis, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 83 straipsnio 1 dalies a punkte, teikia naudodamos Komisijos interneto svetainėje pateiktą standartinį elektroninį šabloną.

13 straipsnis

ADIS sukūrimo ir naudojimo tvarka

Valstybės narės naudoja ADIS arba bet kurią jos dalį duomenims įvesti ir perduoti pagal šį reglamentą nuo dienos, kurią joms praneša Komisija.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo pradžios data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gruodžio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).

(3)  2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).


I PRIEDAS

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS LIGOS, APIE KURIAS REIKIA PRANEŠTI SĄJUNGOJE

1.   Į sąrašą įtrauktos sausumos gyvūnų ligos, apie kurias reikia pranešti Sąjungoje pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą ir 3 straipsnio 2 dalies a punktą

Snukio ir nagų liga

Galvijų maro viruso infekcija

Rifto slėnio karštligės infekcija

Gumbelinės viruso infekcija

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

Avių ir ožkų raupai

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

Afrikinė arklių liga

Burkholderia mallei infekcija (įnosės)

Klasikinis kiaulių maras

Afrikinis kiaulių maras

Labai patogeniškas paukščių gripas

Niukaslo ligos viruso infekcija, išskyrus, kai ji diagnozuota

Columbiformes, nebent jie būtų laikomi kaip naminiai paukščiai, arba

laukiniams į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnams

Pasiutligės viruso infekcija

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

Juodligė

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

Ebolos virusinė liga

Arklių infekcinė anemija

Kergimo liga

Venesuelos arklių encefalomielitas

Užsikrėtimas bitiniu žvilgvabaliu (Aethina tumida)

Užsikrėtimas Tropilaelaps genties erkėmis

Užsikrėtimas Batrachochytrium salamandrivorans

Japoniškasis encefalitas

Vakarų Nilo karštligė

Rytų ir Vakarų arklių encefalomielitas

2.   Į sąrašą įtrauktos vandens gyvūnų ligos, apie kurias reikia pranešti Sąjungoje pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą ir 3 straipsnio 2 dalies a punktą

Epizootinė hematopoetinė nekrozė

Mikrocytos mackini infekcija

Perkinsus marinus infekcija

Tauros sindromo viruso infekcija

Geltongalvių viruso infekcija

3.   Į sąrašą įtrauktos sausumos gyvūnų ligos, apie kurias reikia pranešti Sąjungoje pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 3 straipsnio 2 dalies b punktą

Galvijų bruceliozės (Brucella abortus, B. melitensis, B. suis) infekcija

Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTB komplekso) infekcija

Infekcinis galvijų rinotracheitas ir (arba) infekcinis pustulinis vulvovaginitas (IGR / IPV)

Galvijų virusinė diarėja (GVD)

Enzootinė galvijų leukozė (EGL)

Aujeskio ligos viruso (ALV) infekcija

4.   Į sąrašą įtrauktos sausumos gyvūnų ligos, apie kurias reikia pranešti Sąjungoje pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 straipsnio 2 dalies c punktą

Mėlynojo liežuvio ligos viruso (1–24 serotipų) infekcija (MLV infekcija) pagal serotipą

Užsikrėtimas varoze (Varroa spp.)

Užsikrėtimas Echinococcus multilocularis

5.   Į sąrašą įtrauktos vandens gyvūnų ligos, apie kurias reikia pranešti Sąjungoje pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 straipsnio 2 dalies c punktą

Virusinė hemoraginė septicemija

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

Infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio DPS deleciją, infekcija

Marteilia refringens infekcija

Bonamia exitiosa infekcija

Bonamia ostreae infekcija

Baltmės sindromo viruso infekcija (BSV infekcija)


II PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PRANEŠIMUOSE SĄJUNGOJE APIE Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTŲ LIGŲ PROTRŪKIUS PAGAL 3 STRAIPSNIO 3 DALĮ

1.   

Išsiuntimo data.

2.   

Išsiuntimo laikas.

3.   

Šalies pavadinimas.

4.   

Ligos pavadinimas ir patogeno tipas, jei reikia.

5.   

Protrūkio eilės numeris.

6.   

Protrūkio tipas (pirminis / antrinis protrūkis).

7.   

Protrūkio, susijusio su šiuo protrūkiu, eilės numeris (jei reikia).

8.   

Regionas ir geografinė vietovė, kurioje įvyko protrūkis.

9.   

Įtarimo data.

10.   

Patvirtinimo data.

11.   

Naudoti diagnostikos metodai.

12.   

Ligos kilmė

13.   

Taikytos kontrolės priemonės.

14.   

Su protrūkiu susiję gyvūnai:

a)

sausumos gyvūnai (pagal rūšis), išskyrus namines bites ir kamanes:

i)

imlių gyvūnų, įskaitant, jei taikoma, laukinius gyvūnus, skaičius;

ii)

apytikslis kliniškai arba subkliniškai infekuotų arba užkrėstų parazitais gyvūnų, įskaitant laukinius gyvūnus, skaičius, jei taikoma;

iii)

apytikslis nugaišusių arba, laukinių gyvūnų atveju, rastų nugaišusių gyvūnų skaičius;

iv)

nužudytų gyvūnų skaičius;

v)

paskerstų gyvūnų skaičius;

b)

naminės bitės ir kamanės:

i)

imlių kolonijų skaičius;

ii)

kliniškai arba subkliniškai infekuotų arba užkrėstų parazitais kolonijų skaičius;

iii)

žuvusių kolonijų skaičius;

iv)

sunaikintų kolonijų skaičius;

c)

vandens gyvūnai (pagal rūšis):

i)

apytikslis imlių gyvūnų, įskaitant, jei taikoma, laukinius gyvūnus, skaičius arba biomasė;

ii)

apytikslis kliniškai arba subkliniškai infekuotų gyvūnų, įskaitant, jei taikoma, laukinius gyvūnus, skaičius arba biomasė;

iii)

apytikslis nugaišusių arba, laukinių gyvūnų atveju, rastų nugaišusių gyvūnų skaičius arba biomasė;

iv)

apytikslis nužudytų gyvūnų skaičius arba biomasė;

v)

apytikslis paskerstų gyvūnų skaičius arba biomasė.

