30.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/893

2020 m. birželio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 ir 268 straipsnius,

kadangi:

(1)

praktiškai įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 952/2013 (toliau – Kodeksas) kartu su Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447 (2) paaiškėjo, kad reikia atlikti keletą to įgyvendinimo reglamento pakeitimų siekiant jį geriau pritaikyti prie ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių administracijų poreikių ir atsižvelgti į teisės aktų pokyčius ir Kodeksui įgyvendinti būtinų elektroninių sistemų diegimo raidą;

(2)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendime byloje C-661/15 (3) paskelbė negaliojančia Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) 145 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatytas ribotos vienų metų trukmės terminas, per kurį atsižvelgiama į defektų turinčių prekių kainos patikslinimą siekiant nustatyti jų muitinę vertę. Teisingumo Teismo nuomone, remdamasis tuo metu galiojusiu Muitinės kodeksu (5) skolininkas galėjo susigrąžinti importo muitų sumą, proporcingą muitinės vertės patikslinimui, atliktam taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 145 straipsnio 2 dalį, kol nebuvo pasibaigęs trejų metų terminas, skaičiuojamas nuo pranešimo apie tuos muitus skolininkui dienos. Tačiau Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 145 straipsnio 3 dalyje ši galimybė buvo sumažinta nustačius dvylikos mėnesių terminą, nes į muitinės vertės pakeitimą dėl minėto reglamento 145 straipsnio 2 dalies taikymo buvo galima atsižvelgti, tik jei kaina pakeista per tą dvylikos mėnesių terminą. Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 145 straipsnio 3 dalis prieštaravo Muitinės kodekso 29 straipsniui, siejamam su šio kodekso 78 straipsniu ir 236 straipsnio 2 dalimi, todėl ji negaliojo. Nors reglamentai (EEB) Nr. 2913/92 ir (EEB) Nr. 2454/93 nebegalioja, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 132 straipsnio c punkte taip pat nustatytas vienų metų terminas, per kurį gali būti patikslinta defektų turinčių prekių muitinė vertė. Kad būtų aišku, jog Kodekso 121 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas bendras trejų metų terminas, per kurį galima reikalauti grąžinti permokėtus muitus arba atsisakyti juos išieškoti, taikomas ir defektų turinčioms prekėms, minėta nuostata turėtų būti išbraukta. Dėl teisinio tikrumo ir siekiant aiškiai nustatyti, kad ribotos vienų metų trukmės terminas tokiais atvejais niekada neturėjo būti taikomas, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 132 straipsnio c punktas turėtų būti išbrauktas atgaline data nuo to reglamento įsigaliojimo dienos;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 182 straipsnyje reikalaujama, kad, teikiant, tvarkant, saugant su įvežimo bendrosiomis deklaracijomis susijusią informaciją ir toliau keičiantis atitinkama informacija, būtų naudojama elektroninė informacinė ir ryšių sistema, sukurta pagal Kodekso 16 straipsnio 1 dalį. Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/2151 (6) Komisija nusprendė sukurti naują elektroninę sistemą (ICS2), padėsiančią muitinėms iki prekių atvežimo atlikti su saugumu ir sauga susijusios rizikos analizę ir atitinkamą tikrinimą, t. y. apdoroti įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenis muitinės atliekamos rizikos analizės ir tikrinimo tikslais ir vykdyti susijusios informacijos mainus. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 182 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas – nurodyti ICS2 sistemos naudojimo tikslai ir siekiant užtikrinti, kad Sąjungos muitų teritorijoje ji būtų naudojama vienodai, nustatytas reikalavimas, kad ekonominės veiklos vykdytojai, teikdami muitinėms įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenis ir vykdydami susijusios informacijos mainus, naudotųsi Komisijos ir valstybių narių sukurta darniąja verslininko sąsaja;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 183 straipsnyje nustatytos įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų pateikimo taisyklės, įskaitant reikalavimą, kad tam tikrais atvejais pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį juos teiktų skirtingi asmenys (daugiau nei vienu duomenų rinkiniu). Diegiant ICS2 trimis versijomis (1 versija, 2 versija ir 3 versija), atitinkamuose transporto sektoriuose ir taikant atitinkamus verslo modelius palaipsniui bus galima pateikti daugiau nei vieną įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinį. Todėl, siekiant nustatyti aiškias taisykles, galiosiančias tol, kol bus visiškai įdiegta ICS2, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 183 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas. Pradinė būsena – padėtis, susiklosčiusi taikant dabartinę importo kontrolės sistemą. Naudojantis šia sistema visų rūšių (oro, jūrų, vidaus vandenų, kelių ir geležinkelių) transporto vežėjai, įskaitant skubių siuntų vežėjus, privalo iš karto pateikti visus įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis apie prekes, kurių atžvilgiu netaikomas atleidimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (7) 104 straipsnį. Nuo tada, kai bus įdiegta naujosios elektroninės sistemos 1 versija, oro transporto sektoriuje skubių siuntų vežėjai privalės papildomai pateikti minimalų duomenų apie kiekvieną siuntą (nepriklausomai nuo jos vertės) rinkinį, o iš pašto paslaugų teikėjų pirmą kartą bus reikalaujama pateikti minimalų duomenų rinkinį, bet tik apie prekes, esančias pašto siuntose, kurių galutinė paskirties vieta yra Sąjunga. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsniu, iki naujosios sistemos 2 versijos įdiegimo tas minimalus duomenų rinkinys bus laikomas išsamia pašto siuntose esančių prekių ir siuntose, kurių vertė neviršija 22 EUR, esančių prekių įvežimo bendrąja deklaracija. Nuo pirmosios ICS2 2 versijos diegimo laikotarpio dienos vežant prekes oro transportu bus galima pateikti daugiau nei vieną duomenų rinkinį. Oro vežėjai nebegalės daugiau naudotis esama importo kontrolės sistema ir palaipsniui turės prisijungti prie naujosios ICS2, kuria naudodamiesi jie turės teikti atitinkamą įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinį. Nuo pirmosios 3 versijos diegimo laikotarpio dienos daugiau nei vieną duomenų rinkinį bus galima pateikti ir vežant prekes kitų rūšių transportu. Tų rūšių transporto vežėjai turės palaipsniui prisijungti prie naujosios sistemos. Pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priedo I dalies 6 punktą valstybės narės nustatys datą, nuo kurios ekonominės veiklos vykdytojai privalės prisijungti prie įvairių naujosios sistemos versijų per toje sistemoje nustatytus diegimo laikotarpius. 183 straipsnis taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant nustatyti aiškias taisykles, pagal kurias nustatoma pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kai įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis teikiantis asmuo nežino, į kurią vietą Sąjungoje prekes vežanti transporto priemonė turėtų atvykti pirmiausia;

(5)

įdiegus visas tris naujosios sistemos versijas, pareiga pateikti įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis turėtų būti taikoma ne tik vežėjams, bet ir kitiems asmenims. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 184 straipsnyje pateikta bendra nuoroda į importo kontrolės sistemos diegimą turėtų būti sukonkretinta nurodant tris ICS2 versijas. Pareiga pateikti informaciją apie jūrų transportu vežamas prekes turėtų būti taikoma nuo to momento, kai vežėjas įpareigojamas naudotis naujosios sistemos 3 versija. Pareiga pateikti informaciją apie oro transportu arba pašto siuntose vežamas prekes turėtų būti taikoma nuo to momento, kai vežėjas įpareigojamas naudotis naujosios sistemos 2 versija;

