2020 11 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 372/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1652

2020 m. lapkričio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 5a straipsnio 2 dalį, 5b straipsnio 7 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalies trečią ir ketvirtą pastraipas ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 (2) 10 straipsnyje nustatyti duomenų perdavimo Komisijai metodai ir terminai. Dėl COVID-19 pandemijos kai kurios valstybės narės 2020 m. susiduria su išskirtiniais administraciniais sunkumais, kurie gali trukdyti laiku pateikti Komisijai 2019 ataskaitinių metų ūkių ataskaitas. Siekiant palengvinti valstybių narių darbą panašiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė tam tikromis sąlygomis pratęsti duomenų pateikimo terminą. siūlomas pakeitimas turėtų būti taikomas nuo 2019 ataskaitinių metų;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 IV priede nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1874 (3) nurodytų pozicijų ir Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) teikiamų ūkių ataskaitų pozicijų atitikmenys. Tame priede apibrėžti terminai „standartinė produkcija“ (angl. SO, „standard output“) ir „standartinės produkcijos koeficientas“ (angl. SOC, „standard output coefficient“). Abu terminai ir santrumpos turėtų būti pateikiami anglų kalba ir atitinkama ES oficialiąja kalba. Tačiau, siekiant palengvinti palyginimą ir analizę, IV priedo A skirsnyje „Ypatingieji ūkininkavimo specializacijos tipai“ ir B skirsnyje „Atitikmenų lentelė ir pergrupavimo kodai“ turėtų būti vartojamos tik santrumpos anglų kalba (SO arba SOC). Be to, reikėtų patobulinti ir patikslinti IV priedo lentelėse pateiktą tekstą ir lentelių formatą. Todėl IV priedo tekstą tikslinga pakeisti nauju tekstu;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VIII priede nustatyta ūkių ataskaitose teikiamų apskaitos duomenų forma ir išdėstymas. Į to priedo A lentelę turėtų būti įtraukti trys nauji kintamieji rodikliai, susiję su gamintojų organizacijomis. Siekiant pagerinti ūkininkų padėtį žemės ūkio maisto produktų grandinėje, taikomos įvairios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės. Todėl surinkus duomenų apie ūkininkų dalyvavimą gamintojų organizacijose bus gauta vertingos informacijos apie BŽŪP poveikį. Siūlomi nauji kintamieji rodikliai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomi nuo 2023 ataskaitinių metų. Valstybėms narėms, negalinčioms pateikti su kai kuriais arba su visais trimis naujais kintamaisiais rodikliais susijusių duomenų, gali būti taikoma išlyga, jei jos iki 2021 m. gegužės 31 d. pateiks Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė savanoriškai nuo 2021 ataskaitinių metų teikti duomenis, susijusius su naujais kintamaisiais rodikliais;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VIII priede nustatyta ūkių ataskaitose teikiamų apskaitos duomenų forma ir išdėstymas. Būtina patikslinti VIII priedo C ir I lentelėse vartojamus terminus. Todėl šias lenteles būtina pakeisti naujomis;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. siūlomas pakeitimas turėtų būti taikomas nuo 2021 ataskaitinių metų;

(6)

Ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą terminą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Išskirtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių gali sutrikti duomenų teikimas, valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie duomenų rinkimo ir teikimo padėtį, taip pat pasiūlo sprendimą dėl duomenų teikimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Komisija gali išimties tvarka pratęsti pirmoje pastraipoje nurodytą terminą vieną kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.“;

2)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

3)

VIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 ataskaitinių metų.

Tačiau:

a)

1 straipsnio 1 dalis taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo, kai teikiamos 2019 ataskaitinių metų ūkių ataskaitos;

b)

1 straipsnio 3 dalis, kiek tai susiję su Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VIII priedo A lentelėje nurodytais kintamaisiais rodikliais A.OT.230.C, A.OT.231.C ir A.OT.232.C, taikoma nuo 2023 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 328, 2009 12 15, p. 27.

(2)  2015 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės (OL L 46, 2015 2 19, p. 1).

(3)  2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1874 dėl 2020 m. teiktinų kintamųjų rodiklių sąrašo ir jų aprašymo duomenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL L 306, 2018 11 30, p. 14).


I PRIEDAS

„IV PRIEDAS

YPATINGIEJI ŪKININKAVIMO SPECIALIZACIJOS TIPAI IR JŲ ATITIKTIS BENDRIESIEMS IR PAGRINDINIAMS ŪKININKAVIMO TIPAMS (4 STRAIPSNIS)

Vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

standartinė produkcija (SP) [EN: „Standard output“ (SO)] – bendrosios produkcijos standartinė vertė. SP naudojama klasifikuojant ūkius pagal Sąjungos žemės ūkio valdų tipologiją (kurioje ūkininkavimo tipas apibrėžiamas pagal pagrindinę gamybos veiklą) ir nustatant ūkio ekonominį dydį;

b)

standartinės produkcijos koeficientas (SPK) [EN: „Standard output coefficient“ (SOC)] – kiekvieno 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto žemės ūkio kintamojo rodiklio bendrosios produkcijos vidutinė piniginė vertė, tenkanti vienam produkcijos vienetui, rodanti vidutinę padėtį konkrečiame rajone. Standartinės produkcijos koeficientai apskaičiuojami pagal supirkimo kainą eurais už vieną pasėlių hektarą arba eurais už vieną gyvulį (išskyrus grybus, kurių kaina skaičiuojama eurais už 100 m2, paukštieną, kurios kaina skaičiuojama eurais už 100 vienetų ir bites, kurių kaina skaičiuojama eurais už vieną avilį). Į supirkimo kainą PVM, mokesčiai ir subsidijos neįskaičiuoti. SP koeficientai atnaujinami bent kaskart, kai atliekamas Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimas;

c)

bendra valdos standartinė produkcija – konkrečios valdos atskirų produkcijos vienetų, padaugintų iš jų atitinkamų standartinės produkcijos koeficientų, suma.“

A.   ŪKININKAVIMO SPECIALIZACIJOS TIPAI

Ypatinguosius ūkininkavimo specializacijos tipus apibrėžia du požymiai:

(a)

atitinkamų kintamųjų rodiklių pobūdis

Kintamieji rodikliai susiję su atitinkamu kintamųjų rodiklių sąrašu, nustatytu renkant IŪS duomenis: jie žymimi kodais, nurodytais atitikmenų lentelėje šio priedo B dalies I skirsnyje arba kodais, kuriais pergrupuojami keli iš tų kintamųjų rodiklių, kaip nurodyta šio priedo B dalies II skirsnyje (1).

(b)

sąlygos, pagal kurias apibrėžiamos klasių ribos

Jei nenurodyta kitaip, šios sąlygos išreiškiamos kaip bendros valdos standartinės produkcijos dalys.

Kad valda galėtų būti priskirta atitinkamam ypatingajam ūkininkavimo specializacijos tipui, turi būti įvykdytos visos atitinkamam ypatingajam ūkininkavimo specializacijos tipui nustatytos sąlygos.

Specializuotos valdos. Augalininkystės produktai

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šešios šiai antraštei priklausančios skiltys dar kartą išdėstytos šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų rodiklių kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga

(C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

1

Lauko kultūrų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Grūdinių kultūrų (išskyrus ryžius), aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

Grūdinės kultūros, išskyrus ryžius, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Ryžių specializacija

Ryžiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir ryžiai kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 151 ir 152 klasių valdas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Bendroji laukininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Šakniavaisių specializacija

Bulvės, cukriniai runkeliai ir kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir šakniavaisiai kartu

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai > 1/3 IR šakniavaisiai > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 IR P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Lauko daržovių specializacija

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės atvirame lauke > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Tabako specializacija

Tabakas > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Vilnamedžių specializacija

Vilnamedžiai > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Įvairios lauko kultūros kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 161, 162, 163, 164 ir 165 klasių valdas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Daržininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Daržininkystės patalpose specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Daržovių auginimo patalpose specializacija

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų patalpose specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Mišrios daržininkystės patalpose specializacija

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 211 ir 212 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Daržininkystės atvirame lauke specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Daržovių auginimo atvirame lauke specializacija

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų atvirame lauke specializacija

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Mišrios daržininkystės atvirame lauke specializacija

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 221 ir 222 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Kitos daržininkystės rūšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Grybų specializacija

Grybai > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Medelynų specializacija

Medelynai > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Įvairios daržininkystės rūšys

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 231 ir 232 klasių valdas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 IR SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Daugiamečių kultūrinių augalų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vynuogynų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Rūšinio vyno specializacija

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės ir vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Vyno, išskyrus rūšinį, specializacija

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Valgomųjų vynuogių specializacija

Valgomosios vynuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Kiti vynuogynai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 351, 352 ir 353 klasių valdas

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

36

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Vaisių (išskyrus citrusinius vaisius, atogrąžų ir paatogrąžių vaisius ir riešutus) specializacija

Vidutinio klimato zonų vaisiai ir uogos (išskyrus braškes) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Citrusinių vaisių specializacija

Citrusiniai vaisiai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

363

Riešutų specializacija

Riešutai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Atogrąžų ir paatogrąžių vaisių specializacija

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Vaisių, citrusinių vaisių, atogrąžų ir paatogrąžių vaisių ir riešutų specializacija: mišri gamyba

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 361, 362, 363 ir 364 klasių valdas

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Alyvmedžių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Alyvmedžių specializacija

Alyvuogės > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Įvairios daugiametės kultūros kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Įvairios daugiametės kultūros kartu

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 351–370 klasių valdas

P3 > 2/3

 

 

Specializuotos valdos. Gyvulininkystė

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šešios šiai antraštei priklausančios skiltys dar kartą išdėstytos šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų rodiklių kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga

(C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

4

Ganomų gyvulių specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Pienininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Pienininkystės specializacija

Melžiamos karvės > 3/4 visų ganomų gyvulių IR ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

Visi galvijai (t. y. jaunesni nei 1 metų galvijai, galvijai nuo 1 metų iki jaunesnių kaip dvejų metų, 2 metų ir vyresni galvijai (buliai, telyčios, melžiamos karvės, nemelžiamos karvės ir buivolės))