15.   

Preliminaraus valymo ir dezinfekavimo data (jei taikoma).


III PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA TEIKIANT Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ ATASKAITAS SĄJUNGOJE PAGAL 4 STRAIPSNIO 3 DALĮ

1.   

Ataskaitos data.

2.   

Ataskaitinis laikotarpis.

3.   

Šalies pavadinimas.

4.   

Ligos pavadinimas ir patogeno tipas, jei reikia.

5.   

Protrūkių skaičius pagal į sąrašą įtrauktas gyvūnų rūšis ar rūšių grupes ataskaitiniu laikotarpiu.

6.   

Paskutinio protrūkio data.


IV PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ REGIONAI, IŠ KURIŲ TEIKIAMI PRANEŠIMAI IR ATASKAITOS PAGAL 5 STRAIPSNĮ

Valstybė narė

Regionai, iš kurių teikiami pranešimai ir ataskaitos:

Belgija

province — provincie

Bulgarija

област

Čekija

okres

Danija

veterinarijos skyriai arba savivaldybės

Vokietija

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estija

maakond

Airija

county

Graikija

περιφερειακή ενότητα

Ispanija

provincia

Prancūzija

département

Kroatija

županija

Italija

provincia

Kipras

επαρχία

Latvija

novads

Lietuva

apskritis

Liuksemburgas

visa šalis

Vengrija

megye

Мalta

visa šalis

Nyderlandai

gemeente

Austrija

Bezirk

Lenkija

powiat

Portugalija

žemyninė dalis distrito

kitos teritorijos dalys região autónoma

Rumunija

județ

Slovėnija

območni urad

Slovakija

kraj

Suomija

maakunta/landskap

Švedija

kommun


V PRIEDAS

INFORMACIJA APIE PRIVALOMŲ IR PASIRENKAMŲ LIKVIDAVIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATUS, KURI TURI BŪTI PATEIKTA PAGAL 7 STRAIPSNIO 2 DALĮ

1 SKIRSNIS

Sausumos gyvūnų b ir c kategorijų ligų likvidavimo programų, grindžiamų neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu, rezultatai

Informacija, kurią reikia pateikti apie sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas, grindžiamas neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu:

1.

Ataskaitos data.

2.

Ataskaitinis laikotarpis.

3.

Šalies pavadinimas.

4.

Ligos pavadinimas.

5.

Teritorinė aprėptis (pasikeitus teritorinei aprėpčiai pagal VII priedo 1 skirsnio 4 punktą).

6.

Informacija apie atitinkamus ūkius ir gyvūnus, esančius teritorijoje pagal 5 punktą, pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, laikančių tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnus, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 (1) 19 straipsnį, skaičius gruodžio 31 d.;

b)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikomų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius gruodžio 31 d.;

c)

liga neužkrėstos teritorijos statusą turinčių ūkių, įskaitant ūkius, kurių liga neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, kuriuose, atitinkamais atvejais, vakcinuojama arba nevakcinuojama, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių gruodžio 31 d.;

d)

gyvūnų, laikytų c punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius;

e)

ūkių, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių gruodžio 31 d.;

f)

ataskaitiniu laikotarpiu patvirtintų protrūkių skaičius.

2 SKIRSNIS

Pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programų rezultatai

Informacija, kurią reikia pateikti apie pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programas:

1.

Ataskaitos data.

2.

Ataskaitinis laikotarpis.

3.

Šalies pavadinimas.

4.

Teritorinė aprėptis (pasikeitus teritorinei aprėpčiai pagal VII priedo 2 skirsnio 3 punktą).

5.

Informacija apie priežiūrą pagal zonas arba regionus, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas, pateikiant bent žemėlapius su šiais duomenimis:

a)

tirtų kontrolinių gyvūnų skaičius pagal rūšis;

b)

patvirtintų atvejų skaičius pagal rūšis.

6.

Informacija apie vakcinaciją pagal zonas arba regionus, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

vakcinacijos kampanijų skaičius ir datos;

b)

pasiektas jauko su skiepais tankumas ir, jei bendras vakcinacijos teritorijos dydis per vieną vakcinacijos kampaniją yra didesnis nei 20 000 km2, jauko su skiepais tankumo žemėlapiai;

c)

Komisijos prašymu, elektroninės rinkmenos su duomenimis:

i)

apie skrydžio maršrutus, užregistruotus mėtant jauką su skiepais;

ii)

jauko su skiepais išmėtymą (kiekvieno išmesto jauko laikas ir buvimo vieta), užregistruotą mėtant iš oro, jei bendras vakcinacijos teritorijos dydis per vieną vakcinacijos kampaniją yra didesnis nei 20 000 km2;

d)

informacija apie vakcinacijos veiksmingumo stebėseną su žemėlapiais, kuriuose yra tokie duomenys:

i)

gyvūnų, kurių biologinio žymens tyrimo rezultatai teigiami, skaičius / atliktų biologinio žymens tyrimų skaičius;

ii)

gyvūnų, kurių serologinių tyrimų rezultatai teigiami, skaičius / atliktų serologinių tyrimų skaičius.

3 SKIRSNIS

MLV infekcijos likvidavimo programų rezultatai

Informacija, kurią reikia pateikti apie MLV infekcijos likvidavimo programas:

1.

Ataskaitos data.

2.

Ataskaitinis laikotarpis.

3.

Šalies pavadinimas.

4.

Teritorinė aprėptis (pasikeitus teritorinei aprėpčiai pagal VII priedo 3 skirsnio 3 punktą).

5.

Informacija apie priežiūrą teritorijoje pagal 4 punktą, pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius gruodžio 31 d.;

b)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikomų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, laikančių tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnus, kuriuose buvo vakcinuojama nuo MLV infekcijos, skaičius ir per ataskaitinį laikotarpį vakcinuotų gyvūnų skaičius pagal rūšis ir, jei reikia, pagal MLV serotipus;

d)

ataskaitiniu laikotarpiu patvirtintų protrūkių pagal MLV serotipą skaičius;

e)

nuo užkrato pernešėjų saugomų ūkių skaičius ir vieta, jei taikoma;

f)

plotų, kuriuose tam tikru metų laiku nėra užkrato pernešėjų, aprašymas ir, jei reikia, laikotarpio, kuriuo ligos sukėlėjo pernešėjų nėra, pradžios ir pabaigos datos.

