2020 11 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 386/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1721

2020 m. lapkričio 17 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 nustatomi pajamų ir gyvenimo sąlygų srities imties tyrimo su sveikata ir gyvenimo kokybe susijusių duomenų rinkinių techniniai elementai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 808/2004, (EB) Nr. 452/2008 ir (EB) Nr. 1338/2008 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekdama užtikrinti tikslų gyvenimo sąlygų srities imties tyrimo įgyvendinimą, Komisija turėtų nustatyti duomenų rinkinių techninius elementus;

(2)

atliekant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą parengiama ES statistika – svarbi priemonė, leidžianti gauti Europos semestrui ir Europos socialinių teisių ramsčiui būtiną informaciją, visų pirma apie pajamų pasiskirstymą, skurdą ir socialinę atskirtį. Taip pat pagal sveikatai skirtą kas trejus metus taikomą modulį gaunama informacija apie sveikatos priežiūrą, sveikatą lemiančius veiksnius, sveikatos būklę ir negalią, o pagal kas šešerius metus taikomą gyvenimo kokybei skirtą modulį gaunami duomenys apie gerovę ir dalyvavimą socialiniame bei kultūriniame gyvenime;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pajamų ir gyvenimo sąlygų srities kas trejus metus taikomo sveikatai skirto modulio ir kas šešerius metus taikomo gyvenimo kokybei skirto modulio duomenų rinkinių techninės charakteristikos nustatomos priede ir siejamos su:

a)

kintamojo identifikatoriumi;

b)

kintamojo pavadinimu;

c)

modalumo žyma ir kodu;

d)

duomenų rinkimo vienetu;

e)

duomenų rinkimo būdu;

f)

ataskaitiniu laikotarpiu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 261 I, 2019 10 14, p. 1.


PRIEDAS

Kintamųjų techninės charakteristikos

Kintamojo identifikatorius

Kintamojo pavadinimas

Modalumo kodas

Modalumo žyma

Rinkimo vienetas

Rinkimo būdas

Ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūra

HS200

Medicininės priežiūros finansinė našta (išskyrus vaistus)

1

2

3

Sunki

Vidutinė

Ne našta

Namų ūkis

Namų ūkio respondentas

Paskutiniai 12 mėnesių

HS200_F

Medicininės priežiūros finansinė našta (išskyrus vaistus) (žyma)

1

-1

-2

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Netaikoma (niekam namų ūkyje neprireikė medicininės priežiūros arba tokia priežiūra neteikta)

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

HS210

Odontologinės priežiūros finansinė našta

1

2

3

Sunki

Vidutinė

Ne našta

Namų ūkis

Namų ūkio respondentas

Paskutiniai 12 mėnesių

HS210_F

Odontologinės priežiūros finansinė našta (žyma)

1

-1

-2

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Netaikoma (niekam namų ūkyje neprireikė odontologinės priežiūros arba tokia priežiūra neteikta)

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

HS220

Su vaistais susijusi finansinė našta

1

2

3

Sunki

Vidutinė

Ne našta

Namų ūkis

Namų ūkio respondentas

Paskutiniai 12 mėnesių

HS220_F

Su vaistais susijusi finansinė našta (žyma)

1

-1

-2

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Netaikoma (niekam namų ūkyje neprireikė vaistų ar niekas jų nevartojo)

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH090

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su bendrosios praktikos ar šeimos gydytoju

1

2

3

4

5

Nė karto

1–2 kartus

3–5 kartus

6–9 kartus

10 ar daugiau kartų

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus) arba registrai

Paskutiniai 12 mėnesių

PH090_F

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su bendrosios praktikos ar šeimos gydytoju (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH080

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su dantistu ar ortodontu ar kitu odontologijos specialistu

1

2

3

4

5

Nė karto

1–2 kartus

3–5 kartus

6–9 kartus

10 ar daugiau kartų

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus) arba registrai

Paskutiniai 12 mėnesių

PH080_F

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su dantistu ar ortodontu ar kitu odontologijos specialistu (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH100

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su medicinos ar chirurgijos specialistu (išskyrus dantistus, ortodontus ar kitus odontologijos specialistus)

1

2

3

4

5

Nė karto

1–2 kartus

3–5 kartus

6–9 kartus

10 ar daugiau kartų

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus) arba registrai

Paskutiniai 12 mėnesių

PH100_F

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių konsultuotasi su medicinos ar chirurgijos specialistu (išskyrus dantistus, ortodontus ar kitus odontologijos specialistus) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