> 2/3 ganomų gyvulių IR melžiamos karvės ≤ 1/10 ganomų gyvulių IR

ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

Visi galvijai > 2/3 ganomų gyvulių IR melžiamos karvės > 1/10 ganomų gyvulių IR ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų; išskyrus 450 klasės valdas

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL IR GL > 1/10 P4; išskyrus 450

 

 

48

Avys, ožkos ir kiti ganomi gyvuliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Avininkystės specializacija

Avys > 2/3 ganomų gyvulių IR ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

SO_CLVS012 > 2/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Avys ir galvijai kartu

Visi galvijai > 1/3 ganomų gyvulių IR avys > 1/3 ganomų gyvulių IR ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

P46 > 1/3 GL IR SO_CLVS012 > 1/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Ožkininkystės specializacija

Ožkos > 2/3 ganomų gyvulių IR ganomi gyvuliai > 1/10 ganomų gyvulių ir pašarų

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

SO_CLVS015 > 2/3 GL IR GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Įvairūs ganomi gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 481, 482 ir 483 klasių valdas

P4 > 2/3

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 450, 460 ir 470 klasių valdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Grūdais šeriamų gyvūnų specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Kiaulininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Kiaulių auginimo specializacija

Paršavedės > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Kiaulių mėsos specializacija

Paršeliai ir kitos kiaulės > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Kiaulių auginimas ir mėsininkystė kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 511 ir 512 klasių valdas

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Paukštininkystės specializacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Vištų dedeklių specializacija

Vištos dedeklės > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Naminių paukščių mėsos specializacija

Broileriai ir kiti naminiai paukščiai > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Vištos dedeklės ir naminių paukščių mėsa kartu

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 521 ir 522 klasių valdas

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 511–523 klasių valdas

P5 > 2/3

 

 

Mišrios valdos

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šešios šiai antraštei priklausančios skiltys dar kartą išdėstytos šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

(D1)

Kintamųjų rodiklių kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga (C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

6

Mišri augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mišri augalininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Daržininkystė ir daugiametės kultūros kartu

Daržininkystė > 1/3 IR daugiametės kultūros > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 IR P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Lauko kultūros ir daržininkystė kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR daržininkystė > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Lauko kultūros ir vynuogynai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR vynuogynai > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Lauko kultūros ir daugiametės kultūros kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR daugiametės kultūros > 1/3 IR vynuogynai ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P3 > 1/3 IR SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Mišri augalininkystė, daugiausia lauko kultūros

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR jokios kitos veiklos > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 IR P2 ≤ 1/3 IR P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Kita mišri augalininkystė

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 611, 612, 613, 614 ir 615 klasių valdas

(P1 + P2 + P3) > 2/3 IR P1 ≤ 2/3 IR P2 ≤ 2/3 IR P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mišri gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mišri gyvulininkystė, daugiausia ganomi gyvuliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mišri gyvulininkystė, daugiausia pienininkystė

Melžiami galvijai > 1/3 ganomų gyvulių IR melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Mišri gyvulininkystė, daugiausia nemelžiami ganomi gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 731 klasės valdas

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvūnai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir melžiami gyvuliai

Melžiami galvijai > 1/3 ganomų gyvulių IR grūdais šeriami gyvuliai > 1/3 IR melžiamos karvės > 1/2 melžiamų galvijų

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL IR P5 > 1/3 IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir nemelžiami ganomi gyvuliai

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 741 klasės valdas

P4 + P5 > 2/3 IR P4 ≤ 2/3 IR P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Lauko kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Lauko kultūros ir pienininkystė kartu

Melžiami galvijai > 1/3 ganomų gyvulių IR melžiamos karvės + buivolės > 1/2 melžiamų galvijų IR melžiami galvijai < bendroji augalininkystė

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IR P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Pienininkystė kartu su lauko kultūromis

Melžiami galvijai > 1/3 ganomų gyvulių IR melžiamos karvės + buivolės > 1/2 melžiamų galvijų IR melžiami galvijai ≥ bendroji augalininkystė

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL IR SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 IR P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Lauko kultūros kartu su nemelžiamais ganomais gyvuliais

Bendroji augalininkystė > ganomi gyvuliai ir pašarai, išskyrus 831 klasės valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

P1 > P4; išskyrus 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Nemelžiami ganomi gyvuliai kartu su lauko kultūromis

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832 ir 833 klasių valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

P1> 1/3 IR P4 > 1/3

 

 

84

Įvairios kultūros ir gyvulininkystė kartu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Lauko kultūros ir grūdais šeriami gyvuliai kartu

Bendroji augalininkystė > 1/3 IR grūdais šeriami gyvuliai > 1/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

P1> 1/3 IR P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Daugiametės kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

Daugiametės kultūros > 1/3 IR ganomi gyvuliai ir pašarai > 1/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

P3 > 1/3 IR P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Bitininkystė

Bitės > 2/3

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Įvairios mišrios kultūros ir gyvulininkystė

C1 ir C2 sąlygas atitinkančios valdos, išskyrus 841, 842 ir 843 klasių valdas

151–742 ir 999 klasėms nepriklausančios valdos

C1 sąlygą atitinkančios valdos, išskyrus 831, 832, 833 ir 834 klasių valdas

 

Neklasifikuotos valdos

Ūkininkavimo tipas

(* siekiant aiškumo šešios šiai antraštei priklausančios skiltys dar kartą išdėstytos šio priedo C dalyje)

Ypatingųjų ūkininkavimo specializacijos tipų nustatymo metodai

JEI (C1) IR (C2) IR (C3), TUOMET (S1)

Bendras

Aprašymas

Pagrindinis

Aprašymas

Ypatingosios specializacijos

Aprašymas

(S1)

Nustatymo metodo aprašymas

Kintamųjų rodiklių kodas ir sąlygos

(žr. šio priedo B dalį)

1 sąlyga

(C1)

2 sąlyga

(C2)

3 sąlyga

(C3)

9

Neklasifikuotos valdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Neklasifikuotos valdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Neklasifikuotos valdos

Bendra standartinė produkcija = 0

 

 

 

B.   ATITIKMENŲ LENTELĖ IR PERGRUPAVIMO KODAI

I.

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1874 arba naujesniuose teisės aktuose nurodytame 2020 m. Sąjungos integruotos ūkių statistikos (IŪS, angl. IFS) tyrime naudojamų pozicijų, pagal 2017 m. SOC sistemą renkamų pozicijų ir ŪADT (angl. FADN) teikiamų ūkių ataskaitų pozicijų atitikmenys

Lygiavertės pozicijos taikant SOC

IŪS kodas

IŪS pozicija

SOC kodas

2017 m. SOC sistemos pozicija

ŪADT ūkio ataskaita

(Šio reglamento VIII priedas)

I. Žemės ūkio kultūros

CLND004

Paprastieji kviečiai ir speltos

SOC_CLND004

Paprastieji kviečiai ir speltos

10110.

Paprastieji kviečiai ir speltos

CLND005

Kietieji kviečiai

SOC_CLND005

Kietieji kviečiai

10120.

Kietieji kviečiai

CLND006

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

SOC_CLND006

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

10130.

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

CLND007

Miežiai

SOC_CLND007

Miežiai

10140.

Miežiai

CLND008

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

SOC_CLND008

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

10150.

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

CLND009

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

SOC_CLND009

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

10160.

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

CLND010

Kvietrugiai

SOC_CLND010_011_012

Kvietrugiai, sorgai ir kiti niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

10190.

Kvietrugiai, sorgai ir kiti niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

CLND011

Sorgai

CLND012

Kiti niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

CLND013

Ryžiai

SOC_CLND013

Ryžiai

10170.

Ryžiai

CLND014

Sausi ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

SOC_CLND014

Sausi ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

10210.

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10220.

Lęšiai, avinžirniai ir vikiai

10290.

Kiti baltymingi augalai

CLND015

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

SOC_CLND015

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10210.

iš jų: Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

CLND017

Bulvės (įskaitant sėklines)

SOC_CLND017

Bulvės (įskaitant sėklines)

10300.

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

CLND018

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

SOC_CLND018

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

10400.

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

CLND019

Kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

SOC_CLND019

Kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai

10500.

Kiti šakniavaisiai, pašariniai runkeliai ir Brassicae šeimos pašariniai augalai, auginami dėl šaknų arba stiebų, ir kiti niekur kitur nepriskirti pašariniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

CLND022

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

SOC_CLND022

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

10604.

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

CLND023

Saulėgrąžos

SOC_CLND023

Saulėgrąžos

10605.

Saulėgrąžos

CLND024

Sojos

SOC_CLND024

Sojos

10606.

Sojos

CLND025

Aliejiniai linai (sėmenys)

SOC_CLND025

Aliejiniai linai (sėmenys)

10607.

Aliejiniai linai (sėmenys)

CLND026

Kiti niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

SOC_CLND026

Kiti niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

10608.

Kiti aliejiniai sėkliniai augalai

CLND028

Pluoštiniai linai

SOC_CLND028

Pluoštiniai linai

10609.

Pluoštiniai linai

CLND029

Pluoštinės kanapės

SOC_CLND029

Pluoštinės kanapės

10610.

Pluoštinės kanapės

CLND030

Vilnamedžiai

SOC_CLND030

Vilnamedžiai

10603.

Vilnamedžiai

CLND031

Kiti niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

SOC_CLND031

Kiti niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

10611.

Kiti niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

CLND032

Tabakas

SOC_CLND032

Tabakas

10601.

Tabakas

CLND033

Apyniai

SOC_CLND033

Apyniai

10602.

Apyniai

CLND034

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

SOC_CLND034

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

10612.

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

CLND035

Niekur kitur nepriskirti energiniai augalai

SOC_CLND035_036

Energiniai ir kiti niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

10613.

Cukranendrės

CLND036

Kiti niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

10690.

Energiniai ir kiti niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

CLND037

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

SOC_CLND037

Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

 

CLND038

Vienmetės ir daugiametės žolės

SOC_CLND038

Vienmetės ir daugiametės žolės

10910.

Vienmetės ir daugiametės žolės

CLND039

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

SOC_CLND039

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

10922.

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

CLND040

Kukurūzai žaliajam pašarui

SOC_CLND040

Kukurūzai žaliajam pašarui

10921.