4 SKIRSNIS

Vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programų rezultatai

Teiktina informacija apie vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas:

1.

Ataskaitos data.

2.

Ataskaitinis laikotarpis.

3.

Šalies pavadinimas.

4.

Ligos pavadinimas.

5.

Teritorinė aprėptis (pasikeitus teritorinei aprėpčiai pagal VII priedo 4 skirsnio 4 punktą).

6.

Informacija apie akvakultūros ūkius ir gyvūnus, esančius teritorijoje pagal 5 punktą, pagal laikymo vietą, zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius ir, atitinkamais atvejais, į likvidavimo programą įtrauktų mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius gruodžio 31 d.;

b)

akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius iš a punkte nurodytų neužkrėstų ūkių arba mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.;

c)

užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių ir mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.;

d)

naujų užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau ligos atvejų, skaičius iš a punkte nurodytų ūkių ir mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.


(1)  2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (OL L 174, 2020 6 3, p. 211).


VI PRIEDAS

PAGAL 7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTĄ TEIKTINA INFORMACIJA APIE PRIVALOMŲ IR PASIRENKAMŲ LIKVIDAVIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATUS IR INFORMACIJA, PAGAL 11 STRAIPSNĮ ĮTRAUKTINA Į VALSTYBIŲ NARIŲ AR ZONŲ NEUŽKRĖSTOS TERITORIJOS STATUSO DĖL SAUSUMOS IR VANDENS GYVŪNŲ LIGŲ PRIPAŽINIMO PARAIŠKAS IR Į LAIKYMO VIETŲ NEUŽKRĖSTOS TERITORIJOS STATUSO DĖL VANDENS GYVŪNŲ LIGŲ PRIPAŽINIMO PARAIŠKAS

1 SKIRSNIS

Atitiktis bendriesiems kriterijams

Bendroji informacija, kuri turi būti įtraukta į liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo paraiškas:

1.

Taikymo pradžios data.

2.

Šalies pavadinimas.

3.

Ligos pavadinimas.

4.

Liga neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo teritorinė aprėptis.

5.

Pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad laikomasi atitinkamų bendrųjų kriterijų, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 66 straipsnio a punktą taikomų valstybėms narėms ar zonoms, arba pagal to deleguotojo reglamento 73 straipsnio 1 dalies a punktą taikomų vandens gyvūnų laikymo vietoms.

2 SKIRSNIS

Liga neužkrėstos teritorijos statusas, grindžiamas į sąrašą įtrauktų rūšių nebuvimu

Informacija, kuri turi būti įtraukta į paraiškas dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo, remiantis tuo, kad nėra į sąrašą įtrauktų rūšių:

dokumentai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 67 straipsnio 2 dalį arba 74 straipsnio 2 dalį.

3 SKIRSNIS

Liga neužkrėstos teritorijos statusas, grindžiamas ligos sukėlėjo nesugebėjimu išgyventi

Informacija, kuri turi būti įtraukta į paraiškas dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo, remiantis ligos sukėlėjo nesugebėjimu išgyventi:

dokumentai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 68 straipsnio 2 dalį arba 75 straipsnio 2 dalį.

4 SKIRSNIS

Liga neužkrėstos teritorijos statusas, grindžiamas į sąrašą įtrauktų sausumos gyvūnų ligų užkrato pernešėjų nesugebėjimu išgyventi

Informacija, kuri turi būti įtraukta į paraiškas dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo, remiantis sausumos gyvūnų užkrato pernešėjų nesugebėjimu išgyventi:

dokumentai pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 69 straipsnio 2 dalį.

5 SKIRSNIS

Liga neužkrėstos teritorijos statusas, grindžiamas istoriniais ir priežiūros duomenimis

1.

Informacija, kurią kompetentinga institucija turi įtraukti į neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo remiantis istoriniais ir priežiūros duomenimis paraiškas, su sąlyga, kad apie ligą atitinkamoje teritorijoje niekada nebuvo pranešta arba ji buvo likviduota ir apie ją nebuvo pranešta bent 25 metus iki paraiškos dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo toje teritorijoje pateikimo:

a)

jei prašoma pripažinti Varroa spp. neužkrėstos teritorijos statusą:

dokumentais pagrįsti įrodymai, kad įvykdyti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 V priedo III dalies 1 skirsnio a–f punktuose nustatyti reikalavimai;

b)

jei prašoma pripažinti Bonamia exitiosa infekcija neužkrėstos teritorijos statusą:

i)

ne mažiau kaip vienerius metus visuose valstybės narės, zonos ar laikymo vietos ūkiuose ar ūkių grupėse, kuriose laikomi į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnai, ir, jei reikia, laukinių populiacijų mėginių ėmimo vietose atlikto tyrimo rezultatai. Jie turi būti ištirti naudojant tokio dydžio mėginį, kad, kai ligos sukėlėjo paplitimas populiacijoje yra 2 %, Bonamia exitiosa infekciją būtų galima nustatyti 95 % pasikliovimo lygiu;

ii)

priemonės, taikomos siekiant neleisti Bonamia exitiosa patekti į atitinkamą teritoriją;

iii)

ligų kontrolės priemonės, taikytos protrūkio atveju;

c)

jei prašoma pripažinti BSV infekcija neužkrėstos teritorijos statusą:

i)

ne mažiau kaip vienerius metus visuose valstybės narės, zonos ar laikymo vietos ūkiuose ar ūkių grupėse, kuriose laikomi į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnai, ir, jei reikia, laukinių populiacijų mėginių ėmimo vietose atlikto tyrimo rezultatai. Jie turi būti ištirti naudojant tokio dydžio mėginį, kad, jei ligos sukėlėjo paplitimas populiacijoje yra 2 %, BSV infekciją būtų galima nustatyti 95 % pasikliovimo lygiu;

ii)

priemonės, taikomos siekiant neleisti BSV patekti į atitinkamą teritoriją;

iii)

ligų kontrolės priemonės, taikytos protrūkio atveju.