(6)

muitinės pareiga registruoti įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų pateikimą ir informuoti apie jo įregistravimą taip pat turėtų būti susieta su skirtingomis ICS2 versijomis. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 185 straipsnyje pateikta bendra nuoroda į importo kontrolės sistemos diegimą turėtų būti sukonkretinta nurodant tris naujosios sistemos versijas. Muitinė turėtų registruoti įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis ir apie jų įregistravimą pranešti nuo pirmosios ICS2 1 versijos įdiegimo laikotarpio dienos. Įdiegus naujosios sistemos 2 versiją, tam tikrais atvejais bus galima pateikti daugiau nei vieną duomenų rinkinį, todėl 185 straipsnyje taip pat turėtų būti nustatytas reikalavimas, kad nuo tos datos muitinė turėtų nedelsdama pranešti vežėjui, kad įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis užregistravo kiti ekonominės veiklos vykdytojai, jei vežėjas paprašė būti apie tai informuojamas;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnyje turėtų būti patikslinti terminai, per kuriuos reikia atlikti rizikos analizę remiantis įvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis, ir su rizikos analize susijusios priemonės, kurių būtina imtis. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnyje turėtų būti nustatyta, kad pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, laiku gavusi įvežimo bendrąją deklaraciją, paprastai turi atlikti rizikos analizę iki prekių atvežimo į Sąjungos muitų teritoriją. Tačiau vežant prekes oro transportu šis terminas turėtų būti trumpesnis. Turėtų būti reikalaujama, kad pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, gavusi minimalų įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinį, su tomis prekėmis susijusios rizikos analizę atliktų kuo greičiau. Be to, 186 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas ir siekiant užtikrinti, kad muitinis tikrinimas būtų atliekamas vienodai, – jame turėtų būti nustatyti veiksmai, kurių pirmoji įvežimo muitinės įstaiga turi imtis, kad atliktų rizikos analizę remdamasi įvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis. Visų pirma, remdamasi Kodekso 46, 47 ir 128 straipsniais, pirmoji įvežimo muitinės įstaiga turėtų keistis informacija su tuose duomenyse nurodytomis valstybėmis narėmis ir valstybėmis narėmis, kurios ICS2 yra įrašiusios su saugumo ir saugos rizika susijusią informaciją, atitinkančią įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, reikalaudama, kad tos kitos muitinės atliktų rizikos analizę ir užtikrintų tam tikrų šios rizikos analizės rezultatų prieinamumą;

(8)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas ir siekiant suteikti teisę pirmajai įvežimo muitinės įstaigai atlikus rizikos analizę rekomenduoti tinkamiausią prekių tikrinimo vietą ir priemones. Muitinės įstaigai, kurios kompetencijai priklauso vietos, kuri buvo rekomenduota kaip tinkamiausia tikrinimui atlikti, priežiūra, turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti, ar ji atsižvelgs į rekomendaciją, tačiau bet kuriuo atveju turėtų būti reikalaujama, kad ji įvežimo muitinės įstaigai praneštų, ar tikrinimas buvo atliktas, ir, jei taip, informuotų apie to tikrinimo rezultatus. Taip pat tikslinga nustatyti procedūrinę taisyklę, pagal kurią muitinės, informuodamos apie rizikos vertinimus ir tikrinimo rezultatus Kodekso 46 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais arba keisdamosi tikrinimo rezultatais pagal Kodekso 47 straipsnio 2 dalį, turėtų naudotis ICS2. Be to, pareiga atlikti rizikos analizę pateikus prekes turėtų apimti daugiau atvejų, kuriais pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 atleidžiama nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją;

(9)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 187 straipsnio antraštė turėtų būti iš dalies pakeista atsižvelgiant į tai, kad jame nustatytos taisyklės taikomos tik pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegta ICS2. Iki tol, kol bus galima naudotis naująja sistema, turėtų būti reikalaujama, kad muitinės atliktų rizikos analizę remdamosi esamoje importo kontrolės sistemoje esančia informacija. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 187 straipsnyje turėtų būti nurodyta, kad esama importo kontrolės sistema naudotina iki įvairių naujosios sistemos versijų įdiegimo datų. Taip pat turėtų būti atnaujintos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 187 straipsnio 5 dalyje pateiktos nuorodos į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446. Taisyklės, pagal kurias prekių negalima išleisti, kol neatlikta rizikos analizė, ir pagal kurias ta analizė atliekama pataisius įvežimo bendrąją deklaraciją, turėtų būti taikomos ir pereinamuoju laikotarpiu, todėl turėtų būti įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 187 straipsnį;

(10)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 188 straipsnyje nustatytos įvežimo bendrosios deklaracijos taisymo arba pripažinimo negaliojančia procedūrinės taisyklės turėtų būti taikomos skirtingai, priklausomai nuo to, ar naudojama naujoji ICS2, ar esama importo kontrolės sistema. Teikiant prašymus taisyti įvežimo bendrąją deklaraciją arba pripažinti ją negaliojančia turėtų būti naudojamasi naująja sistema. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė leisti teikti popieriuje surašytus prašymus taisyti arba pripažinti negaliojančiomis deklaracijas, pateiktas naudojantis esama importo kontrolės sistema;

(11)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 189 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad orlaivių ir laivų maršruto keitimo taisyklės, taikomos naudojant esamą importo kontrolės sistemą, skirtųsi nuo taisyklių, taikytinų naudojant naująją ICS2 elektroninę sistemą;

(12)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnį papildžius 51 punktu, kuriame apibrėžta ES 302-oji forma, turėtų būti iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 207 straipsnis, kad ES 302-ąją formą būtų galima naudoti kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą;

(13)

iš dalies pakeitus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnį, kuriame nurodyti muitinės deklaracija laikomi veiksmai, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 218 straipsnis – patikslinta, kuriais prekių įvežimo arba išvežimo atvejais tam tikri muitinės formalumai laikytini atliktais įvykdžius muitinės deklaracija laikomą veiksmą;

(14)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 3 dalimi nustačius pereinamojo laikotarpio taisyklę, pagal kurią pašto siuntos iki ICS2 1 versijos įdiegimo deklaruojamos jas pateikiant muitinei, taip siekiant padėti muitinei iki prekių atvežimo atlikti su saugumu ir sauga susijusios rizikos analizę ir atitinkamą tikrinimą, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 220 straipsnyje turėtų būti aiškiai nustatyta, kad specialios deklaracijų priėmimo ir pašto siuntų išleidimo taisyklės taip pat yra pereinamojo laikotarpio taisyklės;

(15)

reikėtų nustatyti procedūrines NATO 302-osios formos ir ES 302-osios formos naudojimo atliekant kitas muitinės procedūras nei tranzitas taisykles. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 turėtų būti papildytas naujais 220a ir 220b straipsniais. Siekiant užtikrinti sklandų procedūrinių taisyklių veikimą, to reglamento 221 straipsnyje turėtų būti nustatytas reikalavimas, kad valstybių narių muitinės paskirtų muitinės įstaigą arba įstaigas, atsakingas už muitinės formalumus ir tikrinimą, susijusius su prekėmis, kurios gabenamos arba naudojamos įforminus NATO 302-ąją formą arba ES 302-ąją formą;

(16)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas ir siekiant aiškiai nustatyti, kad muitinės įstaiga, kuriai pagal jos kompetenciją galima deklaruoti tam tikras muitais neapmokestinamas prekes jų importui įforminti, jei tos prekės deklaruojamos PVM tikslais pagal kitą schemą nei speciali schema, taikoma nuotolinei prekybai iš trečiųjų šalių arba trečiųjų teritorijų importuojamomis prekėmis (vadinamoji importo vieno langelio sistema), nustatyta Tarybos direktyvos 2006/112/EB (8) XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje, yra valstybės narės, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba vežimas, muitinės įstaiga. Taip siekiama užtikrinti, kad toms prekėms būtų pritaikytas jų paskirties arba vartojimo valstybės narės PVM tarifas;