Kukurūzai žaliajam pašarui

CLND041

Kiti javai žaliajam pašarui (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui)

Kiti niekur kitur nepriskirti ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai

SOC_CLND041_042

Kiti niekur kitur nepriskirti augalai ir javai (išskyrus kukurūzus), nuimami žali

10923.

Kiti niekur kitur nepriskirti augalai ir javai (išskyrus kukurūzus žaliajam pašarui), nuimami žali

CLND042

CLND043

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės

SOC_CLND043

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės (atvirame lauke)

 

CLND044

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

SOC_CLND044

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

10712.

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

CLND045

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

SOC_CLND045

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

10711.

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

CLND046

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

SOC_CLND046

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) (atvirame lauke)

10810.

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) (atvirame lauke)

CLND047

Sėklos ir sėjinukai

SOC_CLND047

Sėklos ir sėjinukai

11000.

Sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei

CLND048

Kiti niekur kitur nepriskirti ariamojoje žemėje auginami augalai

SOC_CLND048_083

Kiti niekur kitur nepriskirti ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus

11100.

Kiti niekur kitur nepriskirti ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus

CLND083

Kiti ariamojoje žemėje po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami augalai

CLND049

Pūdymas

SOC_CLND049

Pūdymas

11200.

Pūdymas

CLND050

Daugiamečiai žolynai

SOC_CLND050

Daugiamečiai žolynai

 

CLND051

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

SOC_CLND051

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

30100.

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

CLND052

Nesukultūrintos ganyklos

SOC_CLND052

Nesukultūrintos ganyklos

30200.

Nesukultūrintos ganyklos

CLND053

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

SOC_CLND053

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

30300.

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

CLND055

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

SOC_CLND055

Vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Vidutinio klimato zonų vaisiai

 

CLND056

Sėklavaisiai

SOC_CLND056

Sėklavaisiai

40101.

Sėklavaisiai

CLND057

Kaulavaisiai

SOC_CLND057

Kaulavaisiai

40102.

Kaulavaisiai

CLND058

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

SOC_CLND058

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

40115.

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

CLND059

Uogos (išskyrus braškes)

SOC_CLND059

Uogos (išskyrus braškes)

40120.

Uogos (išskyrus braškes)

CLND060

Riešutai

SOC_CLND060

Riešutai

40130.

Riešutai

CLND061

Citrusiniai vaisiai

SOC_CLND061

Citrusiniai vaisiai

40200.

Citrusiniai vaisiai

CLND062

Vynuogės

SOC_CLND062

Vynuogės

 

CLND063

Vynams gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND063

Vynams gaminti skirtos vynuogės

 

CLND064

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND064

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

40411.

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

40451.

Vynams, kurių kilmės vietos nuoroda saugoma (SKVN), gaminti skirtos vynuogės

CLND065

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

SOC_CLND065

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

40412.

Vynas su saugoma geografinė nuoroda (SGN)

40452.

Vynams, kurių geografinė nuoroda saugoma (SGN), gaminti skirtos vynuogės

CLND066

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

SOC_CLND066

Niekur kitur nepriskirtos vynuogės, skirtos kitiems vynams (be SKVN ar SGN) gaminti

40420.

Kiti vynai

40460.

Kitiems vynams gaminti skirtos vynuogės

CLND067

Valgomosios vynuogės

SOC_CLND067

Valgomosios vynuogės

40430.

Valgomosios vynuogės

CLND068

Razinoms skirtos vynuogės

SOC_CLND068

Razinoms skirtos vynuogės

40440.

Razinoms skirtos vynuogės

CLND069

Alyvuogės

SOC_CLND069

Alyvuogės

 

 

 

SOC_CLND069A

Alyvmedžiai, paprastai vedantys valgomąsias alyvuoges

40310.

Valgomosios alyvuogės

 

 

SOC_CLND069B

Alyvmedžiai, paprastai vedantys alyvuoges, naudojamas aliejui gaminti

40320.

Alyvuogės aliejaus gamybai (parduodamos vaisiais)

40330.

Alyvuogių aliejus

CLND070

Medelynai

SOC_CLND070

Medelynai

40500.

Medelynai

CLND071

Kiti daugiamečiai sodiniai, įskaitant kitus daugiamečius sodinius, kurių produktai skirti žmonėms vartoti

SOC_CLND071

Kiti daugiamečiai augalai

40600.

Kiti daugiamečiai augalai

CLND072

Kalėdų eglutės

SOC_CLND072

Kalėdų eglutės

40610.

– Kalėdų eglutės

CLND073

Daržai

SOC_CLND073_085

Daržai ir kitos niekur kitur nepriskirtos NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

20000.

Daržai

CLND085

Kitos niekur kitur nepriskirtos NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

CLND079

Auginamieji grybai

SOC_CLND079

Auginamieji grybai

60000.

Auginamieji grybai

CLND081

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

SOC_CLND081

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

10720.

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

CLND082

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

SOC_CLND082

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

10820.

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

CLND084

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

SOC_CLND084

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

40700.

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

II. Gyvuliai

CLVS001

Jaunesni nei 1 metų galvijai

SOC_CLVS001

Jaunesni nei 1 metų galvijai

210.

Jaunesni nei 1 metų galvijai

CLVS003

Galvijų patinai nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

SOC_CLVS003

Galvijų patinai nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

220.

Galvijų patinai nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

CLVS004

Telyčios nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

SOC_CLVS004

Telyčios nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

230.

Telyčios nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų

CLVS005

2 metų ir vyresni galvijų patinai

SOC_CLVS005

2 metų ir vyresni galvijų patinai

240.

2 metų ir vyresni galvijų patinai

CLVS007

2 metų ir vyresnės telyčios

SOC_CLVS007

2 metų ir vyresnės telyčios

251.

Telyčios bandai atkurti

 

252.

Penimos telyčios

CLVS008

Karvės

SOC_CLVS008

Karvės

 

CLVS009

Melžiamos karvės

SOC_CLVS009

Melžiamos karvės

261.

Melžiamos karvės

CLVS010

Nemelžiamos karvės

SOC_CLVS010

Nemelžiamos karvės

269.

Nemelžiamos karvės

CLVS011

Buivolės

SOC_CLVS011

Buivolės

262.

Melžiamos buivolės

CLVS012

Avys (įvairaus amžiaus)

SOC_CLVS012

Avys (įvairaus amžiaus)

 

CLVS013

Ėriavedės

SOC_CLVS013

Ėriavedės

311.

Ėriavedės

CLVS014

Kitos avys

SOC_CLVS014

Kitos avys

319.

Kitos avys

CLVS015

Ožkos (įvairaus amžiaus)

SOC_CLVS015

Ožkos (įvairaus amžiaus)

 

CLVS016

Ožkos vedeklės

SOC_CLVS016

Ožkos vedeklės

321.

Ožkos vedeklės

CLVS017

Kitos ožkos

SOC_CLVS017

Kitos ožkos

329.

Kitos ožkos

CLVS018

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

SOC_CLVS018

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

410.

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

CLVS019

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

SOC_CLVS019

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

420.

Paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg

CLVS020

Kitos kiaulės

SOC_CLVS020

Kitos kiaulės

491.

Penimos kiaulės

 

499.

Kitos kiaulės

CLVS021

Broileriai

SOC_CLVS021

Broileriai

510.

Naminiai paukščiai – broileriai

CLVS022

Vištos dedeklės

SOC_CLVS022

Vištos dedeklės

520.

Vištos dedeklės

CLVS023

Kiti naminiai paukščiai

SOC_CLVS023

Kiti naminiai paukščiai

530.

Kiti naminiai paukščiai

CLVS029

Triušių patelės

SOC_CLVS029

Triušių patelės

610.

Triušių patelės

CLVS030

Bitės

SOC_CLVS030

Bitės

700.

Bitės

II.

Kodai, kuriais pergrupuojami kai kurie į 2020 m. integruotą ūkių statistiką įtraukti kintamieji rodikliai

P45.

Galvijai, melžiami = SO_CLVS001 (jaunesni nei 1 metų galvijai) + SO_CLVS004 (telyčios nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų) + SO_CLVS007 (2 metų ir vyresnės telyčios) + SO_CLVS009 (melžiamos karvės) + SO_CLVS011 (buivolės)

P46.

Galvijai = P45 (galvijai, melžiami) + SO_CLVS003 (galvijų patinai nuo 1 metų iki jaunesnių nei 2 metų) + SO_CLVS005 (2 metų ir vyresni galvijų patinai) + SO_CLVS010 (nemelžiamos karvės)

GL

Ganomi gyvuliai = P46 (galvijai) + SO_CLVS013 (ėriavedės) + SO_CLVS014 (kitos avys) + SO_CLVS016 (ožkos vedeklės) + SO_CLVS017 (kitos ožkos)

Jei GL = 0, TUOMET

FCP1 parduoti skirti pašarai = SO_CLND019 (kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai) + SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai) + SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos)

IR

 

FCP4

Pašarai ganomiems gyvuliams = 0

IR

 

P17

Šakniavaisiai = SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)) + SO_CLND019 (kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai)

Jei GL > 0, TUOMET

FCP1

Parduoti skirti pašarai = 0

IR

 

FCP4

Pašarai ganomiems gyvuliams = SO_CLND019 (kiti niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai) + SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai) + SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas) + SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos)

IR

 

P17

Šakniavaisiai = SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus))

P151.

Grūdinės kultūros, išskyrus ryžius = SO_CLND004 (paprastieji kviečiai ir speltos) + SO_CLND005 (kietieji kviečiai) + SO_CLND006 (rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)) + SO_CLND007 (paprastieji miežiai) + SO_CLND008 (avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)) + SO_CLND009 (kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys) + SO_CLND010_011_012 (kvietrugiai, sorgai ir kiti niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.))

P15.

Grūdinės kultūros = P151 (grūdinės kultūros, išskyrus ryžius) + SO_CLND013 (ryžiai)

P16.

Aliejiniai augalai = SO_CLND022 (rapsai ir aliejiniai griežčiai) + SO_CLND023 (saulėgrąžos) + SO_CLND024 (sojos) + SO_CLND025 (Aliejiniai linai (sėmenys) + SO_CLND026 (Kiti niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai)

P51.

Kiaulės = SO_CLVS018 (paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg) + SO_CLVS019 (paršavedės, kurių gyvasis svoris ne mažesnis kaip 50 kg) + SO_CLVS020 (kitos kiaulės)

P52.