2.

Kai atitinkamoje teritorijoje per pastaruosius 25 metus buvo pranešta apie GVD ir ta liga joje buvo likviduota, į GVD neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo remiantis istoriniais ir priežiūros duomenimis paraiškas turi būti įtraukta tokia bent pastarųjų 10 metų informacija:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, skaičius pagal sveikatos būklę (1) ir šiuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d.;

b)

galvijų šėrimo strategija / tvarka ir diagnostikos metodai, taikomi galvijų GVD būklei nustatyti ūkiuose, kuriuose laikomi galvijai (užkrėsti, neužkrėsti);

c)

tyrimų strategija / tvarka ir diagnostikos metodai, taikomi siekiant įrodyti, kad ūkiai, kuriuose laikomi galvijai, išlaikė liga neužkrėstos teritorijos statusą;

d)

priemonės, taikomos siekiant neleisti GVD virusui patekti į atitinkamą teritoriją;

e)

ligų kontrolės priemonės, taikytos protrūkio atveju;

f)

protrūkių skaičius per metus;

g)

patvirtintų atvejų skaičius per paskutinius 18 mėnesių;

h)

laikomų galvijų vakcinacijos istorija ir vakcinacijos nuo GVD uždraudimo data.

3.

Informacija, kuri turi būti įtraukta į neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo remiantis istoriniais ir priežiūros duomenimis paraišką, jei prašoma pripažinti Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos be vakcinacijos statusą:

dokumentais pagrįsti įrodymai, kad įvykdyti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 V priedo IV dalies 1 skirsnio a–e punktuose nustatyti reikalavimai.

6 SKIRSNIS

Likvidavimo programomis grindžiamas liga neužkrėstos teritorijos statusas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į paraiškas dėl neužkrėstos teritorijos statuso pripažinimo, pagal kalendorinius metus:

1)

jei įgyvendinamos Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programos, susijusios su laikomais galvijais, pagal zoną ar regioną ir jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai ir kuriems suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija neužkrėstos teritorijos be vakcinacijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, kurie kasmet tiriami atliekant serologinį tyrimą, kad jiems būtų suteiktas arba išlaikytas esamas statusas, skaičius ir ištirtų galvijų skaičius;

d)

įtariamų ūkių atlikus c punkte nurodytą tyrimą skaičius;

e)

galvijų, atvežtų į a punkte nurodytą ūkį, skaičius;

f)

galvijų, ištirtų atliekant serologinį tyrimą juos įvežant į ūkį, skaičius;

g)

įtariamų ūkių atlikus f punkte nurodytą tyrimą skaičius;

h)

patvirtintų užkrėstų ūkių iš d ir g punktuose nurodytų ūkių skaičius;

i)

ūkių, kuriuose atlikti abortų, kurie galėjo būti sukelti Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos, tyrimai, skaičius;

j)

patvirtintų užkrėstų ūkių iš i punkte nurodytų ūkių skaičius;

k)

bendras užkrėstų ūkių skaičius, jei jis skiriasi nuo h ir j punktuose nurodytų ūkių skaičių sumos;

l)

paskutinio laikomų galvijų vakcinacijos nuo Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos data;

m)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

2)

jei įgyvendinamos Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos likvidavimo programos, susijusios su laikomomis avimis ir ožkomis, pagal zoną ar regioną ir jei į programos teritorinę aprėptį įtrauktas daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomos avys arba ožkos, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų avių arba ožkų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriuose laikomos avys arba ožkos ir kuriems suteiktas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija neužkrėstos teritorijos be vakcinacijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų avių arba ožkų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriuose laikomos avys arba ožkos, kurios kasmet tiriamos atliekant serologinį tyrimą, kad jiems būtų suteiktas arba būtų išlaikytas esamas statusas, skaičius ir ištirtų avių arba ožkų skaičius;

d)

įtariamų ūkių atlikus c punkte nurodytą tyrimą skaičius;

e)

avių arba ožkų, atvežtų į a punkte nurodytą ūkį, skaičius;

f)

avių arba ožkų, ištirtų atliekant serologinį tyrimą jas įvežant į ūkį, skaičius;

g)

įtariamų ūkių atlikus f punkte nurodytą tyrimą skaičius;

h)

patvirtintų užkrėstų ūkių iš d ir g punktuose nurodytų ūkių skaičius;

i)

ūkių, kuriuose atlikti abortų, kurie galėjo būti sukelti Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos, tyrimai, skaičius;

j)

patvirtintų užkrėstų ūkių iš i punkte nurodytų ūkių skaičius;

k)

bendras užkrėstų ūkių skaičius, jei jis skiriasi nuo h ir j punktuose nurodytų ūkių skaičių sumos;

l)

paskutinės laikomų avių ir ožkų vakcinacijos nuo Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos data;

m)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų avių arba ožkų skaičius gruodžio 31 d.;

3)

informacija apie MTB komplekso infekcijos likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai ir kuriems suteiktas MTB komplekso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, kurie per metus buvo ištirti dėl statuso suteikimo arba išlaikymo, skaičius ir tirtų galvijų skaičius pagal kiekvieną iš toliau nurodytų tyrimų režimų, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 IV priedo II dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje:

i)

tyrimą reikia atlikti kas 12 mėnesių;

ii)

tyrimą reikia atlikti kas 24 mėnesius;

iii)

tyrimą reikia atlikti kas 36 mėnesius;

iv)

tyrimą reikia atlikti kas 48 mėnesius;

d)

įtariamų ūkių atlikus c punkte nurodytą tyrimą skaičius;

e)

galvijų, atvežtų į a punkte nurodytą ūkį, skaičius;

f)

galvijų, ištirtų juos įvežant į ūkį, skaičius;

g)