Sveikatą lemiantys veiksniai

PH110A

KMI 1. Svoris

20–350

Svoris (kg)

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH110A_F

KMI 1. Svoris (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH110B

KMI 2. Ūgis

50–250

Ūgis (cm)

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH110B_F

KMI 2. Ūgis (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH122

Fizinės veiklos rūšis darbo metu

1

2

3

4

Daugiausia sėdima

Daugiausia stovima

Daugiausia vaikštoma arba atliekamos vidutinių fizinių pastangų reikalaujančios užduotys

Daugiausia atliekamas sunkus fizinis arba daug fizinių pastangų reikalaujantis darbas

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Tipiška savaitė

PH122_F

Fizinės veiklos rūšis darbo metu (žyma)

1

-1

-2

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Netaikoma (PL032≠1)

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH132

Fizinės veiklos dažnumas (išskyrus darbo metu)

1

2

3

4

5

6

Du arba daugiau kartų per dieną

Vieną kartą per dieną

4–6 kartus per savaitę

1–3 kartus per savaitę

Rečiau nei kartą per savaitę

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Tipiška savaitė

PH132_F

Fizinės veiklos dažnumas (išskyrus darbo metu) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH142

Kaip dažnai respondentas valgo vaisius (išskyrus bet kokias sultis)

1

2

3

4

5

6

Du arba daugiau kartų per dieną

Vieną kartą per dieną

4–6 kartus per savaitę

1–3 kartus per savaitę

Rečiau nei kartą per savaitę

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Tipiška savaitė

PH142_F

Kaip dažnai respondentas valgo vaisius (išskyrus bet kokias sultis) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH152

Kaip dažnai respondentas valgo daržoves arba salotas (išskyrus bet kokias sultis)

1

2

3

4

5

6

Du arba daugiau kartų per dieną

Vieną kartą per dieną

4–6 kartus per savaitę

1–3 kartus per savaitę

Rečiau nei kartą per savaitę

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Tipiška savaitė

PH152_F

Kaip dažnai respondentas valgo daržoves arba salotas (išskyrus bet kokias sultis) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH171

Tabako vartojimo dažnumas (įskaitant elektronines cigaretes ar panašius elektroninius įtaisus)

1

2

3

4

5

Vartoja kasdien

Vartoja kelis kartus per savaitę

Vartoja kelis kartus per mėnesį

Vartoja kelis kartus per metus

Visiškai nevartoja

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PH171_F

Tabako vartojimo dažnumas (įskaitant elektronines cigaretes ar panašius elektroninius įtaisus) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH180

Bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumas

1

2

3

4

5

Vartoja kasdien

Vartoja kelis kartus per savaitę

Vartoja kelis kartus per mėnesį

Vartoja kelis kartus per metus

Visiškai nevartoja

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PH180_F

Bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumas (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

Išsami informacija apie sveikatos būklę ir negalią

PH101

Prastas regėjimas (net su akiniais arba kontaktiniais lęšiais)

1

2

3

4

Ne, regėjimas geras

Taip, regėjimas šiek tiek prastas

Taip, regėjimas labai prastas

Visiškai nemato

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH101_F

Prastas regėjimas (net su akiniais arba kontaktiniais lęšiais) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH111

Prasta klausa (net naudojant klausos aparatą)

1

2

3

4

Ne, klausa gera

Taip, klausa šiek tiek prasta

Taip, klausa labai prasta

Visiškai negirdi

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH111_F

Prasta klausa (net naudojant klausos aparatą) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH121

Sunku eiti pėsčiomis arba lipti laiptais

1

2

3

4

Ne, nesunku

Taip, šiek tiek sunku

Taip, labai sunku

Visiškai negali vaikščioti

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH121_F

Sunku eiti pėsčiomis arba lipti laiptais (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH131

Sunku prisiminti arba susikaupti

1

2

3

4

Ne, nesunku

Taip, šiek tiek sunku

Taip, labai sunku

Visai negalima prisiminti ar susikaupti

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH131_F

Sunku prisiminti ar susikaupti (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH141

Sunku rūpintis savimi, pvz., visam nusiprausti ar apsirengti

1

2

3

4

Ne, nesunku

Taip, šiek tiek sunku

Taip, labai sunku

Visiškai negali nusiprausti ar apsirengti

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH141_F

Sunku rūpintis savimi, pvz., visam nusiprausti ar apsirengti

(žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PH151

Sunku bendrauti (vartoti įprastą kalbą, pvz., suprasti kitus arba būti suprastam kitų)

