14.9.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1272

2020 m. birželio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 13 dalį, 21 straipsnio 13 dalį ir 23 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/979 (2) šiuo metu reikalaujama, kad vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į trečiųjų šalių akcijas, emitentai to reglamento 18 straipsnyje išvardytais atvejais skelbtų savo prospekto priedą. Tačiau Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 382/2014 (3), kuris buvo pakeistas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/979, nebuvo reikalaujama, kad tokie emitentai tais atvejais skelbtų priedą. Kadangi paaiškėjo, kad tos taisyklės veikia gerai ir nedaro poveikio investuotojų apsaugos lygiui, visos nuorodos į vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į trečiųjų šalių akcijas, emitentus turėtų būti išbrauktos iš Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 18 straipsnio 1 dalyje pateikto sąrašo;

(2)

siekiant pateikti investuotojams lyginamąją ne finansų subjekto, leidžiančio nuosavybės vertybinius popierius, pinigų srautų ataskaitos raidos apžvalgą, į Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 I priedo 3 lentelę turėtų būti įtraukta skiltis, kurioje pateikiama informacija apie antrų metų iki prospekto metų pinigų srautus.

(3)

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 VII priedo 26 laukelyje, susijusiame su depozitoriumo pakvitavimais, nurodoma „DRCP“. Tačiau tame laukelyje turėtų būti nurodyta „DPRS“, tai yra nuoroda, naudojama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (4) valdomoje finansinių priemonių bazinių duomenų sistemoje (FIRDS);

(4)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 21 straipsnio redakcijose čekų, anglų, portugalų ir slovakų kalbomis praleistas žodis, todėl šią nuostatą sunku suprasti. Ta nuostata turėtų būti atitinkamai ištaisyta;

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(7)

siekiant teisinio tikrumo, nuo 2019 m. liepos 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. patvirtintų prospektų santraukos turėtų toliau galioti iki tų prospektų galiojimo pabaigos;

(8)

Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979 pradėti taikyti 2019 m. liepos 21 d. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir tinkamą prospekto pranešimų portalo veikimą, šio deleguotojo reglamento 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktų ir 2 straipsnio taikymo data turėtų būti ta pati kaip Reglamento (ES) 2017/1129 ir Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979;

(9)

atsižvelgiant į šio klausimo skubumą ir ribotą reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, mastą ir poveikį, ESMA nerengė atvirų viešų konsultacijų ir neanalizavo galimų susijusių sąnaudų ir naudos. ESMA paprašė, kad savo nuomonę pateiktų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979 iš dalies keičiamas taip:

1)

18 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

emitentas, kai prospektas susijęs su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais akcijoms;

ii)

pagrindinių akcijų arba kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, lygiaverčių akcijoms, emitentas Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 straipsnio 2 dalyje arba 20 straipsnio 2 dalyje nurodytų vertybinių popierių atveju;“;

b)

d punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

emitento, kai prospektas susijęs su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais akcijoms;

ii)

pagrindinių akcijų arba kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, lygiaverčių akcijoms, emitento, kai prospektas susijęs su vertybiniais popieriais, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 straipsnio 2 dalyje arba 20 straipsnio 2 dalyje“;

c)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

trečiosios šalys pateikia naują perėmimo pasiūlymą, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB (*1) 2 straipsnio 1 dalies a punkte, arba bet kokio perėmimo pasiūlymo rezultatas paveikia bet kurios iš šių rūšių nuosavybę:

i)

emitento nuosavybę, kai prospektas susijęs su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais akcijoms;

ii)

pagrindinių akcijų arba kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, lygiaverčių akcijoms, emitento nuosavybę, kai prospektas susijęs su vertybiniais popieriais, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 straipsnio 2 dalyje arba 20 straipsnio 2 dalyje;

iii)

depozitoriumo pakvitavimų pagrindinių akcijų emitento nuosavybę, kai prospektas rengiamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 6 ir 14 straipsnius;

(*1)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004 4 30, p. 12).“;"

d)

f punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

akcijomis ir kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais akcijoms;

ii)

vertybiniais popieriais, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 straipsnio 2 punkte;“;

e)

h punktas pakeičiamas taip:

„h)

jeigu prospektas susijęs su akcijomis arba kitais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, lygiaverčiais akcijoms, arba su vertybiniais popieriais, nurodytais Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 straipsnio 2 dalyje arba 20 straipsnio 2 dalyje, dėl naujo svarbaus finansinio įsipareigojimo yra tikėtinas reikšmingas bendrasis pokytis, nurodytas to deleguotojo reglamento 1 straipsnio e punkte;“;

2)

įterpiamas šis 22a straipsnis:

„22a straipsnis

Ne finansų subjektų, leidžiančių nuosavybės vertybinius popierius, prospektų, patvirtintų nuo 2019 m. liepos 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 16 d., santraukos

Prospektų, kuriuose pateikiama I priedo 3 lentelėje nurodyta informacija ir kurie patvirtinti nuo 2019 m. liepos 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 16 d., santraukos toliau galioja iki tų prospektų galiojimo pabaigos.“;

3)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento 1 priedą;

4)

VII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento 2 priedą.

2 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktai ir 2 straipsnis taikomi nuo 2019 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 168, 2017 6 30, p. 12.

(2)  2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/979, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas prospekto santraukoje pateikiamos pagrindinės finansinės informacijos, prospektų skelbimo ir klasifikavimo, vertybinių popierių reklamos, prospekto priedų ir pranešimų portalo techniniais reguliavimo standartais ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/301 (OL L 166, 2019 6 21, p. 1).

(3)  2014 m. kovo 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 382/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatos dėl prospekto priedų skelbimo techninių reguliavimo standartų (OL L 111, 2014 4 15, p. 36).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


1 PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 I priedo 3 lentelė pakeičiama taip:

„3 lentelė

Ne finansų subjektų pinigų srautų ataskaita (nuosavybės vertybiniai popieriai)

 

Metai

– 1 metai

– 2 metai

Tarpinė suma

Lyginamoji ankstesnių metų to paties laikotarpio tarpinė suma

*Atitinkami grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai ir (arba) investicinės veiklos pinigų srautai ir (arba) pinigai iš finansinės veiklos

 

 

 

 

 


2 PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2019/979 VII priedo 1 lentelės skiltyje „Teikiant informaciją taikytinas formatas ir standartai“ 26 įraše vietoje santrumpos DRCP įrašoma santrumpa DPRS.