įtariamų ūkių atlikus f punkte nurodytą tyrimą skaičius;

h)

patvirtintų užkrėstų ūkių iš d ir g punktuose nurodytų ūkių skaičius;

i)

galvijų, išsiųstų į skerdyklą iš ūkio, turinčio MTB komplekso infekcija neužkrėstos teritorijos statusą, skaičius;

j)

paskerstų galvijų, kuriems pasireiškė ištirti įtariami MTB komplekso infekcijos pažeidimai, iš i punkte nurodytų galvijų skaičius;

k)

patvirtintų užkrėstų galvijų iš j punkte nurodytų galvijų skaičius;

l)

bendras patvirtintų užkrėstų ūkių, skerdykloje nustačius įtariamą pažeidimą, skaičius;

m)

bendras užkrėstų ūkių skaičius, jei jis skiriasi nuo h ir l punktuose nurodytų ūkių skaičių sumos, skaičius;

n)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

4)

informacija apie EGL infekcijos likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriems suteiktas EGL neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriems suteiktas EGL neužkrėstos teritorijos statusas, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius;

d)

ūkių, ištirtų dėl EGL neužkrėstos teritorijos statuso išlaikymo, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius;

e)

c punkte nurodytų ūkių skaičius ir d punkte nurodytų ūkių, kuriuose nustatytas (-i) vienas ar daugiau įtariamas (-ų) atvejis (-ų), skaičius;

f)

c punkte nurodytų ūkių ir galvijų, kurių susirgimo atvejai patvirtinti po e punkte nurodyto (-ų) įtariamo (-ų) atvejo (-ų) tyrimo, skaičius;

g)

d punkte nurodytų ūkių ir galvijų, kurių susirgimo atvejai patvirtinti po e punkte nurodyto (-ų) įtariamo (-ų) atvejo (-ų) tyrimo, skaičius, įskaitant patvirtintų atvejų skaičių;

h)

paskerstų vyresnių nei 24 mėnesių galvijų skaičius;

i)

įtariamų atvejų, kurie buvo nustatyti atliekant h punkte nurodytą oficialų gyvūnų post-mortem tyrimą ir kurie buvo ištirti siekiant patvirtinti arba paneigti EGL buvimą, skaičius;

j)

ūkyje laikytų galvijų patvirtintų susirgimo atvejų atlikus i punkte nurodytą tyrimą skaičius;

k)

ūkių, kuriuose patvirtintas vienas ar daugiau atvejų, skaičius gruodžio 31 d.;

l)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

5)

informacija apie IGR / IPV likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriems suteiktas IGR / IPV neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriems suteiktas IGR / IPV neužkrėstos teritorijos statusas, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius;

d)

ūkių, kurie per metus buvo ištirti dėl IGR / IPV neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo arba išlaikymo, skaičius ir tuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius pagal kiekvieną iš tyrimų režimų, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 IV priedo IV dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje;

e)

patvirtintų užkrėstų ūkių skaičius, įskaitant patvirtintų atvejų skaičių;

f)

a ir b punktuose nurodytų ūkių, kuriuose laikomi diferencine užkrėstų ir vakcinuotų gyvūnų (DIVA) vakcina vakcinuoti galvijai, ir tuose ūkiuose laikomų vakcinuotų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

g)

galvijų, kurie buvo vakcinuoti DIVA vakcina per ataskaitinį laikotarpį, skaičius;

h)

tam tikrais atvejais paskutinės laikomų galvijų vakcinacijos nuo IGR / IPV data;

i)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

6)

informacija apie ALV infekcijos likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomos kiaulės, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų kiaulių skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriems suteiktas ALV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų kiaulių skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriems suteiktas ALV infekcija neužkrėstos teritorijos statusas, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų kiaulių skaičius;

d)

ūkių, ištirtų dėl ALV infekcija neužkrėstos teritorijos statuso išlaikymo, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų kiaulių skaičius;

e)

ūkių, kuriuose nustatyta klinikinių, virusologinių ar serologinių ALV infekcijos įrodymų, skaičius;

f)

ūkių, kuriuose patvirtinta susirgimų AVL atvejų, skaičius gruodžio 31 d.;

g)

a punkte nurodytų ūkių, kuriose atliekama DIVA vakcinacija, skaičius ir DIVA vakcina vakcinuotų kiaulių skaičius;

h)

tam tikrais atvejais paskutinės laikomų kiaulių vakcinacijos nuo ALV data;

i)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų kiaulių skaičius gruodžio 31 d.;

7)

informacija apie GVD infekcijos likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai, išskyrus ūkius, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

b)

ūkių, kuriems suteiktas GVD neužkrėstos teritorijos statusas, įskaitant ūkius, kurių neužkrėstos teritorijos statusas sustabdytas, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

c)

ūkių, kuriems suteiktas GVD neužkrėstos teritorijos statusas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 IV priedo VI dalies 1 skyriaus 1 skirsnio 2 punkto b papunktį ir kurie yra išlaikė GVD neužkrėstos teritorijos statusą pagal to deleguotojo reglamento IV priedo VI dalies 1 skyriaus 2 skirsnio 2 punktą, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

d)

ūkių, kuriems suteiktas GVD neužkrėstos teritorijos statusas, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius;

e)

ūkių, ištirtų dėl GVD neužkrėstos teritorijos statuso išlaikymo, skaičius ir šiuose ūkiuose ištirtų galvijų skaičius;

f)

patvirtintų užkrėstų ūkių skaičius gruodžio 31 d., įskaitant patvirtintų atvejų skaičių;

g)

ūkių, kuriuose patvirtinti atvejai, epizootiniais ryšiais susiję su gyvulių įvežimu, skaičius;

h)

ūkių, kuriuose laikomi galvijai vakcinuojami nuo GVD, skaičius ir vakcinuotų galvijų skaičius;

i)

tam tikrais atvejais paskutinės laikomų galvijų vakcinacijos nuo GVD data;

j)

ūkių, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, skaičius ir tuose ūkiuose laikomų galvijų skaičius gruodžio 31 d.;

