7.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2020/605

2020 m. balandžio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2020/22)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 5 dalies d punktą ir 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2), ypač į jo 21 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnį ir 141 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko reglamente (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) (3) nustatyti informacijos teikimo reikalavimai, taikomi priežiūros finansinei informacijai, kurią prižiūrimi subjektai privalo teikti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms;

(2)

pagal Reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) prižiūrimi subjektai privalo teikti priežiūros finansinę informaciją pagal Europos bankininkystės institucijos parengtas ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 (4) įtvirtintas formas;

(3)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 neseniai buvo iš dalies pakeistas, dėl to pasikeitė formos ir nurodymai, susiję su priežiūros finansinės informacijos teikimu;

(4)

būtina suderinti Reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) su iš dalies pakeičiančiu Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/429 (5);

(5)

dėl to Reglamentas (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas laikantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 26 straipsnio 7 dalyje ir 26 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas „Supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

2)

II priedas „Ypač supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

3)

IV priedas „FINREP duomenų vienetai pagal TFAS ar nacionalinius BAP, atitinkančius TFAS“ pakeičiamas šio reglamento III priedu;

4)

V priedas „FINREP duomenų vienetai pagal nacionalines apskaitos sistemas“ pakeičiamas šio reglamento IV priedu;

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2020 m. balandžio 9 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkė

Christine LAGARDE


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13).

(4)  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).

(5)  2020 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/429, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 96, 2020 3 30, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) 2015/2012 (ECB/2012/13) I priedas „Supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ iš dalies keičiamas taip:

1 ir 2 lentelės pakeičiamos taip:

1 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

 

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

 

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.2.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, priskiriamas prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

4.4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

5.1

Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

6.1

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų (išskyrus laikomus prekybai) ne finansų bendrovėms suskirstymas pagal NACE kodus

 

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.2

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti gauti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

 

Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

 

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

12.1

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

 

Gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos

13.1

Užtikrinimo priemonių ir garantijų suskirstymas pagal paskolas ir kitus išankstinius mokėjimus, išskyrus laikomus prekybai

13.2.1

Per ataskaitinį laikotarpį perimtos užtikrinimo priemonės realizuojant nuosavybės teisę [pripažįstama ataskaitinę datą]

13.3.1

Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę, sukaupta suma

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

 

Tam tikrų pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių suskirstymas

16.1

Palūkanų pajamos ir išlaidos pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

16.3

Pelnas ir nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų ir prekybinio finansinio turto ir prekybinių finansinių įsipareigojimų pagal priemones

 

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Balansas

17.1

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Turtas

17.2

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

17.3

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Įsipareigojimai

 

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.0

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.1

Neveiksnių pozicijų netenkamų ir gaunamų pinigų srautai. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai pagal sandorio šalies sektorių

18.2

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto (CRE) paskolos ir papildoma informacija apie paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu

19

Restruktūrizuotos pozicijos

 

2 DALIS [KAS KETVIRTĮ TAIKANT APRIBOJIMĄ: TEIKTI ATASKAITAS KAS KETVIRTĮ ARBA JŲ NETEIKTI]

 

Geografinis suskirstymas

20.4

Geografinis turto suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.5

Geografinis nebalansinių pozicijų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.6

Geografinis įsipareigojimų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

 

4 DALIS [KAS METUS]

 

Grupės struktūra

40.1

Grupės struktūra pagal atskirus subjektus


2 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

 

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

 

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.2.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, priskiriamas prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

4.4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

4.6

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybinis finansinis turtas

4.7

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.8

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

4.9

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas taikant savikainos metodą

4.10

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

5.1

Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

6.1

Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų (išskyrus laikomus prekybai) ne finansų bendrovėms suskirstymas pagal NACE kodus

 

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos pagal nacionalinius BAP. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.1.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.2

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti gauti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

 

Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

11.2

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita pagal nacionalinius BAP. Suskirstymas pagal rizikos rūšį

 

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

12

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimo pokyčiai pagal nacionalinius BAP

12.1

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

 

Gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos

13.1

Užtikrinimo priemonių ir garantijų suskirstymas pagal paskolas ir kitus išankstinius mokėjimus, išskyrus laikomus prekybai

13.2.1

Per ataskaitinį laikotarpį perimtos užtikrinimo priemonės realizuojant nuosavybės teisę [pripažįstama ataskaitinę datą]

13.3.1

Užtikrinimo priemonės, perimtos realizuojant nuosavybės teisę, sukaupta suma

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

 

Tam tikrų pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių suskirstymas

16.1

Palūkanų pajamos ir išlaidos pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

16.3

Pelnas ir nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų ir prekybinio finansinio turto ir prekybinių finansinių įsipareigojimų pagal priemones

16.4

Pelnas ir nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų ir prekybinio finansinio turto ir prekybinių finansinių įsipareigojimų pagal riziką

 

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Balansas

17.1

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Turtas

17.2

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

17.3

Apskaitos ir KPR nustatytos konsolidavimo apimties suderinimas. Įsipareigojimai

 

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.0

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.1

Neveiksnių pozicijų netenkamų ir gaunamų pinigų srautai. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai pagal sandorio šalies sektorių

18.2

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto (CRE) paskolos ir papildoma informacija apie paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu

19

Restruktūrizuotos pozicijos

 

2 DALIS [KAS KETVIRTĮ TAIKANT APRIBOJIMĄ: TEIKTI ATASKAITAS KAS KETVIRTĮ ARBA JŲ NETEIKTI]

 

Geografinis suskirstymas

20.4

Geografinis turto suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.5

Geografinis nebalansinių pozicijų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

20.6

Geografinis įsipareigojimų suskirstymas pagal sandorio šalies įsisteigimo vietą

 

4 DALIS [KAS METUS]

 

Grupės struktūra

40.1

Grupės struktūra pagal atskirus subjektus“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) 2015/2012 (ECB/2012/13) II priedas „Ypač supaprastintas priežiūros finansinės informacijos teikimas“ iš dalies keičiamas taip:

3 ir 4 lentelės pakeičiamos taip:

3 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

 

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

 

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.2.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, priskiriamas prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

4.4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

5.1

Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

 

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

 

Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

 

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

12.1

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

14

Tikrosios vertės hierarchija. Finansinių priemonių vertinimas tikrąja verte

 

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.0

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.1

Neveiksnių pozicijų netenkamų ir gaunamų pinigų srautai. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai pagal sandorio šalies sektorių