(17)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 271 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant geriau suderinti elektroninės standartizuotų informacijos mainų (INF) sistemos naudojimą. Kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai reikiamus duomenų elementus į minėtą sistemą įvestų taikydami vienodą procedūrą, jie turėtų naudotis darniąja verslininko sąsaja;

(18)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 221 straipsnyje nustačius valstybių narių pareigą paskirti muitinės įstaigą, atsakingą už visus muitinės formalumus ir tikrinimą, susijusius su prekėmis, gabenamomis arba naudojamomis įforminus NATO 302-ąją formą arba ES 302-ąją formą, to reglamento 285 straipsnis, kuriame nustatyta ta pati pareiga, bet apimanti tik tranzito atvejus, turėtų būti išbrauktas kaip perteklinis. Be to, nuostatos, susijusios su aprūpinimu NATO 302-osiomis formomis, ir procedūrinės tokių formų naudojimo taisyklės turėtų būti išplėstos, kad apimtų prekių gabenimą tranzitu su ES 302-ąja forma. Todėl Reglamento (ES) 2015/2447 285, 286 bei 287 straipsniai turėtų būti iš dalies pakeisti įtraukiant naujas nuostatas;

(19)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 321 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant aiškiai nustatyti, kada užbaigiama Sąjungos tranzito procedūra, taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją stacionariaisiais transportavimo įrenginiais, ir tokių prekių teisinį statusą užbaigus Sąjungos tranzito procedūrą;

(20)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant suteikti galimybę pasinaudoti specialiuoju laikinojo įvežimo procedūros pripažinimu įvykdyta, kai prekės suvartojamos arba sunaikinamos vykdant karinę veiklą;

(21)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 324 straipsnio 1 dalį ekonominės veiklos vykdytojai gali pasinaudoti supaprastintu laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX procedūros pripažinimu įvykdyta, nes perdirbtieji produktai laikomi reeksportuotais. Tačiau tais atvejais, kai ne Sąjungos prekėms, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX procedūra, inter alia, būtų taikoma prekybos politikos priemonė, jeigu jos būtų deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą įforminti, tokiu supaprastintu procedūros pripažinimu įvykdyta naudotis neleidžiama. Kai kurios prekybos politikos priemonės nustatomos išankstinės Sąjungos vykdomos priežiūros tikslais, todėl taikytinos tik išleidimo į laisvą apyvartą atvejais. Tokios priemonės, darančios poveikį Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 324 straipsnio 1 dalies taikymui, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/670 (9) dėl tam tikrų importuojamų geležies ir plieno produktų ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/640 (10) dėl tam tikrų importuojamų aliuminio produktų. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 324 straipsnio 1 dalyje nustatytu supaprastinimu ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti leidžiama naudotis atgaline data (3 metus iki šio pakeitimo įsigaliojimo) su sąlyga, kad jie pateiks duomenų elementus, kurių reikalaujama taikant atitinkamas priežiūros priemones. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 324 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(22)

siekiant užtikrinti, kad stacionariaisiais įrenginiais išgabenamoms prekėms taikoma eksporto procedūra būtų užbaigta, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 331 straipsnyje turėtų būti aiškiau nustatyta, kada tos prekės laikomos pateiktomis muitinei;

(23)

dėl Bendrojo muitų tarifo (11) pakeitimų nebenaudojami tam tikri Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 23–02 priede pateikti KN kodai ir produktų aprašymai. Todėl 23–02 priedą būtina atnaujinti, juo labiau kad tai būtų pirmas atnaujinimas nuo 2016 m. gegužės 1 d., kai pradėtas taikyti Sąjungos muitinės kodeksas, Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447;

(24)

tam, kad tranzito veiklos tęstinumo procedūra būtų lankstesnė ir sumažėtų formalumų bei muitinių patiriamų išlaidų, reikėtų pratęsti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 72–04 priede nustatytų popieriuje surašytų bendrosios garantijos sertifikatų ir atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatų galiojimą;

(25)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 iš dalies keičiamas taip:

1)

132 straipsnio c punktas išbraukiamas;

2)

182–186 straipsniai pakeičiami taip:

182 straipsnis

Su įvežimo bendrosiomis deklaracijomis susijusi elektroninė sistema

(Kodekso 16 straipsnis)

1.   Pagal Kodekso 16 straipsnio 1 dalį sukurta elektroninė sistema naudojama:

a)

teikiant, apdorojant ir saugant įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenis ir kitą informaciją, susijusią su tomis deklaracijomis, su rizikos analize, kurią muitinė atlieka saugumui ir saugai, įskaitant aviacijos saugumą, užtikrinti, ir su priemonėmis, kurių turi būti imamasi remiantis tos analizės rezultatais;

b)

keičiantis informacija, susijusia su įvežimo bendrosios deklaracijos duomenimis ir įvežimo bendrųjų deklaracijų rizikos analizės rezultatais, su kita informacija, kurios reikia tai rizikos analizei atlikti, ir su priemonėmis, kurių turi būti imamasi remiantis rizikos analizės rezultatais, įskaitant rekomendacijas dėl tikrinimo vietų ir tikrinimo rezultatų;

c)

keičiantis informacija, kurios reikia Kodekso 46 straipsnio 3 dalyje nurodytų bendrų saugos ir saugumo rizikos kriterijų ir standartų, tikrinimo priemonių ir prioritetinių tikrinimo sričių įgyvendinimui stebėti ir vertinti.

Etapais diegiamos sistemos kūrimo ir versijų diegimo datos nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 (*1) priede pateiktame projekto „SMK importo kontrolės sistema 2“ (ICS2) apraše.

1a.   Ekonominės veiklos vykdytojai įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenims teikti, apdoroti ir saugoti, prašymams šias deklaracijas taisyti ir pripažinti negaliojančiomis teikti ir susijusios informacijoms mainams su muitine vykdyti naudojasi bendru Komisijos ir valstybių narių sutarimu sukurta ES darniąja verslininko sąsaja.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki joje nurodytos elektroninės sistemos įdiegimo datų, nustatytų Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede, pagal šio reglamento 185 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnį ir 188 straipsnio 3 dalį naudojama Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatyta elektroninė sistema, skirta informacijos, susijusios su įvežimo bendrosiomis deklaracijomis, mainams vykdyti.

183 straipsnis

Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas

(Kodekso 127 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys)

1.   Jeigu netaikomas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104 straipsnyje nustatytas atleidimas nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, oro transportu vežamų prekių įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys teikiami taip:

a)

oro vežėjai teikia išsamią įvežimo bendrąją deklaraciją, naudodamiesi 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema, iki Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos įdiegimo datos;

b)

skubių siuntų vežėjai teikia:

siuntų, kurių tikroji vertė viršija 22 EUR, įvežimo atvejais – išsamią įvežimo bendrąją deklaraciją, naudodamiesi 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema, iki datos, kuri Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatyta kaip šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos diegimo laikotarpio pradžios data,

visų siuntų įvežimo atvejais – Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsnio 2 dalyje nurodytą minimalų duomenų rinkinį, naudodamiesi šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos tos sistemos 1 versijos įdiegimo datos;

c)

pašto paslaugų teikėjai siuntų, kurių galutinė paskirties vieta yra valstybė narė, įvežimo atvejais teikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsnio 2 dalyje nurodytą minimalų duomenų rinkinį, naudodamiesi šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos tos sistemos 1 versijos įdiegimo datos;

d)

teikiamas vienas ar daugiau duomenų rinkinių, naudojantis šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos tos sistemos 2 versijos įdiegimo datos.

1a.   Jeigu netaikomas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104 straipsnyje nustatytas atleidimas nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, jūrų, vidaus vandenų, kelių arba geležinkelių transportu vežamų prekių įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys teikiami taip:

a)

teikiama išsami įvežimo bendroji deklaracija, naudojantis 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema, iki Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 3 versijos įdiegimo datos;

b)

teikiamas vienas ar daugiau duomenų rinkinių, naudojantis šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos tos sistemos 3 versijos įdiegimo datos.