8)

informacija apie pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programas pagal zoną arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

priežiūra, įskaitant bent žemėlapius su toliau nurodytais duomenimis:

i)

tirtų kontrolinių gyvūnų skaičius pagal rūšis;

ii)

patvirtintų atvejų skaičius pagal rūšis;

b)

laukinių gyvūnų vakcinacija:

i)

vakcinacijos kampanijų skaičius ir datos;

ii)

pasiektas jauko su skiepais tankumas pagal zoną arba regioną ir, jei bendras vakcinacijos teritorijos dydis per vieną vakcinacijos kampaniją yra didesnis nei 20 000 km2, jauko su skiepais tankumo žemėlapiai;

iii)

Komisijos prašymu, elektroninės rinkmenos su duomenimis:

apie skrydžio maršrutus, užregistruotus mėtant jauką su skiepais,

apie jauko su skiepais išmėtymą; (kiekvieno išmesto jauko laikas ir buvimo vieta), užregistruotą mėtant iš oro, jei bendras vakcinacijos teritorijos dydis per vieną vakcinacijos kampaniją yra didesnis nei 20 000 km2;

iv)

vakcinacijos veiksmingumo stebėsena su žemėlapiais, kuriuose yra tokie duomenys:

gyvūnų, kurių biologinio žymens tyrimo rezultatai teigiami, skaičius / atliktų biologinio žymens tyrimų skaičius,

gyvūnų, kurių serologinių tyrimų rezultatai teigiami, skaičius / serologinių tyrimų skaičius.

v)

atliktų jaukų su skiepais titravimo tyrimų skaičius ir rezultatai;

c)

patvirtintų atvejų, kai atitinkamoje teritorijoje nebuvo pasiutligės viruso infekcijos atvejų, skaičius (įvežtiniai atvejai);

d)

jei c punkte nurodytais atvejais buvo nustatyti epizootiniai ryšiai, prireikus, sustiprintos priežiūros, vykdytos 6 mėnesius nuo atitinkamo gyvūno mirties, rezultatai;

9)

informacija apie MLV infekcijos likvidavimo programų rezultatus:

a)

teritorinė aprėptis – geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose vykdoma likvidavimo programa, žemėlapis, aprašymas ir ribų nustatymas, taip pat zonų ir regionų pavadinimai, jei į programos teritorinę aprėptį įtrauktas daugiau nei vienas regionas; atitinkamais atvejais Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 37 straipsnio 3 dalyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo priežastys ir zonos būklės raida programos laikotarpiu;

b)

ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius gruodžio 31 d.;

c)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikomų b punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius gruodžio 31 d.;

d)

kasmet vykdomos mėginių ėmimo programos: kartografavimo vienetas ir taikomi atrankos kriterijai, tyrimų dažnumas, tyrimų skaičius, diagnostikos metodų tipas ir rezultatai;

e)

patvirtintų atvejų skaičius pagal zoną, rūšis, metus (mėnesį) ir MLV serotipą (-us);

f)

vakcinuotų gyvūnų skaičius pagal metus, rūšis ir MLV serotipą (-us);

g)

leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su suteikta teise perkelti gyvūnus, atitinkamų gyvūnų skaičiumi ir, jei reikia, įgyvendintos priežiūros pritaikymu;

h)

kai tinkama, koordinuojamos su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis priemonės ir priežiūros pritaikymas atsižvelgiant į išorinius užsikrėtimo MLV šaltinius;

10)

informacija apie vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas pagal zoną, laikymo vietą arba regioną, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir, jei tinkama, registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius ir į likvidavimo programą įtrauktų mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius, taip pat tų ūkių ir mėginių ėmimo vietas laukinėje gamtoje rodantys žemėlapiai gruodžio 31 d.;

b)

akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius iš a punkte nurodytų neužkrėstų ūkių arba mėginių ėmimo vietų gruodžio 31 d.;

c)

gyvūnų sveikatos patikrinimų skaičius kiekviename patvirtintame ir, jei taikoma, registruotame akvakultūros ūkyje;

d)

mėginių skaičius patvirtintuose ir, jei taikoma, registruotuose akvakultūros ūkiuose arba mėginių ėmimo vietose laukinėje gamtoje, taip pat informacija apie rūšis, mėginių ėmimo rezultatai (teigiami/neigiami) ir vandens temperatūra mėginių ėmimo metu;

e)

užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kur yra vienas ar daugiau patvirtintų atvejų, skaičius iš a punkte nurodytu ūkių gruodžio 31 d.;

f)

naujų užkrėstų akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje skaičius su patvirtintu (-ais) atveju (-ais) iš a punkte nurodytų ūkių gruodžio 31 d.


(1)  Užkrėsta, neužkrėsta, nežinoma.


VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIOS REIKIA NORINT PATEIKTI LIKVIDAVIMO PROGRAMAS PAGAL 10 STRAIPSNĮ

1 SKIRSNIS

Sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programų, grindžiamų neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu, pateikimas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į sausumos gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas, grindžiamas neužkrėstos teritorijos statuso suteikimu ūkių lygmeniu:

1.

Pateikimo data.

2.

Šalies pavadinimas.

3.

Ligos pavadinimas.

4.

Teritorinė aprėptis – geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose vykdoma likvidavimo programa, aprašymas ir ribų nustatymas, taip pat zonų ir regionų pavadinimai, jei į programos teritorinę aprėptį įtrauktas daugiau nei vienas regionas.

5.

Informacija apie kiekvienos zonos arba regiono, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas, epizootinę padėtį:

a)

ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius pagal sveikatos būklę (1), išskyrus ūkius, kuriems taikoma 6 punkto f papunktyje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata, gruodžio 31 d.;

b)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikomų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius pagal sveikatos būklę;

c)

žemėlapiai, rodantys tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, nurodytų b punkte, tankumą pagal sveikatos būklę;

d)

chronologija su paplitimo ir sergamumo duomenimis ir, kai tinka, vakcinacijos istorija, apimanti bent pastaruosius 5 metus; taip pat

e)

informacija apie epizootinę padėtį papildomose gyvūnų populiacijose, jei taikoma.

6.