1

2

3

4

Ne, nesunku

Taip, šiek tiek sunku

Taip, labai sunku

Visiškai negali bendrauti

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs arba nepajėgus)

Dabartinė padėtis

PH151_F

Sunku bendrauti (vartoti įprastą kalbą, pvz., suprasti kitus arba būti suprastam kitų) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

Gerovė

PW241

Jaučiama atskirtis

1

2

3

4

5

99

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Dabartinė padėtis

PW241_F

Jaučiama atskirtis (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW030

Pasitenkinimas finansine padėtimi

0–10

99

Visiškai nepatenkintas – visiškai patenkintas

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Dabartinė padėtis

PW030_F

Pasitenkinimas finansine padėtimi (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW160

Pasitenkinimas asmeniniais ryšiais

0–10

99

Visiškai nepatenkintas – visiškai patenkintas

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Dabartinė padėtis

PW160_F

Pasitenkinimas asmeniniais ryšiais (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW120

Pasitenkinimas laiko panaudojimu (laisvalaikio trukme)

0–10

99

Visiškai nepatenkintas – visiškai patenkintas

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Dabartinė padėtis

PW120_F

Pasitenkinimas laiko panaudojimu (laisvalaikio trukme) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW230

Vienatvės jausmas

1

2

3

4

5

99

Visą laiką

Beveik visą laiką

Kartais

Retkarčiais

Niekada

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Paskutinės 4 savaitės

PW230_F

Vienatvės jausmas (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW090

Laimės jausmas

1

2

3

4

5

99

Visą laiką

Beveik visą laiką

Kartais

Retkarčiais

Niekada

Nežinau

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Paskutinės 4 savaitės

PW090_F

Laimės jausmas (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PW180

Kitų asmenų teikiama pagalba

1

2

Taip

Ne

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninis pokalbis

Įprasta padėtis

PW180_F

Kitų asmenų teikiama pagalba (žyma)

1

-1

-2

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Netaikoma (nėra giminių, draugų, kaimynų)

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

Dalyvavimas socialiniame ir kultūriniame gyvenime

PS010

Kiek kartų lankėsi kino teatre

1

2

3

4

5

6

7

8

Ne daugiau kaip 3 kartus

Daugiau kaip 3 kartus

Nesilankė, nes namų ūkio nariai negali sau to leisti

Nesilankė, nes namų ūkio narių tai nedomina

Nesilankė, nes šalia nėra kino teatro

Nesilankė, nes namų ūkio nariai neturi tam laiko

Nesilankė, nes žiūrėjo filmus kitais būdais (per TV, internetu)

Nesilankė dėl kitų priežasčių

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs arba nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS010_F

Kiek kartų lankėsi kino teatre (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS020

Kiek kartų lankėsi gyvai atliekamuose pasirodymuose (dramos spektakliuose, koncertuose, operos, baleto ar šokio spektakliuose)

1

2

3

4

5

6

7

Ne daugiau kaip 3 kartus

Daugiau kaip 3 kartus

Nesilankė, nes namų ūkio nariai negali sau to leisti

Nesilankė, nes namų ūkio narių tai nedomina

Nesilankė, nes šalia gyvai atliekamų pasirodymų nerengiama

Nesilankė, nes namų ūkio nariai neturi tam laiko

Nesilankė dėl kitų priežasčių

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS020_F

Kiek kartų lankėsi gyvai atliekamuose pasirodymuose (dramos spektakliuose, koncertuose, operos, baleto ar šokio spektakliuose) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS030

Kiek kartų lankėsi kultūros objektuose

1

2

3

4

5

6

7

Ne daugiau kaip 3 kartus

Daugiau kaip 3 kartus

Nesilankė, nes namų ūkio nariai negali sau to leisti

Nesilankė, nes namų ūkio narių tai nedomina

Nesilankė, nes šalia kultūros objektų nėra

Nesilankė, nes namų ūkio nariai neturi tam laiko

Nesilankė dėl kitų priežasčių

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS030_F

Kiek kartų lankėsi kultūros objektuose (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS040

Kiek kartų lankėsi gyvai rengiamuose sporto renginiuose

1

2

3

4

5

6

7

8

Ne daugiau kaip 3 kartus

Daugiau kaip 3 kartus

Nesilankė, nes namų ūkio nariai negali sau to leisti

Nesilankė, nes namų ūkio narių tai nedomina

Nesilankė, nes šalia gyvai rengiamų sporto renginių nėra

Nesilankė, nes namų ūkio nariai neturi tam laiko

Nesilankė, nes žiūrėjo sporto renginius kitais būdais (per TV, internetu)