18.2

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto (CRE) paskolos ir papildoma informacija apie paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu

19

Restruktūrizuotos pozicijos


4 lentelė

Formos numeris

Formos arba formų grupės pavadinimas

 

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

 

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius

4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybai laikomas finansinis turtas

4.2.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.2.2

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, priskiriamas prie vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.3.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

4.4.1

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

4.5

Subordinuotasis finansinis turtas

4.6

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Prekybinis finansinis turtas

4.7

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

4.8

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami nuosavybėje

4.9

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Neprekybinis neišvestinis finansinis turtas, vertinamas taikant savikainos metodą

4.10

Finansinio turto suskirstymas pagal priemones ir pagal sandorio šalių sektorius. Kitas neprekybinis neišvestinis finansinis turtas

5.1

Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

 

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti įsipareigojimai

9.1

Nebalansinės pozicijos pagal nacionalinius BAP. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

9.1.1

Nebalansinės pozicijos. Kreditavimo įsipareigojimai, finansinės garantijos ir kiti suteikti įsipareigojimai

10

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

 

Apsidraudimo apskaita

11.1

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

11.2

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita pagal nacionalinius BAP. Suskirstymas pagal rizikos rūšį

 

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

12.0

Atidėjinių kredito nuostoliams ir nuosavybės priemonių vertės sumažėjimo pokyčiai pagal nacionalinius BAP

12.1

Atidėjinių ir atidėjinių kredito nuostoliams pokyčiai

 

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.0

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.1

Neveiksnių pozicijų netenkamų ir gaunamų pinigų srautai. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai pagal sandorio šalies sektorių

18.2

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto (CRE) paskolos ir papildoma informacija apie paskolas, užtikrintas nekilnojamuoju turtu

19

Restruktūrizuotos pozicijos


III PRIEDAS

Reglamento (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) IV priedas „FINREP duomenų vienetai pagal TFAS ar nacionalinius BAP, atitinkančius TFAS“ pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

FINREP formos taikant TFAS

Formos numeris

Formos kodas

Formos arba formų grupės pavadinimas

 

 

1 DALIS [TEIKIAMA KAS KETVIRTĮ]

 

 

Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1

F 01.01

Balanso ataskaita. Turtas

1.2

F 01.02

Balanso ataskaita. Įsipareigojimai

1.3

F 01.03

Balanso ataskaita. Nuosavybė

2

F 02.00

Pelno (nuostolių) ataskaita

5.1

F 05.01

Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

 

 

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1

F 08.01

Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

8.2

F 08.02

Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

10

F 10.00

Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

 

 

Apsidraudimo apskaita

11.1

F 11.01

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

 

 

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18

F 18.00

Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

19

F 19.00

Restruktūrizuotos pozicijos

FORMOSE NAUDOJAMAS SPALVOS KODAS

 

Teikiami duomenų vienetai

1.   Balanso ataskaita [Finansinės būklės ataskaita]

1.1.   Turtas

 

Nuorodos

Suskirstymas lentelėje

Balansinė vertė

V priedo 1 dalies 27 punktas

010

010

Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose ir kiti indėliai iki pareikalavimo

1-ojo TAS 54 straipsnio i punktas

 

 

020

Grynieji pinigai

V priedo 2 dalies 1 punktas

 

 

030

Lėšos centriniuose bankuose

V priedo 2 dalies 2 punktas

 

 

040

Kiti indėliai iki pareikalavimo

V priedo 2 dalies 3 punktas

5

 

050

Prekybai laikomas finansinis turtas

9-ojo TFAS A priedas

 

 

060

Išvestinės finansinės priemonės

9-ojo TFAS A priedas

10

 

070

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

4

 

080

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

4

 

090

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas

4

 

096

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 8 straipsnio a punkto ii papunktis; 9-ojo TFAS 4.1.4 straipsnis

4

 

097

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

4

 

098

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

4

 

099

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas

4

 

100

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 8 straipsnio a punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 4.1.5 straipsnis

4

 

120

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

4

 

130

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas

4

 

141

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

7-ojo TFAS 8 straipsnio h punktas; 9-ojo TFAS 4.1.2A straipsnis

4

 

142

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

4

 

143

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

4

 

144

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas

4

 

181

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

7-ojo TFAS 8 straipsnio f punktas; 9-ojo TFAS 4.1.2 straipsnis

4

 

182

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

4

 

183

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas

4

 

240

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

9-ojo TFAS 6.2.1 straipsnis; V priedo 1 dalies 22 punktas

11

 

250

Apdraustųjų objektų tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose

39-ojo TAS 89A straipsnio a punktas; 9-ojo TFAS 6.5.8 straipsnis

 

 

260

Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones

1-ojo TAS 54 straipsnio e punktas; V priedo 1 dalies 21 punktas, 2 dalies 4 punktas

40

 

270

Materialusis turtas

 

 

 

280

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

16-ojo TAS 6 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio a punktas; 16-ojo TFAS 47 straipsnio a punktas

21, 42

 

290

Investicinis turtas

40-ojo TAS 5 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio b punktas; 16-ojo TFAS 48 straipsnis

21, 42

 

300

Nematerialusis turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio c punktas; KRR 4 straipsnio 1 dalies 115 punktas

 

 

310

Prestižas

3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas; KRR 4 straipsnio 1 dalies 113 punktas

 

 

320

Kitas nematerialusis turtas

38-ojo TAS 8 ir 118 straipsniai; 16-ojo TFAS 47 straipsnio a punktas

21, 42

 

330

Mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio n–o punktai

 

 

340

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis

 

 

350

Atidėtųjų mokesčių turtas

1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis; KRR 4 straipsnio 1 dalies 106 punktas

 

 

360

Kitas turtas

V priedo 2 dalies 5 punktas

 

 

370

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

1-ojo TAS 54 straipsnio j punktas; 5-ojo TFAS 38 straipsnis, V priedo 2 dalies 7 punktas

 

 

380

IŠ VISO TURTO

1-ojo TAS 9 straipsnio a punktas, 6-oji ĮN

 

 

1.2.   Įsipareigojimai

 

Nuorodos

Suskirstymas lentelėje

Balansinė vertė

V priedo 1 dalies 27 punktas

010

010

Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto ii papunktis; 9-ojo TFAS BA.6 straipsnis

8

 

020

Išvestinės finansinės priemonės

9-ojo TFAS A priedas; 9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnio a punktas; 9-ojo TFAS BA.7 straipsnio a punktas

10

 