Likvidavimo programos ligų kontrolės strategijos aprašymas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 16 straipsnį, įtraukiant bent:

a)

mėginių ėmimo schemas ir diagnostikos metodus, taikytinus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 IV priedą:

i)

dėl neužkrėstos teritorijos statuso suteikimo ūkiams ir to statuso išlaikymo;

ii)

siekiant patvirtinti arba paneigti ligą įtariamo susirgimo atveju;

b)

ligų kontrolės priemones, taikytinas protrūkio atveju;

c)

biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemones, kurias reikia įgyvendinti;

d)

skiepų, kurie turi būti naudojami, tipą ir vakcinacijos programą, jei taikoma;

e)

jei reikia, priemones, kurias reikia įgyvendinti dėl papildomų gyvūnų populiacijų;

f)

nukrypti leidžiančias nuostatas, kurios turi būti taikomos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 19 straipsnį, jei taikoma;

g)

su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis koordinuojamas priemones, jei taikoma.

7.

Likvidavimo programoje dalyvaujančių šalių struktūros, priežiūros ir funkcijų aprašymas, kuris apima bent:

a)

institucijas, atsakingas už programos įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą;

b)

visų suinteresuotųjų subjektų atsakomybę.

8.

Numatoma likvidavimo programos trukmė.

9.

Tarpiniai likvidavimo programos tikslai, įskaitant bent:

a)

tikėtiną metinį užkrėstų ūkių skaičiaus sumažėjimą;

b)

tikėtiną metinį neužkrėstos teritorijos statusą turinčių ūkių skaičiaus padidėjimą;

c)

tikėtiną vakcinacijos aprėptį, jei taikoma.

2 SKIRSNIS

Pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programų pateikimas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į pasiutligės viruso infekcijos likvidavimo programas:

1.

Pateikimo data.

2.

Šalies pavadinimas.

3.

Teritorinė aprėptis – geografinių ir administracinių teritorijų, kurioje vykdoma likvidavimo programa, aprašymas ir ribų nustatymas, taip pat zonų ir regionų pavadinimai, jei į programos teritorinę aprėptį įtrauktas daugiau nei vienas regionas.

4.

Epizootinės padėties bent per pastaruosius 5 metus aprašymas, įskaitant:

a)

patvirtintų atvejų skaičių pagal rūšis;

b)

žemėlapius, nurodančius a punkte nurodytų patvirtintų atvejų pasiskirstymą per metus;

c)

ligų kontrolės strategiją ir ligų kontrolės priemones.

5.

Likvidavimo programos ligų kontrolės strategijos aprašymas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 32 straipsnį:

a)

priežiūra, įskaitant bent:

i)

tikslinę gyvūnų populiaciją;

ii)

mėginių ėmimo schemas ir išsamią informaciją apie nugaišusius gyvūnus;

iii)

diagnostikos metodus;

b)

jei taikoma, vakcinacija, įskaitant bent:

i)

laikomų gyvūnų vakcinaciją pagal likvidavimo programą;

naudotinų skiepų tipą,

tikslinę populiaciją;

ii)

laukinių gyvūnų vakcinaciją:

vakcinacijos teritorijos ir jos ribų nustatymą,

vakcinacijos kampanijų dažnumą ir tikėtinas datas,

naudotinus skiepus,

jauko su skiepais mėtymo metodą ir numatomą jauko su skiepais išmėtymo tankumą,

teisingo jauko su skiepais išmėtymo naudotinų vertinimo metodų aprašymą,

vakcinacijos veiksmingumo stebėsenos strategijos, susijusios su serologiniu ir jauko su skiepais naudojimu tikslinėje gyvūnų populiacijoje, aprašymą, mėginių ėmimo schemas, pateikiant išsamią informaciją apie nugaišusių gyvūnų surinkimą, ir diagnostikos metodus,

priemonių, užtikrinančių jauko su skiepais kokybės išlaikymą prieš jį paskirstant, ypač kiek tai susiję su jauko su skiepais titravimu ir šaldymo grandinės kontrole, aprašymą,

benamių šunų vakcinaciją naudotino tipo skiepais ir tikslinę populiaciją;

c)

ligų kontrolės priemonės, taikytinos protrūkio atveju;

d)

numatomos vykdyti visuomenės informavimo kampanijos;

e)

siekiant sumažinti sąlytį su užkrėstais gyvūnais vykdytinos priemonės;

f)

su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis koordinuojamos priemonės, jei taikoma.

6.

Likvidavimo programoje dalyvaujančių šalių struktūros, priežiūros ir funkcijų aprašymas, kuris apima bent:

a)

institucijas, atsakingas už programos įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą;

b)

visų suinteresuotųjų subjektų atsakomybę.

7.

Numatoma likvidavimo programos trukmė.

8.

Tarpiniai likvidavimo programos tikslai, įskaitant bent:

a)

tikėtiną metinį protrūkių skaičiaus sumažėjimą;

b)

tikėtiną patvirtintų protrūkių teritorijose, kuriose per praėjusius metus buvo protrūkių, skaičių;

c)

tikėtiną serokonversijos procentinę dalį tikslinėse gyvūnų populiacijose;

d)

tikėtiną skiepų naudojimo tikslinių rūšių gyvūnams procentinę dalį.

3 SKIRSNIS

MLV infekcijos likvidavimo programų pateikimas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į MLV infekcijos likvidavimo programas:

1.

Pateikimo data.

2.

Šalies pavadinimas.

3.

Teritorinė aprėptis – geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose vykdoma likvidavimo programa, aprašymas ir ribų nustatymas, taip pat zonų ir regionų pavadinimai, jei į programos teritorinę aprėptį įtrauktas daugiau nei vienas regionas. atitinkamais atvejais Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 37 straipsnio 3 dalyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo priežastys.

4.

Informacija apie kiekvienos zonos arba regiono, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas, epizootinę padėtį:

a)

ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius gruodžio 31 d.;

b)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, laikomų a punkte nurodytuose ūkiuose, skaičius;

c)

žemėlapiai, kurie parodo:

i)

tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnų, nurodytų b punkte, tankumą; taip pat

ii)

geografinį užsikrėtimo MLV atvejų pasiskirstymą pagal serotipus bent pastaruosius 5 metus;

d)

chronologija su paplitimo ir sergamumo duomenimis ir, kai tinka, vakcinacijos istorija, apimanti bent pastaruosius 5 metus;

e)

bent pastarųjų 5 metų užkrato pernešėjų priežiūros rezultatai;

f)

informacija apie epizootinę padėtį papildomose gyvūnų populiacijose, jei taikoma.

