29.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/714

2020 m. gegužės 28 d.

kuriuo dėl elektroninių dokumentų naudojimo oficialiai kontrolei ir kitai oficialiai veiklai vykdyti ir dėl laikinųjų priemonių taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 141 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) 2017/625 nustatytos, be kita ko, valstybių narių kompetentingų institucijų oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos vykdymo taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktu patvirtinti tinkamas laikinąsias priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią rizikai žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai bei gyvūnų gerovei, jei ji turi įrodymų, kad yra didelių valstybės narės kontrolės sistemos sutrikimų;

(2)

siekiant atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, susidariusias dėl besitęsiančios su koronavirusine liga (COVID-19) susijusios krizės, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/466 (2) valstybėms narėms leidžiama taikyti laikinas priemones, susijusias su oficialia kontrole ir kita oficialia veikla. Tuo Įgyvendinimo reglamentu leidžiama, laikantis tam tikrų sąlygų, atlikti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, susijusią su oficialiais sertifikatais ir oficialiais patvirtinimais, naudojant tokių sertifikatų ar patvirtinimų elektronines kopijas;

(3)

siekiant užtikrinti sklandžią prekybą, turėtų būti paaiškinta, kad oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla gali būti vykdoma naudojant originalių sertifikatų ar patvirtinimų kopijas, pateiktas tam tikromis elektroninėmis priemonėmis. Be to, turėtų būti paaiškinta, kad prievolė pateikti tų dokumentų originalus, kai tik tai techniškai įmanoma, netaikoma tais atvejais, kai oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla vykdoma remiantis elektroniniais duomenimis, parengtais ir pateiktais Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (TRACES);

(4)

kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kad jų kontrolės sistemų veikimo sutrikimai dėl su COVID-19 susijusios krizės ir oficialios kontrolės bei kitos oficialios veiklos vykdymo sunkumų išliks ir po 2020 m. birželio 1 d. Siekiant pašalinti šiuos rimtus sutrikimus ir palengvinti oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, susijusios su COVID-19, planavimą ir vykdymą krizės metu, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/466 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

4 straipsnis

1.   Oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla, susijusi su oficialiais sertifikatais ir oficialiais patvirtinimais, išimtiniais atvejais gali būti vykdoma remiantis:

a)

tokių sertifikatų arba patvirtinimų originalų kopija, kuri pateikiama elektroniniu būdu, jei asmuo, atsakingas už oficialaus sertifikato arba oficialaus patvirtinimo pateikimą, pateikia kompetentingai institucijai pareiškimą, patvirtinantį, kad oficialaus sertifikato arba oficialaus patvirtinimo originalas bus pateiktas, kai tik tai bus techniškai įmanoma, arba

b)

elektroniniais duomenimis iš tokių sertifikatų ar patvirtinimų, jei tokie duomenys buvo kompetentingos institucijos parengti ir pateikti TRACES sistemoje.

2.   Vykdydama tokią oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, kompetentinga institucija atsižvelgia į atitinkamų gyvūnų ir prekių neatitikties riziką ir į ankstesnius veiklos vykdytojų įrašų duomenis, susijusius su jų atžvilgiu atliktos oficialios kontrolės rezultatais ir Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių laikymusi.“;

2)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Jis taikomas iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. birželio 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2020 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466 dėl laikinųjų rizikos žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai bei gyvūnų gerovei išvengimo priemonių esant tam tikriems dideliems valstybių narių kontrolės sistemų sutrikimams dėl koronaviruso sukeltos ligos (COVID-19) (OL L 98, 2020 3 31, p. 30).