Naminiai paukščiai = SO_CLVS021 (broileriai) + SO_CLVS022 (vištos dedeklės) + SO_CLVS023 (kiti naminiai paukščiai)

P1.

Bendroji augalininkystė = P15 (grūdinės kultūros) + SO_CLND014 (ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir grūdinių kultūrų bei ankštinių augalų mišinius)) + SO_CLND017 (bulvės (įskaitant sėklines)) + SO_CLND018 (cukriniai runkeliai (išskyrus pasodus)) + SO_CLND032 (tabakas) + SO_CLND033 (apyniai) + SO_CLND030 (vilnamedžiai) + P16 (aliejiniai augalai) + SO_CLND028 (pluoštiniai linai) + SO_CLND029 (pluoštinės kanapės) + SO_CLND031 (kiti niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai) + SO_CLND034 (aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai) + SO_CLND035_036 (energiniai ir kiti niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai) + SO_CLND045 (šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)) + SO_CLND047 (sėklos ir sėjinukai) + SO_CLND048_083 (kiti niekur kitur nepriskirti ariamojoje žemėje auginami augalai, įskaitant po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginamus augalus) + SO_CLND049 (pūdymas) + FCP1 (parduoti skirti pašarai)

P2.

Daržininkystė = SO_CLND044 (šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)) + SO_CLND081 (šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga) + SO_CLND046 (gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)) + SO_CLND082 (gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga) + SO_CLND079 (auginamieji grybai) + SO_CLND070 (medelynai)

P3.

Daugiamečiai sodiniai = SO_CLND055 (vaisiai, uogos ir riešutai (išskyrus citrusinius vaisius, vynuoges ir braškes)) + SO_CLND061 (citrusiniai vaisiai) + SO_CLND069 (alyvuogės) + SO_CLND062 (vynuogės) + SO_CLND071 (kiti daugiamečiai sodiniai) + SO_CLND084 (daugiamečiai sodiniai po stiklu)

P4.

Ganomi gyvuliai ir pašarai = GL (žolėdžiai gyvuliai) + FCP4 (pašarai žolėdžiams gyvuliams)

P5.

Grūdais šeriami gyvuliai = P51 (kiaulės) + P52 (naminiai paukščiai) + SO_CLVS029 (triušių patelės)“

C.   A DALYJE NURODYTI ŪKININKAVIMO TIPAI

Specializuotos valdos. Augalininkystė

Bendrasis ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingieji ūkininkavimo specializacijos tipai

1.

Lauko kultūrų specializacija

15.

Grūdinių kultūrų, aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

151.

Grūdinių kultūrų (išskyrus ryžius), aliejinių ir baltymingų augalų specializacija

152.

Ryžių specializacija

153.

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir ryžiai kartu

 

16.

Bendroji laukininkystė

161.

Šakniavaisių specializacija

162.

Grūdinės kultūros, aliejiniai augalai, baltymingi augalai ir šakniavaisiai kartu

163.

Lauko daržovių specializacija

164.

Tabako specializacija

165.

Vilnamedžių specializacija

166.

Įvairios lauko kultūros kartu

2.

Daržininkystės specializacija

21.

Daržininkystės patalpose specializacija

211.

Daržovių auginimo patalpose specializacija

212.

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų patalpose specializacija

213.

Mišrios daržininkystės patalpose specializacija

 

22.

Daržininkystės atvirame lauke specializacija

221.

Daržovių auginimo atvirame lauke specializacija

222.

Gėlininkystės ir dekoratyvinių augalų atvirame lauke specializacija

223.

Mišrios daržininkystės atvirame lauke specializacija

 

23.

Kitos daržininkystės rūšys

231.

Grybų specializacija

232.

Medelynų specializacija

233.

Įvairios daržininkystės rūšys

3.

Daugiamečių kultūrinių augalų specializacija

35.

Vynuogynų specializacija

351.

Rūšinio vyno specializacija

352.

Vyno, išskyrus rūšinį, specializacija

353.

Valgomųjų vynuogių specializacija

354.

Kiti vynuogynai

 

36.

Vaisių ir citrusinių vaisių specializacija

361.

Vaisių (išskyrus citrusinius vaisius, atogrąžų ir paatogrąžių vaisius ir riešutus) specializacija

362.

Citrusinių vaisių specializacija

363.

Riešutų specializacija

364.

Atogrąžų ir paatogrąžių vaisių specializacija

365.

Vaisių, citrusinių vaisių, atogrąžų ir paatogrąžių vaisių ir riešutų specializacija: mišri gamyba

 

37.

Alyvmedžių specializacija

370.

Alyvmedžių specializacija

 

38.

Įvairios daugiametės kultūros kartu

380.

Įvairios daugiametės kultūros kartu

Specializuotos valdos. Gyvulininkystė

Bendrasis ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingieji ūkininkavimo specializacijos tipai

4.

Ganomų gyvulių specializacija

45.

Pienininkystės specializacija

450.

Pienininkystės specializacija

 

46.

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

460.

Galvijų specializacija. Auginimas ir mėsininkystė

 

47.

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

470.

Galvijai – pienininkystė, auginimas ir mėsininkystė kartu

 

48.

Avys, ožkos ir kiti ganomi gyvuliai

481.

Avininkystės specializacija

482.

Avys ir galvijai kartu

483.

Ožkininkystės specializacija

484.

Įvairūs ganomi gyvuliai

5.

Grūdais šeriamų gyvūnų specializacija

51.

Kiaulininkystės specializacija

511.

Kiaulių auginimo specializacija

512.

Kiaulių mėsos specializacija

513.

Kiaulių auginimas ir mėsininkystė kartu

 

52.

Paukštininkystės specializacija

521.

Vištų dedeklių specializacija

522.

Naminių paukščių mėsos specializacija

523.

Vištos dedeklės ir naminių paukščių mėsa kartu

 

53.

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

530.

Įvairūs grūdais šeriami gyvuliai kartu

Mišrios valdos

Bendrasis ūkininkavimo tipas

Pagrindinis ūkininkavimo tipas

Ypatingieji ūkininkavimo specializacijos tipai

6.

Mišri augalininkystė

61.

Mišri augalininkystė

611.

Daržininkystė ir daugiametės kultūros kartu

612.

Lauko kultūros ir daržininkystė kartu

613.

Lauko kultūros ir vynuogynai kartu

614.

Lauko kultūros ir daugiametės kultūros kartu

615.

Mišri augalininkystė, daugiausia lauko kultūros

616.

Kita mišri augalininkystė

7.

Mišri gyvulininkystė

73.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia ganomi gyvuliai

731.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia pienininkystė

732.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia nemelžiami ganomi gyvuliai

 

74.

Mišri gyvulininkystė, daugiausia grūdais šeriami gyvūnai

741.

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir melžiami gyvuliai

742.

Mišri gyvulininkystė: grūdais šeriami gyvuliai ir nemelžiami ganomi gyvuliai

8.

Mišri augalininkystė ir gyvulininkystė

83.

Lauko kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

831.

Lauko kultūros ir pienininkystė kartu

832.

Pienininkystė kartu su lauko kultūromis

833.

Lauko kultūros kartu su nemelžiamais ganomais gyvuliais

834.

Nemelžiami ganomi gyvuliai kartu su lauko kultūromis

 

84.

Įvairios kultūros ir gyvulininkystė kartu

841.

Lauko kultūros ir grūdais šeriami gyvuliai kartu

842.

Daugiametės kultūros ir ganomi gyvuliai kartu

843.

Bitininkystė

844.

Įvairios mišrios kultūros ir gyvulininkystė

9.

Neklasifikuotos valdos

99.

Neklasifikuotos valdos

999.

Neklasifikuotos valdos


(1)  Kintamieji rodikliai SO_CLND019 (kiti, niekur kitur nepriskirti šakniavaisiai), SO_CLND037 (ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai), SO_CLND049 (pūdymas), SO_CLND073_085 (daržai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, NŽŪN, esančios po stiklo ar kita aukšta prieinama danga), SO_CLND051 (ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas), SO_CLND052 (nesukultūrintos ganyklos), SO_CLND053 (daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus), SO_CLVS001 (jaunesni kaip 1 metų galvijai), SO_CLVS014 (kitos avys), SO_CLVS017 (kitos ožkos) ir SO_CLVS018 (paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg) naudojami tik tam tikromis sąlygomis (žr. VI priedo 5 punktą).


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/220 VIII priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

A lentelė pakeičiama taip:

„A lentelė

Bendra informacija apie valdą

Bendros informacijos kategorija

Kodas (*)


 

Skiltys

Informacijos grupė

ŪADT rajonas

Parajonis

Valdos serijos numeris

Laipsniai

Minutės

NUTS

Apskaitos įstaigos numeris

Data

Ūkio vertė

Ūkininkavimo tipas

Ekonominio dydžio klasė

Kodas

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Valdos identifikacinis numeris

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LO

Valdos vieta

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

AI

Apskaitos informacija

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

TY

Tipologija

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

CL

Klasės

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OT

Kita informacija apie valdą

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Kodas (*)

Aprašymas

Grupė

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Valdos numeris

ID

AID10R

AID10S

AID10H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Platuma

LO

-

-

-

ALO20DG

ALO20MI

-

-

-

-

-

-

-

30

Ilguma

LO

-

-

-

ALO30DG

ALO30MI

-

-

-

-

-

-

-

40

NUTS3

LO

-

-

-

-

-

ALO40N

-

-

-

-

-

-

50

Apskaitos įstaiga

AI

-

-

-

-

-

-

AAI50AO

-

-

-

-

-

60

Apskaitos būdas

AI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAI60C

70

Sąskaitų uždarymo data

AI

-

-

-

-

-

-

-

AAI70DT

-

-

-

-

80

Valstybės narės apskaičiuota nacionalinė vertė

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY80W

-

-

-

90

Klasifikacija atrankos metu

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY90TF

ATY90ES

-

100

Tiesiogiai su valda susijusi kita pelninga veikla (KPV)

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL100C

110

Nuosavybės tipas ir (arba) ekonominis tikslas

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL110C

120

Teisinis statusas

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL120C

130

Turėtojo (-ų) atsakomybės lygis

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL130C

140

Ekologinis ūkininkavimas

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL140C

141

Ekologinio ūkininkavimo sektoriai

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL141C

150

Produktas su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), su saugoma geografine nuoroda (SGN), garantuotas tradicinis gaminys (GTG) arba kalnų produktas

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL150C

151

Produktų su SKVN, SGN, GTG arba kalnų produktų sektoriai

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL151C

160

Vietovės, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL160C

170

Aukštis virš jūros lygio

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL170C

180

Struktūrinių fondų paramos kriterijus atitinkantis plotas

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL180C

190

„Natura 2000“ vietovė

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL190C

200

Pagal Vandens direktyvą (2000/60/EB) saugoma vietovė

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL200C

210

Drėkinimo sistema

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT210C

220

Gyvulių vieneto dienų, kurias gyvuliai ganosi bendroje žemėje, skaičius

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT220C

230

Gamintojų organizacijų narys

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Gamintojų organizacijų ekonominė svarba ūkiui

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Gamintojų organizacijų narių skaičius

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.   Valdos identifikacinis numeris

Numeris paskiriamas kiekvienai pirmą kartą atrinktai respondentinei valdai. Šis numeris valdai suteikiamas visam laikotarpiui, kurį ji yra įtraukta į apskaitos tinklą. Paskirtasis numeris niekada nepaskiriamas kitai valdai.

