26.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/3


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (es) 2020/1543

2020 m. spalio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, 82 straipsnio 1 dalį, 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

COVID-19 pandemijos poveikis valstybėms narėms – beprecedentis. COVID-19 pandemija padarė poveikį migracijai, saugumui ir sienų valdymui valstybėse narėse, o tai savo ruožtu dar labiau padidino likvidumo trūkumą, su kuriuo valstybės narės susiduria dėl staiga labai išaugusio viešųjų investicijų daugelyje sektorių poreikio. Dėl to susidarė išskirtinė padėtis, kuriai spręsti turėtų būti taikomos specialios priemonės;

(2)

valstybėms narėms būtina suteikti papildomo lankstumo, kad jos galėtų reaguoti į šią beprecedentę krizę, padidinant galimybę visapusiškai pasinaudoti esamu nacionalinių programų įgyvendinimo laikotarpiu, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014 (2), iki tų programų užbaigimo ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. Siekiant patenkinti tokį poreikį, įsipareigojimų panaikinimo terminas ir metinio likučio mokėjimo prašymų pateikimo terminas turėtų būti tas pats. Teisės aktuose nustatytas metinio likučio mokėjimo prašymų pateikimo terminas – metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d., kurį Komisija išimties tvarka gali pratęsti iki tų metų kovo 1 d., o įsipareigojimų panaikinimo terminas iš pradžių buvo nustatytas antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d. Įsipareigojimų panaikinimo terminą suderinus su atitinkamu mokėjimo prašymų pateikimo terminu, Komisija įsipareigojimų panaikinimo tikslais galės atsižvelgti į valstybės narės atitinkamai vasario 15 d. arba kovo 1 d. pateiktą metinio likučio mokėjimo prašymą;

(3)

siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų visapusiškai pasinaudoti 2018 ir 2019 m. skirtais papildomais asignavimais, turėtų būti patikslinti metai, kuriais vykdomas biudžetinis įsipareigojimas. Šie papildomi asignavimai buvo įtraukti į 2018 ir 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą ir vėliau skirti nacionalinėms programoms;

(4)

atsižvelgiant į skubą dėl COVID-19 pandemijos sukeltų išskirtinių aplinkybių, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių laikotarpio, nustatyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(5)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. kuo geriau panaudoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/2014 (3), ir Vidaus saugumo fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 513/2014 (4) ir (ES) Nr. 515/2014 (5), lėšas šalinant su COVID-19 pandemija susijusios precedento neturinčios visuomenės sveikatos krizės tiesioginį ir netiesioginį poveikį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 514/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

siekiant suteikti valstybėms narėms teisinio tikrumo dėl įsipareigojimų panaikinimo termino, šis reglamentas turėtų skubos tvarka įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 514/2014 50 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nacionalinėms programoms taikoma įsipareigojimų panaikinimo procedūra, grindžiama principu, kad jeigu ne vėliau kaip metų, einančių po antrųjų metų po biudžetinio įsipareigojimo nustatymo metų, vasario 15 d. arba, jei Komisija išimties tvarka pratęsia mokėjimo prašymo pateikimo terminą pagal 44 straipsnio 1 dalį – kovo 1 d., su įsipareigojimu susijusios sumos nepadengiamos 35 straipsnyje nurodyto pradinio ir metinio išankstinio finansavimo lėšomis ir jos nenurodomos mokėjimo prašyme, pateiktame pagal 44 straipsnio 1 dalį, tos sumos yra panaikinamos. Įsipareigojimų panaikinimo tikslu Komisija sumą apskaičiuoja prie kiekvieno 2015–2020 m. biudžetinio įsipareigojimo pridėdama po vieną šeštąją metinio biudžetinio įsipareigojimo, susijusio su 2014 m. visu metiniu įnašu.

Sumų, atitinkančių papildomus asignavimus, skirtus nacionalinėms programoms 2018 m., atveju biudžetinis įsipareigojimas vykdomas 2019 m. Sumų, atitinkančių papildomus asignavimus, skirtus nacionalinėms programoms 2019 m., atveju biudžetinis įsipareigojimas vykdomas 2020 m.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

D. M. SASSOLI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. ROTH


(1)  2020 m. spalio 6 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2020 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014 kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112).

(3)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL L 150, 2014 5 20, p. 93).

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).