2.   Kai įvežimo bendroji deklaracija teikiama pateikiant daugiau nei vieną duomenų rinkinį arba Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodytą minimalų duomenų rinkinį, asmuo, teikiantis dalinį arba minimalų duomenų rinkinį, jį pateikia tai muitinės įstaigai, kuri, jo žiniomis, yra pirmoji įvežimo muitinės įstaiga. Jeigu tas asmuo nežino, į kurią vietą Sąjungos muitų teritorijoje prekes vežanti transporto priemonė turėtų atvykti pirmiausia, pirmoji įvežimo muitinės įstaiga gali būti nustatoma pagal vietą, į kurią tos prekės siunčiamos.

184 straipsnis

Pareiga informuoti tais atvejais, kai įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis teikia ne vežėjas

(Kodekso 127 straipsnio 6 dalis)

1.   Nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 3 versijos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 112 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais vežėjas ir bet kuris iš laivo važtaraštį (konosamentą) surašančių asmenų, teikdami įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, pateikia visų asmenų, sudariusių su jais vežimo sutartį ir nepateikusių jiems įvežimo bendrajai deklaracijai parengti reikalingų duomenų, tapatybės duomenis.

Jei laivo važtaraštyje (konosamente), su kuriuo prekės vežamos be dalinių laivo važtaraščių (konosamentų), nurodytas gavėjas tą laivo važtaraštį (konosamentą) surašančiam asmeniui nepateikia būtinų duomenų, tas asmuo, teikdamas įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, pateikia gavėjo tapatybės duomenis.

2.   Nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 3 versijos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 112 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais laivo važtaraštį (konosamentą) surašantis asmuo informuoja asmenį, sudariusį su juo vežimo sutartį, apie to laivo važtaraščio (konosamento) surašymą.

Jei yra sudarytas susitarimas dėl bendro prekių pakrovimo, laivo važtaraštį (konosamentą) surašantis asmuo informuoja asmenį, su kuriuo tą susitarimą sudarė, apie to laivo važtaraščio (konosamento) surašymą.

3.   Nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos sistemos 2 versijos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 113 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais vežėjas ir bet kuris iš orlaivio važtaraštį surašančių asmenų, teikdami įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, pateikia visų asmenų, sudariusių su jais vežimo sutartį arba surašiusių tų pačių prekių orlaivio važtaraštį ir nepateikusių jiems įvežimo bendrajai deklaracijai parengti reikalingų duomenų, tapatybės duomenis.

4.   Nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 113 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais orlaivio važtaraštį surašantis asmuo informuoja apie to orlaivio važtaraščio surašymą asmenį, sudariusį su juo vežimo sutartį, apie to orlaivio važtaraščio surašymą.

Jei yra sudarytas susitarimas dėl bendro prekių pakrovimo, orlaivio važtaraštį surašantis asmuo informuoja asmenį, su kuriuo tą susitarimą sudarė, apie to orlaivio važtaraščio surašymą.

5.   Nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 113a straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais vežėjas, teikdamas įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, pateikia pašto paslaugų teikėjo arba skubių siuntų vežėjo, nepateikusio jam įvežimo bendrajai deklaracijai parengti reikalingų duomenų, tapatybės duomenis.

185 straipsnis

Įvežimo bendrosios deklaracijos registracija

(Kodekso 127 straipsnio 1 dalis)

1.   Gavusi įvežimo bendrąją deklaraciją muitinė ją užregistruoja ir nedelsdama apie tai praneša deklarantui arba jo atstovui, taip pat tam asmeniui pranešdama įvežimo bendrosios deklaracijos MRN ir registracijos datą.

2.   Nuo datos, kuri Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatyta kaip šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 1 versijos diegimo laikotarpio pradžios data, kai teikiant įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis pateikiamas bent minimalus duomenų rinkinys, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse, arba daugiau nei vienas duomenų rinkinys, muitinė:

a)

gavusi tuos įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinius, kiekvieną jų užregistruoja;

b)

apie registraciją nedelsdama praneša duomenų rinkinį pateikusiam asmeniui;

c)

tam asmeniui praneša kiekvieno duomenų rinkinio MRN ir registracijos datą.

3.   Apie registraciją muitinė nedelsdama praneša to prašiusiam ir prieigą prie šio reglamento 182 straipsnyje nurodytų elektroninių sistemų turinčiam vežėjui šiais atvejais:

a)

jei įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia asmuo, nurodytas Kodekso 127 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje;

b)

jei įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys pateikti pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį.

4.   Pareiga informuoti vežėją 3 dalies b punkte nurodytais atvejais taikoma nuo datos, kuri Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatyta kaip šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos diegimo laikotarpio pradžios data, jeigu vežėjas turi prieigą prie tos sistemos.

186 straipsnis

Rizikos analizė ir tikrinimai, susiję su įvežimo bendrosiomis deklaracijomis

(Kodekso 46 straipsnio 3 ir 5 dalys, 47 straipsnio 2 dalis ir 128 straipsnis)

1.   Rizikos analizė turi būti atlikta iki prekių atvežimo į pirmąją įvežimo muitinės įstaigą su sąlyga, kad įvežimo bendroji deklaracija buvo pateikta laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 105–109 straipsniuose nustatytų terminų, nebent nustatyta kokia nors rizika arba reikia atlikti papildomą rizikos analizę.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos taikymui, kai prekės į Sąjungos muitų teritoriją vežamos oro transportu, pirmoji rizikos analizė atliekama kuo greičiau, kai tik gaunamas minimalus įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinys, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse.

2.   Pirmoji įvežimo muitinės įstaiga atlieka rizikos analizę pirmiausia saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais po to, kai naudojantis 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema apsikeičiama šia informacija:

a)

iškart po registracijos pirmoji įvežimo muitinės įstaiga užtikrina įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų prieinamumą juose nurodytų valstybių narių muitinėms ir kitų valstybių narių muitinėms, kurios sistemoje yra užregistravusios su saugumo ir saugos rizika susijusią informaciją, atitinkančią tos įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis;

b)

laikydamosi Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 105–109 straipsniuose nurodytų terminų, šios dalies a punkte nurodytos valstybių narių muitinės atlieka rizikos analizę pirmiausia saugumo ir saugos užtikrinimo tikslais ir, jeigu nustato riziką, užtikrina analizės rezultatų prieinamumą pirmajai įvežimo muitinės įstaigai;

c)

pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, atsižvelgdama į a punkte nurodytų valstybių narių muitinių pateiktą informaciją apie rizikos analizės rezultatus, baigia atlikti rizikos analizę;

d)

pirmoji įvežimo muitinės įstaiga užtikrina baigtos atlikti rizikos analizės rezultatų prieinamumą valstybių narių muitinėms, padėjusioms atlikti rizikos analizę, ir toms muitinėms, kurios yra potencialiai susijusios su atitinkamų prekių gabenimu;

e)

pirmoji įvežimo muitinės įstaiga apie baigtą atlikti rizikos analizę praneša toliau nurodytiems asmenims, jei jie paprašė būti apie tai informuojami ir turi prieigą prie 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos:

i)

deklarantui arba jo atstovui;

ii)

vežėjui, jei jis nėra deklarantas ar jo atstovas.

3.   Jeigu pirmajai įvežimo muitinės įstaigai reikia daugiau informacijos apie įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis rizikos analizei atlikti, analizė baigiama atlikti po to, kai ta informacija pateikiama.