Tačiau jeigu valda iš pagrindų pasikeičia, visų pirma tokiais atvejais, kai valda padalijama į dvi atskiras valdas arba sujungiama su kita valda, tokią valdą galima laikyti nauja valda. Tokiu atveju jai turi būti paskiriamas naujas numeris. Jeigu valdoje pereinama prie kito ūkininkavimo tipo, valdai naujas numeris neskiriamas. Jeigu kyla nesusipratimų dėl kurios nors kitos respondentinės valdos dėl to, kad, pavyzdžiui, regionus padalijus į naujus paregionius, valdai paliktas jai skirtas numeris, tą numerį reikėtų pakeisti. Tada Komisijai turi būti nusiųsta lentelė, kurioje pateikiami senų ir naujų numerių atitikmenys.

Valdos numerį sudaro trys rodiklių grupės:

A.ID.10.R. ŪADT rajonas: turi būti suteiktas kodo numeris, atitinkantis šio reglamento II priede nustatytą kodą.

A.ID.10.S. Parajonis: turi būti suteiktas kodo numeris.

Parinkti parajoniai turėtų būti grindžiami Eurostato kartu su nacionaliniais statistikos institutais nustatyta bendrąja regionų klasifikacijos sistema, žinoma kaip teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS).

Visais atvejais atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai lentelę, kurioje prie kiekvieno naudojamo parajonio kodo nurodomi atitinkami NUTS regionai, taip pat atitinkamas regionas, kurio specifinės standartinės gamybos vertės yra apskaičiuojamos.

A.ID.10.H. Valdos serijos numeris.

A.LO.   Valdos vieta

Nurodant valdos vietą, pateikiami du rodikliai: geografinė nuoroda (platuma ir ilguma) ir NUTS 3 lygio teritorinių statistinių vienetų kodas.

A.LO.20. Platuma: laipsniai ir minutės (5 min tikslumu), skiltys DG ir MI.

A.LO.30. Ilguma: laipsniai ir minutės (5 min tikslumu), skiltys DG ir MI.

A.LO.40.N. NUTS3 kodas reiškia NUTS 3 lygio teritorinio statistinio vieneto, kuriame yra valda, kodą. Turėtų būti pateikta naujausia, Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 apibūdinta kodo versija.

A.AI.   Apskaitos informacija

A.AI.50.AO. Apskaitos įstaigos numeris: turi būti suteiktas kodo numeris.

Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienai apskaitos įstaigai turėtų būti suteikiamas unikalus numeris. Turėtų būti nurodytas tos apskaitos įstaigos, kuri šiais ataskaitiniais metais tvarkė valdos duomenis, numeris.

A.AI.60.C. Apskaitos būdas: turi būti nurodytas ūkio vedamos apskaitos būdas. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Dvejybinio įrašo apskaita

2.

Supaprastinta apskaita

3.

Nėra

A.AI.70.DT. Sąskaitų uždarymo data: įrašoma naudojant formatą "MMMM-MM-DD", pavyzdžiui, 2009-06-30 arba 2009-12-31.

A.TY.   Tipologija

A.TY.80.W. Nacionalinė ūkio vertė: turėtų būti nurodyta valstybės narės apskaičiuota ekstrapoliacinio veiksnio vertė. Vertės turi būti išreikštos šimtosiomis dalimis.

A.TY.90.TF. Ūkininkavimo tipas atrankos metu: ūkininkavimo valdoje tipo kodas pagal šio reglamento IV priedą, darant atranką konkrečiais ataskaitiniais metais.

A.TY.90.ES. Ekonominio dydžio klasė atrankos metu: valdos ekonominio dydžio klasės kodas šio reglamento V priedą atrankos metu konkrečiais ataskaitiniais metais.

A.CL.   Klasės

A.CL.100.C. Kita tiesiogiai su valda susijusi pelninga veikla: turi būti nurodyta kaip procentinė grupė, nurodant tiesiogiai su valda susijusios kitos pelningos veiklos apyvartos dalį (1) visoje ūkio apyvartoje. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Nuo ≥ 0 iki ≤ 10 % (nedidelė dalis)

2.

Nuo > 10 iki ≤ 50 % (vidutinė dalis)

3.

Nuo > 50 iki < 100 % (didelė dalis)

A.CL.110.C. Nuosavybės tipas ir (arba) ekonominis tikslas: turėtų būti nurodyta, kas yra valdos turėtojas ir kokie yra ekonominiai tikslai. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Šeimos ūkis: valdoje naudojama valdos turėtojo (-ų) ir (arba) jos valdytojo (-ų) ir jo šeimos darbo jėga ir kapitalas ir jie naudojasi ekonominės veiklos teikiama nauda.

2.

Partnerystė: valdą gamybos veiksniais aprūpina keli partneriai ir nors keli iš jų ūkyje dirba nemokamai. Naudos gavėjai – partneriai.

3.

Pelno siekianti bendrovė: pelnas panaudojamas akcininkų dividendams ir (arba) pelnui išmokėti. Bendrovė yra valdos turėtoja.

4.

Pelno nesiekianti bendrovė: pelnas visų pirma panaudojamas užimtumui užtikrinti arba panašiems socialiniams tikslams. Bendrovė yra valdos turėtoja.

A.CL.120.C. Teisinis statusas: turėtų būti nurodyta, ar valda yra juridinis asmuo. Naudojami šie kodų numeriai:

0.

Klaidinga informacija.

1.

Teisinga informacija.

A.CL.130.C. Turėtojo (-ų) atsakomybės lygis: turėtų būti nurodytas (pagrindinio) turėtojo (ekonominės) atsakomybės lygis. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Visiškas.

2.

Dalinis.

A.CL.140.C. Ekologinis ūkininkavimas: turėtų būti nurodyta, ar ūkis taiko ekologinės gamybos metodus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 834/2007 (2), ypač jo 4 ir 5 straipsniuose. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Valdoje ekologinės gamybos metodai netaikomi.

2.

Valdoje visiems produktams taikomi tik ekologinės gamybos metodai.

3.

Valdoje taikomi ekologiniai ir kiti gamybos metodai.

4.

Valdoje pereinama prie ekologinės gamybos metodų taikymo.

A.CL.141.C. Ekologinio ūkininkavimo sektoriai: kai valdoje taikomi ekologiniai ir kiti gamybos metodai, turėtų būti nurodyti tie valdos gamybos sektoriai, kuriuose taikomas tik ekologinis gamybos metodas (galimi keli įrašai). Naudojami toliau nurodyti kodų numeriai. Kai visuose valdos gamybos sektoriuose taikomi ekologinės gamybos ir kitokie metodai, turėtų būti naudojamas kodas „netaikoma“.

0.

netaikoma;

31.

javai;

32.

aliejiniai augalai ir baltymingi augalai;

33.

vaisiai ir daržovės (įskaitant citrusinius vaisius, tačiau neįskaitant alyvuogių);

34.

alyvuogės;

35.

vynuogynai;

36.

galvijiena;

37.

karvės pienas;

38.

kiauliena;

39.

avys ir ožkos (pienui ir mėsai);

40.

paukštiena;

41.

kiaušiniai;

42.

kiti sektoriai.

A.CL.150.C. Produktai su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda, garantuotas tradicinis gaminys arba kalnų produktas: turi būti nurodyta, ar valdoje gaminami žemės ūkio produktai ir (arba) maisto produktai su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) arba saugoma geografine nuoroda (SGN), garantuoti tradiciniai gaminiai (GTG) ar kalnų produktai, arba tai, ar joje gaminami žemės ūkio produktai, kurie, kaip žinoma, naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1151/2012, gaminti (3). Naudojami šie kodų numeriai:

1.

Valdoje negaminami jokie produktai arba maisto produktai su SKVN ar SGN, jokie GTG ar kalnų produktai, nei jokie produktai, kurie, turimomis žiniomis, yra naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams gaminti.

2.

Valdoje gaminami tik produktai arba maisto produktai su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktai arba produktai, kurie, turimomis žiniomis, yra naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams gaminti.

3.

Valdoje gaminami kai kurie produktai arba maisto produktai su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktai arba kai kurie produktai, kurie, turimomis žiniomis, yra naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams gaminti.

A.CL.151.C. Produktų su saugoma kilmės vietos nuoroda, su saugoma geografine nuoroda, garantuotų tradicinių gaminių arba kalnų produktų sektoriai: jei didžiąją dalį tam tikrų specifinių sektorių produkcijos sudaro produktai arba maisto produktai su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktai arba produktai, kurie, turimomis žiniomis, yra naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams gaminti, turi būti nurodyti gamybos sektoriai (galima nurodyti kelis). Naudojami toliau nurodyti kodų numeriai. Kai valdoje gaminami kai kurie produktai arba maisto produktai su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktai arba kai kurie produktai, kurie, turimomis žiniomis, yra naudojami maisto produktams su SKVN ar SGN, GTG arba kalnų produktams gaminti, tačiau jie nesudaro to konkretaus sektoriaus produkcijos daugumos, turėtų būti naudojamas kodas „netaikoma“.