030

Trumposios pozicijos

9-ojo TFAS BA.7 straipsnio b punktas

8

 

040

Indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 36 punktas

8

 

050

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 37 punktas

8

 

060

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 38–41 punktai

8

 

070

Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 4.2.2 straipsnis

8

 

080

Indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 36 punktas

8

 

090

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 37 punktas

8

 

100

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 38–41 punktai

8

 

110

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

7-ojo TFAS 8 straipsnio g punktas; 9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnis

8

 

120

Indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 36 punktas

8

 

130

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 37 punktas

8

 

140

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 38–41 punktai

8

 

150

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita

9-ojo TFAS 6.2.1 straipsnis; V priedo 1 dalies 26 punktas

11

 

160

Apdraustųjų objektų tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose

39-ojo TAS 89A straipsnio b punktas, 9-ojo TFAS 6.5.8 straipsnis

 

 

170

Atidėjiniai

37-ojo TAS 10 straipsnis; 1-ojo TAS 54 straipsnio l punktas

43

 

180

Pensijų ir kitų nustatytų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, įsipareigojimams

19-ojo TAS 63 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio d punktas; V priedo 2 dalies 9 punktas

43

 

190

Kitoms ilgalaikėms išmokoms darbuotojams

19-ojo TAS 153 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio d punktas; V priedo 2 dalies 10 punktas

43

 

200

Restruktūrizavimui

37-ojo TAS 71 straipsnis ir 84 straipsnio a punktas

43

 

210

Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams

37-ojo TAS C priedo 6 ir 10 pavyzdžiai

43

 

220

Suteiktiems įsipareigojimams ir garantijoms

9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnio c ir d punktai, 5.5 ir B2.5 straipsniai; 37-asis TAS, 4-asis TFAS, V priedo 2 dalies 11 punktas

9

12

43

 

230

Kiti atidėjiniai

37-ojo TAS 14 straipsnis

43

 

240

Mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio n–o punktai

 

 

250

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis

 

 

260

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas; 12-ojo TAS 5 straipsnis; KRR 4 straipsnio 1 dalies 108 punktas

 

 

270

Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus

32-ojo TAS 33 aiškinamasis pavyzdys; TFAAK 2-asis aiškinimas; V priedo 2 dalies 12 punktas

 

 

280

Kiti įsipareigojimai

V priedo 2 dalies 13 punktas

 

 

290

Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie laikomų parduoti

1-ojo TAS 54 straipsnio p punktas; 5-ojo TFAS 38 straipsnis, V priedo 2 dalies 14 punktas

 

 

300

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ

1-ojo TAS 9 straipsnio b punktas; 6-oji ĮN

 

 

1.3.   Nuosavybė

 

Nuorodos

Suskirstymas lentelėje

Balansinė vertė

010

010

Kapitalas

1-ojo TAS 54 straipsnio r punktas, BAD 22 straipsnis

46

 

020

Apmokėtasis kapitalas

1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas

 

 

030

Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas

V priedo 2 dalies 14 punktas

 

 

040

Akcijų priedai

1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas; KRR 4 straipsnio 1 dalies 124 punktas

46

 

050

Išleistos nuosavybės priemonės, išskyrus kapitalo priemones

V priedo 2 dalies 18 ir 19 punktai

46

 

060

Sudėtinių finansinių priemonių nuosavybės dalis

32-ojo TAS 28 ir 29 straipsniai; V priedo 2 dalies 18 punktas

 

 

070

Kitos išleistos nuosavybės priemonės

V priedo 2 dalies 19 punktas

 

 

080

Kita nuosavybė

2-ojo TFAS 10 straipsnis; V priedo 2 dalies 20 punktas

 

 

090

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

KRR 4 straipsnio 1 dalies 100 punktas

46

 

095

Straipsniai, kurie nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius

1-ojo TAS 82A straipsnio a punktas

 

 

100

Materialusis turtas

16-ojo TAS 39–41 straipsniai

 

 

110

Nematerialusis turtas

38-ojo TAS 85–87 straipsniai

 

 

120

Aktuarinis pelnas arba (–) nuostoliai dėl nustatytų išmokų pensijų planų

1-ojo TAS 7 straipsnis, 6-oji ĮN; 19-ojo TAS 120 straipsnio c punktas

 

 

122

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

5-ojo TFAS 38 straipsnis, ĮN 12 pavyzdys

 

 

124

Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis

1-ojo TAS 6-oji ĮN; 28-ojo TAS 10 straipsnis

 

 

320

Nuosavybės priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai

1-ojo TAS 7 straipsnio d punktas; 9-ojo TFAS 5.7.5 ir B5.7.1 straipsniai; V priedo 2 dalies 21 punktas

 

 

330

Nuosavybės priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės apsidraudimo neveiksmingumas

1-ojo TAS 7 straipsnio e punktas, 9-ojo TFAS 5.7.5 ir 6.5.3 straipsniai; 7-ojo TFAS 24C straipsnis; V priedo 2 dalies 22 punktas

 

 

340

Nuosavybės priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai [apdraustasis objektas]

9-ojo TFAS 5.7.5 straipsnis ir 6.5.8 straipsnio b punktas; V priedo 2 dalies 22 punktas

 

 

350

Nuosavybės priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai [apsidraudimo priemonė]

1-ojo TAS 7 straipsnio e punktas; 9-ojo TFAS 5.7.5 straipsnis ir 6.5.8 straipsnio a punktas; V priedo 2 dalies 57 punktas

 

 

360

Finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, tikrosios vertės pokyčiai, sietini su jų kredito rizikos pokyčiais

1-ojo TAS 7 straipsnio f punktas; 9-ojo TFAS 5.7.7 straipsnis; V priedo 2 dalies 23 punktas

 

 

128

Straipsniai, kurie gali būti pergrupuoti į pelną arba nuostolius

1-ojo TAS 82A straipsnio a punkto ii papunktis

 

 

130

Grynųjų investicijų į užsienyje veikiančius ūkio subjektus apsidraudimas [veiksmingoji dalis]

9-ojo TFAS 6.5.13 straipsnio a punktas; 7-ojo TFAS 24B straipsnio b punkto ii ir iii papunkčiai; 7-ojo TFAS 24C straipsnio b punkto i ir iv papunkčiai, 24E straipsnio a punktas; V priedo 2 dalies 24 punktas

 

 

140

Užsienio valiutos keitimo skirtumai

21-ojo TAS 52 straipsnio b punktas; 21-ojo TAS 32, 38–49 straipsniai

 