Šiuo tikslu pirmoji įvežimo muitinės įstaiga paprašo tos informacijos iš įvežimo bendrąją deklaraciją pateikusio asmens arba atitinkamais atvejais iš įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis pateikusio asmens. Tais atvejais, kai tas asmuo nėra vežėjas, pirmoji įvežimo muitinės įstaiga informuoja vežėją, jei vežėjas paprašė būti apie tai informuojamas ir turi prieigą prie 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos.

4.   Jei pirmoji įvežimo muitinės įstaiga turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad oro transportu vežamos prekės gali kelti didelį pavojų aviacijos saugumui, ji pareikalauja, kad siunta prieš pakraunant į orlaivį, skrendantį į Sąjungos muitų teritoriją, būtų patikrinta kaip didelės rizikos krovinys ir paštas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 (*2) priedo 6.7 punktą ir 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 final, kuriuo nustatomos visapusiškos bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti skirtos priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija, priedo 6.7.3 punktą.

Pirmoji įvežimo muitinės įstaiga apie tai praneša toliau nurodytiems asmenims, jei jie turi prieigą prie šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos:

a)

deklarantui arba jo atstovui;

b)

vežėjui, jei jis nėra deklarantas ar jo atstovas.

Gavęs pranešimą, įvežimo bendrąją deklaraciją pateikęs asmuo arba atitinkamais atvejais įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis pateikęs asmuo pateikia pirmajai įvežimo muitinės įstaigai to tikrinimo rezultatus ir visą kitą su tuo susijusią aktualią informaciją. Rizikos analizė baigiama atlikti tik gavus tą informaciją.

5.   Jei pirmoji įvežimo muitinės įstaiga turi pagrįstų priežasčių manyti, kad oro transportu vežamos prekės arba Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 105 straipsnio a punkte nurodyti jūrų transportu konteineriais vežami kroviniai gali kelti tokį didelį pavojų saugumui ir saugai, kad reikėtų imtis skubių veiksmų, ji nurodo nekrauti prekių į atitinkamą transporto priemonę.

Pirmoji įvežimo muitinės įstaiga apie tai praneša toliau nurodytiems asmenims, jei jie turi prieigą prie šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos:

a)

deklarantui arba jo atstovui;

b)

vežėjui, jei jis nėra deklarantas ar jo atstovas.

Toks pranešimas pateikiamas iškart, kai tik nustatoma atitinkama rizika, o Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 105 straipsnio a punkte nurodytų jūrų transportu konteineriais vežamų krovinių atveju – ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai vežėjas gauna įvežimo bendrąją deklaraciją arba atitinkamais atvejais įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis.

Pirmoji įvežimo muitinės įstaiga apie tą pranešimą nedelsdama praneša visų valstybių narių muitinėms ir užtikrina joms prieinamumą prie atitinkamų įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų.

6.   Jei nustatyta, kad siunta kelia tokį pavojų, kad atvykus ją vežančiai transporto priemonei reikėtų imtis skubių veiksmų, pirmoji įvežimo muitinės įstaiga imasi tų veiksmų, kai prekės atvežamos.

7.   Baigusi atlikti rizikos analizę, pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, naudodamasi 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, gali rekomenduoti tinkamiausią tikrinimui atlikti vietą ir priemones.

Už vietos, kuri buvo rekomenduota kaip tinkamiausia tikrinimui atlikti, priežiūrą atsakinga muitinės įstaiga ne vėliau kaip prekių pateikimo pirmajai įvežimo muitinės įstaigai momentu priima sprendimą dėl tikrinimo ir užtikrina to sprendimo rezultatų prieinamumą visoms muitinės įstaigoms, kurios yra potencialiai susijusios su atitinkamų prekių gabenimu, naudodamasi 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema.

7a.   Kodekso 46 straipsnio 5 dalyje ir 47 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais muitinės įstaigos užtikrina savo atlikto muitinio tikrinimo rezultatų prieinamumą kitų valstybių narių muitinėms, naudodamosi šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema, ir keičiasi su rizika susijusia informacija, naudodamosi šio reglamento 36 straipsnyje nurodyta sistema.

8.   Jei į Sąjungos muitų teritoriją vežamos prekės, kurių atžvilgiu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104 straipsnio 1 dalies c–k, m ir n punktus ir 2–4 dalis taikomas atleidimas nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, rizikos analizė atliekama pateikus prekes.

9.   Muitinei pateiktos prekės gali būti išleistos muitinės procedūrai atlikti arba reeksportuoti, kai baigiama atlikti rizikos analizė ir kai tai įmanoma atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus ir, kai būtina, į taikytas priemones.

10.   Rizikos analizė atliekama ir tuomet, kai pagal Kodekso 129 straipsnį pataisomi įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys. Tokiu atveju, nedarant poveikio šio straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje jūrų transportu konteineriais vežamiems kroviniams nustatyto termino taikymui, rizikos analizė baigiama atlikti iškart, kai tik gaunami duomenys, nebent nustatoma rizika arba reikia atlikti papildomą rizikos analizę.

(*1)  2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2151, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 325, 2019 12 16, p. 168)."

(*2)  2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1).“;"

3)

187 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė ir 1 dalis pakeičiamos taip:

187 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu taikomos rizikos analizės taisyklės

(Kodekso 128 straipsnis)

1.   Nukrypstant nuo šio reglamento 186 straipsnio, iki Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytų šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos įdiegimo datų rizikos analizė atliekama remiantis įvežimo bendrosiose deklaracijose pateikta informacija, kuri teikiama ir kuria keičiamasi naudojantis šio reglamento 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema, pagal šiame straipsnyje nustatytas taisykles.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei į Sąjungos muitų teritoriją vežamos prekės, kurių atžvilgiu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104 straipsnio 1 dalies c–k, m ir n punktus ir 2–4 dalis taikomas atleidimas nuo pareigos pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją, rizikos analizė atliekama pateikus prekes, jei įmanoma, remiantis tų prekių laikinojo saugojimo deklaracija arba muitinės deklaracija.“;

c)

straipsnis papildomas 6 ir 7 dalimis:

„6.   Muitinei pateiktos prekės gali būti išleistos muitinės procedūrai atlikti arba reeksportuoti, kai tik baigiama atlikti rizikos analizė ir kai tai įmanoma atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus ir, kai būtina, į taikytas priemones.

7.   Rizikos analizė atliekama ir tuomet, kai pagal Kodekso 129 straipsnį pataisomi įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys. Tokiu atveju, nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalyje jūrų transportu konteineriais vežamiems kroviniams nustatyto termino taikymui, rizikos analizė baigiama atlikti iškart, kai tik gaunami duomenys, nebent nustatoma rizika arba reikia atlikti papildomą rizikos analizę.“;

4)

188 ir 189 straipsniai pakeičiami taip:

188 straipsnis

Įvežimo bendrosios deklaracijos taisymas ir pripažinimas negaliojančia

(Kodekso 129 straipsnio 1 dalis)

1.   Prašymai taisyti arba pripažinti negaliojančia įvežimo bendrąją deklaraciją arba jos duomenis teikiami naudojantis 182 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektronine sistema.

Kai taisyti arba pripažinti negaliojančiais įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis prašo skirtingi asmenys, kiekvienam iš tų asmenų leidžiama teikti prašymus tik dėl jo pateiktų duomenų taisymo ar pripažinimo negaliojančiais.

2.   Muitinė nedelsdama praneša prašymą taisyti ar pripažinti negaliojančiais duomenis pateikusiam asmeniui apie savo sprendimą tą prašymą įregistruoti arba atmesti.

Jei prašymą taisyti arba pripažinti negaliojančiais įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis pateikia ne vežėjas, muitinė apie minėtą sprendimą praneša ir vežėjui, jeigu jis paprašė būti apie tai informuojamas ir turi prieigą prie 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti, kad prašymai taisyti arba pripažinti negaliojančiais įvežimo bendrosios deklaracijos, pateiktos naudojantis 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema, duomenis būtų teikiami naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, nurodytomis Kodekso 6 straipsnio 1 dalyje.