0.

netaikoma;

31.

javai;

32. .

aliejiniai augalai ir baltymingi augalai;

33.

vaisiai ir daržovės (įskaitant citrusinius vaisius, tačiau neįskaitant alyvuogių);

34.

alyvuogės;

35.

vynuogynai;

36.

galvijiena;

37.

karvės pienas;

38.

kiauliena;

39.

avys ir ožkos (pienui ir mėsai);

40.

paukštiena;

41.

kiaušiniai;

42.

kiti sektoriai.

Įrašai A.CL.150.C. Saugoma kilmės vietos nuoroda, Saugoma geografinė nuoroda, Garantuotas tradicinis gaminys arba kalnų produktas ir A.CL.151.C valstybėms narėms neprivaloma. Jei valstybė narė kodą taiko, jis turi būti nurodytas prie visų valstybės narės atrinktų ūkių. Jei taikomas kodas A.CL.150.C, turėtų taip pat būti taikomas ir kodas A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Vietovės, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėje, kuriai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (4)32 straipsnis. Tose valstybėse narėse, kuriose pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 3 dalį dar nebaigtos nustatyti vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ribos, nuoroda daroma į vietoves, už kurias 2007–2013 programavimo laikotarpiu galėjo būti skiriamos išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii papunktį. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų nėra nei Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnyje nustatytoje vietovėje, kurioje esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių, nei tos valstybės narės, kurioje pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 3 dalį dar nebaigtos nustatyti vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ribos, vietovėje, už kurią 2007–2013 programavimo laikotarpiu galėjo būti skiriamos išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii papunktį;

21.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 3 dalyje nustatytoje vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;

22.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 4 dalyje nustatytoje vietovėje, kurioje esama specifinių kliūčių;

23.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra valstybės narės, kurioje pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 3 dalį dar nebaigtos nustatyti vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ribos, vietovėje, už kurią 2007–2013 programavimo laikotarpiu galėjo būti skiriamos išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii papunktį;

3.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnio 2 dalyje nustatytoje kalnų vietovėje;

5.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 31 straipsnio 5 dalyje nustatytoje vietovėje, už kurią mokamų išmokų mokėjimas laipsniškai nutraukiamas.

A.CL.170.C. Aukštis virš jūros lygio: aukštis virš jūros lygio turėtų būti nurodytas atitinkamu kodo numeriu:

1.

Didžioji valdos dalis yra < 300 m aukštyje.

2.

Didžioji valdos dalis yra 300–600 m aukštyje.

3.

Didžioji valdos dalis yra > 600 m aukštyje.

4.

Nėra duomenų.

A.CL.180.C. Struktūrinių fondų paramos kriterijus atitinkantys plotai: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėje, kuriai taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (5) 90 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamente (ES) Nr. 1303/2013, ypač jo 90 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytame mažiau išsivysčiusiame regione;

2.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamente (ES) Nr. 1303/2013, ypač jo 90 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytame labiau išsivysčiusiame regione;

3.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 90 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytame pereinamojo laikotarpio regione.

A.CL.190.C. Natura 2000 teritorijos: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis ūkio naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėse, susijusiose su Tarybos direktyvos 79/409/EEB (6) ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB (7) („Natura 2000“) įgyvendinimu. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra ne vietovėje, už kurią gali būti skiriamos išmokos pagal „Natura 2000“;

2.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėje, už kurią gali būti skiriamos išmokos pagal „Natura 2000“;

A.CL.200.C. Remiantis Vandens direktyva (Direktyva 2000/60/EB) nustatyti plotai: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėse, susijusiuose su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB (8) įgyvendinimu. Naudojami šie kodų numeriai:

1.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra ne vietovėje, už kurią gali būti skiriamos išmokos, susijusios su Direktyva 2000/60/EB;

2.

didžioji dalis valdos naudojamų žemės ūkio naudmenų yra vietovėje, už kurią gali būti skiriamos išmokos, susijusios su Direktyva 2000/60/EB.

A.OT.   Kita informacija apie valdą

A.OT.210.C. Drėkinimo sistema: turi būti nurodyta pagrindinė ūkyje taikoma drėkinimo sistema:

0.

netaikoma (jei ūkyje drėkinimo sistemos nėra);

1.

paviršinė;

2.

purkštuvų;

3.

lašelinė;

4.

kita.

A.OT.220.C. Galvijų vieneto dienų, kurias ūkio galvijai ganosi bendroje žemėje, skaičius: galvijų vieneto dienų, kurias ūkio galvijai ganosi valdos naudojamoje bendroje žemėje, skaičius.

A.OT.230.C Gamintojų organizacijų narys: turi būti nurodyta, ar ūkis (ūkio turėtojas (-ai) ar valdytojas (-ai)) yra gamintojų organizacijos, kuri dalijasi išlaidomis ir (arba) skatina prekiauti žemės ūkio produktais, narys; jei taip, kuriais ūkių produktais prekiauja gamintojų organizacija (pasirinkti visus gamintojų organizacijos, kuriai priklauso ūkis, veiklos sektorius). Atliekant šį tyrimą gamintojų organizacija laikomas bet koks gamintojų iniciatyva suformuotas subjektas, vykdantis bendrą veiklą konkrečiame sektoriuje (horizontalusis bendradarbiavimas). Gamintojų organizacijas turi kontroliuoti gamintojai, jų teisinė forma gali skirtis, pvz., tai gali būti žemės ūkio kooperatyvai, ūkininkų asociacijos arba privačios bendrovės, kurių akcijos priklauso gamintojams. (Gamintojų organizacija turi būti pripažinta pagal Reglamento (ES) 1308/2013 152 arba 161 straipsnį).

0.

nėra gamintojų organizacijos narys;

Priklauso gamintojų organizacijai, kuri dalijasi gamybos, administracinėmis, investicinėmis išlaidomis, ir (arba) priklauso gamintojų organizacijai, kuri prekiauja ūkių produktais šiuose sektoriuose:

31.

javai;

32.

aliejiniai augalai ir baltymingi augalai;

33.

vaisiai ir daržovės (įskaitant citrusinius vaisius, tačiau neįskaitant alyvuogių);

34.

alyvuogės;

35.

vynuogynai;

36.

galvijiena;

37.

karvės pienas;

38.

kiauliena;

39.

avys ir ožkos (pienui ir mėsai);

40.

paukštiena;

41.

kiaušiniai;

42.

kiti sektoriai.

A.OT.231.C Gamintojų organizacijų ekonominė svarba ūkiui: reikia nurodyti bendros ūkio produkcijos (bendros parduotos produkcijos) dalį (vertę), kuri parduota tarpininkaujant gamintojų organizacijoms.

1.

Nuo ≥ 0 iki ≤ 10 % (nedidelė dalis)

2.

Nuo > 10 iki ≤ 50 % (vidutinė dalis)

3.

Nuo > 50 iki < 100 % (didelė dalis)

A.OT.232.C Gamintojų organizacijų narių skaičius: turi būti nurodyta, kokio dydžio yra pagrindinė gamintojų organizacija, kuriai priklauso ūkis (ūkio turėtojas (-ai) ar valdytojas (-ai)), t. y. gamintojų organizacija, kuri parduoda daugiausia ūkio produkcijos (vertės atžvilgiu).

1.

Gamintojų organizacija turi mažiau kaip 10 narių

2.

Gamintojų organizacija turi nuo 10 iki mažiau kaip 20 narių

3.

Gamintojų organizacija turi nuo 20 iki mažiau kaip 50 narių

4.

Gamintojų organizacija turi nuo 50 iki mažiau kaip 100 narių

5.

Gamintojų organizacija turi nuo 100 iki mažiau kaip 500 narių

6.

Gamintojų organizacija turi nuo 500 iki mažiau kaip 1000 narių

7.

Gamintojų organizacija turi 1000 narių (ar daugiau)

Pateikti duomenis, susijusius su kintamaisiais rodikliais A.OT.230.C, A.OT.231.C ir A.OT.232.C, yra privaloma nuo 2023 ataskaitinių metų; tačiau valstybės narės gali būti atleistos nuo reikalavimo pateikti duomenis, susijusius su keliais ar visais šiais kintamaisiais rodikliais, jei ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 31 d. jos pateikia tinkamai pagrįstą prašymą. Komisijos tarnybos peržiūrės argumentus ir nuspręs dėl išlygos taikymo. Valstybė narė, kuriai taikoma išlyga, gali pakartotinai apsvarstyti savo pasirinkimą ir informuoti apie tai Komisiją. Valstybės narės gali savanoriškai teikti duomenis, susijusius su kintamaisiais rodikliais A.OT.230.C, A.OT.231.C ir A.OT.232.C, nuo 2021 ataskaitinių metų.

A LENTELĖS SKILTYS

R skiltyje nurodomas ŪADT rajonas, S skiltyje – parajonis, H skiltyje – valdos serijos numeris, DG skiltyje – laipsniai, MI skiltyje – minutės, N skiltyje – NUTS, AO skiltyje – apskaitos įstaigos numeris, DT skiltyje – data, W skiltyje – ūkio vertė, TF – ūkininkavimo tipas, ES – ekonominio dydžio klasė, o C skiltyje – kodas. “

(2)

C lentelė pakeičiama taip:

„C lentelė

Darbo jėga

Darbo jėgos kategorija

Kodas (*)


 

Skiltys

Informacijos grupė

Bendroji informacija

Visas darbas valdoje (vykdant žemės ūkio veiklą ir KPV, tiesiogiai susijusią su valda)

Kitos pelningos veiklos (KPV), tiesiogiai susijusios su valda, dalis

Asmenų skaičius

Lytis

Gimimo metai

Valdytojo profesinis pasirengimas ūkininkauti

Išdirbtas laikas per metus

Metinių darbo vienetų (MDV) skaičius

Per metus išdirbto laiko procentinis dydis

MDV %

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Sveikasis skaičius

Įrašykite kodą

Įrašykite keturis skaitmenis

Įrašykite kodą

(valandomis)

(MDV)

%

%

UR

Neapmokama nuolatinė darbo jėga

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Neapmokama nenuolatinė darbo jėga

-

-

-

-

 

-

 

-

PR

Apmokama nuolatinė darbo jėga

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Apmokama nenuolatinė darbo jėga

-

-

-

-

 

-

 

-


Kodas (*)

Aprašymas

Grupė

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Turėtojas (-ai)/ valdytojas (-ai)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

20

Turėtojas (-ai) / ne valdytojas (-ai)

UR

-

 

 

-

 

 

-

 

30

Valdytojas (-ai) / ne turėtojas (-ai)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

40

Turėtojo (-ų) sutuoktinis (-iai) / partneris (-iai)

UR

 

-

-

-

 

 

 

 

50

Kita

UR, PR

 

-

-

-

 

 

 

 

60

Atsitiktinis darbas

UC, PC

-

-

-

-

 

-

 

-

70

Kiti valdytojai

PR

-

 

 

 

 

 

-

 

Terminas „darbo jėga“ apima visus asmenis, kurie dirbo ūkyje per ataskaitinius metus. Tačiau neįtraukiami asmenys, kurie dirbo kito asmens arba įmonės vardu (žemės ūkio darbai pagal sutartį, kurių sąnaudos registruojamos H lentelėje prie kodo 1020).