Nesilankė dėl kitų priežasčių

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS040_F

Kiek kartų stebėjo gyvai rengiamus sporto renginius (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS041

Dalyvavimas meno veikloje

1

2

3

4

5

6

Kasdien

Kiekvieną savaitę (ne kasdien)

Kelis kartus per mėnesį (ne kiekvieną savaitę)

Kartą per mėnesį

Bent kartą per metus (rečiau nei kartą per mėnesį)

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Įprasta padėtis

PS041_F

Dalyvavimas meno veikloje (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS042

Knygų skaitymas (įskaitant elektronines arba garso knygas, per metus)

1

2

3

4

5

6

7

8

Perskaitė 1–4 knygas

Perskaitė 5–9 knygas

Perskaitė bent 10 knygų

Neskaitė, nes namų ūkio nariai negali sau to leisti

Neskaitė, nes namų ūkio narių tai nedomina

Neskaitė, nes namų ūkio nariai neturi tam laiko

Neskaitė, nes namų ūkio nariai neturi galimybių gauti knygų

Neskaitė dėl kitų priežasčių

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS042_F

Knygų skaitymas (įskaitant elektronines arba garso knygas, per metus) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS050

Kaip dažnai susitinkama su šeimos nariais (giminėmis)

1

2

3

4

5

6

99

Kasdien

Kiekvieną savaitę (ne kasdien)

Kelis kartus per mėnesį (ne kiekvieną savaitę)

Kartą per mėnesį

Bent kartą per metus (rečiau nei kartą per mėnesį)

Niekada

Giminių neturi

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Įprasta padėtis

PS050_F

Kaip dažnai susitinkama su šeimos nariais (giminėmis) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS060

Kaip dažnai susitinkama su draugais

1

2

3

4

5

6

Kasdien

Kiekvieną savaitę (ne kasdien)

Kelis kartus per mėnesį (ne kiekvieną savaitę)

Kartą per mėnesį

Bent kartą per metus (rečiau nei kartą per mėnesį)

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Įprasta padėtis

PS060_F

Kaip dažnai susitinkama su draugais (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS070

Kaip dažnai bendraujama su šeimos nariais (giminėmis)

1

2

3

4

5

6

99

Kasdien

Kiekvieną savaitę (ne kasdien)

Kelis kartus per mėnesį (ne kiekvieną savaitę)

Kartą per mėnesį

Bent kartą per metus (rečiau nei kartą per mėnesį)

Niekada

Giminių neturi

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Įprasta padėtis

PS070_F

Kaip dažnai bendraujama su šeimos nariais (giminėmis) (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS080

Kaip dažnai bendraujama su draugais

1

2

3

4

5

6

Kasdien

Kiekvieną savaitę (ne kasdien)

Kelis kartus per mėnesį (ne kiekvieną savaitę)

Kartą per mėnesį

Bent kartą per metus (rečiau nei kartą per mėnesį)

Niekada

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Įprasta padėtis

PS080_F

Kaip dažnai bendraujama su draugais (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS110

Dalyvavimas oficialioje savanoriškoje veikloje

1

2

3

4

5

6

Dalyvavo labdaros organizacijos veikloje

Dalyvavo kultūros organizacijos veikloje

Dalyvavo sporto organizacijos veikloje

Dalyvavo bet kokios pakraipos religinės organizacijos veikloje

Dalyvavo bet kokios kitos organizacijos veikloje

Nedalyvavo

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS110_F

Dalyvavimas oficialioje savanoriškoje veikloje (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS111

Dalyvavimas neoficialioje savanoriškoje veikloje

1

2

Dalyvavo

Nedalyvavo

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS111_F

Dalyvavimas neoficialioje savanoriškoje veikloje (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)

 

 

 

PS102

Aktyvus pilietiškumas

1

2

3

4

Taip

Ne, nedomina

Ne, nepakanka laiko

Ne, dėl kitos priežasties

Visi 16 metų ir vyresni dabartiniai namų ūkio nariai arba pasirinktas respondentas (jei taikoma)

Asmeninė apklausa (išimties tvarka gali būti apklausiamas atstovas, jei asmuo laikinai išvykęs ar nepajėgus)

Paskutiniai 12 mėnesių

PS102_F

Aktyvus pilietiškumas (žyma)

1

-1

-3

-7

Užpildyta

Neužpildyta

Nepasirinktas respondentas

Netaikoma (duomenys nerenkami įgyvendinant daugiamečius tęstinius planus)