 

150

Apsidraudimo išvestinės finansinės priemonės. Pinigų srautų apsidraudimo rezervas [veiksmingoji dalis]

1-ojo TAS 7 straipsnio e punktas; 7-ojo TFAS 24B straipsnio b punkto ii–iii papunkčiai; 7-ojo TFAS 24C straipsnio b punkto i papunktis, 24E straipsnis; 9-ojo TFAS 6.5.11 straipsnio b punktas; V priedo 2 dalies 25 punktas

 

 

155

Skolos priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, tikrosios vertės pokyčiai

1-ojo TAS 7 straipsnio da punktas; 9-ojo TFAS 4.1.2A straipsnis; 5.7.10 straipsnis; V priedo 2 dalies 26 punktas

 

 

165

Apsidraudimo priemonės [nepriskirti elementai]

1-ojo TAS 7 straipsnio g ir h punktai; 9-ojo TFAS 6.5.15 ir 6.5.16 straipsniai; 7-ojo TFAS 24E straipsnio b ir c punktai V priedo 2 dalies 60 punktas

 

 

170

Ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės, priskiriami prie laikomų parduoti

5-ojo TFAS 38 straipsnis, ĮN 12 pavyzdys

 

 

180

Kitų pripažintų pajamų ir išlaidų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, dalis

1-ojo TAS 6-oji ĮN; 28-ojo TAS 10 straipsnis

 

 

190

Nepaskirstytasis pelnas

KRR 4 straipsnio 1 dalies 123 punktas

 

 

200

Perkainojimo rezervai

1-ojo TFAS 30, D5–D8 straipsniai V priedo 2 dalies 28 punktas

 

 

210

Kiti rezervai

1-ojo TAS 54 straipsnis; 1-ojo TAS 78 straipsnio e punktas

 

 

220

Rezervai arba sukaupti nuostoliai, susiję su investicijomis į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, apskaitomomis taikant nuosavybės metodą

28-ojo TAS 11 straipsnis; V priedo 2 dalies 29 punktas

 

 

230

Kita

V priedo 2 dalies 29 punktas

 

 

240

(–) Supirktos nuosavos akcijos

1-ojo TAS 79 straipsnio a punkto vi papunktis; 32-ojo TAS 33–34 straipsniai, 14-oji TN, 36-oji TN; V priedo 2 dalies 30 punktas

46

 

250

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

1-ojo TAS 81B straipsnio b punkto ii papunktis

2

 

260

(–) Tarpiniai dividendai

32-ojo TAS 35 straipsnis

 

 

270

Mažumos dalys [nekontroliuojamos dalys]

1-ojo TAS 54 straipsnio q punktas

 

 

280

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

KRR 4 straipsnio 1 dalies 100 punktas

46

 

290

Kiti straipsniai

 

46

 

300

IŠ VISO NUOSAVYBĖS

1-ojo TAS 9 straipsnio c punktas, 6-oji ĮN

46

 

310

IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

1-ojo TAS 6-oji ĮN

 

 

2.   Pelno (nuostolių) ataskaita

 

Nuorodos

Suskirstymas lentelėje

Einamasis laikotarpis

010

010

Palūkanų pajamos

1-ojo TAS 97 straipsnis; V priedo 2 dalies 31 punktas

16

 

020

Prekybai laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 33 ir 34 punktai

 

 

025

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas, 9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis

 

 

030

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas

 

 

041

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 9-ojo TFAS 5.7.10–11 straipsniai; 9-ojo TFAS 4.1.2A straipsnis

 

 

051

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 9-ojo TFAS 4.1.2 straipsnis; 9-ojo TFAS 5.7.2 straipsnis

 

 

070

Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimas nuo palūkanų normos rizikos

9-ojo TFAS A priedas; B6.6.16 straipsnis; V priedo 2 dalies 35 punktas

 

 

080

Kitas turtas

V priedo 2 dalies 36 punktas

 

 

085

Įsipareigojimų palūkanų pajamos

9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis, V priedo 2 dalies 37 punktas

 

 

090

(Palūkanų išlaidos)

1-ojo TAS 97 straipsnis; V priedo 2 dalies 31 punktas

16

 

100

(Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai)

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 33 ir 34 punktai

 

 

110

(Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje)

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas

 

 

120

(Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai)

7-ojo TFAS 20 straipsnio b punktas; 9-ojo TFAS 5.7.2 straipsnis

 

 

130

(Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimas nuo palūkanų normos rizikos)

39-ojo TAS 9 straipsnis; V priedo 2 dalies 35 punktas

 

 

140

(Kiti įsipareigojimai)

V priedo 2 dalies 38 punktas

 

 

145

(Turto palūkanų išlaidos)

9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis, V priedo 2 dalies 39 punktas

 

 

150

(Išlaidos akciniam kapitalui, apmokamam pareikalavus)

TFAAK 2-ojo aiškinimo 11 punktas

 

 

160

Dividendų pajamos

V priedo 2 dalies 40 punktas

31

 

170

Prekybai laikomas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas; V priedo 2 dalies 40 punktas

 

 

175

Neprekybinis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis, B5 straipsnio e punktas, 9-ojo TFAS 5.7.1A straipsnis; V priedo 2 dalies 40 punktas

 

 

191

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto ii papunktis; 9-ojo TFAS 4.1.2A straipsnis; 9-ojo TFAS 5.7.1A straipsnis; V priedo 2 dalies 41 punktas

 

 

192

Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, apskaitomos taikant kitą nei nuosavybės metodą

V priedo 2 dalies 42 punktas

 

 

200

Paslaugų ir komisinių pajamos

7-ojo TFAS 20 straipsnio c punktas

22

 

210

(Paslaugų ir komisinių išlaidos)

7-ojo TFAS 20 straipsnio c punktas

22

 

220

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

V priedo 2 dalies 45 punktas

16

 

231

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

9-ojo TFAS 4.12A straipsnis; 9-ojo TFAS 5.7.10–11 straipsniai

 

 

241

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto v papunktis; 9-ojo TFAS 4.1.2 straipsnis; 9-ojo TFAS 5.7.2 straipsnis

 

 

260

Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto v papunktis; 9-ojo TFAS 5.7.2 straipsnis

 

 

270

Kita

 

 

 

280

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis; V priedo 2 dalies 43 ir 46 punktai

16

 

287

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl neprekybinio finansinio turto, privalomai vertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis; V priedo 2 dalies 46 punktas

 

 

