29.7.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1118

2020 m. balandžio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Taryba priėmė Sprendimą 2001/539/EB (2), kuriuo Bendrijos vardu patvirtinta 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje priimta Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija), kurioje išdėstytos atsakomybės už tarptautiniu oro transportu vežamus asmenis, bagažą ir krovinius taisyklės;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 785/2004 nustatyti tokio lygio būtiniausi atsakomybės už keleivius, bagažą ir krovinius draudimo reikalavimai, kuriuo būtų užtikrinta, kad oro vežėjų atsakomybė pagal Monrealio konvenciją būtų tinkamai apdrausta;

(3)

oro vežėjų atsakomybės pagal Monrealio konvenciją ribas neseniai persvarstė Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO), remdamasi infliacijos koeficientu, kuris atitinka sukauptą infliacijos dydį nuo Monrealio konvencijos įsigaliojimo dienos;

(4)

ICAO apskaičiavo, kad nuo 2009 m. gruodžio 30 d., kai įsigaliojo anksčiau persvarstytos ribos pagal Monrealio konvenciją, infliacijos koeficientas viršijo 10 % ribą, kurią pasiekus atsakomybės ribos turi būti patikslintos. Todėl atsakomybės ribos atitinkamai persvarstytos;

(5)

Reglamentu (EB) Nr. 785/2004 nustatyti būtiniausi atsakomybės už keleivius, bagažą ir krovinius draudimo reikalavimai turėtų būti laiku suderinti su persvarstytomis atsakomybės pagal Monrealio konvenciją ribomis, kurios įsigaliojo 2019 m. gruodžio 28 d.;

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 785/2004 nustatyti būtiniausi atsakomybės už keleivius draudimo reikalavimai yra gerokai didesni už persvarstytas atsakomybės pagal Monrealio konvenciją ribas;

(7)

Reglamentu (EB) Nr. 785/2004 nustatyti būtiniausi atsakomybės už bagažą ir krovinius draudimo reikalavimai turėtų būti padidinti tiek, kad atitiktų persvarstytas atsakomybės pagal Monrealio konvenciją ribas;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 785/2004 6 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Būtiniausia atsakomybės už bagažą draudimo suma yra 1 288 SST vienam keleiviui komercinio naudojimo atveju.

3.   Būtiniausia atsakomybės už krovinį draudimo suma yra 22 SST už kilogramą komercinio naudojimo atveju.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 138, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001 7 18, p. 38).