189 straipsnis

Į Sąjungos muitų teritoriją atvykstančio jūrų laivo arba orlaivio maršruto keitimas

(Kodekso 133 straipsnis)

1.   Jei, naudojantis 182 straipsnio 2 dalyje nurodyta elektronine sistema pateikus įvežimo bendrąją deklaraciją, jūrų laivas arba orlaivis nukreipiamas kitu maršrutu ir turėtų pirmiausia atvykti į muitinės įstaigą valstybėje narėje, kuri įvežimo bendrojoje deklaracijoje nebuvo nurodyta kaip šalis, per kurios teritoriją vežamos prekės, tos transporto priemonės naudotojas apie minėtą maršruto pakeitimą praneša muitinės įstaigai, kuri įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodyta kaip pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, o pranešimą apie atvykimą pateikia faktinei pirmajai įvežimo muitinės įstaigai.

Pirma šio straipsnio pastraipa netaikoma, jei prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos jau įforminus tranzito procedūrą pagal Kodekso 141 straipsnį.

2.   Muitinės įstaiga, kuri įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodyta kaip pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, pagal šio straipsnio 1 dalį gavusi informaciją, iš karto praneša apie maršruto pakeitimą muitinės įstaigai, kuri, remiantis gauta informacija, yra pirmoji įvežimo muitinės įstaiga. Ji užtikrina, kad pirmajai įvežimo muitinės įstaigai būtų prieinami atitinkami įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys ir rizikos analizės rezultatai.

3.   Nuo datos, kuri Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatyta kaip šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 2 versijos diegimo laikotarpio pradžios data, jei orlaivis nukreipiamas kitu maršrutu ir pirmiausia atvyksta į muitinės įstaigą valstybėje narėje, kuri įvežimo bendrojoje deklaracijoje nebuvo nurodyta kaip šalis, per kurios teritoriją vežamos prekės, faktinė pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, naudodamasi ta sistema, susiranda įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, rizikos analizės rezultatus ir tikrinimo rekomendacijas, kuriuos pateikė numatyta pirmoji įvežimo muitinės įstaiga.

4.   Nuo datos, kuri Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatyta kaip šio reglamento 182 straipsnio 1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos 3 versijos diegimo laikotarpio pradžios data, jei jūrų laivas nukreipiamas kitu maršrutu ir pirmiausia atvyksta į muitinės įstaigą valstybėje narėje, kuri įvežimo bendrojoje deklaracijoje nebuvo nurodyta kaip šalis, per kurios teritoriją vežamos prekės, faktinė pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, naudodamasi ta sistema, susiranda įvežimo bendrosios deklaracijos duomenis, rizikos analizės rezultatus ir tikrinimo rekomendacijas, kuriuos pateikė numatyta pirmoji įvežimo muitinės įstaiga.“;

5)

207 straipsnis pakeičiamas taip:

207 straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas TIR ar ATA knygelėje arba 302-ojoje formoje

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalis ir 153 straipsnio 2 dalis)

1.   Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 127 straipsnį Sąjungos prekės TIR ar ATA knygelėse arba NATO 302-ojoje formoje ar ES 302-ojoje formoje identifikuojamos T2L arba T2LF kodais. Procedūros vykdytojas vieną iš tų kodų, kuris pasirenkamas priklausomai nuo konkretaus atvejo, gali įrašyti į prekių aprašymui skirtą atitinkamų dokumentų laukelį ir šalia pasirašyti, prieš pateikdamas tą kodą tvirtinti išvykimo muitinės įstaigai. Atitinkamas T2L arba T2LF kodas patvirtinamas išvykimo muitinės įstaigos antspaudu ir kompetentingo pareigūno parašu.

Jei naudojama elektroninė NATO 302-oji forma ar elektroninė ES 302-oji forma, procedūros vykdytojas vieną iš šių kodų gali nurodyti ir toje formoje. Tokiu atveju išvykimo muitinės įstaiga patvirtinimą atlieka elektroniniu būdu.

2.   Jeigu TIR knygelėje, ATA knygelėje, NATO 302-ojoje formoje arba ES 302-ojoje formoje nurodytos ir Sąjungos, ir ne Sąjungos prekės, jos išvardijamos atskirai, o T2L arba tam tikrais atvejais T2LF kodas įrašomas taip, kad aiškiai žymėtų tik Sąjungos prekes.“;

6)

218 straipsnio antraštė ir įvadinis sakinys pakeičiami taip:

218 straipsnis

Muitinės formalumai, kurie laikomi atliktais įvykdžius kurį nors Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 1, 2, 4, 4a, 5 ir 6–8 dalyse nurodytą veiksmą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas, 139 straipsnis, 158 straipsnio 2 dalis, 172, 194 ir 267 straipsniai)

Taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 138, 139 ir 140 straipsnius, jei įvykdomas kuris nors to deleguotojo reglamento 141 straipsnio 1, 2, 4, 4a, 5 ir 6–8 dalyse nurodytas veiksmas ir jei tai taikytina, atliktais laikomi šie muitinės formalumai:“;

7)

220 straipsnis pakeičiamas taip:

220 straipsnis

Pašto siuntose esančioms prekėms taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

(Kodekso 158 straipsnio 2 dalis, 172 ir 194 straipsniai)

1.   Taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 138 straipsnį, muitinės deklaracija to deleguotojo reglamento 141 straipsnio 3 dalyje nurodytoms prekėms įforminti laikoma priimta, o prekės – išleistomis tuomet, kai jos pristatomos gavėjui.

2.   Jeigu prekių pristatyti gavėjui nebuvo įmanoma, laikoma, kad muitinės deklaracija nebuvo pateikta.

Prekės, kurios nebuvo pristatytos gavėjui, laikomos laikinai saugomomis tol, kol yra sunaikinamos, reeksportuojamos arba imamasi kitų disponavimo jomis priemonių pagal Kodekso 198 straipsnį.“;

8)

įterpiami 220a ir 220b straipsniai:

220a straipsnis

Naudojant NATO 302-ąją formą kitoms muitinės procedūroms nei tranzitas atlikti taikomos procedūrinės taisyklės

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalis ir 158 straipsnio 2 dalis)

1.   Valstybės narės, kurioje pradedama karinė veikla Sąjungos muitų teritorijoje, paskirta muitinės įstaiga aprūpina jos teritorijoje dislokuotas NATO pajėgas NATO 302-osiomis formomis, kurios:

a)

iš anksto pažymėtos tos muitinės įstaigos antspaudu ir pasirašytos jos pareigūno;

b)

sunumeruotos eilės numeriais;

c)

adresuotos nurodant tikslų tos paskirtosios muitinės įstaigos adresą, kuriuo reikia grąžinti NATO 302-osios formos kopiją.

2.   Išsiųsdamos prekes NATO pajėgos atlieka kurį nors iš šių veiksmų:

a)

elektroniniu būdu pateikia NATO 302-osios formos duomenis paskirtajai muitinės įstaigai;

b)

užpildo NATO 302-ąją formą kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kad prekės gabenamos joms prižiūrint, ir kurio autentiškumą patvirtina parašu, antspaudu ir data.

3.   Jei NATO pajėgos veikia pagal 2 dalies b punktą, jos nedelsdamos pateikia NATO 302-osios formos kopiją paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už NATO pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Kitos NATO 302-osios formos kopijos lydi siuntą iki jos pristatymo paskirties NATO pajėgoms, kurios atvežus prekes pažymi tas formas antspaudu ir jas pasirašo.