290

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 5.7.1 straipsnis; V priedo 2 dalies 44 punktas

16, 45

 

300

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma

V priedo 2 dalies 47 punktas

16

 

310

Valiutų keitimo kursų skirtumai [pelnas arba (–) nuostoliai], grynoji suma

21-ojo TAS 28 straipsnis ir 52 straipsnio a punktas

 

 

330

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma

1-ojo TAS 34 straipsnis V priedo 2 dalies 48 punktas

45

 

340

Kitos veiklos pajamos

V priedo 2 dalies 314–316 punktai

45

 

350

(Kitos veiklos išlaidos)

V priedo 2 dalies 314–316 punktai

45

 

355

IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA

 

 

 

360

(Administracinės išlaidos)

 

 

 

370

(Personalo išlaidos)

19-ojo TAS 7 straipsnis; 1-ojo TAS 102 straipsnis, 6-oji ĮN

44

 

380

(Kitos administracinės išlaidos)

 

16

 

385

(Piniginiai įnašai į pertvarkymo fondus ir indėlių garantijų sistemas)

V priedo 2 dalies 48i punktas

 

 

390

(Nusidėvėjimas)

1-ojo TAS 102 ir 104 straipsniai

 

 

400

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto vii papunktis

 

 

410

(Investicinis turtas)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto iv papunktis

 

 

420

(Kitas nematerialusis turtas)

1-ojo TAS 104 straipsnis; 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto vi papunktis

 

 

425

Pakeitimo pelnas arba (–) nuostoliai, grynoji suma

9-ojo TFAS 5.4.3 straipsnis, 9-ojo TFAS A priedas; V priedo 2 dalies 49 punktas

 

 

426

Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis

7-ojo TFAS 35J straipsnis

 

 

427

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas

7-ojo TFAS 35J straipsnis

 

 

430

(Atidėjiniai arba (–) atidėjinių panaikinimas)

37-ojo TAS 59 ir 84 straipsniai; 1-ojo TAS 98 straipsnio b, f ir g punktai

9

12

43

 

435

(Mokėjimo įsipareigojimai pertvarkymo fondų ir indėlių garantijų sistemų atžvilgiu)

V priedo 2 dalies 48i punktas

 

 

440

(Suteikti įsipareigojimai ir garantijos)

9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnio c ir d punktai, B2.5 straipsnis; 37-asis TAS, 4-asis TFAS, V priedo 2 dalies 50 punktas

 

 

450

(Kiti atidėjiniai)

 

 

 

460

(Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba (–) vertės atkūrimas )

7-ojo TFAS 20 straipsnio a punkto viii papunktis; 9-ojo TFAS 5.4.4 straipsnis; V priedo 2 dalies 51 ir 53 punktai

12

 

481

(Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis)

9-ojo TFAS 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2 ir 5.5.8 straipsniai

12

 

491

(Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas)

9-ojo TFAS 5.4.4, 5.5.1 ir 5.5.8 straipsniai

12

 

510

(Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba (–) vertės atkūrimas)

28-ojo TAS 40–43 straipsniai

16

 

520

(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (–) vertės atkūrimas)

36-ojo TAS 126 straipsnio a ir b punktai

16

 

530

(Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai)

16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto v ir vi papunkčiai

 

 

540

(Investicinis turtas)

40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto v papunktis

 

 

550

(Prestižas)

3-iojo TFAS priedo B67 straipsnio d punkto v papunktis; 36-ojo TAS 124 straipsnis

 

 

560

(Kitas nematerialusis turtas)

38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto iv ir v papunkčiai

 

 

570

(Kita)

36-ojo TAS 126 straipsnio a ir b punktai

 

 

580

Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje

3-iojo TFAS priedo B64 straipsnio n punkto i papunktis

 

 

590

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, pelno arba (–) nuostolių dalis

V priedo 2 dalies 54 punktas

 

 

600

Pelnas arba (–) nuostoliai dėl ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių, priskiriamų prie laikomų parduoti, neatitinkančių nutrauktos veiklos kriterijų

5-ojo TFAS 37 straipsnis; V priedo 2 dalies 55 punktas

 

 

610

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (–) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

1-ojo TAS 102 straipsnis, 6-oji ĮN; 5-ojo TFAS 33A straipsnis

 

 

620

(Mokesčių išlaidos arba (–) pajamos, susijusios su tęsiamos veiklos pelnu arba nuostoliais)

1-ojo TAS 82 straipsnio d punktas; 12-ojo TAS 77 straipsnis

 

 

630

TĘSIAMOS VEIKLOS PELNAS ARBA (–) NUOSTOLIAI ATSKAIČIUS MOKESČIUS

1-ojo TAS 6-oji ĮN

 

 

640

Nutrauktos veiklos pelnas arba (–) nuostoliai atskaičius mokesčius

1-ojo TAS 82 straipsnio ea punktas; 5-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas, 33A straipsnis; V priedo 2 dalies 56 punktas

 

 

650

Nutrauktos veiklos pelnas arba (–) nuostoliai prieš apmokestinimą

5-ojo TFAS 33 straipsnio b punkto i papunktis

 

 

660

(Mokesčių išlaidos arba (–) pajamos, susijusios su nutraukta veikla)

5-ojo TFAS 33 straipsnio b punkto ii ir iv papunkčiai

 

 

670

METŲ PELNAS ARBA (–) NUOSTOLIAI

1-ojo TAS 81A straipsnio a punktas

 

 

680

Priskirtini mažumos daliai [nekontroliuojamoms dalims]

1-ojo TAS 81B straipsnio b punkto i papunktis

 

 

690

Priskirtini patronuojančiosios įmonės savininkams

1-ojo TAS 81B straipsnio b punkto ii papunktis

 

 

5.   Neprekybinių paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų suskirstymas pagal produktus

5.1.   Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai (išskyrus laikomus prekybai) ir prekybinis turtas pagal produktus

 

 

Nuorodos

Bendra balansinė vertė

Balansinė vertė V priedo 1 dalies 27 punktas

Centriniai bankai

Valdžios sektoriaus institucijos

Kredito įstaigos

Kitos finansų bendrovės

Ne finansų bendrovės

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 34 punktas

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis

005

010

020

030

040

050

060

Pagal produktus

010

Pareikalavus [reikalavimas] ir pranešus prieš trumpą laiką [einamoji sąskaita]

