27.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/25


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/699

2020 m. gegužės 25 d.

dėl laikinųjų priemonių, susijusių su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

siekdamos sustabdyti COVID-19 protrūkį, dėl kurio 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė pandemiją, valstybės narės ėmėsi precedento neturinčių priemonių, visų pirma asmenų izoliavimo ir socialinio atskyrimo priemonių;

(2)

dėl tokių priemonių bendrovės ir kooperatinės bendrovės gali nepajėgti laikytis teisinių prievolių pagal nacionalinę ir Sąjungos bendrovių teisę; visų pirma joms gali būti labai sudėtinga rengti savo visuotinius susirinkimus;

(3)

nacionaliniu lygmeniu valstybės narės ėmė taikyti skubias priemones, kuriomis remiamos bendrovės ir kooperatinės bendrovės ir kuriomis joms dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis, kurias sukėlė COVID-19 pandemija, suteikiama būtinų priemonių ir lankstumo. Visų pirma daugelis valstybių narių sudarė sąlygas visuotinius susirinkimus rengti naudojant skaitmenines priemones ir procesus ir pratęsė visuotinių susirinkimų rengimo 2020 m. terminus;

(4)

Sąjungos lygmeniu Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 (1) reguliuoja Europos bendroves (SE), o Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 (2) – Europos kooperatines bendroves (SCE). Abiejuose reglamentuose reikalaujama, kad visuotinis susirinkimas būtų surengiamas per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į dabartines išskirtines aplinkybes, kurias sukėlė COVID-19 pandemija, turėtų būti leista laikinai nukrypti nuo šio reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, kad visuotiniai susirinkimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad teisiškai privalomi arba ekonomiškai būtini sprendimai būtų priimami laiku, SE ir SCE turėtų būti leista visuotinius susirinkimus surengti per 12 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos su sąlyga, kad jie bus surengti ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Kadangi tai būtų laikina priemonė, priimta dėl dabartinių išskirtinių aplinkybių, kurias sukėlė COVID-19 pandemija, ta nukrypti leidžianti nuostata būtų taikoma tik tiems visuotiniams susirinkimams, kurie turi būti surengti 2020 m.;

(5)

šiam reglamentui priimti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nėra suteikti jokie kiti įgaliojimai, išskyrus nurodytus 352 straipsnyje;

(6)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. suteikti SE ir SCE laikiną skubų sprendimą, kad jos galėtų nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 ir Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 nuostatų dėl visuotinių susirinkimų rengimo laiko, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(7)

atsižvelgiant į tai, kad reglamentuose (EB) Nr. 2157/2001 ir (EB) Nr. 1435/2003 nurodytas šešių mėnesių laikotarpis baigsis 2020 m. gegužės mėn. arba birželio mėn., ir į tai, kad reikės atsižvelgti į sušaukimo laikotarpius, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka;

(8)

atsižvelgiant į šią skubą, būtina taikyti išimtį prie ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatyto aštuonių savaičių laikotarpio išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikina priemonė, susijusi su Europos bendrovių (SE) visuotiniais susirinkimais

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 54 straipsnio 1 dalį SE visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti surengtas 2020 m., SE, nukrypdama nuo šios nuostatos, gali susirinkimą surengti per 12 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos su sąlyga, kad susirinkimas bus surengtas ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Laikina priemonė, susijusi su Europos kooperatinių bendrovių (SCE) visuotiniais susirinkimais

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1435/2003 54 straipsnio 1 dalį SCE visuotinis narių susirinkimas turi būti surengtas 2020 m., SCE, nukrypdama nuo šios nuostatos, gali susirinkimą surengti per 12 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos su sąlyga, kad susirinkimas bus surengtas ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL L 294, 2001 11 10, p. 1).

(2)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (OL L 207, 2003 8 18, p. 1).