9.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1423

2019 m. kovo 14 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 papildymo pagrindinių kontaktinių punktų paskyrimo mokėjimo paslaugų srityje kriterijų ir tų pagrindinių kontaktinių punktų funkcijų techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (1), ypač į jos 29 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

reikalavimas paskirti pagrindinį kontaktinį punktą pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį turėtų būti proporcingas siekiant tos direktyvos tikslų ir neužkrauti nereikalingos naštos tarpvalstybinę veiklą vykdančioms mokėjimo įstaigoms. Todėl yra tikslinga nustatyti proporcingus kriterijus kaip ribas, susijusias su priimančiojoje valstybėje narėje per tarpininkus atliktų operacijų apimtimi bei verte ir su priimančiojoje valstybėje narėje įsisteigusių tarpininkų skaičiumi. Kadangi priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali reikalauti, kad mokėjimo įstaigos teiktų ataskaitas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalį dėl tos valstybės narės teritorijoje vykdomos veiklos, ta institucija turi priemonių gauti informaciją, reikalingą tokiems kriterijams taikyti. Todėl tas ribas reikėtų nustatyti papildant Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį;

(2)

jeigu pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį valstybė narė reikalauja, kad būtų paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas, tas pagrindinis kontaktinis punktas visų pirma turėtų užtikrinti tinkamą ryšių palaikymą ir informacijos teikimą apie tai, kaip priimančiojoje valstybėje narėje laikomasi tos direktyvos III ir IV antraštinėse dalyse nustatytų reikalavimų, be kita ko, skiriančiosios mokėjimo įstaigos įsipareigojimus teikti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jis taip pat turėtų tapti pagrindiniu skiriančiosios mokėjimo įstaigos ir buveinės bei priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų ryšių palaikymo koordinatoriumi, siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas mokėjimo paslaugų veiklos, kuri vykdoma per tarpininkus priimančiojoje valstybėje narėje remiantis įsisteigimo teise, priežiūrai vykdyti. Siekdama to tikslo, mokėjimo įstaiga turėtų užtikrinti, kad pagrindinis kontaktinis punktas turėtų reikiamų išteklių ir prieigą prie atitinkamų teiktinų duomenų, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366;

(3)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(4)

EBI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagrindinio kontaktinio punkto paskyrimo tikslingumo nustatymo kriterijai

Taikant Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį reikalauti, kad mokėjimo įstaigos paskirtų pagrindinį kontaktinį punktą, laikoma tikslinga tik tuo atveju, jeigu tenkinamas vienas ar daugiau iš šių kriterijų:

a)

bendras tarpininkų, per kuriuos mokėjimo įstaiga teikia bet kurią Direktyvos (ES) 2015/2366 I priede nurodytą mokėjimo paslaugą priimančiojoje valstybėje narėje remdamasi įsisteigimo teise, skaičius yra 10 arba šį skaičių viršija;

b)

mokėjimo operacijų, įskaitant mokėjimo operacijas, inicijuotas teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, kurias atliko mokėjimo įstaiga priimančiojoje valstybėje narėje per paskutiniuosius finansinius metus per tarpininkus, kurie buvo priimančiojoje valstybėje narėje ir veikė remdamiesi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas, bendra vertė viršija 3 mln. EUR ir mokėjimo įstaiga, remdamasi įsisteigimo teise, yra įdarbinusi bent du iš tų tarpininkų;

c)

mokėjimo operacijų, kurias atliko mokėjimo įstaiga priimančiojoje valstybėje narėje per paskutiniuosius finansinius metus per tarpininkus, kurie buvo priimančiojoje valstybėje narėje ir veikė remdamiesi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas, bendras skaičius viršija 100 000, įskaitant mokėjimo operacijų, inicijuotų teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas, skaičių, ir mokėjimo įstaiga, remdamasi įsisteigimo teise, yra įdarbinusi bent du iš tų tarpininkų.

2 straipsnis

Pagrindinio kontaktinio punkto funkcijos

1.   Pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalį paskirtas pagrindinis kontaktinis punktas vykdo kiekvieną iš šių funkcijų:

a)

jis vienintelis teikia ir renka informaciją apie paslaugas, kurios priimančiojoje valstybėje narėje teikiamos per tarpininkus remiantis įsisteigimo teise, kad skiriančioji mokėjimo įstaiga galėtų vykdyti įsipareigojimą teikti informaciją priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 2 dalį;

b)

jis yra vienintelis skiriančiosios mokėjimo įstaigos kontaktinis punktas palaikant ryšius su buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingomis institucijomis dėl mokėjimo paslaugų, kurios priimančiojoje valstybėje narėje teikiamos per tarpininkus remiantis įsisteigimo teise, be kita ko, pateikiant kompetentingoms institucijoms jų prašomus dokumentus ir informaciją;

c)

jis sudaro palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms atlikti skiriančiosios mokėjimo įstaigos tarpininkų, vykdančių veiklą priimančiojoje valstybėje narėje remiantis įsisteigimo teise, patikrinimus vietoje ir įgyvendinti bet kurias buveinės ar priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 priimtas priežiūros priemones.

2.   Mokėjimo įstaigos užtikrina, kad pagrindinis kontaktinis punktas turėtų reikiamus išteklius ir prieigą prie visų duomenų, būtinų Direktyvos (ES) 2015/2366 29 straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms funkcijoms vykdyti.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 35.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).