V priedo 2 dalies 85 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

020

Kredito kortelės skola

V priedo 2 dalies 85 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

030

Gautinos prekybos sumos

V priedo 2 dalies 85 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

040

Finansinė nuoma

V priedo 2 dalies 85 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

050

Atvirkštinio atpirkimo paskolos

V priedo 2 dalies 85 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

060

Kitos terminuotosios paskolos

V priedo 2 dalies 85 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

070

Išankstiniai mokėjimai, kurie nėra paskolos

V priedo 2 dalies 85 punkto g papunktis

 

 

 

 

 

 

 

080

PASKOLOS IR KITI IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

V priedo 1 dalies 32 punktas ir 44 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

Pagal užtikrinimo priemonę

090

Iš jų: paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis ir 87 punktas

 

 

 

 

 

 

 

100

Iš jų: kitos užstatu užtikrintos paskolos

V priedo 2 dalies 86 punkto b papunktis ir 87 punktas

 

 

 

 

 

 

 

Pagal paskirtį

110

Iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 88 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

120

Iš jų: paskolos būstui pirkti

V priedo 2 dalies 88 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

Pagal subordinaciją

130

Iš jų: projektų finansavimo paskolos

V priedo 2 dalies 89 punktas; KRR 147 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

 

 

 

8.   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas

8.1.   Finansinių įsipareigojimų suskirstymas pagal produktus ir pagal sandorio šalių sektorius

 

 

Balansinė vertė V priedo 1 dalies 27 punktas

Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos

Laikomi prekybai

Priskiriami prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Amortizuota savikaina

Apsidraudimo apskaita

Nuorodos. TFAS atitinkantys nacionaliniai BAP

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto ii papunktis; 9-ojo TFAS A priedas, 9-ojo TFAS BA.6–BA.7 straipsniai, 9-ojo TFAS 6.7 straipsnis

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 4.2.2 straipsnis, 9-ojo TFAS 4.3.5 straipsnis

7-ojo TFAS 8 straipsnio g punktas; 9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnis

7-ojo TFAS 24A straipsnio a punktas; 9-ojo TFAS 6 skyrius

KRR 33 straipsnio 1 dalies b punktas, 33 straipsnio 1 dalies c punktas; V priedo 2 dalies 101 punktas

010

020

030

037

040

010

Išvestinės finansinės priemonės

9-ojo TFAS BA.7 straipsnio a punktas

 

 

 

 

 

020

Trumposios pozicijos

9-ojo TFAS BA.7 straipsnio b punktas

 

 

 

 

 

030

Nuosavybės priemonės

32-ojo TAS 11 straipsnis

 

 

 

 

 

040

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas

 

 

 

 

 

050

Indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 36 punktas

 

 

 

 

 

060

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

070

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

080

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

090

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

100

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

110

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

120

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

130

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

140

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

150

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

160

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

170

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

180

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

190

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

200

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

210

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

220

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

230

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

240

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

250

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

260

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

270

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

280

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

290

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

300

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

310

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis ir 44 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

320

Einamosios sąskaitos / vienos nakties indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 1 papunktis

 

 

 

 

 

330

Sutarto termino indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 2 papunktis

 

 

 

 

 

340

Įspėjamojo laikotarpio indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 3 papunktis; V priedo 2 dalies 97 punktas

 

 

 

 

 

350

Atpirkimo sandoriai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punkto 4 papunktis

 

 

 

 

 

360

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 37 punktas ir 2 dalies 98 punktas

 

 

 

 

 

370

Indėlių sertifikatai

V priedo 2 dalies 98 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

380

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai

KRR 4 straipsnio 1 dalies 61 punktas

 

 

 

 

 

390

Padengtosios obligacijos

KRR 129 straipsnis

 

 

 

 

 

400

Mišrios sutartys

V priedo 2 dalies 98 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

410

Kiti išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 2 dalies 98 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

420

Konvertuojamosios sudėtinės finansinės priemonės

32-ojo TAS 31-ioji TN

 

 

 

 

 

430

Nekonvertuojamosios

 

 

 

 

 

 

440

Kiti finansiniai įsipareigojimai

V priedo 1 dalies 38–41 punktai

 

 

 

 

 

445

Iš jų: nuomos įsipareigojimai

16-ojo TFAS 22 straipsnis, 26–28 straipsniai ir 47 straipsnio b punktas

 

 

 

 

 

450

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

8.2.   Subordinuotieji finansiniai įsipareigojimai

 

Nuorodos

Balansinė vertė

Priskiriami prie vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje

Vertinami amortizuota savikaina

7-ojo TFAS 8 straipsnio e punkto i papunktis; 9-ojo TFAS 4.2.2 straipsnis, 9-ojo TFAS 4.3.5 straipsnis

7-ojo TFAS 8 straipsnio g punktas; 9-ojo TFAS 4.2.1 straipsnis

010

020

010

Indėliai

ECB/2013/33 2 priedo 2 dalies 9 punktas; V priedo 1 dalies 36 punktas

 

 

020

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 37 punktas

 

 

030

SUBORDINUOTIEJI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

V priedo 2 dalies 99 ir 100 punktai

 

 

10.   Išvestinės finansinės priemonės. Prekyba ir ekonominiai apsidraudimo sandoriai

Pagal rizikos rūšis / pagal produktus arba pagal rinkos rūšį

Nuorodos

Balansinė vertė

Tariamoji suma

Prekybai laikomas ir prekybinis finansinis turtas

Prekybai laikomi ir prekybiniai finansiniai įsipareigojimai

Bendra prekybos apyvarta

Iš jos: parduota

V priedo 2 dalies 120 ir 131 punktai

9-ojo TFAS BA.7 straipsnio a punktas; V priedo 2 dalies 120 ir 131 punktai

V priedo 2 dalies 133–135 punktai

V priedo 2 dalies 133–135 punktai

010

020

030

040

010

Palūkanų norma

V priedo 2 dalies 129 punkto a papunktis

 

 

 

 

020

Iš jos: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–139 punktai

 

 

 

 

030

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

040

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

050

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

060

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

070

Nuosavybė

V priedo 2 dalies 129 punkto b papunktis

 

 

 

 

080

Iš jos: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–139 punktai

 

 

 

 

090

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

100

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

110

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

120

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

130

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 129 punkto c papunktis

 

 

 

 

140

Iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–139 punktai

 

 

 

 

150

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

160

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

170

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

180

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

190

Kreditas

V priedo 2 dalies 129 punkto d papunktis

 

 

 

 

195

Iš jo: ekonominiai apsidraudimo sandoriai naudojantis vertinimo tikrąja verte pasirinkimo galimybe