Jeigu valdos teikia viena kitai abipusę pagalbą, kai šią pagalbą sudaro apsikeitimas darbu, ir gauta pagalba iš esmės lygi suteiktai pagalbai, ūkio darbo jėgos atlikto darbo laikas ir visi su tuo susiję darbo užmokesčiai nurodomi ūkio ataskaitoje.

Kartais gauta pagalba lygi kitokios rūšies pagalbai (pvz., už darbu suteiktą pagalbą atsilyginama aprūpinant mašinomis). Jeigu apsikeitimas paslaugomis ribotas, ūkio ataskaitoje nenurodoma nieko (anksčiau pateiktame pavyzdyje gauta pagalba neužregistruojama kaip darbo jėga; tačiau į mašinų sąnaudas įtraukiamos sąnaudos, susijusios su tų mašinų pateikimu naudoti). Išskirtiniais atvejais, kai apsikeitimas paslaugomis vyksta stambiu mastu, taikoma viena iš toliau nurodytų procedūrų:

a)

darbu gauta pagalba atlyginama kitos rūšies paslauga (pvz., aprūpinama mašinomis): kaip paslauga gautas darbo laikas registruojamas kaip apmokamas ūkio darbas (prie PR arba PC grupių, atsižvelgiant į tai, ar darbui ūkyje samdoma reguliariai, ar ne); suteiktos pagalbos vertė užregistruojama kaip gamyba prie atitinkamos kategorijos kitose lentelėse (šiuo atveju L lentelėje prie 2010 kodo „Darbas pagal sutartį“) ir kaip sąnaudos (H lentelėje prie 1010 kodo „Darbo užmokesčiai ir socialinis draudimas“);

b)

darbu suteikta pagalba atlyginama kitos rūšies paslauga (pvz., aprūpinama mašinomis): tokioje situacijoje atlikto darbo laikas ir visi su tuo susiję darbo užmokesčiai neregistruojami; gautos paslaugos vertė užregistruojama kaip ūkinės veiklos sąnaudos prie atitinkamos grupės kitoje lentelėje (šiuo atveju H lentelėje prie 1020 kodo „Darbas pagal sutartį ir mašinų nuoma“).

Reikia skirti tokias informacijos grupes ir darbo jėgos kategorijas:

C.UR.

Neapmokama nuolatinė darbo jėga

Neapmokama darbo jėga arba darbo jėga, už kurią mokamas mažesnis atlyginimas (grynaisiais ar natūra) negu paprastai mokama už suteikiamas paslaugas (tokio apmokėjimo nereikėtų registruoti ūkio sąnaudose) ir kuri ataskaitiniais metais kiekvieną savaitę buvo naudojama (neįskaitant paprastų atostogų) ne mažiau kaip visą vieną dieną.

Nuolatiniam darbui įdarbintas asmuo, kuris dėl kokių nors priežasčių buvo įdarbintas ūkyje tik ribotam ataskaitinių metų laikotarpiui, vis tiek registruojamas (pagal faktiškai išdirbtų valandų skaičių) kaip nuolatinė darbo jėga.

Gali būti tokie arba panašūs atvejai:

a)

specialios gamybos sąlygos ūkyje, kurioms esant darbo jėga ištisus metus nereikalinga: pvz., alyvuogių auginimo ūkiai arba vyną gaminantys ūkiai ir ūkiai, kurių specializacija – sezoninis gyvūnų penėjimas arba vaisių ir daržovių auginimas atviruose plotuose;

b)

nebuvimas darbe ne dėl paprastų atostogų, pvz., dėl karinės tarnybos, ligos, nelaimingo atsitikimo, motinystės, pratęsto nedarbingumo ir t. t.;

c)

prisijungimas prie valdos arba pasitraukimas iš jos;

d)

visiškas darbo nutraukimas valdoje dėl nenumatytų atvejų (potvynis, gaisras ir t. t.).

Yra tokios kategorijos:

C.UR.10.

Turėtojas (-ai)/ valdytojas (-ai)

Asmuo, kuris prisiima ekonominę ir juridinę atsakomybę už valdą ir kasdien ją valdo. Jeigu tai yra pusininkavimas, pusininkas nurodomas kaip turėtojas / valdytojas.

C.UR.20.

Turėtojas (-ai) / ne valdytojas (-ai)

Asmuo, kuris prisiima ekonominę ir juridinę atsakomybę už valdą, bet kasdien jos nevaldo.

C.UR.30

Valdytojas (-ai) / ne turėtojas (-ai)

Asmuo, kuris kasdien valdo valdą, tačiau už ją neprisiima ekonominės ir juridinės atsakomybės.

C.UR.40.

Turėtojo (-ų) sutuoktinis (-iai) / partneris (-iai)

C.UR.50.

Kita neapmokama nuolatinė darbo jėga

Neapmokama nuolatinė darbo jėga, neįtraukta į ankstesnes kategorijas, apima taip pat prižiūrėtojus ir valdytojo padėjėjus, neatsakingus už viso ūkio valdymą.

C.UC.

Neapmokama nenuolatinė darbo jėga

C.UC.60.

Į šią kategoriją įtraukiama neapmokama darbo jėga, kuri ataskaitiniais metais ūkyje nedirbo nuolatos.

C.PR.

Apmokama nuolatinė darbo jėga

Darbo jėga, apmokama (grynaisiais ir (arba) natūra) tiek, kiek paprastai mokama už suteikiamas paslaugas, kuri ataskaitiniais metais (neįskaitant paprastų atostogų) valdoje dirbo ne trumpiau kaip vieną visą dieną per savaitę.

Reikia nurodyti tokias kategorijas:

C.PR.70.

Ūkio valdytojas

Atlyginimą gaunantis asmuo, atsakingas už kasdienį valdos valdymą.

C.PR.50.

Kiti

Šioje grupėje nurodoma visa nuolatinė apmokama darbo jėga (išskyrus už atlyginimą samdomą valdos valdytoją). Į ją taip pat įtraukiami prižiūrėtojas ir valdytojo padėjėjai, neatsakingi už viso ūkio valdymą.

C.PC.

Apmokama nenuolatinė darbo jėga

C.PC.60.

Į šią kategoriją įtraukiama apmokama darbo jėga (įskaitant vienetininkus), kuri ataskaitiniais metais nenuolat dirbo valdoje.

C LENTELĖS SKILTYS

Asmenų skaičius (P skiltis)

Jeigu yra keletas turėtojų, gali būti daugiau negu vienas sutuoktinis / partneris. Prie atitinkamų kategorijų (grupių UR „neapmokama nuolatinė darbo jėga“ arba PR „apmokama nuolatinė darbo jėga“ 40 ir 50 kategorijų) turi būti nurodytas sutuoktinių / partnerių skaičius ir asmenų skaičius.

Lytis (G skiltis)

Prie atitinkamų kategorijų (grupių UR „neapmokama nuolatinė darbo jėga“ arba PR „apmokama nuolatinė darbo jėga“ 10–30 ir 70 kategorijų) turi būti nurodyta tik turėtojo (-ų) ir (arba) valdytojo (-ų) lytis. Lytis nurodoma kodo numeriu, t. y.:

1.

vyras;

2.

moteris.

Gimimo metai (B skiltis)

Reikia nurodyti tiktai turėtojo (-ų) ir (arba) valdytojo (-ų) (priskiriamų grupių UR „neapmokama nuolatinė darbo jėga“) arba PR „apmokama nuolatinė darbo jėga“ 10–30 ir 70 kategorijoms) gimimo metus, pateikiant keturis gimimo metų skaitmenis.

Valdytojo profesinis pasirengimas ūkininkauti (T skiltis)

Siekti profesinio pasirengimo ūkininkauti gali tik valdytojas (-ai) (priskiriamas (-i) grupių UR „neapmokama nuolatinė darbo jėga“ arba PR „apmokama nuolatinė darbo jėga“ 10, 30 ir 70 kategorijoms). Profesinis pasirengimas ūkininkauti nurodomas kodo numeriu, t. y.:

1.

tik praktinis profesinis pasirengimas ūkininkauti;

2.

pagrindinės ūkininkavimo žinios;

3.

išsamus profesinis pasirengimas ūkininkauti.

Per metus išdirbtas laikas (Y1 skiltis)

Išdirbtas laikas turėtų būti nurodytas valandomis visoms grupėms ir kategorijoms. Reikėtų nurodyti laiką, faktiškai paskirtą darbui valdoje. Jeigu žmonės mažiau darbingi, išdirbtas laikas turėtų būti sumažintas proporcingai jų darbingumui. Darbuotojų vienetininkų išdirbtas laikas apskaičiuojamas dalinant visą už darbą išmokėtą sumą iš valandinio užmokesčio, kurį gauna darbuotojas, kuriam mokama už išdirbtą laiką.

Iš viso darbo jėgos: metinių darbo vienetų skaičius (W1 skiltis)

Nuolatiniam darbui įdarbinta darbo jėga paverčiama metiniais darbo vienetais. Nenuolatinės (neapmokamos (UC) ir apmokamos (PC)) darbo jėgos metinių darbo vienetų skaičius neregistruojamas. Vienas metinis darbo vienetas lygus vienam nuolatinį darbą visą darbo dieną valdoje dirbančiam asmeniui. Vienas asmuo negali viršyti vieno darbo vieneto ekvivalento, net jeigu jo faktinis darbo laikas viršija tame regione ir tokio tipo valdoje įprastą normą. Asmuo, dirbantis valdoje ne visus metus, registruojamas kaip „metinio vieneto“ sveiko skaičiaus dalis. Kiekvieno tokio asmens „metinis darbo vienetas“ gaunamas dalijant jo faktinį metinį darbo laiką iš darbuotojo, dirbančio visą dieną, normalaus metinio darbo laiko tame regione ir tokio paties tipo valdoje.