5.

Likvidavimo programos ligų kontrolės strategijos aprašymas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 37 straipsnį, įtraukiant bent:

a)

išsamią informaciją apie aktyvią priežiūrą, kuri turi būti įgyvendinta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 V priedo II dalies 1 skyriaus 4 skirsnį įtraukiant:

i)

žemėlapius, parodančius geografinius vienetus;

ii)

mėginių ėmimo vietų pasirinkimą, mėginių ėmimo schemas ir diagnostikos metodus, naudojamus kontrolinių gyvūnų stebėsenai;

iii)

mėginių ėmimo vietų parinkimą, mėginių ėmimo schemas ir diagnostikos metodus, naudojamus struktūriniams paplitimo tyrimams;

b)

naudotinų skiepų tipą ir atitinkamos tikslinės gyvūnų populiacijos vakcinacijos programas, jei tinkama;

c)

tvarką ir diagnostikos metodus patvirtinti arba paneigti ligą įtariamo susirgimo atveju;

d)

ligų kontrolės priemones, taikytinas protrūkio atveju;

e)

laikomų gyvūnų perkėlimo ir genetinės medžiagos produktų vežimo apribojimus;

f)

biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemones, kurias reikia įgyvendinti;

g)

išsamią informaciją apie užkrato pernešėjų stebėjimą ir, jei reikia, zonų, kuriose per sezoną nenustatyta MLV, nustatymą;

h)

išsamią informaciją apie ūkio, saugomo nuo užkrato pernešėjų, statuso suteikimą ūkiams, jei taikoma;

i)

su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis koordinuojamas priemones, jei taikoma.

6.

Likvidavimo programoje dalyvaujančių šalių struktūros, priežiūros ir funkcijų aprašymas, kuris apima bent:

a)

institucijas, atsakingas už programos įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą;

b)

visų suinteresuotųjų subjektų atsakomybę.

7.

Numatoma likvidavimo programos trukmė.

8.

Tarpiniai likvidavimo programos tikslai, įskaitant bent:

a)

tikėtiną metinį patvirtintų atvejų skaičiaus sumažėjimą tikslinėje gyvūnų populiacijoje;

b)

tikėtiną metinį neužkrėstos teritorijos statusą turinčių ūkių skaičiaus padidėjimą;

c)

tikėtiną vakcinacijos aprėptį, jei taikoma.

4 SKIRSNIS

Vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programų pateikimas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į vandens gyvūnų B ir C kategorijų ligų likvidavimo programas:

1.

Pateikimo data.

2.

Šalies pavadinimas.

3.

Ligos pavadinimas.

4.

Teritorinė aprėptis – geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose vykdoma likvidavimo programa, aprašymas ir ribų nustatymas, taip pat zonų arba laikymo vietų pavadinimai.

5.

Informacija apie kiekvienos zonos, laikymo vietos arba regiono, jei į programos teritorinę aprėptį patenka daugiau nei vienas regionas, epizootinę padėtį:

a)

patvirtintų akvakultūros ūkių ir registruotų akvakultūros ūkių, kuriuose laikomi tikslinės gyvūnų populiacijos gyvūnai, skaičius pagal produkcijos rūšį ir sveikatos būklę (2) gruodžio 31 d.;

b)

a punkte nurodytų akvakultūros ūkių laikomų gyvūnų į sąrašą įtrauktos rūšys pagal sveikatos būklę;

c)

žemėlapiai, kurie parodo:

i)

a punkte nurodytų akvakultūros ūkių geografinę padėtį ir atitinkamus vandens plotus; taip pat

ii)

geografinį susirgimo atitinkamai B arba C kategorijos ligomis atvejų pasiskirstymą bent pastaruosius 5 metus;

d)

informacija apie epizootinę padėtį papildomose vandens gyvūnų populiacijose, jei taikoma.

6.

Likvidavimo programos ligų kontrolės strategijos aprašymas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 46 straipsnį, įtraukiant bent:

a)

mėginių ėmimo schemas ir diagnostikos metodus, taikytinus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 VI priedą:

i)

sveikatos patikrinimus ir mėginių ėmimą akvakultūros ūkiuose;

ii)

tikslinę laukinių populiacijų priežiūrą, jei taikoma;

b)

ligų kontrolės priemones, taikytinas protrūkio atveju;

c)

biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemones, kurias reikia įgyvendinti;

d)

vakcinacijos programas, jei taikoma;

e)

priemones, kurios turi būti įgyvendintos laukinių vandens gyvūnų atžvilgiu, ir mėginių ėmimo vietų skaičių ir geografinę padėtį, jei taikoma;

f)

nukrypti leidžiančias nuostatas, kurios turi būti taikomos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 53 straipsnį, jei taikoma;

g)

su kitomis valstybėmis narėmis arba trečiosiomis šalimis koordinuojamas priemones, jei taikoma.

7.

Likvidavimo programoje dalyvaujančių šalių struktūros, priežiūros ir funkcijų aprašymas, kuris apima bent:

a)

institucijas, atsakingas už programos įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą;

b)

visų suinteresuotųjų subjektų atsakomybę.

8.

Numatoma likvidavimo programos trukmė.

9.

Ligos likvidavimo programos tarpiniai tikslai ir jos įgyvendinimo strategijos, įskaitant bent:

a)

tikėtiną metinį užkrėstų akvakultūros ūkių skaičiaus sumažėjimą ir, kai taikoma, mėginių ėmimo laukinėje gamtoje vietas;

b)

tikėtiną kasmetinį akvakultūros ūkių ir, atitinkamais atvejais, mėginių ėmimo vietų laukinėje gamtoje, kurių tyrimo rezultatai buvo neigiami, skaičiaus padidėjimą;

c)

tikėtiną vakcinacijos aprėptį, jei taikoma.


(1)  Neužkrėstas, užkrėstas arba nežinoma.

(2)  Neužkrėstas, užkrėstas, nežinoma.