9-ojo TFAS 6.7.1 straipsnis; V priedo 2 dalies 140 punktas

 

 

 

 

201

Iš jo: kiti ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–140 punktai

 

 

 

 

210

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

 

 

 

 

 

220

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

 

 

 

 

 

230

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

 

 

 

 

 

240

Kita

 

 

 

 

 

250

Biržos prekės

V priedo 2 dalies 129 punkto e papunktis

 

 

 

 

260

Iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–139 punktai

 

 

 

 

270

Kita

V priedo 2 dalies 129 punkto f papunktis

 

 

 

 

280

Iš jų: ekonominiai apsidraudimo sandoriai

V priedo 2 dalies 137–139 punktai

 

 

 

 

290

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

9-ojo TFAS A priedas

 

 

 

 

300

Iš jų: nebiržinės – kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis, 44 punkto e papunktis, 2 dalies 141 punkto a papunktis ir 142 punktas

 

 

 

 

310

Iš jų: nebiržinės – kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis, 44 punkto e papunktis ir 2 dalies 141 punkto b papunktis

 

 

 

 

320

Iš jų: nebiržinės – likusieji subjektai

V priedo 1 dalies 44 punkto e papunktis ir 2 dalies 141 punkto c papunktis

 

 

 

 

11.   Apsidraudimo apskaita

11.1.   Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita. Suskirstymas pagal rizikos rūšis ir pagal apsidraudimo sandorių rūšis

Pagal produktus arba pagal rinkos rūšį

 

Balansinė vertė

Tariamoji suma

Turtas

Įsipareigojimai

Bendra apsidraudimo suma

Iš jos: parduota

Nuorodos

7-ojo TFAS 24A straipsnis; V priedo 2 dalies 120 ir 131 punktai

7-ojo TFAS 24A straipsnis; V priedo 2 dalies 120 ir 131 punktai

V priedo 2 dalies 133–135 punktai

V priedo 2 dalies 133–135 punktai

010

020

030

040

010

Palūkanų norma

V priedo 2 dalies 129 punkto a papunktis

 

 

 

 

020

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

030

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

040

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

050

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

060

Nuosavybė

V priedo 2 dalies 129 punkto b papunktis

 

 

 

 

070

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

080

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

090

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

100

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

110

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 129 punkto c papunktis

 

 

 

 

120

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

130

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

140

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

150

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

160

Kreditas

V priedo 2 dalies 129 punkto d papunktis

 

 

 

 

170

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

180

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

190

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

200

Kita

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

210

Biržos prekės

V priedo 2 dalies 129 punkto e papunktis

 

 

 

 

220

Kita

V priedo 2 dalies 129 punkto f papunktis

 

 

 

 

230

TIKROSIOS VERTĖS APSIDRAUDIMO SANDORIAI

7-ojo TFAS 24A straipsnis; 39-ojo TAS 86 straipsnio a punktas; 9-ojo TFAS 6.5.2 straipsnio a punktas

 

 

 

 

240

Palūkanų norma

V priedo 2 dalies 129 punkto a papunktis

 

 

 

 

250

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

260

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

270

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

280

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

290

Nuosavybė

V priedo 2 dalies 129 punkto b papunktis

 

 

 

 

300

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

310

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

320

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

330

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

340

Užsienio valiuta ir auksas

V priedo 2 dalies 129 punkto c papunktis

 

 

 

 

350

Pasirinkimo sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

360

Kiti sandoriai nebiržinėje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

370

Pasirinkimo sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

380

Kiti sandoriai reguliuojamoje rinkoje

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

390

Kreditas

V priedo 2 dalies 129 punkto d papunktis

 

 

 

 

400

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

410

Kredito maržos pasirinkimo sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

420

Apsikeitimo grąžomis sandoriai

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

430

Kita

V priedo 2 dalies 136 punktas

 

 

 

 

440

Biržos prekės

V priedo 2 dalies 129 punkto e papunktis

 

 

 

 

450

Kita

V priedo 2 dalies 129 punkto f papunktis

 

 

 

 

460

PINIGŲ SRAUTŲ APSIDRAUDIMO SANDORIAI

7-ojo TFAS 24A straipsnis; 39-ojo TAS 86 straipsnio b punktas; 9-ojo TFAS 6.5.2 straipsnio b punktas

 

 

 

 

470

GRYNŲJŲ INVESTICIJŲ Į UŽSIENYJE VEIKIANTĮ ŪKIO SUBJEKTĄ APSIDRAUDIMAS

7-ojo TFAS 24A straipsnis; 39-ojo TAS 86 straipsnio c punktas; 9-ojo TFAS 6.5.2 straipsnio c punktas

 

 

 

 

480

PORTFELIO TIKROSIOS VERTĖS APDRAUDIMO NUO PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS SANDORIAI

39-ojo TAS 71, 81A, 89A straipsniai, 114–132 TN

 

 

 

 

490

PORTFELIO PINIGŲ SRAUTŲ APDRAUDIMO NUO PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS SANDORIAI

39-ojo TAS 71 straipsnis

 

 

 

 

500

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS. APSIDRAUDIMO APSKAITA

7-ojo TFAS 24A straipsnis; 39-ojo TAS 9 straipsnis; 9-ojo TFAS 6.1 straipsnis

 

 

 

 

510

Iš jų: nebiržinės – kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis, 44 punkto e papunktis, 2 dalies 141 punkto a papunktis ir 142 punktas

 

 

 

 

520

Iš jų: nebiržinės – kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis, 44 punkto e papunktis ir 2 dalies 141 punkto b papunktis

 

 

 

 

530

Iš jų: nebiržinės – likusieji subjektai

V priedo 1 dalies 44 punkto e papunktis ir 2 dalies 141 punkto c papunktis

 

 

 

 

18.   Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

18.0.   Informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas

 

Nuorodos

Bendra balansinė vertė / nominalioji suma

Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai

Didžiausia užtikrinimo priemonės arba garantijos suma, į kurią galima atsižvelgti V priedo 2 dalies 119 punktas

 

Veiksnios

Neveiksnios

 

Veiksnios pozicijos. Sukauptas vertės sumažėjimas ir atidėjiniai

Neveiksnios pozicijos. Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai

Gautos užtikrinimo priemonės ir gautos finansinės garantijos

 

Nepradelsta arba pradelsta <= 30 dienų

Pradelsta > 30 dienų <= 90 dienų

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai nepadidėjo (1 lygis)