Atvežus prekes, dvi formos kopijos atiduodamos paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už paskirties NATO pajėgų veiklai taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Ta paskirtoji muitinės įstaiga pasilieka vieną kopiją, o antrą kopiją grąžina muitinės įstaigai, atsakingai už NATO pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

220b straipsnis

Naudojant ES 302-ąją formą kitoms muitinės procedūroms nei tranzitas atlikti taikomos procedūrinės taisyklės

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalis ir 158 straipsnio 2 dalis)

1.   Valstybės narės, kurioje pradedama karinė veikla Sąjungos muitų teritorijoje, paskirta muitinės įstaiga aprūpina jos teritorijoje dislokuotas valstybės narės karines pajėgas ES 302-osiomis formomis, kurios:

a)

iš anksto pažymėtos tos muitinės įstaigos antspaudu ir pasirašytos jos pareigūno;

b)

sunumeruotos eilės numeriais;

c)

adresuotos nurodant tikslų tos paskirtosios muitinės įstaigos adresą, kuriuo reikia grąžinti ES 302-osios formos kopiją.

2.   Išsiųsdamos prekes valstybės narės karinės pajėgos atlieka kurį nors iš šių veiksmų:

a)

elektroniniu būdu pateikia ES 302-osios formos duomenis paskirtajai muitinės įstaigai;

b)

užpildo ES 302-ąją formą kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kad prekės gabenamos joms prižiūrint, ir kurio autentiškumą patvirtina parašu, antspaudu ir data.

3.   Jei valstybės narės karinės pajėgos veikia pagal 2 dalies b punktą, jos nedelsdamos pateikia ES 302-osios formos kopiją paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už valstybės narės karinių pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Kitos ES 302-osios formos kopijos lydi siuntą iki jos pristatymo paskirties valstybės narės karinėms pajėgoms, kurios atvežus prekes pažymi tas formas antspaudu ir jas pasirašo.

Atvežus prekes, dvi formos kopijos atiduodamos paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už paskirties valstybės narės karinių pajėgų veiklai taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Ta paskirtoji muitinės įstaiga pasilieka vieną kopiją, o antrą kopiją grąžina muitinės įstaigai, atsakingai už valstybės narės karinių pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.“;

9)

221 straipsnis papildomas 4, 5 ir 6 dalimis:

„4.   Muitinės įstaiga, kuriai pagal jos kompetenciją galima deklaruoti siuntoje esančias prekes, neapmokestinamas importo muitu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009 (*3) 23 straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 1 dalį, jų išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal kitą apmokestinimo PVM schemą nei Tarybos direktyvos 2006/112/EB (*4) XII antraštinės dalies 6 skyriaus 4 skirsnyje nustatyta speciali schema, taikoma nuotolinei prekybai iš trečiųjų šalių ar trečiųjų teritorijų importuojamomis prekėmis, yra valstybės narės, kurioje baigiamas prekių siuntimas arba vežimas, muitinės įstaiga.

5.   Kiekvienos valstybės narės, kurios teritorijoje NATO pajėgos turi teisę naudoti NATO 302-ąją formą, muitinė paskiria muitinės įstaigą (-as), atsakingą (-as) už muitinės formalumus ir tikrinimą, susijusius su vykdant karinę veiklą gabenamomis arba naudojamomis prekėmis.

6.   Kiekvienos valstybės narės muitinė paskiria muitinės įstaigą (-as), atsakingą (-as) už muitinės formalumus ir tikrinimą, susijusius su vykdant karinę veiklą gabenamomis arba naudojamomis prekėmis, kurioms įforminta ES 302-oji forma.

(*3)  2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, 2009 12 10, p. 23)."

(*4)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).“;"

10)

271 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama 1a dalis:

„1a.   Ekonominės veiklos vykdytojai standartizuotiems informacijos, susijusios su 1 dalyje nurodytomis procedūromis, mainams (INF) vykdyti naudojasi Komisijos ir valstybių narių bendru sutarimu sukurta ES darniąja verslininko sąsaja.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 ir 1a dalys taikomos nuo Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/2151 priede nustatytos SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos įdiegimo datos.“;

11)

VII antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnio 4 poskirsnio antraštė pakeičiama taip:

4 poskirsnis

Prekių gabenimas su NATO 302-ąja forma arba su ES 302-ąja forma;

12)

285 straipsnis išbraukiamas;

13)

286 straipsnis pakeičiamas taip:

286 straipsnis

NATO pajėgų aprūpinimas NATO 302-osiomis formomis

(Kodekso 226 straipsnio 3 dalies e punktas ir 227 straipsnio 2 dalies e punktas)

Išvykimo valstybės narės paskirta muitinės įstaiga jos teritorijoje dislokuotas NATO pajėgas aprūpina NATO 302-osiomis formomis, kurios:

a)

iš anksto pažymėtos tos muitinės įstaigos antspaudu ir pasirašytos jos pareigūno;

b)

sunumeruotos eilės numeriais;

c)

adresuotos nurodant tikslų tos paskirtosios muitinės įstaigos adresą, kuriuo reikia grąžinti NATO 302-osios formos kopiją.“;

14)

įterpiamas 286a straipsnis:

286a straipsnis

Valstybių narių karinių pajėgų aprūpinimas ES 302-osiomis formomis

(Kodekso 226 straipsnio 3 dalies a punktas ir 227 straipsnio 2 dalies a punktas)

Išvykimo valstybės narės paskirta muitinės įstaiga jos teritorijoje dislokuotas valstybės narės karines pajėgas aprūpina ES 302-osiomis formomis, kurios:

a)

iš anksto pažymėtos tos muitinės įstaigos antspaudu ir pasirašytos jos pareigūno;

b)

sunumeruotos eilės numeriais;

c)

adresuotos nurodant tikslų tos paskirtosios muitinės įstaigos adresą, kuriuo reikia grąžinti ES 302-osios formos kopiją.“;

15)

287 straipsnis pakeičiamas taip:

287 straipsnis

Naudojant NATO 302-ąją formą taikomos procedūrinės taisyklės

(Kodekso 226 straipsnio 3 dalies e punktas ir 227 straipsnio 2 dalies e punktas)

1.   Išsiųsdamos prekes NATO pajėgos atlieka kurį nors iš šių veiksmų:

a)

elektroniniu būdu pateikia NATO 302-osios formos duomenis išvykimo arba įvežimo muitinės įstaigai;

b)

užpildo NATO 302-ąją formą kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kad prekės gabenamos joms prižiūrint, ir kurio autentiškumą patvirtina parašu, antspaudu ir data.

2.   Jei NATO pajėgos pateikia NATO 302-osios formos duomenis elektroniniu būdu pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą, mutatis mutandis taikomi šio reglamento 294, 296, 304, 306 ir 314–316 straipsniai.

3.   Jei NATO pajėgos veikia pagal 1 dalies b punktą, jos nedelsdamos pateikia NATO 302-osios formos kopiją paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už NATO pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Kitos NATO 302-osios formos kopijos lydi siuntą iki jos pristatymo paskirties NATO pajėgoms, kurios atvežus prekes pažymi tas formas antspaudu ir jas pasirašo.

Atvežus prekes, dvi NATO 302-osios formos kopijos atiduodamos paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už paskirties NATO pajėgų veiklai taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Ta paskirtoji muitinės įstaiga pasilieka vieną NATO 302-osios formos kopiją, o antrą kopiją grąžina muitinės įstaigai, atsakingai už NATO pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.“;

16)

įterpiamas 287a straipsnis:

287a straipsnis

Naudojant ES 302-ąją formą taikomos procedūrinės taisyklės

(Kodekso 226 straipsnio 3 dalies a punktas ir 227 straipsnio 2 dalies a punktas)

1.   Išsiųsdamos prekes valstybės narės karinės pajėgos atlieka kurį nors iš šių veiksmų:

a)

elektroniniu būdu pateikia ES 302-osios formos duomenis išvykimo arba įvežimo muitinės įstaigai;

b)

užpildo ES 302-ąją formą kartu su pareiškimu, kuriame nurodo, kad prekės gabenamos joms prižiūrint, ir kurio autentiškumą patvirtina parašu, antspaudu ir data.