Jeigu darbuotojai mažiau darbingi, metinis darbo vieneto ekvivalentas turėtų būti sumažintas proporcingai jų darbingumui.

KPV darbo dalis, išreikšta per metus išdirbto laiko procentiniu dydžiu (Y2 skiltis)

Privaloma nurodyti tik nenuolatinės (neapmokamos ir apmokamos) darbo jėgos KPV dalį, išreikštą per metus išdirbto laiko procentiniu dydžiu. Laisvai pasirenkama, ar reikėtų nurodyti tokius duomenis turėtojo (-ų) sutuoktinio (-ių) / partnerio (-ių), kitos neapmokamos nuolatinės darbo jėgos ir kitos apmokamos nuolatinės darbo jėgos atžvilgiu. Prie kiekvienos susijusios kategorijos (40, 50, 60) nurodomas per ataskaitinius metus dirbtų valandų procentiniu dydžiu.

KPV darbo dalis, išreikšta metinių darbo vienetų procentiniu dydžiu (W2 skiltis)

Privaloma nurodyti visų darbo jėgos kategorijų, išskyrus nenuolatinę (neapmokamą (UC) ir apmokamą (PC)) darbo jėgą, KVP dalį, išreikštą metiniais darbo vienetais. Ši dalis išreiškiama kiekvienos kategorijos darbo jėgos metinių darbo vienetų %.

Darbas žemės ūkio valdoje

Darbas žemės ūkio valdoje Darbas valdoje apima visą fizinio ir administracinio pobūdžio organizavimo, priežiūros ir vykdymo darbą, atliekamą dirbant žemės ūkio darbus ūkyje ir darbus, susijusius su KPV, tiesiogiai susijusia su valda:

žemės ūkio darbus ūkyje:

finansinis organizavimas ir valdymas (ūkio pardavimai ir pirkimai, buhalterinė apskaita ir t. t.),

darbą laukuose (arimą, sėjimą, derliaus nuėmimą, sodų priežiūrą ir t. t.),

gyvulininkystę (pašarų ruošimą, gyvulių šėrimą, melžimą, gyvulių priežiūrą ir t. t.),

produktų paruošimą pardavimui, sandėliavimui, tiesioginį ūkio produktų pardavimą, ūkio produktų perdirbimą vartojimui saviems tikslams, vyno ir alyvuogių aliejaus gamybą,

pastatų, mašinų, įrengimų, gyvatvorių, griovių ir kt. priežiūrą,

valdos darbuotojų transportavimą ir jų vykdomą transportavimą,

darbą, susijusį su KPV, tiesiogiai susijusia su valda:

darbą pagal sutartį (naudojant ūkio gamybos priemones),

turizmą, apgyvendinimą ir kitą laisvalaikio veiklą,

ūkio produktų perdirbimą (žaliavos gali būti gaminamos ūkyje arba perkamos), pavyzdžiui, sūrio, sviesto, perdirbtos mėsos ir kt.,

atsinaujinančiosios energijos gamybą,

miškininkystę ir medienos apdorojimą,

KPV (kailiniai gyvūnai, socialinis ūkininkavimas, rankdarbiai, akvakultūra ir kt.).

Toliau minimi darbai nelaikomi darbu valdoje:

darbas, susijęs su ilgalaikio turto didinimu (statyba arba pastatų ar mašinų kapitalinis remontas, sodų įveisimas, pastatų griovimas, sodų naikinimas ir kt.),

turėtojo (-ų) ar valdytojo (-ų) namų ūkyje atliekamas darbas.“

(3)

I lentelėje lentelė, susijusi su javų kategorija, pakeičiama taip:

Kodas (*)

Aprašymas

Javai, auginami grūdams (įskaitant sėklai)

10110

Paprastieji kviečiai ir speltos

10120

Kietieji kviečiai

10130

Rugiai ir žieminių javų mišiniai (kviečių ir rugių mišinys)

10140

Miežiai

10150

Avižos ir vasarinių javų mišiniai (maišyti grūdai, išskyrus kviečių ir rugių mišinį)

10160

Kukurūzų grūdai ir kukurūzų burbuolių mišinys

10170

Ryžiai

10190

Kvietrugiai, sorgai ir kiti niekur kitur nepriskirti javai (grikiai, soros, kanarėlių lesalas (strypainio sėklos) ir kt.)

Džiovinti ankštiniai augalai ir baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

10210

Dirviniai žirniai, pupos ir pupelės, saldieji lubinai

10220

Lęšiai, avinžirniai ir vikiai

10290

Kiti baltymingi augalai

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

10300

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

10310

krakmolinės bulvės

10390

kitos bulvės

10400

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

10500

Kiti šakniavaisiai, pašariniai runkeliai ir Brassicae šeimos pašariniai augalai, auginami dėl šaknų arba stiebų, ir kiti niekur kitur nepriskirti pašariniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

Pramoniniai augalai

10601

Tabakas

10602

Apyniai

10603

Vilnamedžiai

10604

Rapsai ir aliejiniai griežčiai

10605

Saulėgrąžos

10606

Sojos

10607

Aliejiniai linai (sėmenys)

10608

Kiti niekur kitur nepriskirti aliejiniai augalai

10609

Pluoštiniai linai

10610

Pluoštinės kanapės

10611

Kiti niekur kitur nepriskirti pluoštiniai augalai

10612

Aromatiniai, medicininiai ir kulinariniai augalai

10613

Cukranendrės

10690

Energiniai ir kiti niekur kitur nepriskirti pramoniniai augalai

Šviežios daržovės, melionai ir braškės, iš jų:

Šviežios daržovės, melionai ir braškės – atvirame lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

10711

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (atvirame lauke)

10712

Šviežios daržovės, įskaitant melionus, ir braškės (prekinė daržininkystė)

10720

Šviežios daržovės (įskaitant melionus) ir braškės, auginamos po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų kategorijos „Šviežios daržovės“ (įskaitant melionus ir braškes) pakategorių duomenys:

10731

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

10732

Sėjamosios salotos

10733

Pomidorai

10734

Cukriniai kukurūzai

10735

Valgomieji svogūnai

10736

Valgomieji česnakai

10737

Morkos

10738

Braškės

10739

Melionai

10790

Kitos daržovės

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)

10810

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus) (atvirame lauke)

10820

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus), auginami po stiklo ar kita aukšta prieinama danga

Visų kategorijos „Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus medelynus)“ pakategorių duomenys:

10830

Gėlių svogūnėliai, gumbasvogūniai ir gumbavaisiai

10840

Skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai

10850

Žydintys ir dekoratyviniai augalai

Augalai, nuimami žali

10910

Vienmetės ir daugiametės žolės

Kiti augalai, nuimami žali

10921

Kukurūzai žaliajam pašarui

10922

Ankštiniai augalai žaliajam pašarui

10923

Kiti niekur kitur nepriskirti augalai ir javai, nuimami žali

Sėklos ir sėjinukai ir kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

11000

Sėklos ir sėjinukai

11100

Kiti ariamojoje žemėje auginami augalai

Pūdymas

11200

Pūdymas

Daržai

20000

Daržai

Daugiamečiai žolynai

30100

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

30200

Nesukultūrintos ganyklos

30300

Daugiamečiai žolynai, nebenaudojami gamybos tikslais ir atitinkantys subsidijų skyrimo reikalavimus

Daugiamečiai sodiniai

Vaisių rūšys, iš jų:

40101

Sėklavaisiai

40111

obuoliai

40112

kriaušės

40102

Kaulavaisiai

40113

persikai ir nektarinai

40115

Paatogrąžių ir atogrąžų klimato zonų vaisiai

40120

Uogos (išskyrus braškes)

40130

Riešutai

Citrusinių augalų sodiniai

40200

Citrusiniai vaisiai

40210

apelsinai

40230

citrinos

Alyvmedžių sodiniai

40310

Valgomosios alyvuogės

40320

Alyvuogės aliejaus gamybai (parduodamos vaisiais)

40330

Alyvuogių aliejus

40340

Šalutiniai alyvuogių produktai

Vynuogynai

40411

Vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

40412

Vynas su saugoma geografinė nuoroda (SGN)

40420

Kiti vynai

40430

Valgomosios vynuogės

40440

Razinoms skirtos vynuogės

40451

Vynui su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) gaminti skirtos vynuogės

40452

Vynui su saugoma geografine nuoroda (SGN) gaminti skirtos vynuogės

40460

Kitiems vynams gaminti skirtos vynuogės

40470

Įvairūs vynuogienojų produktai: vynuogių misa, sultys, brendis, actas ir kiti ūkyje gaminami produktai

40480

Šalutiniai vynuogienojų produktai (išspaudos, nuosėdos)

Medelynai, kiti daugiamečiai augalai, po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai, jauni sodiniai

40500

Medelynai

40600

Kiti daugiamečiai augalai

40610

Kalėdų eglutės

40700

Po stiklo ar kita aukšta prieinama danga auginami daugiamečiai sodiniai

40800

Jaunų sodinių prieaugis

Kita žemė

50100

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos

50200

Miškingas plotas

50210

miško kirtimo atžalynai

50900

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai, tvenkiniai, karjerai, nederlinga žemė, uolos ir t. t.)

60000

Auginamieji grybai

Kiti produktai ir įplaukos

90100

Įplaukos, gautos nuomojant žemės ūkio paskirties žemę

90200

Pagal pasėlių draudimą, nepriskiriamą konkretiems pasėliams, išmokama kompensacija

90300

Pasėlių šalutiniai produktai, išskyrus gaunamus iš alyvmedžių ir vynmedžių

90310

Šiaudai

90320

Cukrinių runkelių lapai

90330

Kiti šalutiniai produktai

90900

Kiti“


(1)  Žr. šio reglamento VII priedą.

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(5)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(6)  1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1).

(7)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(8)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).