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai padidėjo, bet vertė nesumažėjo (2 lygis)

 

Tikėtina, kad nebus padengtos, tačiau nepradelstos arba pradelstos <= 90 dienų

Pradelsta > 90 dienų <= 180 dienų

Pradelsta > 180 dienų <= 1 metai

Pradelsta > 1 metai <= 2 metai

Pradelsta > 2 metai <= 5 metai

Pradelsta > 5 metai <= 7 metai

Pradelsta > 7 metai

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai padidėjo, bet vertė nesumažėjo (2 lygis)

Iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Iš jų: Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės priemonės (3 lygis)

 

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai nepadidėjo (1 lygis)

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai padidėjo, bet vertė nesumažėjo (2 lygis)

 

Tikėtina, kad nebus padengtos, tačiau nepradelstos arba pradelstos <= 90 dienų

Pradelsta > 90 dienų <= 180 dienų

Pradelsta > 180 dienų <= 1 metai

Pradelsta > 1 metai <= 2 metai

Pradelsta > 2 metai <= 5 metai

Pradelsta > 5 metai <= 7 metai

Pradelsta > 7 metai

Iš jų: Priemonės, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo reikšmingai padidėjo, bet vertė nesumažėjo (2 lygis)

Iš jų: Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės priemonės (3 lygis)

Užtikrinimo priemonės, gautos už veiksnias pozicijas

Užtikrinimo priemonės, gautos už neveiksnias pozicijas

Finansinės garantijos, gautos už veiksnias pozicijas

Finansinės garantijos, gautos už neveiksnias pozicijas

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

V priedo 1 dalies 34 punktas, 2 dalies 118 ir 221 punktai

V priedo 2 dalies 213–216, 223–239 punktai

V priedo 2 dalies 222 ir 235 punktai

V priedo 2 dalies 222 ir 235 punktai

9-ojo TFAS 5.5.5 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio a punktas; V priedo 2 dalies 237 punkto d papunktis

9-ojo TFAS 5.5.3 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio b punkto i papunktis; V priedo 2 dalies 237 punkto c papunktis

V priedo 2 dalies 213–216, 223–239 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

V priedo 2 dalies 222, 235 ir 236 punktai

9-ojo TFAS 5.5.3 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio b punkto i papunktis; V priedo 2 dalies 237 punkto c papunktis

KRR 178 straipsnis; V priedo 2 dalies 237 punkto b papunktis

9-ojo TFAS 5.5.1 straipsnis; 9-ojo TFAS A priedas; V priedo 2 dalies 237 punkto a papunktis

V priedo 2 dalies 238 punktas

V priedo 2 dalies 238 punktas

9-ojo TFAS 5.5.5 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio a punktas; V priedo 2 dalies 237 punkto d papunktis

9-ojo TFAS 5.5.3 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio b punkto i papunktis; V priedo 2 dalies 237 punkto c papunktis

V priedo 2 dalies 238 punktas

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

V priedo 2 dalies 236 ir 238 punktai

9-ojo TFAS 5.5.3 straipsnis; 7-ojo TFAS 35M straipsnio b punkto i papunktis; V priedo 2 dalies 237 punkto c papunktis

9-ojo TFAS 5.5.1 straipsnis; 9-ojo TFAS A priedas; V priedo 2 dalies 237 punkto a papunktis

V priedo 2 dalies 239 punktas

V priedo 2 dalies 239 punktas

V priedo 2 dalies 239 punktas

V priedo 2 dalies 239 punktas

005

Lėšos centriniuose bankuose ir kiti indėliai iki pareikalavimo

V priedo 2 dalies 2 ir 3 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas ir 44 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas ir 44 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Iš jų: mažosios ir vidutinės įmonės

MVĮ rekomendacijos 1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Iš jų: paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Iš jų: paskolos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 88 punkto a papunktis, 234i punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SAVIKAINA ARBA AMORTIZUOTA SAVIKAINA VERTINAMOS SKOLOS PRIEMONĖS

V priedo 2 dalies 233 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas ir 44 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas ir 44 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Iš jų: mažosios ir vidutinės įmonės

MVĮ rekomendacijos 1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Iš jų: paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Iš jų: paskolos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 88 punkto a papunktis, 234i punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI KITOMIS BENDROSIOMIS PAJAMOMIS ARBA NUOSAVYBE, KURIŲ NUVERTĖJIMAS SKAIČIUOJAMAS

V priedo 2 dalies 233 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Skolos vertybiniai popieriai

V priedo 1 dalies 31 punktas ir 44 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai

V priedo 1 dalies 32 punktas ir 44 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Iš jų: mažosios ir vidutinės įmonės

MVĮ rekomendacijos 1 straipsnio 2 dalies a punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Iš jų: paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Iš jų: paskolos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu

V priedo 2 dalies 86 punkto a papunktis, 87 punktas, 234i punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Iš jų: vartojimo kreditas

V priedo 2 dalies 88 punkto a papunktis, 234i punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

SKOLOS PRIEMONĖS, VERTINAMOS TAIKANT GRIEŽTĄJĮ LOCOM ARBA TIKRĄJA VERTE, KURIOS POKYČIAI PRIPAŽĮSTAMI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOJE ARBA NUOSAVYBE, KURIŲ NUVERTĖJIMAS NESKAIČIUOJAMAS

V priedo 2 dalies 233 punkto c papunktis ir 234 punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKOLOS PRIEMONĖS, IŠSKYRUS LAIKOMAS PREKYBAI AR PREKYBINES

V priedo 2 dalies 217 punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

PARDUOTI LAIKOMOS SKOLOS PRIEMONĖS

V priedo 2 dalies 220 punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Suteikti kreditavimo įsipareigojimai

KRR I priedas; V priedo 1 dalies 44 punkto g papunktis, 2 dalies 102–105, 113, 116 ir 224 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Namų ūkiai

V priedo 1 dalies 42 punkto f papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Suteiktos finansinės garantijos

4-ojo TFAS A priedas; KRR I priedas; V priedo 1 dalies 44 punkto f papunktis, 2 dalies 102–105, 114, 116 ir 225 punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centriniai bankai

V priedo 1 dalies 42 punkto a papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Valdžios sektoriaus institucijos

V priedo 1 dalies 42 punkto b papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kredito įstaigos

V priedo 1 dalies 42 punkto c papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Kitos finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto d papunktis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Ne finansų bendrovės

V priedo 1 dalies 42 punkto e papunktis