2.   Jei valstybės narės pajėgos ES 302-osios formos duomenis pateikia elektroniniu būdu pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą, mutatis mutandis taikomi 294, 296, 304, 306 ir 314–316 straipsniai.

3.   Jei valstybės narės karinės pajėgos veikia pagal 1 dalies b punktą, jos nedelsdamos pateikia ES 302-osios formos kopiją paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už valstybės narės karinių pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Kitos ES 302-osios formos kopijos lydi siuntą iki jos pristatymo paskirties valstybės narės karinėms pajėgoms, kurios atvežus prekes pažymi tas formas antspaudu ir jas pasirašo.

Atvežus prekes, dvi ES 302-osios formos kopijos atiduodamos paskirtajai muitinės įstaigai, atsakingai už paskirties valstybės narės karinių pajėgų veiklai taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.

Ta paskirtoji muitinės įstaiga pasilieka vieną ES 302-osios formos kopiją, o antrą kopiją grąžina muitinės įstaigai, atsakingai už valstybės narės karinių pajėgų arba jų interesais siunčiamoms prekėms taikomus muitinės formalumus ir tikrinimą.“;

17)

321 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Sąjungos tranzito procedūra laikoma užbaigta, kai:

a)

gavėjo komercinės apskaitos registruose padaromas atitinkamas įrašas arba

b)

stacionaraus transportavimo įrenginio operatorius patvirtina, kad stacionariu transportavimo įrenginiu transportuotos prekės:

i)

pasiekė gavėjo įrenginius;

ii)

buvo priimtos gavėjo skirstomajame tinkle arba

iii)

buvo išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos.“;

b)

straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6.   Nuo to momento, kai Sąjungos tranzito procedūra užbaigiama pagal 5 dalies a punktą arba b punkto i ar ii papunktį, ne Sąjungos prekės laikomos laikinai saugomomis.“;

18)

įterpiamas 323a straipsnis:

323a straipsnis

Specialusis procedūros pripažinimas įvykdyta, kai prekės gabenamos arba naudojamos vykdant karinę veiklą

(Kodekso 215 straipsnis)

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 235a straipsnyje nurodytoms prekėms taikytą laikinojo įvežimo procedūrą pripažįstant įvykdyta šių prekių suvartojimas arba sunaikinimas laikomas reeksportu, jei suvartotas ar sunaikintas kiekis atitinka karinės veiklos pobūdį.“;

19)

324 straipsnio 2 dalies a punktas papildomas šia pastraipa:

„Tačiau 1 dalis taikoma tais atvejais, kai ne Sąjungos prekėms, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX procedūra, būtų taikoma išankstinė Sąjungos priežiūra, jei jos būtų deklaruotos išleidimui į laisvą įforminti, su sąlyga, kad leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX procedūrą turėtojas pateikia duomenų elementus, kurių reikalaujama taikant atitinkamą priežiūros priemonę.“;

20)

331 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3.   Jei stacionariu transportavimo įrenginiu transportuojamos prekės tuo įrenginiu išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos, laikoma, kad tos prekės pateiktos muitinei patekimo į tą stacionarų transportavimo įrenginį momentu.“;

21)

23–02 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą;

22)

72–04 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies III skyriaus 19.3 punktas pakeičiamas taip:

„19.3.

Bendrosios garantijos sertifikato arba atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikato galiojimo laikotarpis neviršija penkerių metų. Tačiau garantijos muitinės įstaiga tą laikotarpį gali vieną kartą pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Jeigu sertifikato galiojimo laikotarpiu garantijos muitinės įstaiga informuojama apie tai, kad dėl daugybės pakeitimų sertifikatas sunkiai įskaitomas ir išvykimo muitinės įstaiga gali jį atmesti, garantijos muitinės įstaiga tą sertifikatą pripažįsta negaliojančiu ir, jei reikia, išduoda naują sertifikatą.

Sertifikatai, kurių galiojimo laikotarpis yra dveji metai, toliau galioja. Garantijos muitinės įstaiga jų galiojimo laikotarpį gali pratęsti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.“;

b)

II dalies II skyriaus:

i)

antraštė pakeičiama taip:

II SKYRIUS

Įgaliotojo siuntėjo arba įgaliotojo išdavėjo naudojamo specialaus spaudo pavyzdys“;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Įgaliotasis siuntėjas / įgaliotasis išdavėjas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 punktas taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d.

1 straipsnio 19 punktas taikomas nuo 2017 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(3)  2017 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-661/15, X BV prieš Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(5)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(6)  2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2151, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 325, 2019 12 16, p. 168).

(7)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(8)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(9)  2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/670, kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktams (OL L 115, 2016 4 29, p. 37).

(10)  2018 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/640, kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės aliuminio produktams (OL L 106, 2018 4 26, p. 7).

(11)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 23–02 priedo lentelė pakeičiama taip:

142 STRAIPSNIO 6 DALYJE NURODYTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Šioje lentelėje pateiktas prekių aprašymas yra tik orientacinio pobūdžio ir nedaro poveikio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo taisyklėms. Taikant šį priedą 142 straipsnio 6 dalyje nustatytų priemonių taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

KN (TARIC) kodas

Prekių aprašymas

Galiojimo laikotarpis

0701 90 50

Šviežios bulvės

Sausio 1 d. – birželio 30 d.

0703 10 19

Svogūnai (kiti, išskyrus sodinukus)

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0703 20 00

Valgomieji česnakai

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0708 20 00

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0709200010

Smidrai, žalieji

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0709200090

Smidrai, kiti

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0709 60 10

Saldžiosios paprikos

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0714 20 10

Batatai, švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių maistui

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0804300090

Ananasai (kiti, išskyrus džiovintus)

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0804400010

Avokadai, švieži

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Tikrieji apelsinai, švieži

Birželio 1 d. – lapkričio 30 d.

0805211010

0805219011

0805219091

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus), švieži

Kovo 1 d. – spalio 31 d.

0805220011

Monrealiai (monrelaes), švieži

Kovo 1 d. – spalio 31 d.

0805220020

Klementinai (kiti, išskyrus monrealius), švieži

Kovo 1 d. – spalio 31 d.

0805290011

0805290021

0805290091

Vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai, švieži

Kovo 1 d. – spalio 31 d.

0805400011

0805400031

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži, baltieji

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0805400019

0805400039

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži, rausvieji

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0805509010

Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

Lapkričio 21 d. – liepos 20 d.

0807 11 00

Arbūzai

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0807190090

Melionai, kiti

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0808309010

‘Nashi’(Pyrus pyrifolia), ‘Ya’(Pyrus bretscheideri) veislių kriaušės

Gegužės 1 d. – birželio 30 d.

0808309090

Kriaušės, kitos

Gegužės 1 d. – birželio 30 d.

0809 10 00

Abrikosai

Sausio 1 d. – gegužės 31 d.

Rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d.

0809 30 10

Nektarinai

Sausio 1 d. – birželio 10 d.

Spalio 1 d. – gruodžio 31 d

0809 30 90

Persikai

Sausio 1 d. – birželio 10 d.

Spalio 1 d. – gruodžio 31 d

0809 40 05

Slyvos

Spalio 1 d. – birželio 10 d.

0810 10 00

Braškės ir žemuogės

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0810 20 10

Avietės

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

0810 50 00

Kiviai

Sausio 1 d. – gruodžio 31 d.“