8.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/626

2020 m. gegužės 7 d.

kuriuo dėl Niukaslo ligos ir su šia liga susijusio Šiaurės Makedonijos Respublikos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį, 24 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (3) nustatyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi importuojant naminius paukščius ir naminių paukščių produktus (toliau – prekės) į Sąjungą ir vežant juos tranzitu per Sąjungą, įskaitant sandėliavimą tranzito metu. Tame reglamente nustatyta, kad prekes importuoti į Sąjungą ir vežti per ją tranzitu galima tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kurie išvardyti jo I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais Niukaslo liga;

(3)

į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies lentelę Šiaurės Makedonijos Respublika įtraukta kaip trečioji šalis, iš kurios visos teritorijos leidžiama į Sąjungą importuoti ir per ją tranzitu vežti tam tikras naminių paukščių prekes;

(4)

2020 m. balandžio 22 d. Šiaurės Makedonijos Respublika savo teritorijoje patvirtino Niukaslo ligos atvejį naminių paukščių ūkyje. Dėl to patvirtinto Niukaslo ligos protrūkio Šiaurės Makedonijos Respublika negali būti laikoma neužkrėsta šia liga ir Šiaurės Makedonijos Respublikos veterinarijos tarnybos nebegali sertifikuoti žmonėms vartoti skirtos naminių paukščių mėsos siuntų siekiant jas importuoti į Sąjungą ar vežti per ją tranzitu;

(5)

todėl, siekiant atsižvelgti į esamą epidemiologinę padėtį šioje trečiojoje šalyje, reikėtų iš dalies pakeisti Šiaurės Makedonijos Respublikai skirtą įrašą Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies sąraše;

(6)

todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje Šiaurės Makedonijos Respublikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas (6)

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos diena (1)

Galiojimo pradžios diena (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Šiaurės Makedonijos Respublika

MK-0

Visa šalies teritorija

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

P3

2020 4 22“